הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה תא"מ 39455-11-17

מספר בקשה:7
בפני
כבוד ה רשמת בכירה מיכל בר

מבקשת (נתבעת)

איי.טי.איי יוזמה ותיירות בע"מ

נגד

משיבה (תובעת)
מלונות דן בע"מ

החלטה

מונחת לפניי בקשה לביטול פסק דין מיום 25.2.18 אשר ניתן במעמד צד אחד כנגד המבקשת.

1. רקע הדברים וההליכים
המבקשת, איי.טי.איי יוזמה ותיירות בע"מ, הינה חברה פרטית אשר עוסקת בתחום התיירות. ביום 16.11.17 הגישה המשיבה תביעה בסדר דין מהיר בסך 13,140 ₪ כנגד המבקשת. בתביעה נטען, כי במרוצת החודשים 12/2016 עד 02/2017, הזמינה המבקשת מהמשיבה חדרי אירוח שונים במלונות דן ירושלים, דן אילת ודן פנורמה אילת, אולם לא שילמה את מלוא התמורה בעבור החדרים.

ביום 23.1.18 הגישה המשיבה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד המבקשת. ביום 25.2.18 ניתן פסק דין במעמד צד אחד כנגד המבקשת, על ידי כב' הרשמת הבכירה אפרת רחלי מאירי.

ביום 19.8.18 הגישה המבקשת בקשה דחופה לביטול פסק הדין, היא הבקשה שלפני.

2. טענות הצדדים בתמצית
המבקשת טוענת, כי בסמוך למועד קבלת כתב התביעה לידיה נפל בעליה של המבקשת, מר עידו הולצמן, למשכב, לאחר שאובחן כחולה בסרטן. נטען, כי מטבע הדברים מצב דברים זה היה מטלטל בעבור בעלי המבקשת, דבר שהוביל לכך שעניין התביעה נדחק לקרן זווית. על פי הטענה, משהתקבלה בידי בעלי המבקשת האזהרה מלשכת ההוצאה לפועל בגין התיק שנפתח למימוש פסק הדין, החל לטפל בנושא ללא דיחוי. המדובר, כך נטען, בנסיבות חריגות ומצערות, אשר בוודאי אינן מצביעות על זלזול בבית המשפט.

המבקשת טוענת עוד, כי יש לה סיכויי הגנה מצוינים. על פי הטענה, ביום 30.1.17 התקבלה אצל המבקשת דרישה לתשלום יתרת חוב מהמשיבה. על פי הטענה, דרישה זו לא הייתה מובנת, שכן עוד ביום 19.1.17 העבירה המבקשת למשיבה, באמצעות העברה בנקאית, סך של 7,544 ₪. לא זאת אף זאת, ביום 6.2.17 הודיעה המבקשת למשיבה, כי את יתרת החוב, בסך 8,216 ₪, היא מבקשת לשלם באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו נמסרו במסגרת ההודעה. נטען, כי מהאמור עולה שהמבקשת העבירה למשיבה סך כולל של 15,760 אשר עולה על סכום התביעה. נטען, כי מכל מקום עיון במסמכים שצורפו לכתב התביעה מעלה, כי בעוד שסכום התביעה עומד על סך 13,140 ₪, הרי שסיכום החשבוניות מעלה כי מדובר בסך של 12,074 ₪ ואילו בכרטסת מופיע כי סכום החוב עומד על סך 14,275 ₪.

המשיבה טוענת, כי הואיל ואין חולק כי מסירת כתב התביעה לידי המבקשת נעשתה כדין, הרי שביטול פסק הדין בענייננו תלוי בשיקול דעת בית המשפט. נטען, כי במקרה שכזה נדרש בית המשפט ליתן דעתו לשתי שאלות: מה גרם למחדלו של המבקש שהביא למתן ההחלטה על פי מעמד צד אחד, וכן שאלת סיכויי הצלחתו של המבקש בהליך העיקרי. אשר לסיבת המחדל, טוענת המשיבה, כי המבקשת עושה שימוש במחלתו של מר הולצמן על מנת להשיג יתרון דיוני ולזכות בביטול פסק הדין מתוך חמלה, זאת תוך שהיא מסתירה עובדות מהותיות אשר יש בהן כדי לשנות את התמונה. כך, מסתירה המבקשת כי בחודשים שקדמו להגשת התביעה נוהלו מגעים בין הצדדים בניצוחם של מר הולצמן מטעם המבקשת וב"כ של המשיבה מטעם האחרונה, וזאת הן בכתב והן בעל פה, בניסיון להגיע להסדר תשלומים נשוא החוב הכספי. נטען, כי מר הולצמן היה מודע לטענות בדבר קיומו של חוב כספי של המבקשת, וכי הוא אף קיבל לידיו את כל האסמכתאות החשבונאיות התומכות באמור. נטען, כי לא זאת אף זאת, בין הצדדים נוהלו מגעים לחתימת הסכם פשרה בקשר עם חובה של המבקשת. נטען עוד, כי מר הולצמן כלל לא עדכן את המשיבה בדבר מחלתו בזמן אמת, וכי מכל מקום, התביעה דנן אינה תביעה אישית כנגד מר הולצמן, כי אם כנגד החברה אותה הוא מנהל, וכי לפיכך היה על החברה לטפל בענייניה ובכלל זאת בתביעה דנן. העובדה שהמבקשת לא עשתה כן, כך נטען, עולה לכדי זלזול בבית המשפט. המשיבה מדגישה, כי המבקשת הייתה מודעת לקיומו של פסק הדין עוד בחודש אפריל 2018, וכי חרף האמור הוגשה הבקשה רק ביום 19.8.18.

