הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"פ 24959-04-18

לפני
כב' השופטת נגה שמואלי מאייר , סגנית הנשיאה
המאשימה
מדינת ישראל
נ ג ד
הנאשם
אליהו וויצמן (עצור בפיקוח)
ע"י ב"כ עו"ד יוסי דגה

החלטה

טיעוני הצדדים (עיקרי הדברים)
לפני בקשה לעיון חוזר במסגרתה עותר הנאשם לשינוי בתנאיו המגבילים כך שיבוטל תנאי האיזוק האלקטרוני ותותר יציאתו לעבודה בפיקוח אחיו.

המאשימה מתנגדת לבקשה, תוך שמדגישה את חומרת העבירות המיוחסות לנאשם, נסיבות ביצוען, וכי לא בשלה העת להקל בתנאיו המגבילים לאור רמת המסוכנות הנשקפת הימנו לשיטתה, ולאור העובדה כי אחיו של הנאשם לא יוכל לספק עבורו פיקוח רציף במהלך שעות העבודה.

ב. כתב האישום בעניינו של הנאשם
על פי האמור בכתב האישום, ביום 08.04.2018 בין השעות 09:30-14:30, התפרץ הנאשם לבית מגורים בכפר מנחם (להלן: "הבית"), בכך שפתח את חלון דלת הכניסה לסלון, הושיט את ידו דרך הפתח שנוצר, ופתח את הדלת באמצעות מפתח פרפר שקיים בתוך המנעול. בהמשך לכך, נכנס הנאשם לתוך הבית, החל לסורקו, ואולם, כאשר הבחין במצלמות האבטחה המותקנות בתוך הבית, נמלט מהמקום.

עוד נטען, כי ביום 09.04.2018 בסמוך לשעה 08:00, בביתו של הנאשם, החזיק הנאשם בסם מסוכן מסוג חשיש במשקל של 0.7697 גרם נטו, לצריכתו העצמית. באותן הנסיבות, החזיק הנאשם בסם מסוכן מסוג קנבוס במשקל של 9.70 גרם נטו, לצריכתו העצמית.

בגין אלו הורשע הנאשם בעבירות של כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה או ממנו והחזקת סם לצריכה עצמית לפי סעיפים 406(א)לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 וסעיפים - 7(א)+7(ג) סייפא לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג- 1973.

ביום 17.07.2018, הציגו הצדדים הסדר טיעון בפני כב' השופטת ט' לחיאני-שוהם במסגרתו הנאשם הודה והורשע בכתב האישום המתוקן ונשלח לשירות המבחן לבקשת סנגורו על מנת שיתקבל תסקיר בעניינו שיבחן האפשרות להורות על הארכת המאסר על תנאי התלוי ועומד כנגדו. במעמד זה הצהירו הצדדים כי לא גובש בינם הסדר לעניין העונש וכי כל צד יטען לעונש כראות עיניו, כאשר עמדת המאשימה הינה למאסר בפועל; פסילת רישיון הנהיגה וחילוט הרכב.

ג. תסקיר שירות המבחן
בתסקיר הביניים מיום 29.10.2018, שירות המבחן המליץ על ביטול המעצר בפיקוח אלקטרוני בו נתון הנאשם ועל שחרורו של הלה בתנאים מגבילים, ובהם השתלבותו בעבודה אצל אחיו ותחת אחריותו וסמכותו של האחרון.

בגוף התסקיר מציין השירות כי הנאשם מוסר בקביעות בדיקות שתן לאיתור שרידי סם המעידות על הימנעותו משימוש בסמים; הנאשם הופנה לטיפול פסיכיאטרי לאור דיווחיו על קשיים נפשיים עמם הוא מתמודד, כאשר הפסיכיאטר הפנה את הנאשם לבי"ח "שלוותה" לצורך העמקת האבחון ובחינת האפשרות לשלבו בטיפול שיחתי וכי כעת הנאשם מצוי ברשימת המתנה לטיפול; הנאשם משתף פעולה באופן מלא עם שירות המבחן ומקדם את השתלבותו בטיפול; במהלך תקופת הדחייה לא נפתחו כנגד הנאשם תיקים נוספים; הנאשם ביטא רצון להשתלב בעבודה עם אחיו על מנת לשוב לתפקוד ולהתפרנס; מהמידע שנתקבל מעו"ס מנהלת הפיקוח האלקטרוני עולה כי הנאשם ובת זוגו מתמודדים עם קשיים כלכליים ותנאים פיזיים ירודים בכתובת המעצר וכי ישנה חשיבות כי הנאשם ישוב למעגל העבודה והתעסוקה; משיחה עם אחיו של הנאשם עלה כי הלה מעוניין להעסיק את הנאשם בעסק שבבעלותו בתחום הבניין; האח מסר כי יתקשה לפקח על הנאשם באופן צמוד ובמהלך כל שעות העבודה אך התחייב לקחת אחריות על כך שהנאשם לא יעזוב את מקום העבודה.

בסופו של תסקיר, ממליץ השירות כאמור על ביטול תנאי האזוק האלקטרוני ועל יציאתו של הנאשם לעבודה והותרתו של הלה בתנאי מעצר בית לילי תוך שלקח בחשבון את הנתונים הבאים: שיתוף הפעולה של הנאשם עם שירות המבחן במשך תקופה משמעותית; הימנעותו של הנאשם מעשיית שימוש בסמים; החשיבות שיש בחזרתו של הנאשם לתפקוד תעסוקתי סדיר כאמצעי נוסף להפחתת הסיכון מצדו להישנות ביצוע עבירות רכוש; ההערכה לפיה, חרף העובדה כי האח אינו יכול לספק פיקוח רציף וצמוד בשעות העבודה הרי שהמדובר בחלופה סמכותית תוך שהנאשם לא יפעל באופן שיסכן את מחויבותו של אחיו והתגייסותו למענו.

