הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 57784-12-16

בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע
פלוני
באמצעות ב"כ עוה"ד אסף ברק ואח'

נגד

נתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ
- באמצעות ב"כ עוה"ד אהוד גלאון ואח'

החלטה

התובע- יליד 2/82, היה מעורב בשתי תאונות הדרכים נשוא התביעה. הראשונה- מיום 29/12/09; השני יה- מיום 6/7/11 (להלן: "התאונות"). בהתאם לאמור בבקשה למינוי מומחים שצורפה לכתב התביעה, יש ברקע תאונות קודמות ו אירוע של תקיפה, שאינם חלק מתביעה זו. מונו 3 מומחים מטעם בית המשפט, לצורך התביעה בגין שתי ת.ד הנ"ל, כמפורט להלן.
עד כה ניתנו בעניינו חוו"ד מומחים בתחומי האורתופדיה (ד"ר יצחק קורן) והא.א.ג. (פרופ' מיכאל בייזר שאף השיב לש. הבהרה). חוו"ד מומחה בתחום הפה ולסת (פרופ' ליפא בודנר) טרם נתקבלה. התובע עתר למינוי מומחה מטעם בית המשפט גם בתחום הראומטולוגיה.
בהמשך להחלטות קודמות, אני ממנה כמומחית מטעם בית המשפט בתחום הראומטולוגיה - את פרופ' אורי אלקיים (להלן: "המומחית") .
המומחית תואיל לחוות דעתה בדבר מצבו הרפואי של התובע בקשר עם מי מהתאונות נשוא התביעה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בין מי מהן ובין תלונות יו וטיפולים שעבר, חלקם או כולם; זאת - תוך התייחסות גם למצב כללי שאינו קשור בתאונות, אם יש כזה, לתאונות או אירועים קודמים, וכו', אם בכלל; כן תקבע האם נותרה נכות בגין מי מהתאונות מושא תביעה זו, לצורך בטיפולים הקשורים בהן , אם בכלל, האם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית .
5. כתב המינוי יעוכב עד ליום 31/12. הצדדים רשאים להודיע עד ליום 30/12 , אם ידוע להם על מניעות אובייקטיבית מפני מימוש מינויה של המומח ית בהליך זה, ובמקרה כזה- יש לפרט ולנמק. העדר הודעה תחשב כהסכמה לזהות המומחית ואישור שאין מניעות כזו. גם המומח ית מתבקש ת להודיע על מניעות אובייקטיבית מפני מימוש המינוי, (רק) ככל שקיימת כזו, בטרם תחל בעבודתה.
6. בשכ"ט המומחית בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, יישאו הצדדים על פי חלוקה עליה הסכימו, כמימון ביניים בלבד, כדלקמן: של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק - ע"י הנתבעת, באמצעות ב"כ, ואילו 2,0000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק - באמצעות ב"כ התובע. בעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת שאינן מכוסות במסגרת הציבורית – יישאו הצדדים באמצעות ב"כ, על פי חלוקה דומה, ואף זאת כמימון ביניים בלבד.
ב"כ הצדדים יואילו לעקוב ולוודא כי דרישת המומחית נתקבל ה במשרד ם עד ליום 31/1 ; אם לא הגיעה- יפעל לבקשה, ולאחר מכן- ידאג לפרעונה בתוך 30 יום ממועד קבלת ה. העתק האסמכתא בדבר תשלום יומצא בפקס למרפאת המומחית ולצד שכנגד לאחר התשלום.
7. מועד הבדיקה לא יקדם מחלוף 30 יום ממועד המצאת פניית ב"כ התובע אל המומחית לידי ב"כ הנתבעת ; המועד יודע לו עם קבלתו.
8. הצדדים ימציאו לידי המומחה בתוך 21 יום ממועד כניסת כתב המינוי לתוקף- את חוו"ד של המומחים האחרים מטעם בית המשפט בהליך זה, את תשובותיהם לשאלות הבהרה, ואת המסמכים הרלבנטיים, בהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986. התיעוד יימסר לידי המומחית בקלסר מסודר, מסופרר ומדוגל, ובמסירה ידנית, ולא במייל או בדואר. העתק הפנייה – יומצא לידי הצד שכנגד, בו זמנית.
9. פניות אל המומחית תעשינה רק בכתב, ורק באמצעות ב"כ הצדדים.
תיאומים טלפוניות מול מזכירות המרפאה, ככל שידרשו, יבוצעו גם כן באמצעות ב"כ הצדדים, ויתועדו במזכר בכתב שהעתקו ישלח לצד שכנגד.
10. המומחית רשאית לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי ש תמצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שתזדקק לה. המומחית תואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתה לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה. ש' הבהרה- תשלחנה אליה בתוך 21 יום.
11. עם קבלת אחרונת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים- כל צד בתוך 21 יום.
12. אני משריינת למקרה הצורך ק.מ מסכם, אחרי תחשיבי נזק, ליום 6/7/19 בשעה 09:50. בנוכחות התובע. המועד הקבוע לחודש ינואר – קרוב מדי, ומתייתר .
13. פגרות בתי המשפט יבואו במניין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .
  המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי לצדדים ותרשום בפניה ת.פ ליום 31/12. לאחר מועד זה- בהעדר החלטה אחרת, ישלח כתב המינוי גם למומחית.
ניתנה היום, כ"ו כסלו תש"פ, 24 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.