הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 47071-06-16

בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה שלהבת קמיר-וייס

התובעת:

קן-התור הנדסה ובנין בע"מ
ע"י עוה"ד אמיר שפיצר ואח'

נגד

הנתבעת:
צור מרום בניין והשקעות בע"מ
ע"י עוה"ד ה ילה פלג ואח'

פסק דין

רקע
עסקינן בתביעות (תביעה עיקרית ותביעה שכנגד) כספיות, הנובעות ממחלוקות אשר התעוררו בין מזמין עבודה (הנתבעת והתובעת שכנגד – להלן: "צור מרום") כחברה יזמית שעסקה בייזום הפרויקט, לבין הקבלן הראשי (התובעת והנתבעת שכנגד – להלן: "קן התור") בנוגע להסכם לביצוע עבודות שנחתם בין הצדדים ביום 26.12.2010 (להלן: "ההסכם"), המתייחס לבניית 28 יחידות דיור בשלושה מבננים בעיר יוקנעם (להלן: "הפרויקט").
יצוין כי ההסכם נעשה על בסיס פאושלי, בהתאם לעבודות הבנייה שהוגדרו בין הצדדים.
בהתאם להסכם נמסרו לקן התור צווי התחלת עבודה, תחילה להקמת מבנן 1 ומבנן 2 בתאריך 15.02.11 ולאחר מכן למבנן 3 בתאריך 01.04.11.
במסגרת ההסכם נקבע סכום התמורה הפאושלי על סך של 16,150,000 ₪, כאשר סכום זה צמוד למדד תשומות הבניה ובצירוף מע"מ כחוק.
התביעה העיקרית הוגשה על ידי קן התור על סך של 2,246,881 ₪ (לפני מע"מ) בגין חלק מהתמורה לפי ההסכם אשר לטענתה לא שולמה במלואה וכן לתשלום בגין עבודות נוספות , אשר לא נכללו במסגרת ההסכם.
התביעה שכנגד הוגשה על ידי צור מרום בטענה לתשלום ביתר של 1,752,485 ₪ לקן התור, אך הועמדה על סך 1,000,000 ₪ (לצרכי אגרה).
בתביעה שכנגד טענה צור מרום כי יש לחייב את קן התור בגין פיצוי מוסכם על איחור במסירה, נזקים כתוצאה מליקויי בנייה והליכים משפטיים, החזר עלות ביטוח אשר רכשה צור מרום ואשר היה על קן התור לרוכשו, אי הוצאת תעודות גמר ונזקים בשל ביצוע שלא בהתאם לתכניות ולמפרט הטכני.
בין הצדדים היו מחלוקות נוספות ואף הליכים משפטיים נוספים.
התביעה העיקרית
תמצית טיעוני התובעת:
קן התור טוענת כי נציג צור מרום, מר אבי טובול (להלן: " טובול"), הורה לה לבצע עבודות נוספות מעבר לעבודות שהוגדרו בהסכם וכן נדרשה לבצע עבודות נוספות לדרישת הרשויות השונות.
נטען, בין היתר , כי כחלק מהתנהלות הפסולה של צור מרום, חלק מהעבודות הנוספות הוצגו כעבודות שנכללו בהסכם , בין השאר , על בסיס מסמכים שזויפו לצורך כך.
נטען כי התנהלות צור מרום לא אפשרה את ביצועו של הפרויקט כמתוכנן וכי מראשית העבודות נתקלה קן התור בקשיים מהותיים ובעיכובים רבים, עקב אילוצי תכנון שהתגלו בפרויקט והיו באחריות צור מרום. לא נמסרו תכניות ביצוע שנדרשו, בוצעו שינויים בתוכניות "תוך כדי תנועה" והוחלפו הוראות ביצוע קודמות באופן תדיר אך לא מסודר. תכנון וניהול הפרויקט על ידי צור מרום לקה בחוסר מקצועיות.
