הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה 12

בפני
כב' הרשם הבכיר אורן כרמלי

תובעים

המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

נגד

נתבעים

יורם מאירי ואח'

החלטה

ההחלטה נוגעת לכל התיקים שפורטו בפרוטוקול מיום 7/11/17.
התובעת הגישה תביעה על סכום קצוב נגד הנתבעים בתיקים השונים, שהם חקלאים וזאת בגין היטלים שהיא מטילה כדי לממן את פעילותה ובגין דמי ביטוח מפני נזקי טבע.
בדיון הסביר ב"כ המועצה כי מדובר בחקלאים בתחום הפירות, שלגביהם גביית ההיטלים לא נעשית באמצעות הסיטונאים אלא החקלאי נדרש לשלם היטל אחת לרבעון וזאת על-פי מדדים הקבועים בתקנות מועצת הצמחים ( יצור ושיווק) (היטלים) תשס"ז-2007.
באשר לביטוח הסביר ב"כ המועצה כי מועצת הצמחים מבטחת את כל החקלאים בביטוח מפני נזקי טבע ואסונות טבע וזאת ברובד בסיסי וכי כל חקלאי רשאי להוסיף ולבטח עצמו בביטוח מורחב. לטענתה, משלא שילמו החקלאים את דמי הביטוח הפסיקה המועצה לבטח אותם בשנים שלאחר מכן.

החקלאים התנגדו לחיוב.
הדיון בהתנגדויות אוחד מאחר שהן מעלות שאלות דומות, גם אם לא זהות.

יש לדון בטענות ההתנגדות.
התובענה אינה לסכום קצוב:
יש לקבל טענתם העקרונית של המתנגדים כי כדי שהמועצה תוכל לנהל תביעתה בדרך הדיונית של סדר דין מקוצר, על היתרונות הדיוניים הגלומים בהליך כזה לגביה, על התביעה בין היתר להיות על סכום קצוב ( משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי ( כרך ב') 995-996 (מהדורה 15, 2007 ( להלן: קשת; סע' 202(1) רישא לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984).
אמנם טוענים המתנגדים כי מדובר בתביעה מורכבת הדורשת דיון מעמיק ואולם לא הובאה תשתית ראייתית מתאימה השוללת טענת המועצה כי מדובר בחישוב אריתמטי של חישוב גובה ההיטל לפי מין הגידול ודונם גידול בפועל; כשלהיטל יש תקרה. מדובר אפוא בסכום מוגדר הקבוע בתקנות, שאינו נתון לשומה או הערכה של בית המשפט ולפיכך הוא " סכום קצוב".
אין מקום למחיקת כותרת. הטענה נדחית בכל אחד מהתיקים.

טענות בנוגע לתיקון סכום החיוב:
בהתאם להסכמת ב"כ המועצה רשאי כל אחד הנתבעים לטעון גם בשלב זה כי לגבי שנים מסויימות השתנה מספר הדונמים של מי מהגידולים או מין הגידול וישונה תמהיל החיוב. ההסכמה טובה גם כלפי חקלאים שיוכיחו כי מתקופה מסויימת עקרו את הגידול ( עמ' 10, ש' 16).
ההתנגדות לעניין זה מתקבלת בהסכמת המועצה לגבי שלמה הר טוב, מעוז מידד, דיין יעקב, אברהם יצחק, יורם פילואורי, צפריר מיזל, ראובן זהרי, אליהו סגרון, משה כהן, ניסים לוי, משק מ.י. בע"מ, חיים אידלמן, יעקב גוטמן, מאיר אילוז, דוד הילמן, ענת מרלינגן-טויטו, איתמר אלחנן-קריגר, רחל סגלצ'יק, דוד מלול.
ההתנגדות מתקבלת בהסכמת המועצה גם לגבי הטענה כי החוב שולם או המשק הועבר לאחר וזאת לגבי ישעיהו משה בן גל, מעוז מידד, יורם פילואורי, משה כהן, יפרח סלבדי, יעקב גוטמן, שמואל אלאור, יעקב כהן-אחדות
הנתבעים הרלוונטיים רשאים להגיש הודעה לגבי שינוי מס' דונמים, מין הגידול או עקירת הגידול עד ליום 1/6/19.

