הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון מ"י 41891-06-16

בפני
כב' סגן הנשיאה, שמעון שטיין

מבקשת

מדינת ישראל - רשות המסים היחידה לתיקים מיוחדים

נגד

משיבים

  1. עדי צים
  2. אילנית צים
  3. צים מגורי יוקרה בע"מ
  4. עדי צים אחזקות בע"מ
  5. ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ.
  6. חברת אס.אר. אקורד בע"מ

החלטה

לפניי בקשת המבקשת ( בקשה רביעית) להארכת החזקת התפוסים וצווי ההקפאה, שנתפסו על ידיה, מכוח סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי ( מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט 1969 ( להלן: "הפקודה") ומכוח סעיפים 21 ו - 26 לחוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 2000 ( להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון").

רקע ועובדות:

עניינו של תיק זה הוא בחשד לקיומה של פעילות עבריינית רב תחומית, שתכליתה ליצור מצג כוזב כלפי רשויות שונות של התנהלות לגיטימית עבור קבלני כח אדם בתחומי השמירה והניקיון ובכלל זה; תשתית הפצה וניכוי של חשבוניות פיקטיביות, שימוש בנותני שירותי מטבע ( להלן: "ציינג'ים") תוך יצירת מצג כוזב בדבר זהות הנהנים בכרטסות וכן נחקרו חשדות לפי חוק העונשין, התשל"ז 1977 ( להלן: "חוק העונשין"), חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה ( נוסח חדש), התשכ"א 1961, חוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב], התשנ"ה 1995 וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975.

כפי שנכתב בהחלטות קודמות בעניין (28.5.17+29.5.17, 13.2.18) החשדות המיוחסים למשיב 1 ( להלן גם: "החשוד") הינם: עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין, עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, עבירה לפי סעיף 499 (1) לחוק העונשין, שיבוש הליכי חקירה, עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה לפי סעיף 423 לחוק העונשין, עבירה של איסור הלבנת הון – הסתרת מקור הרכוש, עבירה לפי סעיף 3 ( א) +(ב) לחוק העונשין, עבירה של איסור עשיית פעולה ברכוש, עבירה לפי סעיף 4 לחוק לאיסור הלבנת הון, עבירה של מסירת ידיעה כוזבת, עבירה לפי סעיף 117 ( ב)(1) לחוק המע"מ, עבירה של ניכוי מס תשומות שלא כדין, עבירה לפי סעיף 117 ( ב)(5) לחוק המע"מ, עבירה של ניהול פנקסים כוזבים, עבירה לפי סעיף 117 ( ב)(6) לחוק המע"מ, עבירה של שימוש בכל מרמה או תחבולה, עבירה לפי סעיף 117 ( ב)(8) לחוק המע"מ, עבירה של פעל במטרה שאדם אחר יתחמק מתשלום מס, עבירה לפי סעיף 117 ( ב1) לחוק המע"מ, עבירה של הוצאת חשבוניות פיקטיביות, עבירה לפי סעיף 117 ( ב)(3) לחוק המע"מ, עבירה של העלמת הכנסות, עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, עבירות לפי חוק הביטוח הלאומי.

כאמור ולמען הסדר הטוב, יוזכר, כי תחילתו של תיק זה הינו בחקירה בפרשייה רחבת היקף במסגרתה נעצרו מס' רב של עצורים, בהם איציק וזנה, כנגדו הגישה המשיבה כתב אישום ביום 23.7.16.

הרקע העובדתי בתיק זה, לרבות הנסיבות פורטו בהרחבה בהחלטות קודמות ואין לי אלא להפנות לאמור בהחלטות אלה.

כן יודגש כי בהחלטתי מיום 13.2.18 מצאתי להורות על שחרור כלל התפוסים בעניינם של המשיבים, מלבד בית המגורים של המשיבים 1-2 גוש 4050 חלקה 29 הגפנים 19 כפר סירקין.

המבקשת הגישה ערר על החלטה זו וביום 16.4.18 ניתנה החלטה המקבלת את הערר באופן חלקי, אשר הורתה על:

שחרור סך של 2 מיליון ₪ מכספי הפיקדון מתוך הפיקדון בסך 5,000,000 ₪.
הארכת תפיסת נדל"ן הידוע כגוש 4050, חלקה 29.
הארכת תפיסת קוטג' הידוע כגוש 6319 חלקה 158.

