הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"פ 10385-08-20

לפני כב' השופט מיכאל קרשן

מספר תיק חיצוני: 410602/2020

צו אשפוז
(סעיף 15( ד2))

צו אשפוז
(בהתאם לסעיף 15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א 1991- )להלן – החוק))
אל: הפסיכיאטר המחוזי, מחוז מרכז

ניתן בזה צו אשפוז/צו לקבלת טיפול מרפאתי*, לגבי הנאשם: ......................................................
ארביב
לירן
יוסף
302610316
שם משפחה
أسم العائلة
שם פרטי
الأسم الشخصي
שם האב
أسم الأب
מספר זיהוי
رقم الهويه

מענו של הנאשם או מקום החזקתו של הנאשם במשמורת חוקית (לרבות מוסד או
בית חולים) :.......................................................................................................................
שרת משה
22
פח תקווה

שם הרחוב
اسم الشارع
מספר
الرقم
שם היישוב
المسكن
המיקוד
ميكود

** אשר עשה את מעשה העבירה שבו הואשם, כמפורט להלן, ואולם אין הוא
בר–עונשין בהתאם להוראות סעיף 15 (ב) לחוק:
:

העבירות: איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין.
התחזות כאדם אחר במטרה להונות לפי סעיף 441 רישא לחוק העונשין.
היזק לרכוש במזיד לפי סעיף 452 לחוק העונשין.
בריחה ממעצר לפי סעיף 257 (2) לחוק העונשין.

הריני להביא לידיעתך כי בהתאם לסעיף 15 (ד 1) לחוק, התקופה המרבית של הצו
(אשפוז, טיפול מרפאתי או תקופה מצטברת של אשפוז וטיפול מרפאתי שהוועדה
הפסיכיאטרית רשאית להורות עליו כאמור בסעיף 28 (ב) לחוק) של הנ"ל תהיה **:

תקופת המאסר הקבועה בחוק לצדה של העבירה הנ"ל, שהיא התקופה המירבית (החל
מיום 13.8.2020 );
לפי החוק יש להביא את עניינו של הנאשם, אם הוא עדיין מאושפז או נתון בטיפול מרפאתי, שבועיים לפחות לפני תום תקופת האשפוז או הטיפול המרבית, כאמור, לפני הפסיכיאטר המחוזי, לצורך קבלת החלטתו כאמור בסעיף 15 א לחוק, וכן להודיע ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל על כך שהתקופה האמורה עומדת להסתיים צו זה ישמש אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את האשפוז/הטיפול המרפאתי* האמור.
*** תחילת האשפוז או הטיפול המרפאתי על פי צו זה, או מועד מוקדם יותר אם קבע בית המשפט
לגבי הנאשם כי תקופות אשפוז לפי סעיף 16 לחוק יובאו במניין תקופת האשפוז או הטיפול
המרבית, כאמור בסעיף 15 (ד 1)(3) לחוק."

ניתן היום (صدر اليوم) כ"ג אב תש"פ, 13 אוגוסט 2020

מצ"ב: כתב אישום והחלטה מיום 13.8.2020.

צו זה ישמש אסמכתה למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר להביא את הנ"ל למקום עליו יורה בית המשפט או הפסיכיאטר המחוזי.