התיישנות:
התביעות הוגשו בשנת 2016. ב"כ המועצה הסכים בדיון כי ככל שהתביעות כוללות רכיבים שהתיישנו במועד הגשת התביעה, הרי שיש להפחיתן מסכום התביעה. ב"כ המועצה הבהיר כי הוא מודע לפער אפשרי בין השנים בדרישת החוב לבין השנים שנרשמו בגוף חלק מהתביעות שבגינם לכאורה הוגשה התביעה. ב"כ המועצה הבהיר כי התביעה היא בגין השנים הרלוונטיות בדרישת החוב שצורפה כנספח לכל אחד מכתבי התביעה ( עמ' 11, ש' 3).
על התובעת לבדוק את כל התביעות ולמסור הודעה לתיק בית המשפט אם יש שינוי בגובה מי מהתביעות בשל התיישנות של חלק מהשנים שנדרשו.
הודעה תימסר עד ליום 1/6/19.
העדר סמכות של המועצה להטיל היטלים מאחר שלא התקינה כללים לפי סע' 36 לחוק מועצת הצמחים:
בשל בג"צ שהגישו החקלאים נגד המועצה ולאור תיקון מס' 10 לחוק מועצת הצמחים ( ייצור ושיווק), תשע"ח-2018 חזרו בהם המתנגדים מהטענה במסגרת בקשת רשות להתגונן מתוקנת.

תוספת חיוב במע"מ על ההיטל:
לטענת המתנגדים חיוב מע"מ על היטל מנוגד לדין, זאת מאחר שהמועצה היא מוסד ללא כוונת רווח ולכן היא אינה מחוייבת במע"מ וממילא לא מדובר ב"עסקה" החייבת במע"מ.
ב"כ המועצה הבהיר בדיון כי המועצה נדרשת לשלם מע"מ על-ידי רשויות מע"מ על ההיטלים שהיא גובה מהחקלאים ( עמ' 7, ש' 7). טענה זו לא נסתרה.
ממילא ככל שמשולם מע"מ זכאי המשלם שהוא עוסק גם לנכות מע"מ תשומות.
ההתנגדות בעניין זה נדחית.

ההיטל עולה על התקרה הקבועה בחוק:
לפי סע' 36 לחוק ההיטל לא יופחת מ-0.25% מסך הפדיון ולא יעלה על 0.8% מסך הפדיון, כאמור באותו סעיף.
לטענת המתנגדים בהתאם לנתונים שהציגה המועצה במסגרת בג"צ 803/17 בחלוקת היקף הפדיון בענף הפירות ( ללא הדרים) בהיקף הדונמים בענף הפירות ( ללא הדרים), מגיע החישוב ל- 6,892 ₪ לדונם פרי; באופן זה לכאורה ההיטל לא יעלה על (0.8% * 6,892=) 55.1 ₪ לדונם פרי.
לטענת המתנגדים בחלק מהתיקים עולה ההיטל על אותה תקרה ( דוגמאות הובאו בסע' 23 לבקשה המתוקנת למתן רשות להתגונן).
בסיכומיה לא מתייחסת המועצה לטענה באופן פרטני בנוגע לתביעות שבפניי אלא מפנה לפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 9208/12 מזרחי נ' מועצת הצמחים. ניתן ביום 12/5/14. אלא שבאותו פסק דין ציטט בית המשפט העליון ( סע' 13 לפסק הדין) מסע' 33 לתגובת המועצה שהוגשה שם וזאת מבלי שנקבע ממצא לגופו.
ממילא לא ניתן להסתפק באמירה של התובעת כי מדובר בסכומים נמוכים מאלה הקבועים בתקנות.
הלכה היא כי כדי שתינתן למבקש רשות להתגונן, עליו להציג ולו ראשית ראייה, שיהיה בה כדי אפשרות להצליח בהגנתו ( דוד בר אופיר סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה 197 ( מהדורה תשיעית, 2008). להלן: בר אופיר). די לכאורה באמור כדי ליתן רשות להתנגד לתביעה לגבי כל המתנגדים בעניין זה.
ואולם יובהר כי יש לקבל עמדתה העקרונית של המועצה כי משמדובר בתביעה על סכום קצוב שהוגשה מכוח חיקוק, הנטל להוכיח כי המועצה חרגה מתקרת ההיטל הקבועה בחוק מוטלת על המתנגדים וזאת על בסיס נתונים, שככל שאינם מצויים בידיהם, רשאים הם לקבלם מאת המועצה.