כמו כן נטען כי ניכר היה כי קיימות בעיות תכנון בפרויקט אשר הקשו על ביצוע עבודות הבנייה בשל תכנון כושל והעדר ניהול מקצועי של הפרויקט.
למרות כל האמור, קן התור טוענת כי ביצעה את כל עבודות הבניה שנדרשה בפרויקט ללא דופי, ופעלה ככל יכולתה להשלמת הפרויקט וזאת גם תוך חיפוי על מחדלי צור מרום.
לאחר סיום הפרויקט הגישה קן התור לצור מרום חשבון סופי, אך צור מרום לא התייחסה אליו. לכן הגישה קן התור קלסר התחשבנות מפורט ומרוכז אליו צורף חשבון סופי מעודכן וכן הוצגו כל העבודות הנוספות והאסמכתאות המתאימות.
החשבון הסופי מחולק לשני חלקים עיקריים, יתרת התמורה הפאושלית אשר טרם שולמה ודרישת תשלום מפורטת בגין העבודות הנוספות אשר אינן כלולות במחיר הפאושלי. סך החוב הנתבע, למועד הגשת החשבון הסופי, עמד על סך של 2,246,881 ₪ בתוספת מע"מ כדין.
תמצית טיעוני הנתבעת:
לטענת צור מרום קן התור אינה זכאית לכספים מצור מרום, הואיל ובפועל קן התור לא ביצעה את הפרויקט כנדרש ולא השלימה אותו כנדרש.
נטען כי התביעה מהווה ניסיון פסול של קן התור לחתור תחת ההסכם הפאושלי ולהעלות את שכר התמורה שלא כדין, באמצעות טענות בלתי מוצדקות לעבודות נוספות וחריגות אשר רובן למעשה כלולות בהסכם ובמחיר הפאושלי.
צור מרום טוענת כי שילמה לקן התור על פי הסכומים המגיעים לה, אך קן התור לא ביצעה התחייבויותיה מבחינת טיב הבנייה ומבחינת מועד השלמת הבנייה. הפרויקט נמסר באיחור ובחריגה מהתכניות ומהמפרט והתגלו ליקויי בנייה רבים. בגין כל אלה נאלצה צור מרום להוציא כספים אשר לפי ההסכם קן התור חבה בהם ולפיכך זכאית צור מרום לפיצוי והחזרים.
קן התור הצהירה בהסכם כי ביקרה במקרקעין, בחנה אותם, לרבות הנחיות העירייה והמפרט הטכני ועל בסיס אלו ערכה כתב כמויות ותמחרה את ביצוע הפרויקט והתקשרה בהסכם לפי תמורה פאושלית שהניחה את דעתה.
ברור כי בפרויקט מסוג זה צפויים שינויים ועדכונים מסוימים בתכניות אשר עמדו לפני קן התור במועד החתימה על ההסכם. הצדדים התייחסו לכך בסעיף 10.2 להסכם לפיו סוכם כי כל השאלות שיתעוררו בעניין זה יוכרעו על ידי המפקח או המתכנן וכל הוראה אשר תינתן על ידם תחשב כאילו פורטה בהסכם מראש, בתנאי שהפרטים שהתבקשו כרוכים באופן הגיוני בתיאור העבודה, בתכניות ובמפרטים.
קן התור הגישה לצור מרום חשבון סופי בגין ביצוע הפרויקט ביום 19.12.12, למרות שטרם השלימה את הפרויקט בהתאם להסכם.
רוב העבודות הנוספות בחשבון הסופי מתייחסות לעבודות הכלולות בהסכם הפאושלי או נובעות משינוי טבעי הכרוך באופן הגיוני בתיאור העבודה ובתכניות ואין בהן להעמיס על קן התור עלויות נוספות.
