הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ה"ת 23546-02-19

לפני: כבוד השופט גיא אבנון

המבקשים: 1. עופר זלצמן – ת"ז XXXXXX415

2. ג'אורג'יאנה מורחן – ת"ז XXXXXX600

3. סינגלפוט בע"מ – ח"פ 5129636979

נ ג ד

המשיבה: מדינת ישראל – יאל"כ, להב 433

החלטה

רקע

1. כנגד המבקשים 1 ו- 2, בני זוג, וכנגד מעורבים נוספים מתנהלת חקירה בחשד לביצוע עבירות הכוללות, בין השאר, הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס. המבקשים נעצרו ביום 15.1.19 במסגרת מעבר לשלב החקירה הגלויה, ושוחררו לאחר מספר הארכות מעצר (המבקש ביום 29.1.19 והמבקשת ביום 27.1.19). כחלק מהחקירה הגלויה נתפסו בהתאם לצווים שהוצאו כדין רכוש וחשבונות השייכים למבקשים ולאחרים. המבקשת 3 (להלן: סינגלפוט) היא חברה בבעלות המבקשת אשר חלק מנכסיה נתפסו במסגרת צווי תפיסה ואיסור דיספוזיציה, שחלקם בוטלו בהמשך ביוזמת המשיבה.

2. ביום 11.2.19 פנו המבקשים לראשונה בבקשה להחזרת תפוס, ודיון בעניינה התקיים ביום 25.2.19. בקשה נוספת נדונה ביום 26.3.19. על החלטה זו הוגש ערר שנדחה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז, כבוד השופט ח' טרסי ביום 18.4.19 (ע"ח 8624-04-19) ובקשת רשות ערר לבית המשפט העליון נדחתה אף היא על ידי כבוד השופט נ' הנדל ביום 5.5.19 (בש"פ 3068/19).

3. בעקבות החלטת בית המשפט העליון פנו המבקשים בבקשה להורות למשיבה לחדש את צו איסור הדיספוזיציה, ובסדרה של בקשות נוספות. ביום 22.5.19 התקיים דיון בכמה בקשות נפרדות (הכל במסגרת ההליך דנן), ובהליך נפרד התקיים דיון בבקשה לעיון חוזר בתנאי השחרור. במהלך הדיון ניתנו החלטות נפרדות ביחס לכל אחת מהבקשות. בקשת המשיבה למכירת רכב תפוס נדחתה לדיון הקבוע ליום 13.6.19, על מנת לאפשר למבקשים להיערך לדיון.

4. כנגד חלק מהחלטות בית המשפט מיום 22.5.19 הגישו המבקשים עררים לבית המשפט המחוזי מרכז (עב"י 58664-05-19, ע"ח 59556-05-19). טרם ניתנו החלטות לגופם של העררים.

5. ביום 23.5.19, בטרם יבש הדיו על החלטות בית המשפט מיום 22.5.19 (כזכור – במסגרת דיון בשורה של בקשות) הגישו המבקשים 3 בקשות נוספות (מספרן 20-18). בחלוף יום הגישו שתי בקשות נוספות (מספרן 22-21). בחלוף יומיים הגישו עוד שתי בקשות (מספרן 24-23) וביום 2.6.19 הגישו בקשה נוספת (מספר 25) – שמינית במספר מאז הדיון.

6. ראוי לציין כי חלק מהבקשות מאופיינות בשפה בוטה ומשתלחת, ואף בניסיון להלך אימים על צוות החקירה ועל בית המשפט, באופן שדי בו כדי לשקול מחיקתן על הסף, ולו מטעם זה בלבד. ריבוי הבקשות וסגנונן עשויים אף לעלות כדי ניסיון לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט. חרף האמור לעיל ביקשתי וקיבלתי את תגובות המשיבה לכל אחת מהבקשות (למעט הבקשה האחרונה בגינה לא ראיתי צורך בהזמנת מענה). הגיעה עת החלטה. הדיון ייערך לפי סדר לוגי (ככל הניתן) ולא בהכרח לפי מועד קליטת הבקשות ומספרן.