תשלום דמי ביטוח:
כפי שהסביר ב"כ המועצה מדובר בביטוח בשכבת יסוד שמעניקה המועצה לחקלאים מפני נזקי טבע. ואולם בעוד שבמסגרת התביעות שבפניי דורשת המועצה תשלום של דמי הביטוח לשנים הרלוונטיות; הרי שלא נסתרה טענת המתנגדים כי בהליך אחר ( ת"א ( שלום-ת"א) 11737-04-12) מתנגדת המועצה לשלם לחקלאים שם פיצויים בגין נזקי טבע בטענה לאי תשלום דמי הביטוח ו/או תשלום ההיטלים.
אעיר כי אם עומדת המועצה על דרישת התשלום הרי שמנגד היא נדרשת להעניק כיסוי ביטוחי לחקלאים לאותן תקופות.
מדובר לכאורה בעמדה מנוגדת של המועצה בכל אחד מהתיקים, המצדיקה מתן רשות להתגונן לגבי רכיב זה של התביעה ולו לשם הצהרה ברורה של המועצה שתחול בשני התיקים; והשלכותיה על החיוב או גובהו.
בסיכומיה טוענת המועצה כי בשנים מסויימות – שלא הובהרו בתגובה – לא ביטחה ו/או ביטחה באופן חלקי מגדלים שנותרו חייבים לה כספים וכי מאז שנת 2013 היא מבטחת את כל המגדלים זולת אלו שנותרו חייבים לה כספים עבור תקופה העולה על שנה אחת לפני תחילת הביטוח. לא ברור מאותה תגובה אם יש בכך כדי לשנות את החיובים שהוטלו במסגרת התביעות שבפניי; ואם לשנים הרלוונטיות מבוטחים החקלאים ואם נכון להיום הם רשאים להגיש תביעות בגין אותן שנים.

אבהיר כי לאור סע' 64 (א) לחוק לפיה רשאית המועצה לבטח את החקלאים גם ללא הסכמתם, אני דוחה את טענת ההתנגדות של מי מהמתנגדים כי לא ביקשו להיות מבוטחים או כי הודיעו באופן מפורש שאינם מעוניינים בביטוח. אין בכך כדי לייתר ההתנגדות בשאלה העקרונית כפי שהוצגה לעיל.
עוד יובהר כי שאלת זכותה של המועצה לקזז פיצויים שמגיעים לחקלאי בגין נזקי טבע וזאת מחוב היטלים שטרם שולם, אינה שאלה במחלוקת במסגרת התיקים שבפניי.

מעבר לאמור הסכימה המועצה ליתן רשות להתנגד לחקלאים שטענו כי שילמו את דמי הביטוח ישירות לקנט ולפיכך עומדת להם זכות קיזוז: שמעון פלג, זלוצקי יעקב, שאול סלומון, דני קינגשטיין, ראובן זהרי, יוני גפנר, דני מור, יפעת לבקוביץ-קינן, אליהו סגרון, משה כהן, סלומון איתמר, ניסים לוי, נתן קוז'קרו, עודד אלכסנדרוביץ, גד גולן, תומר אלכסנדרוביץ, אברהם שרון, משק מ.י. בע"מ, ארמנד ברנרד אטיאש, דב זהר, מוריס פואניקוס, יעקב גוטמן, משה בן נר, דרור מעוז, אילן רייקין, דרור בוקר.

מצבם האישי של מי מהמתנגדים:
לכאורה מדובר בחקלאים מבוגרים במצב רפואי משתנה, שחלקם אף אינו פעיל עוד בתחום החקלאות. מצבו אישי של החקלאי אינו עילה למתן רשות להתגונן מפני התביעה, אלא לכל היותר צריך לעמוד לנגד שיקולי המועצה אם להמשיך בהליך ביחס לאותו חקלאי או לשקול הסדר כספי כזה או אחר, ככל שיחוייב בו.

הארכת מועד להגשת התנגדות:
משהסכימה המועצה ליתן למתנגדים שלהלן רשות להתגונן ממילא אינה עומדת על הבקשה להארכת המועד להגשת התנגדות לגביהם: שאול סלומון, יעקב אחדות, עודד מעוז, תומר אלכסנדרוביץ, דני קניגשטיין, יעקב זלוצקי, ישעיהו בן גל, שמעון פלג.