טענות הצדדים

לטענת המבקשת, בימים אלה היא שוקדת על ניתוח חומר הראיות והממצאים. משכך מבוקשת השהות על מנת להביא לסיום פעולות נקודתיות מטעם יחידות החקירה ככל שתידרשנה על ידי היחידה המשפטית המלווה.

בכוונת המבקשת לפעול לצורך הגשת מכתב יידוע בהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי[נוסח משולב], התשמ"ב 1982 (להלן: "החסד"פ") וכפי שהובהר במעמד הדיון שהתקיים לפניי ביום 18.7.19, המדובר במכתב יידוע המפרט את כתב החשדות שבמסגרתו תינתן למשיבים האפשרות לעיין בליבת חומר החקירה.

במסגרת הדיון שהתקיים לפניי טענה המבקשת כי משכה מצומצם יותר, מתבקשת ארכה בת 90 ימים בלבד. לשיטתה של המבקשת, מדובר בבקשה מידתית נוכח היקף החשדות המיוחסים למשיבים 1 ו-6.

המבקשת עותרת כי בית המשפט יבחן את הפגיעה המתייחסת לחברה (המשיבה 6*, כאשר הדוחות מצביעים על כך שמצבה הכלכלי של המשיבה 6 הוטב. ואולם, החברה משעבדת את נכסיה ואם בסופו של יום יתבקש חילוט, המדינה תדחק כלפי מטה, בסדר הנושים.

עוד מוסיפה המבקשת כי אין לגזור מהתיק של ואזנה ותיקים נוספים בפרשיה, מדובר בתיקים נפרדים. בכוונת המבקשת להגיע לשימוע בנפש חפצה ולקיים את השימוע כהלכתו.

האינטרס הציבורי מחייב המשך תפיסת הנכסים.

המשיבים מתנגדים לבקשה, הרכוש בתיק זה תפוס מזה למעלה מ - 750 יום. בית המשפט בהחלטות קודמות בעניין קבע כי יש לערוך הקבלה לדיון מעצר ימים ושחרור בערובה, באופן הזה שאין חובה בדין לתפוס נכסים כמו שאין חובה להטיל ערובה.

יש פגיעה בהון העצמי של החברה וביכולת התנהלותה.

למרות וחרף החקירה, המשיב מעולם לא העלים רכוש, לא מכר אותו ולא ביצע דיספוזיציה אף לא ברכוש ששוחרר, עוד טוענים המשיבים, כי המשיב 1, רכש נכסי נדל"ן נוספים, רשם אותם על שמו, כך שבוודאי אין עסקינן במי שלא ניתן יהיה להיפרע ממנו. המשיב 1, ממשיך להשקיע במשיבה 6, אף מכספו הפרטי.

עוד מוסיפים המשיבים וטוענים כי למרות שבכוונת המבקשת בפרק הזמן המבוקש לשלוח מכתבי יידוע, הרי שיחלוף זמן רב, עד אשר יתקיים שימוע ועד אשר יוגש כתב אישום, ככל שיוגש.

דיון והכרעה:

במהלך הדיון שהתקיים לפניי הציגה לי המבקשת דו"ח סודי מעודכן (אשר סומן במ/1) וכן מסמכים נוספים. עוד הציגו לי המשיבים מסמכים נוספים, כאשר בשים לב למסמך אחד שהוגש כמו גם לחומר שהוצג, מצאתי להיעתר לבקשה ולחסות את הדיון.

יצוין כבר עתה, כי אין בכוונתי לפרט במסגרת החלטה זו את מהותו ותוכנו של המסמך שהוצג לי על ידי המשיבים וכפי שציינתי בפני הצדדים, במהלך הדיון, הרי שאין לאמור באותו מסמך כדי להשפיע ו/או לשנות מהחלטתי, תוך שבית המשפט לוקח בחשבון את מכלול השיקולים ומכלול הנתונים בתיק.

במהלך הדיון, טען בפניי המשיב 1, כי המבקשת או מי מטעמה, הגיעה למשרדי המשיבה 6, מספר ימים עובר לדיון ולקחה חומר אשר היה בידיה עוד מפרוץ החקירה. המשיב 1 טען כי התנהלות המבקשת גרמה לנזק ולחרושת שמועות כלפי המשיבים 1 ו-6, באופן הזה שניתן היה לקבל את החומר אף בדרך שהפגיעה בהם תהיה פחותה.

אינני מוציא מכלל אפשרות כי החומר אותו אספה המבקשת בביקורה האחרון הינו חומר אשר היה בידיה ואין בכוונתי להעביר ביקורת על התנהלות המבקשת, בייחוד בשים לב לעובדה כי לא הועמד בפני בית המשפט מכלול הנתונים.

