הדפסה

בית משפט השלום בצפת ת"א 23388-02-16

בפני
כבוד ה שופט רונן פיין

תובעים

  1. פהד עדוי
  2. אסלאם עדוי

נגד

נתבעות

  1. אגודת קיבוץ מחניים
  2. צומת מחניים בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשת התובעים למינוי מומחה נוסף או לחילופין למינוי מומחה אחר כמומחה מטעם בית המשפט.
רקע נדרש ו ההליכים עד כה
2. ביום 10/2/16 הוגשה בבימ"ש השלום בנצרת תביעה כספית בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מחיבור פיראטי שביצעו הנתבעים לשעון החשמל של התובעים. התובעים (להלן: "עדוי") עותרים לשיפוי סכום החיובים העודפים על צריכת החשמל, הוצאות מומחים ועוגמת נפש ובסה"כ סך של 89,735 ₪ .
3. ביום 14/4/16 הגישו הנתבעות (להלן: "מחניים") תביעה שכנגד בגין שימוש שעשו עדוי בחדר החשמל לצורך אחסנת חפצים, ללא רשות ומבלי ששילמו על כך למחניים. מחניים עותרות לצו לפינוי חפצי עדוי מחדר החשמל ולתשלום בסך 35,546 ₪ בגין השימוש שנעשה בחדר החשמל ללא אישור.
4. ביום 20/4/17 ולאחר שהתביעה עברה לשמיעה בבית המשפט בצפת, הוגשה לתיק הודעת הצדדים כי הגיעו להסכמה דיונית לפיה:
א) ביהמ"ש ימנה מטעמו מומחה בתחום הנדסת החשמל שייתן חוות דעתו בכל הקשור במחלוקות על פי חוות דעת הצדדים.
ב) שכ"ט המומחה ישולם בשלב זה ע"י הצדדים בחלקים שווים.
5. בהתאם להסכמה הדיונית ובמסגרת החלטה מיום 20/4/17, מונה המהנדס יורם לנקביץ כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה").
6. לאחר שהוגשה חוות דעת המומחה לתיק, הורשו הצדדים לשלוח שאלות הבהרה למומחה.
7. ביום 6/11/19 התקיים דיון בו נחקר המומחה על חוות דעתו לרבות בנוגע לתשובותיו לשאלות ההבהרה.
8. ביום 5/1/2020 הגישו התובעים הבקשה כאן ובהתאם להוראות שניתנו הוגשה תשובה לבקשה ותגובת התובעים לתשובת הנתבעות.
עיקרי טענות הצדדים ב בקשה
9. לטענת התובעים - המומחה לא ביצע עבודתו נאמנה ובמקצועיות כפי שמצופה ממי שממונה על ידי בית המשפט. לטענתם, חוו"ד המומחה הסתמכה על נתונים לא מאומתים שקיבל מהנתבעים לפי מונה פנימי שהציבו ולא הסתמך על נתוני צריכת חשמל בפועל בהתאם לחשבוניות חברת חשמל שהוצגו במסגרת חוו"ד התובעים.
10. עוד נטען כי בדיון העיד המומחה (עמ' 5 ש' 6-8) שפעל כך משנדרש להחליט בין שתי חוות דעת ולא לבדוק נכונות הנתונים בהן.
11. התובעים הפנו לדוגמה המעידה על חו סר רצינות עבודת המומחה בכך שטען בדיון (עמ' 7) כי עוד לפני שנודע על החיבור הפיראטי, הנתבעים התקינו שני מונים נפרדים - אחד לעסק הטרקטורונ ים ואחד לטורבינות. לטענת התובעים עדות זו אינה נכונה שכן שני המונים הנ"ל הותקנו רק לאחר שנותק החיבור הפיראטי.
12. לטענת התובעים, בחקירה בדיון התגלה כי המומחה אינו דובר אמת כאשר הוגש לתיק צילום שהמציא מיום הבדיקה, המעיד על קיומו של מונה אחד לטורבינות ולא שניים כפי טענתו בחוות הדעת. המומחה הדגיש בעדותו כי בדק את שני המונים ונתן חשיבות לאיכות וסוג מונה הטרקטורונים אשר בדיעבד התברר כי בפועל לא היה קיים. נטען כי במכתב הסבר שצורף לצילום, אחרי הדיון, הסביר המומחה כי "היה נדמה לו" שקיימים שני מונים. מכך המסקנה שחוות דעת המומחה אינה מבוססת על נתונים נכונים / מדויקים / בדוקים ומאומתים.