דיון

בקשה מספר 25 – חוסר סמכות מקומית

7. לטענת המבקשים בית המשפט נעדר סמכות מקומית לדון בהליך, אשר צריך להתברר בבית משפט השלום בחדרה, מקום מגורי המבקשים (שם גם כתובתה הרשומה של סינגלפוט) והמקום בו בוצעו חלק מהעבירות. לתמיכה בבקשתם הפנו המבקשים להוראות סעיף 6 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982. לא נדרשתי לתגובת המשיבה. ההליך עודנו בשלב החקירה, המבקשים נעצרו והובאו בפני בית המשפט בהתאם לסמכותו לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים).

סעיף 3 לחוק המעצרים קובע כדלקמן:
3. (א) בכפוף להוראות אחרות שבחוק זה, הסמכות המקומית בענין שחוק זה דן בו, תהא נתונה לבית המשפט אשר באזור שיפוטו התקיים אחד מאלה:
(1) נעברה העבירה, שבקשר אליה מוגשת הבקשה, כולה או מקצתה;
(2) נמצאת היחידה הממונה על חקירת העבירה, שבקשר אליה מוגשת הבקשה;
(3) האדם מוחזק במעצר ולא ניתן לפנות לבית המשפט במקומות האמורים בפסקאות (1) או (2) בשל נסיבות מיוחדות שיפורטו.
(ב) הוגשה בקשה לבית המשפט לפי חוק זה בענין מעצר או שחרור, ימשיך אותו בית משפט לדון בכל בקשה כאמור הנמצאת בסמכותו הענינית, בקשר לאותה עבירה, אף אם נתונה סמכות מקומית גם לבית משפט אחר, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
(1) הבקשה הקודמת התייחסה למעצר בנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(3);
(2) חקירת העבירה הועברה ליחידת חקירות אחרת.

הדיונים בהליכי המעצר התקיימו בבית משפט השלום בראשון לציון בהתאם לסמכותו לפי סעיף 3(א)(2) לחוק המעצרים – לבית המשפט סמכות עניינית ומקומית לדון בהליכי חקירה המתנהלים על ידי המשיבה – היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (להב 433) שמקום מושבה בעיר לוד [במאמר מוסגר: מדובר ביחידה ארצית והסמכות נתונה לכל אחד מבתי משפט השלום במחוזות השונים, לפי שיקול דעת המשיבה. בפועל, דיונים בנוגע למרבית תיקי החקירה של להב 433 מתנהלים בבית המשפט בראשון לציון משיקולי יעילות]. הדיון בכל בקשה נוספת יתקיים אף הוא בפני אותו בית משפט, זאת בהתאם להוראת סעיף 3(ב) לחוק המעצרים.

מכאן, הטענה להיעדר סמכות מקומית – נדחית.

בקשה מספר 18 – העברת החקירה ליחידה אחרת

8. המבקשים עתרו להורות על העברת החקירה לגוף משטרתי אחר. בבקשה הנושאת 34 סעיפים פירטו המבקשים טענות המצביעות, לשיטתם, על כך שהמשיבה שיקרה ומשקרת לבית המשפט. לכל אורך הבקשה השתלחו המבקשים באופן בוטה ביחידה החוקרת ובבית המשפט, תוך שימוש בביטויים שמקומם לא יכירם במסמך המוגש לבית המשפט, ובניסיון להלך אימים בדבר העתיד לבוא (ראו לדוגמא סעיף 33 לבקשה). על מנת להוכיח את טענותיהם עתרו המבקשים להורות למשיבה להציג בפני בית המשפט סרטון המתעד החזרת ציוד תפוס לידי המבקשים במשרדי המשיבה ביום 17.4.19. המשיבה התנגדה לבקשה.