יחד עם זאת, עיון בדו"ח הסודי מלמד, כי כתוצאה מאותו חומר שנאסף בשנית וניתוח שנעשה על ידי המבקשת ו/או מי מטעמה לאחריו, מלמד כי יכול שהחקירה הורחבה בנקודה ספציפית, אף מעבר לנתונים שהונחו בפני בית המשפט בדיונים קודמים ומכל מקום הרחבה זאת לא היוותה בסיס לביצוע צווי התפיסה נשוא בקשה זאת בעבר . בהקשר לכך אני משאיר בצריך עיון השאלה האם ניתן כיום לבסס הבקשה על בסיסה של אותה הרחבה.

מן הכלל אל הפרט:

עילות הבקשה העיקריות הינן מניעת הברחת רכוש על ידי המשיבים או מי מטעמם והבטחת אפשרות מימוש חילוטו של הרכוש התפוס לפי הוראות סעיף 21 (א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000 ו/או פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), תשכ"ט 1969.

כאמור לעיל, בעניינם של המשיבים שלפניי ניתנו מספר החלטות במסגרתן הותווה הליך החזרת התפוסים וכן הכללים וההלכות העומדות בפני בית המשפט בבואו להכריע בסוגיה, אני מפנה את הצדדים לקרוא את ההחלטות הקודמות בד בבד עם החלטה זו.

כפי שקבעתי בעבר בעניינו של המשיב 1, אני מוצא לשוב ולהדגיש גם כיום, כי ככל שחולף לו הזמן "מקבילית הכוחות" אותה הזכרתי בהחלטותיי הקודמות נוטה יותר ויותר לזכות המשיבים, וזאת בשים לב לקיומו של חשד סביר, לביצוע העבירות המיוחסות להם, אם כי ברף נמוך אותו גם כן הבהרתי בהחלטותי הקודמות.

מאז פרוץ החקירה, מעצרו של המשיב 1 ותפיסת הנכסים, חלפו למעלה משנתיים ימים.

על פי המסמכים אשר הוצגו לעיוני הנזקים הנגרמים למשיבים הינם נזקים כבדי משקל והינם על בסיס נמשך הפוגע בשגרת הפעילות העיסקית שלהם, זאת כאשר למשיבים עומדת חזקת החפות.

עוד אני חייב להדגיש בעניינו של המשיב, כי אינני סבור כי המשיב ינסה להבריח נכסים והתנהלותו העסקית והאישית בשטח מוכיחה כי חרף החקירה המשיך לרכוש נכסים פרטיים במליוני שקלים ואף השקיע מהונו האישי במשיבה 6.

אלמלא הצהרת המבקשת שלפיה בתוך 90 יום בכוונתה להגיש הודעת יידוע מפורטת שלאחריה יקבלו המשיבים את ליבת חומרי החקירה הייתי נכון להורות על שחרור כלל התפוסים בתיק. ואולם, חובתו של בית המשפט לאזן בין האינטרסים השונים וחרף הפגיעה המתמשכת במשיבים, אין מנוס אלא להיעתר לבקשה בחלקה.

בנסיבות האמורות אני מורה על שחרור הסך של 3,000,000 מיליון ₪ לידי המשיבים, אשר מהווים את הפגיעה המשמעותית ביותר בפעילותם העיסקית.

אינני סבור, כפי טענת המבקשת, כי ככל שבסופו של יום יוחלט להגיש כתב אישום כנגד המשיבים 1 ו-6 לא תהיה באפשרות המדינה להיפרע.

למשיבים, נכסים רבים בתחומי מדינת ישראל ( למשיבה 6 הון עצמי נקי בסכום של למעלה ממאה מליון ₪) ואין כל אינדיקציה כי בחלוף הזמן מאז נפתחה החקירה, היה ניסיון ולו קל שבקלים להעלים נכסים.

עוד אני מורה על הארכת יתר התפוסים לתקופה נוספת בת 90 יום מאז פ קיעתו של הצו הקודם:
נדל"ן הידוע כגוש 4050, חלקה 29.
קוטג' הידוע כגוש 6319 חלקה 158.

אני מעכב את ביצוע החלטתי זו עד ליום 31.7.18 שעה 12:00.לאפשרות הגשת ערר עליה מצד מי מהצדדים.

החומר הסודי שהוגש לבית המשפט, מוחזק בכספת בית המשפט ויימסר לצדדים לפי דרישה.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ז' אב תשע"ח, 19 יולי 2018, בהעדר הצדדים.