הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 3157-05-19

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

התובע
הנתבע שכנגד

שלום למפרט
ע"י ב"כ עוה"ד

נגד

הנתבע
התובע שכנגד

אורי אשר
ע"י ב"כ עוה"ד

החלטה

הצדדים נתנו הסכמתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט.
אני ממנה את רו"ח יזהר קנה כמומחה מטעם בית משפט בתחום ראיית החשבון.
מאחר והמינוי הוא בהסכמת הצדדים, יחולו הוראות תקנה 130(ג) של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.
המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו דבר מינויו, וזה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, מלשמש מומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה.
תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים. 
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
תשומת לב המומחה לגבי הסכמת הצדדים, בדיון שנערך ביום 29.10.2020, לגבי העניינים העומדים לבדיקתו, כדלקמן-
"אנו מסכימים שהמומחה שיתמנה על ידי בית המשפט יבדוק האם נערכה התחשבנות כספית בין בעלי הדין (הצדדים לשותפות שפורקה) על פי האמור בנספחים א' ו- ב' לכתב התביעה וכן על פי השמאות של השמאי אייל שפירו ודו"ח מצב על פי הטבלה האחרונה שנערכה בין הצדדים או מטעמם. בנוסף, המומחה שיתמנה יבחן את סוגיית ההפרשות לעובדים, ובכלל זה הפרשות סוציאליות של אורי מחב' מושבי הנגב ותשלומים בגין שווי רכב ממושבי הנגב. המומחה יבצע בקרה חשבונאית בלבד להתחשבנות שנערכה עד כה בין הצדדים. בכלל האמור לעיל תשומת לב המומחה לטענות שהעלו הצדדים לגבי הריביות. המומחה יבדוק את שווי הרכב מתוצרת יונדאי שלפי הטענה נרכש מכספו הפרטי של התובע והאם יש מקום לנכות את שוויו במסגרת ההתחשבנות בין הצדדים".
הצדדים יישאו בחלקים שווים, בשלב זה וכמימון ביניים, בשכרו של המומחה וישלמו לו את שכרו ישירות בתוך 30 יום ממועד המצאת ההחלטה וככל שלא תהיה מניעה למינויו כאמור בסעיף 3 לעיל.
המומחה לא יחל בעבודתו אלא רק לאחר ששולם לו שכר טרחתו.
המומחה ימציא חוות דעת לתיק בית המשפט ולצדדים תוך 60 יום ממועד המצאת החלטה זו.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
ב"כ התובעים יוודא כי המומחה קיבל החלטתי זו, ויעקוב אחר מילוי ההחלטה, במועדים הנקובים בה, ובמקרה הצורך, יגיש בקשה מתאימה.
ת.פ. עם תום המועדים.
המזכירות תודיע לצדדים ולמומחה.
ניתנה היום, י"ב חשוון תשפ"א, 30 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.