הטענות לעניין אופן השבת התפוסים ושאלת קיומו של תיעוד מצולם עלו בדיון מיום 22.5.19, אז לא מצאתי להיעתר להן, ואינני יושב כערכאת ערר על החלטותיי הקודמות. אשר לבקשה להעברת החקירה ליחידה אחרת, גם אילו קיבלתי את טענות המבקשים להתנהלות פסולה של חוקרי המשיבה (ואינני קובע ממצאים כלשהם בעניין זה), הסמכות לקבוע את זהות היחידה החוקרת נתונה באופן בלעדי למשטרת ישראל, ללא אפשרות התערבות כלשהי של בית המשפט, שאיננו "חוקר על", איננו מורה למשטרה כיצד לחקור, ולבטח איננו מנתב את החקירה בין היחידות השונות.

מכאן, הבקשה נדחית.

בקשה מספר 23 – עדות שקר

9. המבקשים עתרו להורות למשיבה למסור לידיהם צילומים של מסירת רכוש תפוס לידיהם ביום 17.4.19. מדובר במחזור של טענות שעלו בדיון מיום 22.5.19 ובבקשה מספר 18 (לעיל). כאמור, אינני יושב כערכאת ערר על החלטותיי הקודמות.

הבקשה נדחית.

בקשה מספר 24 – רשימת פריטים שהוחזרו למבקשים ביום 22.5.19

10. המבקשים ביקשו לקבל רשימה של התפוסים שקיבלו לידיהם ביום 22.5.19, ותיעוד מצולם של המפגש. המשיבה הודיעה כי תעביר למבקשים תיעוד של רשימת התפוסים שהוחזרו, ומנגד התנגדה למסור את תיעוד המפגש.

הדין עם המשיבה. תיעוד המפגש, ככל שבוצע, הוא פעולת חקירה. כל עוד לא הוגש כתב אישום (ככל שיוגש) לא קמה עילה מכוחה ניתן לחייב את המשיבה למסור למבקשים חומרי חקירה. אשר לרשימת התפוסים, חזקה כי המשיבה תפעל בהתאם להתחייבותה.

הבקשה לקבל תיעוד מצולם של המפגש נדחית.

בקשה מספר 19 – החזרת תפוסים הקשורים לסינגלפוט

11. המבקשים עתרו להשיב תעודות, מסמכים שונים, חומרי הנהלת חשבונות, מחשבים וטלפונים של גורמים הקשורים לסינגלפוט. המבקשים ביססו טענותיהם על החלטת המשיבה לבטל את צו איסור הדיספוזיציה בנוגע למשיבה 3, ועל החלטת בית המשפט מיום 22.5.19 לדחות את בקשת המבקשים לחדש את צו איסור הדיספוזיציה ולאכוף אותו. המשיבה התנגדה בטענה כי המבקשים רשאים להגיע בתיאום מוקדם ולהעתיק את כל המסמכים הדרושים להם, והוסיפה כי המבקש לא הגיע למפגש שנקבע למטרה זו. כן עתרה המשיבה להורות למבקשים לפרט את התפוסים והמסמכים אותם הם מבקשים לקבל. לטענת המשיבה, במקום נתפס מחשב אחד בלבד שכבר הוחזר למבקשים, ולא נתפסו בחווה (סינגלפוט) טלפונים כלשהם.

העובדה שבוטל צו איסור הדיספוזיציה, כך שהמבקשים רשאים לפעול בעניין הסוסים שבבעלותם ובחזקתם כפי שימצאו לנכון, איננה מבטלת את סמכות התפיסה ביחס לחפצים שנתונים עדיין בחזקת המשיבה. מנגד, מצאתי כי ככל שמדובר בתעודות של הסוסים (תעודות הרבעה, פנקסי חיסונים וכד'), ראוי לאפשר למבקשים לקבל לידיהם את התיעוד המקורי בכפוף לויתור על טענות לכלל הראיה הטובה ביותר, כך שהמשיבה תחזיק את העתקי המסמכים.