צור מרום אישרה כי לאורך תקופת ביצוע הפרויקט דרשה מידי פעם עבודות נוספות וטענה כי שילמה את הסכום המגיע לקן התור עבור עבודות אלו במסגרת התשלומים השוטפים.
בנוסף העלתה צור מרום טענות לחיוב קן התור בתשלום לצור מרום בגינן הגישה את התביעה שכנגד.
תמצית טיעוני צור מרום בתביעה שכנגד:
צור מרום טענה לאיחורים במסירת המבנ נים, שכן על פי ההסכם התחייבה קן התור להשלים את העבודות תוך 16.5 חודשים ממועד צו התחלת עבודה.
בהסכם נקבע כי איחור עד 60 יום לא יזכה את צור מרום בפיצוי, אך במקרה של איחור מעל 60 יום יחושב הפיצוי החל מיום האיחור הראשון.
נטען כי על קן התור היה להשלים את העבודה על מבננים 1 ו-2 עד ליום 30.06.12 ואת העבודה על מבנן 3 עד ליום 15.08.12.
בפועל טופס 4 עבור מבנן 1 ניתן ביום 04.09.12, עבור מבנן 2 ניתן טופס 4 ביום 19.11.12 ועבור מבנן 3 ביום 06.02.13, כך שקן התור סיימה את העבודה על כל מבנן באיחור העולה על 60 יום ולכן מגיע לצור מרום הפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם.
עבור שלושת חודשי האיחור הראשונים פיצוי של 4,000 ₪ בגין כל יחידה עבור כל חודש איחור.
בגין תקופת איחור נוספת על שלושת החודשים הראשונים נקבע פיצוי של 8,000 ₪ לחודש בגין כל יחידה.
צור מרום טענה להחזר בגין כספים רבים שנאלצה להוציא עקב ליקויי בנייה וכשלי הביצוע של קן התור, גם בטרם נכנסו הדיירים לדירות וגם לאחר מסירת הדירות.
נטען כי קן התור אשר אחראית לתיקון הליקויים לא תיקנה את הליקויים, לכן נאלצה צור מרום להעסיק קבלנים ובעלי מקצוע שונים לטיפול בליקויים אלו. על פי ההסכם זכאית צור מרום בגין הוצאותיה להחזר בתוספת 15% מעלות התיקונים.
בהסכם נקבע כי על קן התור לשפות את צור מרום בגין תשלומי נזיקין שביצעה לדיירי המבננים.
עוד טענה צור מרום כי קן התור לא רכשה מספר ביטוחים בהתאם לאמור בהסכם וצור מרום נאלצה לרכוש ביטוחים אלה על חשבונה ולכן יש לחייב את קן התור בהשבת סכומים אלה לצור מרום.
צור מרום טענה כי קן התור לא המציאה תעודת גמר למבנני הפרויקט תוך 120 יום מיום מסירת הבתים ובכך הפרה את ההסכם.
נטען כי קן התור ביצעה את הבנייה שלא בהתאם למפרט הטכני ובסטייה ממנו תוך שעשתה שימוש בחומרים ובמוצרים שעלותם נמוכה מכפי שנדרש בתכניות ובכך התעשרה על חשבון צור מרום.
בנוסף נטען כי קן התור לא סיפקה לדיירים ריצופים וחיפויים רזרביים כנדרש לצורך תיקונים.
בגין כל אלו טוענת צור מרום כי שילמה לקן התור ביתר סך של 1,752,485 ₪.
אולם צור מרום העמידה את תביעתה על סך של 1,000,000 ₪ לצרכי אגרה.
תמצית טענות קן התור ביחס לתביעה שכנגד:
קן התור דחתה את טענות צור מרום כנגדה, תוך שחזרה על טענותיה אשר פורטו בכתב התביעה מטעמה.
באשר לליקויים בפרויקט טענה כי היא מילאה וממלאת את התחייבויותיה ומבצעת את תיקוני הבדק והאחריות ככל שהיא נדרשת.
