הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 16365-03-20

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופט רפי ארניה

התובעת

פלונית

נגד

הנתבעת
א.ר.זי.מ ניהול קניונים בע"מ- קניון שרונים הוד השרון

החלטה

1. לנוכח הפער שבין קביעות המומחים, אני ממנה בזאת את ד"ר יצחק קורן, כמומחה רפואי בתחום האורתופדיה בתיק זה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על ידי בא כח בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי בעקבות האירוע נשוא התביעה , ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב הרפואי בעתיד?
ד. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל.
ה. האם יהיה צורך בטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

2. באי כח בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע ת בתוך 30 ימים מהיום לרבות חוות הדעת הרפואית מטעם הצדדים.

3. הצדדים ישאו בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים ישירות בשלב זה על פי חשבונית שתומצא להם על ידי המומחה.

4. המומחה מתבקש לחתום על טופס היעדר ניגוד עניינים המצורף להחלטה זו.

5. המומחה מתבקש ליתן חוות דעת תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

6. בשלב זה, קדם המשפט הקבוע ליום 19.9.21 יוותר על כנו.
ת.פ. ליום 15.4.21.

ניתנה היום, כ"ה שבט תשפ"א, 07 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
טופס 6- (תקנה 89)

אני החתום מטה:
שם:____________________
מס' זהות: ________________________
עיסוק: _______________________
ההליך: ___________________
שם השופט: ________________________

מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
____________________________________________________________________
2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
____________________________________________________________________
3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט:
____________________________________________________________________
4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט:
____________________________________________________________________
5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט:
____________________________________________________________________
6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט:
____________________________________________________________________

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

____________________
חתימת המצהיר