13. לאותו עניין טענו התובעים של עמדת המומחה (עמ' 12 ש' 28 ואילך) היה ביכולתו לנתח הנתונים מיום שהותקנו שני המונים ועד ליום שביקר במקום לצורכי הבדיקה אולם לא ראה צורך לעשות חישוב זה לקביעת הצריכה היומית, מהסיבה שממילא הסתמך על חוו"ד המומחה מטעם הנתבעים.
14. לטענת התובעים עמדה זו של המומחה מעמידה בספק אמיתות חוות הדעת ונפקותה, שהרי כאמור, ביום הבדיקה היה מחובר מונה אחד בלבד, זה של הטורבינות.
15. לטענת התובעים, מטרת חוות דעת המומחה הייתה לקבוע מהי הצריכה העודפת ששולמה לנתבעים בשל החיבור הפיראטי של עסק הטרקטורונים ועסק הטורבינות, ולא פסילת אחת מחוות הדעת שהגישו הצדדים.
16. לטענת התובעים, מכל הסיבות הנ"ל ובכדי שיתקיים משפט צדק, מתבקש כי ביהמ"ש ימנה מומחה נוסף שיבדוק אמיתות העובדות והנתונים כך שיתאפשר ביצוע חישוב נכון של הצריכה העודפת בה חויבו כתוצאה מהחיבור הפיראטי.
17. התובעים ציינו כי מתבקש מינוי נוסף ולא פסילת המומחה מפאת כבודו ועל אף שמתשובותיו בדיון ולשאלות ההבהרה, ניכר היה כי הוא עוין לתובעים ולבא כוחם.
18. לטענת הנתבעות בתגובת ן לבקשה - אין עילה לבקש ה למעט חוסר שביעות רצון התובעים מחוו"ד המומחה שאימץ את מסקנות חווה"ד שהוגשה מטעמ ן. לטענתן, מקום טענות הבקשה בסיכומים שיגישו התובעים לפני הכרעת בית המשפט בתיק. לשיטתן, טענת התובעים לחוסר אמינות המומחה אינה מקימה עילה למינוי מומחה נוסף, בנוסף למומחה שמונה שכן חוות דעת המומחה ועדותו הן עוד ראיות ממכלול ראיות לפיהן יכריע ביהמ"ש.
19. לטענת הנתבעות, בחווה"ד מטעם התובעים חושבה צריכת החשמל העודפת בדרך של השוואת הצריכה היומית הממוצעת של התובעים בשנתיים שלפני ניתוק החיבור הפיראטי לעומת ממוצע הצריכה בשנה שלאחר הניתק. בעוד בחווה"ד מטעם הנתבעות חושבה הצריכה העודפת בהתאם לצריכה בפועל של עסק הטרקטורונים על פי מונה, במשך 3 שנים עד להפסקת פעילותם וצריכת הטורבינות באמצעות מדידת מונה בפועל, במשך 4 שנים.
20. לטענת הנתבעות, מינוי המומחה היה לצורך הכרעה במחלוקת המקצועית שנתגלתה בין מומחי הצדדים. לגישתן המומחה לא נדרש לאמת עובדות שהופיעו בחוות דעת הצדדים אלא התבקש להכריע איזו מבין דרכי החישוב של הצריכה העודפת, היא נכונה או מדויקת יותר לטעמו.
21. עוד טענו הנתבעות כי שאלות ב"כ התובעים בחקירת המומחה בדיון התייחסו לשאלות שבעובדה ולא לעניין המקצועי שבמחלוקת.
22. לטענת הנתבעות, המומחה הניח כי אין מחלוקת באשר לעובדות שהועלו בחוות דעת הצדדים מהסיבה שאף אחד מהצדדים לא אמר לו כי אין להסתמך על עובדות אלה או אחרות.
23. הנתבעות סבור ות כי אין צורך במינוי מומחה נוסף לבדיקת אמיתות נתונים עובדתיים עליהם יכולים להעיד עדים אחרים בהליך ואין זה מתפקידו של מומחה לשים עצמו בעניין זה במקום בית המשפט.
