הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 31461-11-14

בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה יעל טויסטר ישראלי

תובעת

מועצה מקומית ג'לג'וליה

נגד

נתבעים

  1. עזבון עבדול כרים רבי
  2. מחמד ראבי

החלטה

בפניי בקשה למתן הוראות אשר הוגשה ע"י הנתבעים בעקבות הגשת חוות דעת המודד מר זוהר עירון (להלן: "המודד") אשר מונה על ידי בית המשפט במסגרת פסק הדין מיום 28.2.18 לסימון השטח לפינוי.

רקע והשתלשלות ההליכים

1. לבית משפט זה הוגשה תביעה לפינוי וסילוק יד של הנתבעים מחלק מחלקה 6 בגוש 7506 המסומנת במגרשים C/6/33 ו- B/6/20 בתשריט נספח 12 לכתב התביעה המתוקן , אשר הופקעו לצרכי ציבור בהתאם לתוכנית בניין עיר ק/18 (להלן "תוכנית 18") ותוכנית בניין עיר אפ/במ/39 (להלן : "תוכנית 39").

2. ביום 28.2.18 ניתן פסק דין בתובענה, בפסק הדין נקבע כי ההפקעה בה תאם לתוכנית 18 מבוטלת וכי ההפקעה בהתאם לתוכנית 39 שרירה וקיימת. בהתאם לכך נקב ע כי הנתבעים יפנו את המקרקעין הידועים כח"ח 6 ומסומנים במגרש B/6/20 בתשריט נספח 12 לכתב התביעה המתוקן וכי "השטח לפינוי יסומן על ידי המודד מר זוהר עירון." (עמ' 25 לפסק הדין שורה 7).

3. ביום 23.4.18 הגישו הנתבעים ערעור על פסק הדין. ביום 17.6.18 ניתן פסק דין הדוחה את הערעור.

4. בנוסף הגישו הנתבעים ביום 17.4.18 עתירה מנהלית כנגד התובעת כאן והועדה המקומית לתכנון ובניה קסם (להלן : " הועדה המקומית") בה התבקש בית המשפט להורות על ביטול ההפקעה של חלק מחלקה 6 על פי תוכנית 39. עוד הוגשה בקשה למתן צו ארעי וצו ביניים שיורה לתובעת כאן ולוועדה המקומית שלא לתפוס את החזקה בשטח המופקע.
ביום 29.7.18 התקיים דיון בבקשה לסעד זמני. ב"כ הנתבעים קיבל את הצעת בית המשפט והבקשה לצו ביניים נמחקה בלא צו להוצאות.
ביום 2.12.18 התקיים דיון בעתירה. בפרוטוקול הדיון נרשמה הצעת בית המשפט לצדדים שהעתירה תדחה בלא צו להוצאות. לבקשת ב"כ העותרים ניתנה להם אורכה של שבועיים לשקול את הצעת בית המשפט לדחיית העתירה.

הבקשה שבפניי

5. ביום 3.9.18 הוגשה חוות דעתו של המודד מר זוהר עירון אליה צורפה מפת מדידה בה סומן השטח לפינוי בקו חום (להלן : "חוות הדעת" ו"מפת המדידה" בהתאמה). כמו כן בהתאם לפסק הדין, סומנו בפועל, בשטח, המקרקעין שעל הנתבעים לפנות.

6. ביום 4.9.18 הוגשה כאמור על ידי הנתבעים, בקשה למתן הוראות בעקבות המצאת חוות הדעת. היא הבקשה שלפניי.

7. בהתאם למפורט ברישא ובסיפא לבקשה, התבקש בית המשפט לזמן את המודד לדיון, על מנת לאפשר את חקירת המודד על ממצאיו ומסקנותיו בחוות הדעת ובמפת המדידה, וזאת בטרם יקבע בית המשפט את שטח המקרקעין המופקעים שעל הנתבעים לפנות ולמסור לתובעת.

