הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 47879-04-17

בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע
פלוני
ע"י ב"כ עוה"ד מוטי גרד ואח'

נגד

נתבעים
1. וואליד חאג' יחיא
- ע"י ב"כ עוה"ד איתמר בן גוזי ואח'
2. יוסי דוד
- ע"י ב"כ עוה"ד יעקב לאור ואח'

וכן:
התובע (תביעת שיבוב) המוסד לביטוח לאומי
- ע"י ב"כ עוה"ד ראגב חורי ואח'

נגד

יוסי דוד

החלטה

1. התובע- יליד 6/92 . התביעה שלפניי היא לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו עקב תאונת עבודה מיום 26/2/13 (להלן: "התאונה"). הצדדים חלוקים הן בשאלת החבות והן בשאלת גובה הנזק. מטעם התובע- הוגשה חוו"ד בתחום האורתופדי- ע"י ד"ר יאיר גורצק . מטעם הנתבע 1- ע"י ד"ר דוד קרת.
2. נוכח הפער בין חוו"ד מומחי הצדדים, אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את פרופ' מיכאל היים (להלן: "המומחה").
המומחה יואיל לחוות את דעתו בדבר נכותו (זמנית וצמיתה) של התובע בגין התאונה, לנכות שאינה קשורה בה, ככל שיש כזו, לפרט האם יש מקום לצפות לשיפור או להחמרה במצבו, האם יזדקק לטיפולים רפואיים, ואם כן - האם ניתן לקבלם במסגרת הרפואה הציבורית.
בנוסף- מתבקש המומחה להואיל ולהתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים.
3. כתב המינוי יעוכב עד ליום 11/6. עד ליום 6/6 יוכלו הצדדים להודיע על התנגדות (מבוססת ומנומקת, שמקורה במניעות ממשית) לזהות המומחה. אי הודעה- תחשב הסכמה לה. משלוח כתב המינוי למומחה- ייעשה גם בכפוף להפקדת חלקו של התובע בשכר המומחה, כמפורט בס. 5 להלן.
4. בשכ"ט המומחה עבור חוו"ד, אותו אני מעמידה על הסך של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וכן בעלות בדיקות עזר שיבקש המומחה- ישאו הצדדים בשלב זה וכמימון ביניים בחלקים שווים ביניהם: תובע עיקרי , נתבע 1 ונתבע 2 . למען הסר ספק: המל"ל, שהגיש תביעת שיבוב בגין נ"ז בלבד- אינו נדרש להשתתף בתשלום הנ"ל במסגרת מימון הביניים. בסוף הליך- אדרש גם לענין זה .
המומחה מתבקש לשלוח את דרישת התשלום שלו בהקדם, בצירוף אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור.
5. פניית ב"כ התובע אל המומחה- לא תעשה לפני הפקדת חלקו של התובע בשכר המומחה בקופת בית המשפט. ההפקדה תבוצע עד ליום 6/6, שאם לא כן- כתב מינוי זה יפקע, וחוו"ד מטעם התובע תוצא מהתיק.
הודעה בדבר ביצוע ההפקדה ע"י התובע- תישלח ע"י בכ"ת לתיק ולכל יתר הצדדים להליך, על מנת שייערכו למילוי הנדרש מהם בהתאם להחלטה זו.
ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת התשלום של המומחה נתקבל הבמשרדם עד ליום 30/6. אם לא הגיעה- יפעלו לבקשה ולאחר מכן- ידאגו לפרעון בתוך 21 יום מקבלתה. בכ"ת יפנה למזכירות לשם העברת חלקו של התובע מתוך כספי ההפקדה, עם קבלת דרישת המומחה.
הצדדים יואילו להקפיד על כל האמור, למניעת עיכובים בתהליך קבלת חוו"ד.
6. בכפוף לביצוע ההפקדה ע"י התובע- שני הצדדים ימציאו לידי המומחה- הדדית ובתוך 21 יום ממועד קבלת הודעת בכ"ת בהקשר זה, את המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה על פי הדין והפסיקה, הנוגעים לענין שבמחלוקת. נא להימנע מהמצאת מסמכים שעל פניו- יש מקום להניח שאינם רלבנטיים לתחום המינוי.
7. המומחה יואיל להגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה וקבלת בדיקות עזר, ככל שתידרשנה לו. שאלות הבהרה תשלחנה אליו בתוך 21 יום מקבלת חוו"ד. תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום נוספים.  
8. עם קבלת חוו"ד יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים, מפורטים ומבוססים, בכל העניינים שבמחלוקת- ע"י כל צד בתוך 30 יום.
9. ימי פגרות בתי-המשפט יובאו במניין הימים.

המזכירות תשלח את החלטתי לב"כ הצדדים ותרשום בפניה ת.פ ליום 12/6.
בחלוף המועד הנ"ל, בכפוף לביצוע ההפקדה ע"י התובע- בהתאם לאמור בס. 5 לעיל, ובהעדר ההודעה או החלטה אחרת לענין זהותו- תישלח גם למומחה.
ב"כ הצדדים ירשמו לפניהם את התיק לת.פ מעקב אחר התהליך, ויקפידו על קידומו.
ניתנה היום, י"ד סיוון תשע"ח, 28 מאי 2018, בהעדר הצדדים.