על מנת שיוכלו לקבל לידיהם מוצגים רלוונטיים, על המבקשים לפנות במישרין ליחידה החוקרת בבקשה לקבלת מסמכים ומוצגים ספציפיים, ולתאם מפגש לחתימה על ויתור על כלל הראיה הטובה ביותר ולהשבת מוצגים. ככל שהמשיבה תתנגד להשבת אילו מהמוצגים, עומדת למבקשים הזכות לפנות בבקשה מתאימה וממוקדת.

בקשה מספר 20 – הבהרה בעניין רשימת תפוסים

12. המבקשים עתרו לקבל הבהרה באשר לנכס נדל"ן ברחוב גוש חלב 4ב בחדרה (גוש 10401 חלקה 164/2). לטענתם, הנכס איננו רשום על שם המבקשת, אלא על שם אִמהּ. גם בבקשה דנן התבטאו המבקשים באופן מחפיר ומכפיש, הן כלפי היחידה החוקרת והן כלפי בית המשפט (ראו סעיפים 10, 12). המשיבה התנגדה בטענה כי הנכס שנתפס על פי צו כדין הוא בבעלות פלונית שאיננה צד לבקשה, אשר רשאית כמובן לפנות בבקשה מתאימה.

סוגיית הנכס עלתה בדיון מיום 22.5.19, ובית המשפט הבהיר למבקשים כי אינם מורשים לייצג את אִמהּ של המבקשת שאיננה צד לבקשה. הבקשה היא ניסיון לקיים דיון חוזר בסוגיה שנדונה ונדחתה. המבקשים אינם באי כוחה של אם המבקשת ואינם רשאים לטעון בשמה. ככל שהאם תגיש בקשה מתאימה, היא תידון כמקובל.

מכאן, הבקשה נדחית.

בקשה מספר 22 – הבהרה בעניין רשימת תפוסים

13. המבקש עתר לקבל העתקי מסמכים הקשורים לחשבון תפוס בחברת פאיוניר. לטענת המשיבה, לא ידוע לה על חשבונות של המבקש בחברת פאיוניר. לשיטת המשיבה, ככל שיש למבקש קשר לחשבונות, עליו להגיש תצהיר שייתמך במסמכים באשר לקשר בינו לבין חברת פאיוניר.

אני מקבל את עמדת המשיבה. ככל שלמבקש טענות כי חשבונות תפוסים בחברת פאיוניר נמצאים בבעלותו, יואיל וימציא למשיבה מסמכים בעניין זה. בשלב זה לא קמה למבקש עילה לקבל העתקי מסמכים כלשהם.

מכאן, הבקשה נדחית.

בקשה מספר 21 – דו"ח חיפוש ברחוב האפרסמון 4ב חדרה

14. המבקש העלה טענות באשר לאופן ביצוע החיפוש, אופן תיעוד החיפוש בדו"ח הפעולה וטענות באשר לתפיסת נשקו האישי (אקדח), וביקש לקבל הבהרות בנוגע לכך. לטענת המשיבה, דברי המבקש באשר לאופן ביצוע החיפוש אינם אמת, ובאשר לאקדח, הוא נתפס ונרשם בדו"ח פעולה נפרד, והופקד בהמשך בתחנת משטרת חדרה בנוכחות המבקש, בהתאם לצו תפיסה מאת המשרד לבטחון פנים.

בית המשפט איננו מנהל את היחידה החוקרת, איננו יוזם פעולות חקירה ואיננו מורה למשיבה לפרט ולהבהיר דו"חות שכתבה.

מכאן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ז' סיוון תשע"ט, 10 יוני 2019, בהעדר הצדדים.
ההחלטה תישלח לצדדים.