8. עוד נטען בבקשה , כי חוות הדעת ומפת המדידה אינן מתיישבות עם הממצאים והקביעות בפסק הדין ומעוררות שאלות.

9. התובעת טענה בתגובתה לבקשה כי המודד ביצע המדידות בשטח בשני מועדים שבשניהם נכח גם ב"כ הנתבעים. המודד לא נשאל ולו שאלה אחת ע"י הנתבעים או מי מהם ואין כל צורך בחקירת המודד ועיכוב הפינוי. מכל מקום ב"כ התובעת ביקש כי ככל ובית המשפט יחליט לאפשר למרות זאת את חקירת המודד, כי הדבר יעשה בהקדם האפשרי.

10. בתשובה לתגובה טענו הנתבעים כי העיכוב בפינוי לא נגרם בעטיים וכי הם רשאים על פי הדין וההלכה הפסוקה לחקור את המודד על חוות דעתו.

11. לאחר שקראתי הבקשה, התגובה והתשובה , קבעתי דיון לחקירת המודד.

12. פחות מיממה טרם מועד הדיון שנקבע, הוגשה ע"י ב"כ הנתבעים הודעה על ויתור זימון המודד לדיון ובקשה לביטול זימונו ובית המשפט התבקש לאפשר שמיעת טענות בעל פה לעניין קביעותיו של המודד .

13. בהסכמת התובעת בוטל זימונו של המומחה. לכאורה, משוויתר ב"כ הנתבעים על חקירת המודד לא נותרה כל בקשה בפניי ולא התבקש כל סעד. אולם לבקשת ב"כ הנתבעים הותרתי את מועד הדיון בעינו.

14. בדיון שהתקיים ביום 4.12.18 נשאל ב"כ הנתבעים ע"י ב"כ התובעת ואף ע"י בית המשפט מה הוא מבקש מבית המשפט, מה הסעד המבוקש על ידו, שכן כאמור למעט הבקשה לזימון המודד שזימונו בוטל לבקשת הנתבעים, לא הייתה בפני בית המשפט כל בקשה אחרת.

15. במענה, הבהיר ב"כ הנתבעים כי אינו תוקף את מה שנקבע בחוות הדעת וכי אינו מבקש לפסול את חוות הדעת ואת המדידות שעשה המודד (פרוטוקול מיום 4.12 .18 עמ' 45 שורות 13-15) עוד הבהיר ב"כ הנתבעים כי אינו מצפה שבית המשפט ישנה את פסק הדין (פרוטוקול ע מ' 47 שורות 17-18).

16. בשלב זה ומשאף בית המשפט סבר כי יש לאמץ את חוו ת דעת המודד והמדידה ומשהבהיר ב"כ הנתבעים כי אינו חפץ לחקור את המומחה ואף אינו מבקש לבטל את חוות הדעת או את המדידה, מן הראוי היה לסיים את הדיון ולקבוע כי ב"כ התובעת יגיש לבית המשפט פסיקתא לחתימה על פי פסק הדין, כשחוות דעת המומחה ומפת המדידה מהוות חלק בלתי נפרד הימנה.

17. לבקשת ב"כ הנתבעים אפשרתי לו לטעון טענותיו ולנסות להסביר לבית המשפט את רצונו. אודה ולא אבוש כי לא ירדתי לסוף דעתו של ב"כ הנתבעים נוכח העובדה כי לא יכול היה לומר באופן ברור או מפורש מהו הסעד שהוא מבקש מבית המשפט ואפרט.

18. ב"כ הנתבעים טען כי קיים הבדל בין מפת המדידה של המודד ל בין מפת המדידה שערך מר ג'ויסי עבד אלמונעם מיום 1.10.2006, נספח 12 לכתב התביעה המתוקן וכי מדובר בנושא מהותי, קרי , זיהוי שטח ההפקעה, שיש לו השלכות על קביעת ממצאי בית המשפט ובעיקר מסקנותיו כפי שבאות לידי ביטוי בסעיפים 81-88 לפסק הדין.