24. בנוסף טוענות ה נתבעות כי היעתרות לבקשה תסרבל ההליך ויכביד על הצדדים בהוצאות נוספות ומיותרות. לגישתן וככל ו ביהמ"ש ייעתר לבקשה, יהיה זה נכון לה שית הוצאות המומחה הנוסף על התובעים בלבד.
דיון והכרעה
המישור הנורמטיבי
25. מינוי מומחה מטעם בית משפט נדרש על מנת לסייע לבית המשפט, ולהאיר את עיניו בתחום המקצועי בו עוסק התיק ולתן לו כלי-עזר מקצועיים בבואו לפסוק את הדין. המומחה משמש כ"ידו הארוכה" של בית המשפט ולחוות דעתו מעמד מיוחד בעיני בית המשפט והיא נהנית מעדיפות על פני חוות דעת המומחים מטעם הצדדים.
26. יפים לעניין זה הדברים בע"א 61/84 יוסף ביאזי נ' אברהם לוי, מב(1) 446 (1988), בעמוד 466 לפסק הדין:
"שופט אינו יכול להיות מומחה בכל נושא, ולכן, כאשר מתעוררת במשפט הנדון לפניו שאלה שבמדע או במקצועיות מובהקת, כמו קביעת דרגת נכות מבחינה רפואית או שומת מקרקעין או בדיקה בליסטית של כדור שנורה מכלי נשק, הרי רק טבעי הוא שקיימת הנטייה לקבל את חוות-דעת המומחה, שנבחר לשם כך על-ידי בית המשפט או באישורו, כקונקלוסיבית."
(ראו גם - ע"א (מחוזי נצ') 272/09 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' ח'טיב סמיר (28.06.2011) ).
27. נקודת המוצא של בית המשפט היא כי המומחה עשה מלאכתו נאמנה, ללא משוא פנים וביושר, על פי מיטב כישוריו, ניסיונו ושיקול דעתו.
(ראו למשל : רע"א 6401/00 לה נסיונל חברה לביטוח נ' סאלח, פ"ד נה(3), 97, 100;
רע"א 11147/03 אריאל ביטון נ' כפיר אלעזרה, (14.03.2004);)
28. בהתאם להלכה הפסוקה חוות דעתו של מומחה בית משפט, תיפסל כאשר נפל בה פגם היורד לשורשו של עניין כגון, פגם בשיקול דעתו המקצועי של המומחה, פגם העשוי להעיד על חוסר תום לב, משוא פנים או דעה קדומה, ועל בית המשפט לשקול אם כתוצאה מהפגם שנפל בחוות הדעת נגרם לבעל הדין הנוגע בדבר עיוות דין (רע"א 3358/91 סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' יוסף ציון, (06.11.1991)) וכן, האם השגגה שיצאה תחת ידו של המומחה ניתנת לתיקון (רע"א 6116/97 ד"ר אברהם שוחט נ' ציון, (28.11.1997) והאסמכתאות שם).
29. עוד נפסק כי בית המשפט יבחן את חוות דעת המומחה מן ההיבט המהותי, וייתן משקל אף ל"כמות" הפגמים והטעויות. ( ת"א (מחוזי ירושלים) 1189/95 יעקב אילוז נ' קוטלר עדיקא - חברה לבניה בע"מ, (23.10.02)).
30. עיקרון נוסף עליו עמדה ההלכה הפסוקה, הנו מצב לפיו מסקנת חוות הדעת יש בה להשפיע על שיקוליו של מבקש הפסילה ובמקרה שכזה הנטייה לפסול מומחה מטעם בית המשפט, פוחתת. כך למשל נקבע במסגרת רע"א 6234/09 חיות נ. הדר חברה לביטוח בע"מ ואח', (17.11.09) בפסקה 6 להחלטה:
"בהקשר זה יש לציין כי הנטייה של בית-המשפט לפסול מומחה מטעמו פוחתת במקום שבו המומחה נתן כבר את חוות-דעתו, וכאשר תוכנה של חוות-הדעת עשוי לכאורה להשפיע על שיקוליו של מבקש הפסילה (רע"א 5611/07 לינצקי נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ( טרם פורסם' [פורסם בנבו], 21.10.2007); רע"א 4144/06 אררט חברה לביטוח בע"מ נ' גרינשטיין ( טרם פורסם' [פורסם בנבו], 3.7.2006))."

