הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"צ 30901-09-18

בפני
כבוד ה שופטת לובנה שלאעטה חלאילה

מבקש

אוסאמה מחאמיד

נגד

משיבות

  1. י. טליה יבוא ושיווק בע"מ, ח.פ. 515771590
  2. אליה יבוא ושיווק בע"מ, ח.פ. 515361400

פסק דין

בפניי בקשה משותפת המוגשת מטעם הצדדים, לפי סעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן: "החוק"), לאישור הסתלקותו של המבקש מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית ולפסוק ל ו גמול ושכר טרח ה לבא כוחו, בהתאם להסכמה שהושגה בין הצדדים.

עניינה של בקשת האישור בטענת המבקש כי מוצרי שחיה המיובאים ע"י המשיבה 2 והמשווקים ע"י המשיבה 1 חסרים פרטי סימון בניגוד להוראת חוק הגנת הצרכן והורא ות צו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג – 1983, ותקן 562 (1) 2011. כן נטען ע"י המבקש להעדרו של סימון בדבר מסוכנות המוצר לילדים.

המבקש ביקש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית, תוך שטען כי "הקבוצה" כוללת כל אדם או גוף אשר רכשו, בחמש השנים האחרונות, אביזרי שחייה אשר נמכרו ו/או יובאו ו/או שווקו ע"י המשיבות ואשר לא סומנו כדין ו/או סומנו בחוסר , בניגוד להוראות החוק.

המבקש טען לנזקים בלתי ממוניים עקב מעשי ומחדלי המשיבות, בשל פגיעה באוטונומיה שנגרמה לחברי הקבוצה שרכשו את מוצרי השחייה המיועדים לילדים כשאלה אינם מסומנים כדין, וכן לנזקים ממוניים הקשורים לש יווק המוצרים שנרכשו.

הצדדים באו בדברים ביניהם והחליפו מסמכים, כולל הסכם הזכיינות של המשיבה 1 וחשבוניות מס שהפיקה המשיבה 2 עבור המשיבה 1. המשיבה 2 הודתה כי היא ייבאה את המוצרים נשוא הבקשה וכי היא לא סימנה אותם כדין. המשיבה 1 הודתה בתורה כי היא שיקווה את המוצרים דרך חנויות הזכיינות שלה, אולם שתי המשיבות הצהירו, ותמכו את הצהרתן בחשבוניות מס קבלה, כי למשיבה 2 היה היקף יבוא קטן של מוצרים אשר שווקו באמצעות המשיבה 1 בשנת 2018 בלבד.

המשיבה 2 התחייבה לסמן את כל מוצרי השחייה המיובאים על ידה כדין ובאופן העולה עם חוק הגנת הצרכן וצו סימון טובין. המשיבה 1 התחייבה שלא לשווק מוצר כלשהו ממוצרי השחייה, המשווקים על ידה, אלא אם הוא עונה על הוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, צו סימון טובין והתקן הרלוונטי.

הצדדים פירטו בבקשתם את השיקולים התומכים בעד אישור בקשת ההסתלקות וביקשו לפסוק גמול בסכום של 3,000 ₪ למבקש ושכ"ט לבא כוחו בסכום של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ .

לאחר ששקלתי את בקשת ההסתלקות המשותפת על נימוקיה, הגעתי למסקנה, כי הבקשה עומדת בתנאי החוק ומכאן מצאתי לאשר את הסתלקות המבקש מבקשת האישור ומהתובענה הייצוגית.

בהתאם להוראת סעיף 16 (א) לחוק : "מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט".

הסתלקות נועדה לאפשר לתובע ייצוגי, שאין לו עילת תביעה, שעילתו קלושה ו/או שיש קושי רב בהוכחת הנזק לקבוצה או שאין עוד טעם בניהול תביעתו, להסתלק מהתובענה.

נוכח המפורט בבקשה זו ובשים לב לשלב המקדמי בו מצוי ההליך, ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקש, סבורתני כי לא טמונים יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך, ומשכך, איני רואה טעם מוצדק להורות על איתור תובע מייצג או בא כוח מייצג חלופיים או על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות, דבר הכרוך בהכרח בהוצאות ניכרות, בסרבול ההליך שלא לצורך (על שיקול הדעת הנתון לבית המשפט לאשר הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, ללא פרסום הודעה, ראו ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 בילהה הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ).

