הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 66848-12-14

מספר בקשה:13
בפני
כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשת

צבעוני עבודות חשמל בע"מ

נגד

משיבים

  1. חמי כסיף
  2. שלהב כסיף

החלטה (בבקשות 9-11)

עניינה של החלטה זו הינה בהכרעת שלוש בקשות שהגישה התובעת והנתבעת שכנגד ( להלן: המבקשת); מחיקת סעיפים מתצהיר העדות הראשית של הנתבעים והתובעים שכנגד ( להלן: המשיבים בהתאמה); בקשה לאשר למבקשת להגיש תצהיר עדות משלים ובקשה לזימון עד.

אזכיר בקצרה כי ברקע הבקשות ניצבות מחלוקות כספיות שונות שמקורן בהתקשרות בין הצדדים מיום 11/8/09 אודות הזמנת שירותי עבודות חשמל בבית המשיבים אשר הסתכמה בסל של 220,000 ₪ ( בתוספת מע"מ).

במסגרת תביעתה, עותרת המבקשת לחיוב המשיבים בסך של 95,488 ₪ בגין יתרת התמורה המוסכמת הנטענת ( במסגרת " חשבון מס' 5"); תשלום בגין עבודות נוספות שבוצעו ושאינן כלולות בהסכם ותיקון נזקים במהלך ביצוע העבודות.

במסגרת תביעת המשיבים ( שהוגשה כנגד המבקש ומנהלהּ), עותרים האחרונים לפיצוי והחזר הוצאות בגין הפרות התחייבויות שונות מצד המבקשת, אי הענקת שירותי אחריות ובדק ואשר כומתו בסך כולל ומצטבר של 76,096 ₪.

לאחר שעיינתי בבקשות, בתגובות ובתשובות לה להלן הכרעותיי:

הבקשה למחיקת סעיפים; במסגרת בקשה זו עותרת המבקשת למחיקת סעיפים שונים בתצהירו של המשיב 1, בטענה כי המדובר בהעלאת טענות אשר זכרן לא בא בכתב ההגנה ו/או לא בכתב התביעה שכנגד. כן, עתרה המבקשת להוצאתם של 3 נספחים שונים שצורפו לתצהיר עדותו הראשית של המשיב 1, בטענה כי הם לא גולו במסגרת תצהיר גילוי המסמכים.

להלן התייחסותי הפרטנית ל-9 הסעיפים שמחיקתם מבוקשת:

סעיפים 15.3 ו-50: משעה ש"הבית הקטן" המוזכר בסעיפים אלה הוזכר בסעיף 17 לכתב התביעה של המבקשת כך שנטען בו, בין היתר, כי הוא לא היה חלק מההסכם, הרי שהטענות שהובאו בפסקה השנייה של סעיף 15.3 ( תחת ציטוט סעיף 3.4 מההסכם) – אינם יכולות להיחשב בנסיבות אלה כהרחבת חזית. גם הטענה לעניין היתר הבניה לבית הקטן, אינה יכולה להישמע, שעה שהמבקשת היא שהעלתה סוגיה זו במסגרת סעיפים 35.1 ו-35.5 לתצהיר העדות מטעמה ( תצהירו של מנהלהּ).

סעיף 15.23 : מקובלת עלי טענת המשיבים כי מקום בו עסקינן בסעיף המרחיב לגבי משא ומתן שהתנהל בין הצדדים עובר לחתימת הסכם ההתקשרות, אין עסקינן בהוספת עילה כי אם הרחבה של הנסיבות שהובילו להסכם. כן, מקובלת עלי הטענה שגודל חיבורי החשמל הינו עניין שממילא עולה מהנספח הטכני שצורף להסכם ההתקשרות ( שצורף לכתבי הטענות). טענת הקיזוז אף היא עלתה מספר פעמים בכתב ההגנה. מכאן, שדין טענות התובעת בעניין סעיף זה, להידחות. לצד זאת, שמורה למבקשת הזכות לטעון בסיכומיה כי הקיזוז שהוזכר אינו בעל זיקה לעלות חיבור החשמל.

סעיף 15.26 : בעניין זה יש להסכים עם טענת המבקשת כי התייחסות ספציפית לעניין הסכמה עתידית של המבקשת לשאת בעלות רכישת גופי תאורה דקורטיביים ו/או בזכות קיזוז עתידית שהמשיבים יהיו זכאית לה בהתאם לרכישה עתידית – לא הועלתה מפורשות בכתב הטענות. בהפניה בעניין זה למפרט הטכני אין כדי להועיל שעה שסעיף 4.2 ( ז) העוסק ב-"גופי תאורה" אינו כולל התייחסות להסכמה הנטענת.

סעיפים 36 ו-39: בעניין סעיפים אלה יש להסכים עם טענת המשיבים כי ההתייחסות לבדיקה/ביקורת החשמל שפורטה בהם, מהווים תשובה לטענה שהעלתה המבקשת בסעיף 22 לתצהיר מטעם מנהלהּ, שם צוין בין היתר, כי המבקשת יזמה בדיקת חשמל פרטית שבוצעה מטעם מהנדס ששכרה לצורך כך.

סעיף 79 : לא מצאתי כי המפורט בסעיף זה אודות ההסתייגויות של המשיבים מאי אלו מקביעות המפקח מהוות הרחבת חזית, בשעה שאכן הסתייגויות כאלה ואחרות הועלו בזמן אמת ובדיעבד על ידי המשיבים ( ר' למשל סעיפים 61, 63, 65, 68 ועוד). יחד עם זאת, יש להדגיש כבר עתה כי המדובר בטענות שיש ליתן להן משקל אפסי, מקום בו עסקינן בטענות שבמומחיות ומובאים " בשם" אבי המשיב 1.