מן הכלל אל הפרט
31. לאחר שחזרתי ועיינתי בטענות הצדדים שבפניי, בחוות דעת המומחה ובהודעותיו לבית המשפט ו כן בפרוטוקול הדיון מיום 6/11/19, הגעתי למסקנה לפיה אין להיעתר לבקשה ודינה להידחות. ואנמק.
32. ברור כי התובעים אינם מרוצים ממסקנות חוות דעת המומחה. שאלות ההבהרה אשר נשלחו למומחה יחד עם השאלות אותן נשאל במסגרת חקירתו, אינן מותירות מקום לספק בעניין זה.
33. אך מסקירת רוב רובן של השאלות עולה מסקנה בעלת מובהקות גבוה, לפיה התובעים חולקים על העובדות עליהן בחר המומחה להסתמך ולא על מסקנותיו שהנן בתחום מומחיותו.
34. כך למשל נותרה מחלוקת עובדתית בין הצדדים , בנוגע למועד שבו הותקנו המונים הנפרדים ובנוגע למועד בו נותק מונה הטרקטורונים . לטעמי אין המומחה נדרש לברר עובדות אלו, שהרי הוא איננו שומע עדים. עובדות אלו יש לברר ויתכן כי ב ירורן יכול להביא לשינוי במסק נות המומחה, אך אין בכך להביא לפסילת חוות הדעת של המומחה.
35. בנוסף ולעניין דרך החישוב ש לצריכת החשמל. המומחה בחר את דרך החישוב של מומחה הנתבעים. מסקנה זו הנה מסקנה שב מומחיות, אשר בהתאם להלכה הפסוקה לעיל, אין בה להביא לפסילת חוות הדעת.
36. וכך גם אין במסקנה זו לבדה להביא לפסילת חוות הדעת של המומחה, גם אם דרך חישוב זו דורשת ברור עובדתי בנוגע למועד התקנת המונים הנפרדים וניתוק אחד מהם .
37. מכל אלה הגעתי למסקנה לפיה בשלב זה אין כל מקום לפסול חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, או להורות על מינוי מומחה נוסף או לקבל סעד אחד אליו עותרים התובעים בבקשה.
בטרם חתימה
38. בשולי תשובתם לתגובת הנתבעים, ב פסקה השלישית לפני הסוף, מציינים התובעים כי ככל ובקשתם תידחה - הם מסכימים להכרעה בתביעה בפשרה, בהתאם להוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט.
39. ב"כ התובעים יגיש הודעת הבהרה מטעם התובעים בעניין זה, לא יאוחר מיום 25/2/20.
סוף דבר
40. הבקשה נדחית.

41. התובעים יגישו הודעה מתאימה בהתאם לקבוע בסעיף 39 לעיל.

42. הוצאות בקשה זו יבואו בחשבון במסגרת מתן פסק הדין בתביעה.

המזכירות תמצאי החלטה זו לב"כ הצדדים.

לעיון ליום 25/2/20.

ניתנה היום, כ"א שבט תש"פ, 16 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.