19. ב"כ הנתבעים ביקש כי בית המשפט יפנה למודד ויבקש השלמות לגבי שטח הפינוי ולגבי שטח המדידה שסומן בצבע חום במפת המדידה לעומת שטח המדידה שסומן במפת המדידה בצבע ירוק ושבית המשפט יעיין שוב במסקנותי ו בסעיפים 81-88 לפסק הדין בנושא שטח ההפקעה שבידיעת הנתבעים (פרוטוקול עמ' 47 שורות 25-26).

20. ככל שהיו לנתבעים שאלות למודד בעניין חוות הדעת או מפת המדידה ו/או השטח שסומן לפינוי, היה על הנתבעים להפנות ן למודד, אשר על חקירתו כאמור ויתרו. מכל מקום, בחוות דעת המודד פורטה שיטת ביצוע המדידה וכיצד נקבע הגבול ההיקפי של השטח לפינוי במגרש B/6/20 כפי שסומן בצבע חום במפת המדידה שצורפה לחוות הדעת.
לא מצאתי כל אי בהירות בשטח שסומן בצבע חום או בצבע ירוק במפת המדידה או להבדל ביניהם ואף לא מצאתי חשיבות בעניין זה למסקנותיי בפסק הדין.

21. אכן כטענת ב"כ הנתבעים, כפי שבא הדבר לידי ביטוי במפת המדידה, השטח שסומן במגרש6/20/B על ידי המודד מר ג'יוסי בשנת 2006 ׁׁ(בנספח 12 לכתב התביעה המתוקן ) כשטח ההפקעה על פי תוכנית 39 בח"ח 6, גדול במקצת מ השטח שקבע מר עירון (בעיקר בגבול המזרחי והצפוני של השטח לפינוי).
המודד מר עירון הסביר בחוות הדעת את אופן קביעת גבולות השטח ואף פירט כי תוואי הגבול המזרחי ותוואי הגבול הצפוני נקבעו על ידו על פי מדידה גרפית של אורך גבולות מגרש B/6/20 אשר ערך על גבי תשריט תוכנית 39 ומיקומם נקבע בהתאם לסימון תוואי הגבול הדרומי והמערבי של המגרש.
התובעת הביעה הסכמתה למדידה והסימון של המודד הגם שכאמור מדובר בשטח שהוא קטן במקצת משטח ההפקעה בח"ח 6 שסומן ב מגרש B/6/20 בנספח 12 לכתב התביעה המתוקן.

22. מכל מקום, הידיעה שייחסתי לנתבעים בפסק הדין באשר להפקעה הייתה לכל השטח שהופקע מחלק מחלקה 6 על פי תוכנית 39 לצורכי ציבור. לפיכך גם אם השטח שסומן על ידי המודד מר עירון לפינוי, קטן כאמור במקצת משטח ההפקעה שסומן במגרש B/6/20 בנספח 12 לכתב התביעה המתוקן, הרי שאין בכך כדי לפגוע בקביעתי שהרי המרובה כולל את המעט והמעט נכלל במרובה. ומה להם לנתבעים כי ילינו על כך שנדרש ים הם בסופו של יום לפנות שטח הקטן במקצת מהשטח שסומן במגרש B/6/20 בתשריט שצורף לכתב התביעה.

25. לאור כל האמור דוחה אני את טענות הנתבעים יהיו אשר יהיו. חוות הדעת על נספחיה תהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין.
הנתבעים יישאו בהוצאות התובעת בגין בקשה זו בסך 5,000 ₪.
ב"כ התובעת יגיש תוך 7 ימים מהיום פסיקתא לחתימתי כאשר חוות הדעת ומפת המדידה מהוות חלק בלתי נפרד הימנה וה ן תסרק נה בסריקה צבעונית.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ה' טבת תשע"ט, 13 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.