המשיבה טוענת עוד, כי סיכויי ההגנה של המבקשת הינם קלושים. לעניין זה נטען, כי החשבוניות שנזכרו במכתב הדרישה מיום 30.1.17, אליהן מתייחסת המבקשת בבקשתה, כלל אינן חלק מכתב התביעה. זאת ועוד. המבקשת מסתירה מבית המשפט, כי במענה להצעתה לתשלום יתרת חובה בכרטיס אשראי השיבה המשיבה כי היא אינה מקבלת תשלום באמצעות כרטיס אשראי, וכי מכל מקום, המבקשת מעולם לא שילמה את הסכום האמור.
3. דיון והכרעה
3.א. המסגרת הנורמטיבית
תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 ( להלן: התקנות) קובעת:
"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל א לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."

על פי ההלכה הפסוקה, מקובל להבחין בין מקרה שבו נדרש ביטול פסק דין מתוך חובת הצדק, לבין מקרה שבו הביטול נתון לשיקול דעת בית המשפט. במקרה הראשון, כאשר ההליך פגום מעיקרו ולא בוצעה המצאה כדין, יבוטל פסק הדין על אתר ללא התייחסות לשיקולים נוספים כלשהם ואין זה מעלה או מוריד אם בפי מבקש הביטול טענה הראויה להישמע לגופם של דברים, אם לאו. לעומת זאת, כאשר פסק הדין אינו פגום, סמכותו של בית המשפט לבטל את פסק הדין אינה סמכות שבחובה, אלא היא סמכות המסורה לשיקול דעתו של בית המשפט. במקרה שכזה נדרש בית המשפט ליתן דעתו לשתי שאלות: מה גרם למחדלו של המבקש שהביא למתן ההחלטה על פי מעמד צד אחד, וכן שאלת סיכויי הצלחתו של המבקש בהליך העיקרי, כאשר נקבע כי התשובה לשאלה השנייה היא החשובה יותר ולה יינתן עיקר המשקל ( ראו רע"א 5736/15 דורון עובד נ' פקיד שומה טבריה, פסקה 8 (08.10.15); רע"א 4405/15 SHAHEEN LIL-MANTOGAL AL GHIZIEH נ' MARINA FOR GENERAL TRADING, פסקה 6 (08.09.15); רע"א 2158/15 מאליק מוסטפא עיסא נ' ריפעת סרסור ואח', פסקה 3 (2.6.15); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו-המנהל המיוחד של העמותה, פסקה 7 (22.4.15); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי ( מהדורה שתים עשרה, תשע"ו -2015), עמ' 641-644).

3.ב. מן הכלל אל הפרט
בנסיבות ענייננו, אין חולק כי מסירת כתב התביעה לידי המבקשת נעשתה כדין. אשר על כן, וכאמור לעיל, ביטול פסק הדין בענייננו תלוי בשיקול דעת בית המשפט. כמפורט לעיל, במקרה שכזה נדרש בית המשפט ליתן דעתו לשתי שאלות: מה גרם למחדלו של המבקש שהביא למתן ההחלטה על פי מעמד צד אחד, וכן שאלת סיכויי הצלחתו של המבקש בהליך העיקרי, כאשר נקבע כי התשובה לשאלה השנייה היא החשובה יותר ולה יינתן עיקר המשקל.

בענייננו, רובץ מחדל לפתחה של המבקשת, אשר לא התגוננה מפני התביעה במועד. הגם שמנהל המבקשת נפל למשכב, אכן היה מחובתה של המבקשת, אשר מטבע הדברים המשיכה להתנהל על אף מחלת מנהלה, לטפל בענייניה ובכלל זאת בתביעה דנן. עם זאת, לא מצאתי כי מחדל זה עולה לכדי זלזול בבית המשפט, כנטען. לנוכח האמור, ובשים לב לטענות ההגנה הלכאוריות המובאות בבקשה, לא מצאתי כי יהא זה נכון בנסיבות העניין לנעול דלתות בית המשפט בפני המבקשת, ושוכנעתי כי יש מקום לבירור העניין לגופו, תוך בחינת ראיות הצדדים התומכות בטענותיהם, במסגרת בירור ההליך המלא. כאן המקום להזכיר, כי אין המבקש חייב להראות בשלב זה כי הגנתו היא איתנה ובטוחה ודי לו אם יראה כי ההגנה אפשרית, כי שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט ליתן החלטה שונה מזו שניתנה.

מכל המקובץ, לנוכח מחדלי המבקשת ובאיזון הנכון, מצאתי להורות על ביטול פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך כולל של 1200 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו.

4. סוף דבר
לאור המפורט לעיל, פסק הדין מיום 25.2.18 מבוטל בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך כולל של 1200 ₪, שישולמו בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו.

המבקשת תגיש כתב הגנה בסדר דין מהיר בתוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תקבע מועד דיון לאחר הגשת כתב הגנה.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים לצדדים.

ניתנה היום, ב' חשוון תשע"ט, 11 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.