למען שלמות התמונה יצוין, כי משיחה טלפונית שקיימו באי כוח הצדדים היום עם אחיו של הנאשם, הלה מסר כי הוא מוכן להתגייס לתפקיד הפיקוח בשעות העבודה ולספק לנאשם פיקוח רציף.

ד. דיון והכרעה בעניינו של הנאשם
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, את החלופה המוצעת בשעות העבודה ואת דברי הנאשם, מצאתי כי בשלה העת להקל בתנאי שחרורו של הנאשם ולהתיר את יציאתו לעבודה בפיקוח.

ראשית וכידוע, לשירות המבחן תפקיד סטטוטורי לעניין הגשת תסקיר מעצר לפי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, והוא הגוף המקצועי אותו קבע המחוקק לצורך הערכת מסוכנותו של הנאשם, המסייע בידו של בית המשפט כ"ידו הארוכה" לאסוף מידע שבית המשפט עצמו מתקשה לאסוף. הוא סוקר עבור בית המשפט את עברו של הנאשם, את מצבו המשפחתי והכלכלי, את מצב בריאותו ואת קיומן של נסיבות מיוחדות שיכול והובילו לביצועה של העבירה. המלצותיו של שירות המבחן מגובשות על-ידי אנשי מקצוע ומומחים, והן מבוססות על היכרות ישירה עם הנאשם וסביבתו וכן על ניסיון עשיר בהערכת מסוכנותם של נאשמים וסיכויי השיקום שלהם (ראו והשוו: בש"פ 267/11 מדינת ישראל נ' ברמוחה (לא פורסם, 13.1.2011) . בנסיבות אלו, מצאתי לקבל את הערכת השירות לפיה, חזרתו של הנאשם לעבודה הינו גורם משקם שיש בו כדי לצמצם ממסוכנותו.

שנית, ולגופו של עניין מצאתי כי הנאשם הביע נזקקות טיפולית וכי הוא משתף פעולה באופן מלא עם שירות המבחן ומקדם את השתלבותו בטיפול. אכן לא נעלם מעיני כי הנאשם טרם שולב בהליך טיפולי במסגרת שירות המבחן ואולם, אין לזקוף עניין זה לחובתו משהלה נמצא ברשימת המתנה לטיפול פסיכיאטרי ומשהטיפול במסגרת שירות המבחן מותנה בתוצאותיו של טיפול זה. בנסיבות אלה ומשהנאשם מוסר בקביעות בדיקות שתן הנקיות משרידי סם סבורתני כי יש כחלק מהליך שיקומו מקום לאפשר לו להשתלב בשוק העבודה והתעסוקה מבלי שיהא בכך לפגוע באינטרס ציבורי סותר.
בנסיבות אלו ותוך שהתחשבתי בכך שהנאשם נתון בתנאים מגבילים הכוללים אזוק אלקטרוני מזה תקופה ממושכת, תוך שהקפיד לעמוד בתנאי שחרורו ככתבם וכלשונם ללא כל הפרות מצדו ותוך כיבוד אמון בית המשפט אשר ניתן בו; משסברתי כי ישנה חשיבות לאפשר לנאשם להמשיך בהליך הטיפולי הפסיכיאטרי בו החל כמו גם לאפשר לו להשתלב בשוק העבודה והתעסוקה; משהתרשמתי מהחלופה המוצעת בשעות העבודה לחיוב; ומשמצאתי לקבל את הערכת השירות לפיה חלופה זו תיסכון לנאשם (וביתר שאת עת הלה הצהיר היום כי הוא מוכן לספק לנאשם פיקוח צמוד ורציף במהלך שעות העבודה) – ובהעדר נימוקים כבדי משקל אשר יצדיקו סטייה מהמלצת שירות המבחן הנני מורה על הקלה בתנאי שחרורו של הנאשם כדלקמן:

מורה על ביטול תנאי האזוק האלקטרוני.
מתירה לנאשם לצאת לעבודה בימים א'-ה' בין השעות 06:00 – 18:00 תחת פיקוחו בכל עת של אחיו מר ליאור ויצמן ת.ז: XXXXX266.
הנאשם יגיע לעבודה וישוב הימנה בליווי מי ממפקחיו.
הנאשם יהא נתון במעצר בית לילי מדי יום בין השעות 19:00 - 05:00.
בימים שישי - שבת הנאשם יהא נתון במעצר בית לילי בין השעות 18:00 ל- 07:00. ביתר השעות הנני מתירה לנאשם לצאת את מעצר הבית בליווי מי ממפקחיו.
המפקח בשעות העבודה, מר ליאור ויצמן ת.ז:XXXXX266, יחתום על ערבות צד ג' נוספת בסך 5,000 ₪.
יתר תנאי השחרור ובכלל זה ההפקדות והערבויות – יוותרו על כנם.
מוסבר לנאשם ולערבים כי כל הפרה של תנאי מתנאי השחרור תקים עילת מעצר מבלי צורך לקיים דיון נוסף כמו גם עילה לחילוט הערבויות.

העתק מהחלטתי יישלח לבאי כוח הצדדים; לשירות המבחן ולמנהלת האזוק האלקטרוני.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ט, 05 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.