הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 10045-05-16

בפני
כבוד השופט יוסי טורס

תובע
פלוני
ע"י ב"כ עוה"ד ש. אנדראוס ואח'

נגד

נתבעים

  1. תרו תעשיה רוקחית בעמ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד א. דורון ואח'

החלטה

אני ממנה את ד"ר דני פישר מרחוב שטרוק 8 תל אביב טל: 050-XXXX277 כמומחה מטעם בית המשפט, בתחום הפסיכיאטריה.

התובע ימציא למומחה ולכל בעלי הדין תוך 15 יום מהיום, הסכמה לוויתור על זכותו לסודיות רפואית, על פי התקנות, ואת כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת.

3. בתוך 30 יום מקבלת המסמכים הנ"ל, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים כנ"ל שהתובע לא המציא לו (לרבות חוות דעת רפואיות). העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

4. המומחה רשאי לדרוש מהתובע לעמוד לבדיקות רפואיות או אחרות, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לתובע. כן רשאי המומחה לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו, הדרושים לבצוע תפקידו, לרבות חוות דעת רפואיות, וזאת לאחר שהתובע ימציא את טופס הוויתור על סודיות רפואית, כאמור.

5. המומחה יגיש חוות דעתו, ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, תוך 60 יום מיום בדיקת התובע. בחוות דעתו יתייחס המומחה, בין היתר, לפער שבין חוות הדעת שהגישו הצדדים, לקשר הסיבתי בין התאונה לבין הנזק הנטען, לציפייה להחמרה או שיפור במצב התובע בעתיד, ולמצבו הרפואי של התובע עובר לתאונה. כן יקבע המומחה את שיעור נכותו הזמנית ו/או הקבועה של התובע, ככל שנותרו.

6. ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע בהקדם, וב"כ הצדדים יואילו לסייע למומחה בכל פניותיו. הצדדים יפנו ישירות אל המומחה ויעבירו אליו את כל החומר הרלוונטי. יובהר כי מי מב"כ הצדדים לא יהיה נוכח בזמן הבדיקה.
  
7. שכרו של המומחה ישולם על ידי הצדדים ישירות בחלקים שווים, על פי חשבונית שתומצא להם על ידי המומחה, כאשר המומחה אחראי לגביית שכרו. עם זאת באם יקבע המומחה כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונה, אשקול קיזוז שכר טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובע.

8. ככל שלמומחה היכרות אישית עם מי מבעלי הדין, או עם מי מן המומחים שנתנו חוות דעת בתיק, שיש בה כדי להשפיע על עצמאות החלטתו, יודיע על כך לבית המשפט באופן מידי. כמו כן, ככל שהמומחה נותן חוות דעת באופן קבוע ללקוחות מי ממשרדי ב"כ הצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מידי.

9.         שכרו של המומחה לא יעלה על 6000 ₪ בתוספת מע"מ. ככל שהמומחה אינו מסכים לשכר זה, יודיע לבית המשפט.

10. המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ב תמוז תשע"ז, 16 יולי 2017, בהעדר הצדדים.