באשר להתנגדות של פולט עזר, שלום לוינסון ומשה לזר שלכאורה הוגשה באיחור, אני מוצא ליתן הארכת מועד להגשת ההתנגדות וזאת באשר טענותיהם בנוגע לחיוב מעל לתקרה המותרת בחוק ושאלת דמי הביטוח והכיסוי הביטוחי, הן שאלות עקרוניות היורדות לשורשו של עניין בהתחשב במועצה שהיא גוף ציבורי ולפיכך אין מקום למנוע מהם להביא טענותיהם בעניין זה בפני בית המשפט.
יושם לב לעניין זה כי חלה הגמשה מסויימת בפסיקה ומתן משקל שונה ל"טעם המיוחד" הנדרש בהתאם לטיב ההליך ( ע"א 6842 ידידיה נ' קסט, פ"ד נה(2) 904), באופן שבתי המשפט לוקחים בחשבון את סיבת הטעות, מידת הזלזול בבית המשפט או בחובה כבעל דין ( ע"א 8547/96 אלימלך נ' מנהל מס שבח מקרקעין, ניתן ביום 10/3/99; בש"א 6708/00 אהרון נ' אהרון, פ"ד נד(4) 702) ואף מתן משקל לסיכויי ההליך העיקרי ( רע"א 4538/11 צמח נ' גבאי. ניתן ביום 3/1/13). כמו גם שאלות הנוגעות להסתמכות הצד השני, מהות הסוגייה וסיכויי ההליך ( רע"א 1273/15 מאירפלד השקעות וניהול בע"מ נ' סטארפלסט תעשיות 1967 בע"מ. ניתן ביום 21/4/15; רע"א 3776/16 גנים נ' רחל. ניתן ביום 15/8/16).

התוצאה:
אשר על כן ניתנת רשות להתנגד לתביעה ללא תנאי לכל המתנגדים ללא תנאי בנוגע לשאלות הנוגעות:
לגובה החיוב ביחס לתקרה הקבועה בחוק כאמור לעיל.
לתשלום דמי הביטוח והשלכות השאלה על תקופת הביטוח למי מהחקלאים כאמור לעיל

ניתנת רשות להתנגד לתביעה בנוגע למין הגידול ומס' הדונמים ללא תנאי למתנגדים שלהלן:
שלמה הר טוב, מעוז מידד, דיין יעקב, אברהם יצחק, יורם פילואורי, צפריר מיזל, ראובן זהרי, אליהו סגרון, משה כהן, ניסים לוי, משק מ.י. בע"מ, חיים אידלמן, יעקב גוטמן, מאיר אילוז, דוד הילמן, ענת מרלינגן-טויטו, איתמר אלחנן-קריגר, רחל סגלצ'יק, דוד מלול.
הנתבעים הרלוונטיים יגישו הודעה מפורטת בנוגע לאמור עד ליום 1/6/19.

ניתנת רשות להתנגד לתביעה בנוגע לטענה כי החוב שולם או המשק הועבר לאחר ללא תנאי למתנגדים שלהלן:
ישעיהו משה בן גל, מעוז מידד, יורם פילואורי, משה כהן, יפרח סלבדי, יעקב גוטמן, שמואל אלאור, יעקב כהן-אחדות
הנתבעים הרלוונטיים יגישו הודעה מפורטת בנוגע לאמור עד ליום 1/6/19.

ניתנת רשות להתנגד לתביעה בנוגע לטענה כי המתנגדים שלהלן שילמו דמי ביטוח ישירות לקנ"ט: שמעון פלג, זלוצקי יעקב, שאול סלומון, דני קינגשטיין, ראובן זהרי, יוני גפנר, דני מור, יפעת לבקוביץ-קינן, אליהו סגרון, משה כהן, סלומון איתמר, ניסים לוי, נתן קוז'קרו, עודד אלכסנדרוביץ, גד גולן, תומר אלכסנדרוביץ, אברהם שרון, משק מ.י. בע"מ, ארמנד ברנרד אטיאש, דב זהר, מוריס פואניקוס, יעקב גוטמן, משה בן נר, דרור מעוז, אילן רייקין, דרור בוקר.
הנתבעים הרלוונטיים יגישו הודעה מפורטת בנוגע לאמור עד ליום 1/6/19.

על התובעת למסור הודעה בנוגע למי מהתביעות אם יש שינוי בגובהן בשל התיישנות של חלק מהשנים שנדרשו.
הודעה תימסר עד ליום 1/6/19.

13. התובעת תמציא לבית המשפט ולצד שכנגד את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה בהתאם לתקנות 214ג' ו-214ח' עד ליום 1/5/19.

הצדדים יגישו תצהירים במקביל עד ליום 1/6/19. לתצהירים יצורפו כל המסמכים שעליהם מסתמך העד בעדותו. תצהיר אשר לא יוגש במועד, לא יוגש אלא ברשות בית המשפט.
עד שלא יגיש תצהיר לא יוכל להעיד, אלא ברשות בית המשפט.

מועבר למזכירות לצורך קביעת ישיבה מקדמית החל מיוני 2019.

ניתנה היום, ה' אדר ב' תשע"ט, 12 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.