הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 24725-03-17

בפני
כבוד ה שופט אילן בן-דור

תובעים

זהבה מימון

נגד

נתבעים
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

מינוי
לאחר שהצדדים השמיעו את טענותיהם, אני מורה על מינוי פר' משה סלעי כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי .  
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט, תוך 10 ימים, בדבר הסכמתו לשמש כמומחה והאם קיימת מניעה מצידו, , מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה. ( למשל מחמת זהות הצדדים או זיקה אישית כספית או מקצועית או אחרת שעלולה להעמיד בחשש מניגוד עניינים בין המינוי לבין עניין אישי או אחר )
המומחה יבדוק את התובע, יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות האירוע נשוא התביעה ( להלן: "האירוע"), יתייחס לעניינים שבמחלוקת בין הצדדים ובמיוחד לעניינים הבאים:
נכות
האם קיימת נכות צמיתה ומה שיעורה.
האם הייתה או עודנה קיימת נכות זמנית/אי כושר זמני חלקי/אי כושר זמני מלא, באיזה שיעור ולאיזו תקופה.
האם קיים קשר סיבתי בין האירוע המתואר בתביעה לבין מצב התובע נכון להיום ובעת הנכות הזמנית.
נכות תפקודית
 מהן המגבלות התפקודיות, אם בכלל, שיש לתובע כתוצאה מהאירוע המתואר בפוליסה.
תשומת לב המומחה שמינויו הוא מכוח תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
הצדדים רשאים להעביר למומחה עותק מהפוליסה וכל מסמך רפואי שבידיהם לרבות חוות דעת, ויעבירו לו כל מסמך שביקש עם העתק לצד שכנגד. המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים קיבל לצורך חוות הדעת.
התובע יתייצב לבדיקות עליהן יורה המומחה.
הצדדים יישאו בשכר המומחה בחלקים שווים, והשכר יילקח בחשבון הסכום  שיפסק.
כל צד יפקיד בקופת בית המשפט סך של 2500 ₪ להבטחת שכר המומחה, וזאת בתוך 21 יום.
הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת, והמומחה מתבקש להשיב תוך 21 יום נוספים. 
הצדדים יגישו תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים שעליהם בכוונתם להסתמך להוכחת גרסתם. תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד 45 יום לפני מועד הדיון, ותחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 30 יום לפני מועד הדיון.
בתוך אותה תקופה יודיע כל צד לבית המשפט אם מוכן הוא להכרעה בדרך של פשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד –1984 או לגבי עמדתו בנוגע לאמצעי חילופי ליישוב הסכסוך.

הליכים מקדמיים
הצדדים יסיימו את כל ההליכים המקדמיים, ככל הניתן בהתאם למועדים שבתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. אם המועדים לביצוע ההליכים המקדמיים חלפו בינתיים, ניתן בזאת צו לסיומם תוך 30 יום. אולם, אני מתיר מסירת שאלונים בתוך 15 יום ותשובות להם יינתנו בתוך 30 יום לאחר מכן.
כל בקשה מקדמית, שיש לדון בה לפני שמיעת הראיות, תוגש בתוך 30 יום ותומצא במישרין על ידי הצד המגיש. גם תשובה ותגובה יומצאו במישרין על ידי המשיב או המגיב לפי העניין. בקשה שניתן להעלות עד לקדם המשפט, לא תשמע אחריו, אלא במקרים חריגים.
סמכויות לפשרה והתייצבות
התיק יקבע לדיון ראשון בהתאם לאפשרויות היומן על ידי המזכירות וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לקדם המשפט יתייצבו ב"כ בעלי הדין עם סמכויות לסיים בפשרה. כמו כן, יתייצב התובע.
התיק יובא בפני 30  יום לפני הדיון.

ניתנה היום, י"ז כסלו תש"פ, 15 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.