הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 18316-02-19

לפני
כבוד ה שופטת אלואז זערורה-עבדאלחלים

תובעת
פלונית

נגד

נתבעת
ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

החלטה

1. אני ממנה את ד"ר רמי מירז כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה.

2. המומחה ייתן חוות דעתו באשר: למצבה הרפואי של התובעת ו/או לנכותה הצמיתה (ככל שקיימת) ו/או הזמנית (היינו תקופות אי כושר) כתוצאה מן התאונה נשוא התביעה וכן לקשר סיבתי בין מצב זה לבין התאונה. כן יחווה דעתו באשר לעלות שיקום הנזקים של התובעת הקשורים לתאונה מושא התביעה.

3. התובעת תמציא למומחה כתב ויתור על סודיות רפואית תוך 15 ימים מהיום.

4. כל אחד מן הצדדים ימציא למומחה הנ"ל, עם העתק לצד שכנגד, העתק של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו, הנוגעים לעניין שבמחלוקת. התובעת תמציא מסמכים אלה תוך 15 ימים מהיום, והנתבעים בתוך 15 יום מהיום שיקבלו את מסמכי התובעת.

5. התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות במקום ובזמן שיורה המומחה, כאשר מי מב"כ הצדדים לא יהיה נוכח בזמן הבדיקה.

6. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה על ידי התובעת.

7. שימת ליבו של המומחה מופנית להוראות תקנה 8 (א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז 1986, הקובעת כדלקמן:

"תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע לנפגע על מינויו של מומחה, ימציא הנפגע למומחה ולכל בעלי הדין האחרים את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית."

8. כן מופנה המומחה להלכות בית המשפט העליון לפיהן אין להביא בפני המומחה מסקנות של ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

9. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום מיום בדיקת התובע, אולם רק לאחר שישולם שכר טרחתו, אשר באחריותו לגבותו.

10. ככל שלמומחה היכרות אישית שיש בה כדי להשפיע על עצמאות החלטתו עם מי מבעלי הדין, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי. כמו כן, ככל שהמומחה נותן חוות דעת באופן קבוע ללקוחות מי ממשרדי ב"כ הצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

11. אני קובעת את שכרו של המומחה על סך 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.

הצדדים והמומחה יפעלו עפ"י הוראות פרק י"ד לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018.

12. המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ד' תמוז תשפ"א, 14 יוני 2021, בהעדר הצדדים.