הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 6132-12-18

בפני
כבוד השופט יוסי טורס

תובע
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד שריף את שריף

נגד

נתבעת
קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
ע"י ב"כ עו"ד שגיא, שיפמן, אמסלם

החלטה

אני ממנה את ד"ר אלכסנדר ברוסקין כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.

המומחה יחווה דעתו באשר למצבו הרפואי של התובע, לרבות נכותו הצמיתה (ככל שקיימת) או הזמנית (היינו תקופות אי כושר) והכל כתוצאה מן התאונה מושא התביעה. כן יתייחס המומחה לקשר הסיבתי בין מצב זה לבין התאונה. בנוסף, יחווה דעתו באשר לעלות שיקום נזקי התובע הקשורים לתאונה מושא התביעה.

התובע ימציא למומחה כתב ויתור על סודיות רפואית, תוך 15 ימים מהיום.

כל אחד מן הצדדים ימציא למומחה הנ"ל, עם העתק לצד שכנגד, העתק מכל המסמכים הרפואיים שבשליטתו הנוגעים לעניין שבמחלוקת. התובע ימציא מסמכים אלה תוך 15 ימים מהיום, והנתבעת בתוך 15 יום מהיום שתקבל את מסמכי התובע.

התובע יעמוד לבדיקות רפואיות במקום ובזמן שיורה המומחה, כאשר מי מב"כ הצדדים לא יהיה נוכח בזמן הבדיקה.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה על ידי הנתבעת. אולם, אם יקבע המומחה, כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בתחום הנ"ל כתוצאה מן התאונה, אשקול ניכוי שכרו של המומחה מכל פיצוי שייפסק לתובע.

תשומת ליבו של המומחה מופנית להוראות תקנה 8 (א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז 1986, הקובעת כדלקמן:

"תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע לנפגע על מינויו של מומחה, ימציא הנפגע למומחה ולכל בעלי הדין האחרים את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית."

כן מופנה המומחה להלכות בית המשפט העליון לפיהן אין להביא בפני המומחה מסקנות של ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום מיום בדיקת התובע, אולם רק לאחר שישולם שכר טרחתו, אשר באחריותו לגבותו.

ככל שלמומחה היכרות אישית שיש בה כדי להשפיע על עצמאות החלטתו עם מי מבעלי הדין, או עם מי מן המומחים שנתנו חוות דעת בתיק, יודיע על כך לבית המשפט באופן מידי. כמו כן, ככל שהמומחה נותן חוות דעת באופן קבוע ללקוחות מי ממשרדי ב"כ הצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מידי.

שכרו של המומחה לא יעלה על 4,600 ₪ בתוספת מע"מ. ככל שהמומחה אינו מסכים לשכר זה, יודיע בהקדם לבית המשפט.

המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ד' תשרי תש"פ, 03 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.