לטענת קן התור, כי היא נאלצה להתמודד עם תכנון וניהול כושל של הפרויקט, תכניות אשר נמסרו לה באופן חלקי ביותר, שינויים אשר נעשו "תוך כדי תנועה", ודוחה את טענות צור מרום לעניין איחור במסירה, הואיל ולטענתה העיכובים נוצרו עקב התנהלות ודרישות צור מרום מתחילת הפרויקט ובמהלכו.
דיון והכרעה
לבקשת הצדדים, בדיון אשר התקיים בפניי עוד ביום 05.07.17, מונה המהנדס יוסף גולדקלנג כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה") ליתן חוות דעתו בכל המחלוקות הקיימות בין הצדדים בנוגע לפרויקט נושא ההליך.
חוות דעת המומחה הוגשה רק ביום 05.07.20, לאחר שהמומחה ערך סיור בפרויקט וכן מספר ישיבות עם הצדדים.
ביום 08.06.21 התקיים בפניי דיון ההוכחות בו נחקר המומחה על חוות דעתו. בישיבה האמורה, הגיש המומחה תיקון של עמוד 18 לחוות דעתו, עקב טעות סופר אשר נפלה בעמוד זה. העמוד המתוקן סומן כ- "ת/1".
מטעם קן התור העיד יואב קן-תור, מנכ"ל ובעל השליטה בקן התור (להלן: "יואב"), ומטעם צור מרום העיד אבי טובול, מנהל צור מרום.
בתום דיון ההוכחות סיכמו באי כוח הצדדים טיעוניהם.
בהתאם להוראות תקנה 129(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, החלה על הליך זה בהתאם להוראות המעבר, תנומק ההכרעה באופן תמציתי.
אין מחלוקת כי ההסכם הוא הסכם פאושלי. על הסכם פאושלי נכתבו בת"א (מחוזי חי') 806-06-17 מילי - חדרה (91) בע"מ נ' וילאר רמת אביב בע"מ (11.02.2021) דברים היפים ומתאימים גם למקרה דנן:
"עסקינן במקרה דנן כאמור בהסכם פאושלי. הסכם כזה מכתיב מערכת הקצאת סיכונים מסויימת אותה הקבלן לוקח בחשבון כשעורך את תחשיביו ומסכים למחיר הפאושלי בהסתמך על הנתונים הידועים לו.
... מכלל זה נסיק, כי ככל שמתעוררת עבודה שלא היתה צפויה בעת כריתת ההסכם הפאושלי, היא אינה נכללת במסגרת המחיר הפאושלי."
... עסקינן בהסכם פאושלי בו מערכת הסיכונים צריכה להיות ברורה לקבלן עובר לחתימת ההסכם...
... מצב בו לשון החוזה אינה חד-משמעית יש להתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים על רקע כלל הוראות החוזה ובאמצעות בחינת הנסיבות החיצוניות לו. כך, בין היתר, יש ליתן את הדעת להתנהגות הצדדים בשלב המשא ומתן, להתנהגותם לאחר כריתת החוזה, לחוזים נוספים בין הצדדים, לנוהג המסחרי ביניהם וכד'.
... נזכיר כי המחיר הפאושלי אינו כולל עבודות חריגות או בלתי צפויות שלא נכללו בתחשיבי הקבלן.
... אין מחלוקת כי ההסכם דנן הוא הסכם פאושלי. בהסכם כזה העבודה והיקפה קבועים בהסכם ובנספחים לו (תוכניות, מפרטים וכד'), ובגינה נקבע סכום תמורה קבוע (התמורה הפאושלית). היקף העבודה הנדרש בפועל (בין עובדים, בין חומרים ובין כל דבר אחר) אינם נמדדים ואינם משנים את התמורה הפאושלית. היינו – הקבלן צריך לספק למזמין "מוצר מוגמר" בהתאם לתמורה הפאושלית. במקרה כזה, על הקבלן טרם חתימתו על הסכם פאושלי, לבחון היטב את נתוני ההסכם שכן נוטל על עצמו סיכון (הפסד) או סיכוי (רווח) בהתאם לאמור בהסכם והתמורה הפאושלית. הסכם פאושלי הינו הסכם, הקובע סכום כולל וסופי שישולם לקבלן עבור עבודת הבניה שקיבל על עצמו לפי חוזה זה. מהותו של הסכם פאושלי הינה הקצאת סיכונים ברורה בין הצדדים.
