הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 60877-07-20

לפני
כב' השופט, סגן הנשיא יניב בוקר

תובע

פלוני
באמצעות עוה"ד ד"ר חמוד

נגד

נתבעות

1.פ.ע. עמר מרכיבי מתכות 1991 בע"מ
2.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באמצעות עוה"ד מאיה כהן

החלטה

התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו ביום 24.11.13, עת עבד כמסגר אצל נתבעת 1, לפתע נפל על ידו השמאלית צינור בגודל 8 צול אשר היה תלוי על קיר המסגרייה וגרם לפציעתו.
התובע הגיש חוות דעת מומחה בתחום האורתופדיה, בה נקבעו לו 52% נכות צמיתה.
הנתבעות הגישו חוות דעת מומחה מטעמן בתחום האורתופדיה, בה נקבעו לתובע 28% נכות צמיתה.
בשל הפער בין חוות הדעת, אני מורה על מינוי ד"ר נפתלי ליברמן, מרחוב אלון ,19 עומר,
טל' -08-XXXX869, דוא"ל [email protected] - כמומחה מטעם בית המשפט.
בידי הצדדים להודיע בתוך 7 ימים אם ברצונם להחליף את המומחה שמונה.
המזכירות תעביר למומחה את החלטתי זו, ללא דיחוי, והוא מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 7 ימים ממועד המצאתה לגבי הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה. בנוסף יודיע המומחה האם קיימת מניעה מצידו, נוכח זהותם של הצדדים, או מסיבה אחרת, לשמש כמומחה בהליך זה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 24.11.13
(להלן: "האירוע") תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומה שיעור הנכות?
ככל שהייתה נכות זמנית בסמוך לאחר האירוע, יקבע המומחה את גובהה ומשכה.
האם ניתן לייחס לתובע נכות בתקופה שלפני האירוע הנוגע לכתב התביעה, בתחום שבו מונה לתת חוות דעתו, ואם כן, מה שיעורה?
המומחה יתייחס לקשר הסיבתי שבין האירוע הנדון לבין מצב התובע נכון להיום ובכלל זה המומחה יתייחס למצבו הרפואי של התובע טרם התאונה מבחינת קיומה של נכות צמיתה.
המומחה יתייחס במידת האפשר לשאלה כיצד הפגיעה מהאירוע משפיעה על אופן תפקודו של התובע? מה התובע יכול לעשות , מה אינו יכול לעשות ומה יתקשה לעשות?
האם התובע יזדקק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד?
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה יעמוד על סך של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה יישא התובע בחצי משכר טרחת המומחה והנתבעות יחד בחצי השני כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שייפסקו.
התובע יפקיד בקופת בית המשפט סך של 2,250 ₪ בתוספת מע"מ וזאת עד ליום 10.11.21.
הנתבעות ישלמו את חלקן בשכר טרחת המומחה ישירות לידי המומחה וימציאו לבית המשפט אסמכתא על ביצוע התשלום וזאת עד ליום 15.12.21.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי התובע.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין עד ליום 16.01.22.
תשומת לב המומחה כי חלקו של התובע בשכר טרחתו ישולם ישירות לידיו מקופת בית המשפט וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט ולצדדים. על המומחה לצרף לחוות דעתו דף מקדים בו הוא מבקש לשלם לו את שכר הטרחה וכן יציין פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר שכר הטרחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד ליום 20.02.22.
תחשיבי נזק מטעם הנתבעות יוגשו עד ליום 20.03.22.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות חצי שנה לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף חצי שנה לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.
קדם המשפט הקבוע ליום 21.12.21 ידחה ליום 26.04.22 בשעה 14:30.
ב"כ התובע יוודא כי המומחה קיבל החלטתי זו, ויעקוב אחר מילוי ההחלטה, במועדים הנקובים בה ובמקרה הצורך יגיש בקשה מתאימה.
המזכירות תודיע לצדדים, תשלח למומחה החלטה זו ותעדכנו בפרטי הצדדים.
לעיוני ביום 17.01.22.

ניתנה היום, י"ט חשוון תשפ"ב, 25 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.