בנסיבות העניין, ולאור ככל הנימוקים שפורטו בבקשה, אין לכפות על המבקש המשך ניהול בקשת האישור ויש לאשר את ההסתלקות ממנה. בבסיס החלטה זו עומד השיקול העיקרי של תועלת לציבור. תועלת זו הושגה נוכח כך שהמשיבות הסכימו לקחת על עצמן את תיקון האריזות של מוצרי השחייה, כי המשיבה 2 התחייבה לסמן את כל מצרי השחייה המיובאים על ידה והמיועדים לילדים ואת התחייבותה של המשיבה 1 שלא לשווק מוצרי שחייה שמיועדים לילדים ללא סימון כדין.

כלל הוא, כי משאושרה בקשת הסתלקות מתובענה ייצוגית, אין לפסוק גמול ושכר טרחה לתובע המייצג ובא כוחו אלא במקרים חריגים ובאישור בית המשפט, זאת, מתוך חשש, כי היענות יתר להסתלקויות מתוגמלות תעודד הגשת תביעות סרק ותתמרץ הסתלקויות מתביעות שראוי לנהלן ולמצות את ההתדיינות בהן. עם זאת, כלל זה אינו כלל ברזל ויהיו מקרים בהם יהיה מוצדק לאשר לתובע המייצג ובא כוחו תשלום גמול ושכר טרחה. חריגים אלה, כוללים מצבים בהם הוכח, כי בקשת האישור אינה בקשת סרק, אולם, קיים קושי בהוכחת הקשר הסיבתי, מידת הנזק ואיתור חברי הקבוצה או במצבים בהם בעקבות הגשת בקשת האישור תיקן הנתבע את דרכיו.

בבוא ביהמ"ש לשקול אם יש מקום לאשר טובת הנאה למבקש ו/או בא כוחו, עליו לשקול אם הבקשה לאישור הצביעה על עילת תביעה לכאורה וכן את התועלת שהביאה הבקשה לחברי הקבוצה. במקרים אשר מצדיקים פסיקת גמול ושכר טרחה לתובע המייצג ובא כוחו, נדרש בית המשפט לקבוע את סכום הגמול ושכר הטרחה תוך התבססות על השיקולים המנחים המנויים בסעיפים 22 ו-23 ל חוק תובענות ייצוגיות, ובכלל זה הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה; התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; מורכבות ההליך והטרחה שטרח ב"כ התובע המייצג; האופן בו נוהל ההליך ועוד.

לאור האמור, אני מורה על הסתלקות המבקש מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית ועל דחיית תביעתו האישית . לאחר שהמבקש הראה עילת תביעה לכאורה ולאחר שבחנתי את מידת התועלת שהפיקו חברי הקבוצה מהגשת הבקשה, את מידת ההשקעה והסיכון שנטל המבקש על עצמו ואת מידת הטרחה של בא כוח ו, אני מאשרת את ההסכמה אליה הגיעו הצדדים ופוסקת למבקש גמול בסכום של 3,000 ₪ ולבא כוחו שכ"ט בסכום של 23,400 ₪.

בנוסף, תשלמנה המשיבות למבקש את האגרה ששולמה על ידו בסכום של 3,000 ₪.

כמוסכם בין הצדדים, סכומים אלה ישולמו בארבעה תשלומים חודשיים שווים ורצופים , כאשר התשלום הראשון ישולם עד ליום 15.5.19 והיתר עד ה -15 מכל חודש עוקב.

אשר למחצית השנייה של האגרה - בהתאם להוראת תקנה 7א(א)(3) ו- (4) לתקנות האגרות, הכלל הוא כי במקרה שבו ניתן פסק דין המאשר הסדר הסתלקות לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, ישלם המבקש את חלקה השני של האגרה . עם זאת, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום החלק השני, כולה או חלקה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בפסק דינו המקיף של כב' הנשיא, השופט סלאמה, בת"צ (שלום חיפה) 19713-08-18 עמיאל נ' מוצצים ראשון לציון (2003) שותפות מוגבלת, פירט ביהמ"ש את השיקולים השונים היכולים לבוא בגדר טעמים מיוחדים המצדיקים פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה, ובכלל זה השלב בו מוגשת בקשת ההסתלקות, קיומה של עילת התביעה, מהות הפגיעה בחברי הקבוצה והיקפה, תיקון הפגיעה והתועלת לחברי הקבוצה ולציבור בכללותו עקב הגשת הבקשה. בענייננו, בשים לב לשלב בו מוגשת בקשת הסילוק, קיומה של עילה לכאורה והתחייבות המשיבות לתיקון ההפרה מצאתי להורות על פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסה"ד לב"כ הצדדים ותעביר העתק ממנו למנהל בתי המשפט לצורך רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, י' ניסן תשע"ט, 15 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.