סעיף 115.1 : טענת המבקשת באשר לסעיף זה מתמקדת באי התייחסות המשיבים לטענת " חילוט עירבון". ראשית, טוב היה באם המבקשת אכן הייתה מכוונת לכך כי כל טרונייתה בהקשרו של סעיף זה, הינה בסיפא של הסעיף. מכל מקום, משעה שברור שעסקינן בסוגיית ה"ערבות הבנקאית" ולא עירבון – נושא שעלה מפורשות במסגרת סעיף 22 במסגרת כתב התשובה של המשיבים ( מסמך המעצב אף הוא את גדרי המחלוקת) – אין בפנינו כל הרחבת חזית.

סעיף 115.4 : הטענות לנזקים שנגרמו לרכוש כזה או אחר בביתם של המשיבים בגין התנהלותה של המבקשת, לרבות התקלה הנטענת מיום 30/6/11, הועלו מספר פעמים במסגרת כתב ההגנה, תוך הפנייה בנוסף להוראות רלוונטיות להסכם ההתקשרות ( ר' סעיפים 15, 31, 54.12, 59 ועוד). מטעם זה, אין בפירוט שמכיל הסעיף הנדון כדי להוות הרחבת חזית. יחד עם זאת, ייאמר במידת הזהירות הדרושה בשים לב לשלב הדיוני בו מצוי התיק, כי ברי שאין בעצם הצגת האסמכתאות שצורפו ו/או הטענות הנוספות כדי ללמד על עצם קרות הנזק ו/או אחריותה של המבקשת לו ( כשדברים אלה נכונים ביתר שאת לנזקים שפורטו במסגרת הפסקה הלפני אחרונה של הסעיף הנדון). מטבע הדברים נושא זה יוכרע במסגרת פסק הדין.

להלן התייחסותי הפרטנית ל-3 הנספחים שהוצאתם מבוקשת:

נספח ט' – " טופס 4"; בזיקה לקביעתי בסעיף 5( א) לעיל ומשעה שאכן הטענה של מנהל המבקשת לפיה המשיבים רצו להיכנס לגור לפני קבלת טופס 4 נטענה לראשונה רק בתצהירו – לא מצאתי להורות על הוצאת המסמך.

נספח ט"ו – חשבונית מס; משעה שצוין בתשובת המבקשת לתגובה כי נספח זה צורף בשוגג לרשימת המסמכים אשר המבקשת עתרה להוצאתם – מתייתרת ההכרעה בעניין זה.

נספחים כט'4 – כט' 11 – " חשבוניות מס"; מטבע הדברים, החלטתי במסגרת סעיף 5( ג) לעיל, מייתרת את ההכרעה בעניין נספחים אלה ומובהר כי הם לא יהוו חלק מחומר הראיות בתיק.

הבקשה להגשת תצהיר עדות משלים; ההוראה על הגשת תצהירי הצדדים, ניתנה במסגרת החלטתי בפרוטוקול הדיון מיום 13/10/15. בקשה בעניין תצהיר " משלים" או שמירת הזכות לכך, הייתה צריכה להיות מועלית ( ולוּ מטעמי זהירות) במהלך הדיון או לכל הפחות, בסמוך לאחר החלטתי האמורה. בשעה שמועד הגשת הבקשה דנן בעניין תצהיר " משלים" הינו בחלוף למעלה מחצי שנה ממתן ההחלטה האמורה ובחלוף כחודשיים מאז הגשת תצהירי המשיבים ( לתיק בית המשפט), לא מצאתי מקום להידרש לה. זאת במיוחד שמועד ההוכחות קבוע ליום 14/7/16. אף בהחלטתי לעיל בעניין דחיית הבקשה למחיקת הסעיפים מתצהיר המשיב 1, יש כדי לייתר את הצורך בתצהיר משלים.

הבקשה לזימון עד; במסגרת בקשה זו עותרת המבקשת להורות על זימונו של מר אלון קליין אשר שימש על פי הנטען כגורם המפקח מטעם המשיבים בעת ביצוע עבודות החשמל. בתוך כך, נטען כי מר קליין אישר את החשבונות שהגישה המבקשת בגין ובמהלך ביצוע העבודות וכן היה הגורם לאישור העבודות הנוספות שבוצעו בבית המשיבים. כן נטען כי מר קליין היה הגורם שלקח חלק בפגישות בין הצדדים והשֹגות המשיבים ואף הכריע בהן.

המשיבים מעלים שלל טענות דיוניות שיש בהן להביא לדחיית הבקשה, אולם " מעמדו" ופועלו הנטענים של מר קליין במהלך ביצוע העבודות אינם מוכחשים, כשגם מתצהיר עדותו של המשיב 1 ונספחיו, יש כדי ללמד על דומיננטיות זו של תפקידו. בנסיבות אלה, אין בעיני מחלוקת כי במקרה דנן עדותו של מר קליין עשויה לתרום לבירור האמת וליבון המחלוקות בין הצדדים. משיקול נכבד זה, הנני מוצאת שיש להיעתר לבקשת זימונו.

לאור כל האמור, הבקשות מתקבלת/נדחות, הכל כמפורט לעיל.

זימונו של מר אלון קליין במסירה אישית ע"י המבקשת, הינו בכפוף להפקדת סך של 500 ₪ בקופת בית המשפט שיופקד לאלתר.

הוצאות בקשה זו יישקלו במסגרת סיום התיק.

מובהר כי מועד ההוכחות הקבוע ליום 14/7/16 עומד בעינו.

ניתנה היום, ב' תמוז תשע"ו, 08 יולי 2016, בהעדר הצדדים.