מובן כי ככל שבמהלך ביצוע העבודות יתבקש הקבלן לבצע עבודות נוספות שאינן כלולות במסגרת עבודות ההסכם, על המזמין יהיה לשלם לו עליהן בנפרד, ובתוספת לתמורה הפאושלית."
במקרה דנן, ההסכם העניק למפקח אשר ימונה מטעם צור מרום סמכויות נרחבות ביותר גם בנוגע להקפדה על ביצוע העבודות, אשר הוגדרו בהסכם, על ידי קן התור במלואן וגם להורות על שינויים, וכל הנובע מהם.
למרות התפקיד המרכזי שניתן למפקח בהסכם, בפועל לא מינתה צור מרום מפקח מטעמה, כפי שציין המומחה בעמוד 17 לחוות דעתו כי:
"כפי שעולה במהלך ישיבות העבודה במשרדי גם לא מונה מפקח מנהל עבודה באתר"
חלף מינוי מפקח הסתפקה צור מרום במתן הוראות על ידי טובול.
לעניין זה איני מוצאת לקבל טענתו של טובול, אשר הועלתה לראשונה בחקירתו הנגדית, כי הוא שימש כמפקח על הפרויקט, הואיל ואין זכר לטענה זו בכתבי הטענות או בתצהירו של טובול וכן הואיל ומינויו הנטען כמפקח אינו נתמך במסמך כלשהו.
באי מינוי מפקח כאמור בהסכם, יש להשפיע משמעותית על הסיכונים הגלומים בהסכם וחלוקתם בין קן התור לבין צור מרום.
נטילת חלק מהסמכויות אשר ניתנו בהסכם למפקח על ידי צור מרום יוצרת עיוות של הוראות ההסכם, הואיל ואין דינו של מפקח מטעם צור מרום כדין מתן מלוא הסמכויות של המפקח לצור מרום, שכן בהסכם מובדל בצורה ברורה המפקח מצור מרום, שהיא "המזמין", כך למשל נקבע בסעיף 8.2 להסכם כי:
"המפקח הינו המכריע לעניין סיום שלבי בניה, ולפיכך יהא הפוסק בעניין אישור כמויות ופרוט שלבי בניה בדו"חות ובחשבונות שיוגשו על ידי הקבלן וקביעת המפקח לא תהא ניתנת לערעור על ידי הקבלן, אולם תבחן ותאושר על ידי המזמין.
למען הסר ספק ועל אף האמור לעיל, יובהר כי המזמין הוא אשר יאשר את חשבונות הקבלן, והמפקח לא יהא מוסמך לחייב את המזמין לשלם סכום כלשהו ללא חתימה ואישור של המזמין."
בקיומו של גורם מקצועי, המפקח, החב באחריות מקצועית כלפי הקבלן יש כדי לאזן במידת מה את הדומיננטיות של המזמין על פני הקבלן, על כן אי מינוי מפקח ונטילת סמכויותיו על ידי המזמין, יוצרת שינוי לרעת הקבלן בחלוקת הסיכונים אשר נקבעה בהסכם ובנסיבות המקרה דנן התרשמתי מתוך התנהלות והתנהגות נציגי בעלות הדין בדיונים שהתקיימו בפניי, כי הדבר נוצל על ידי צור מרום לרעת קן התור.
תביעת קן התור
בסעיף 10.2 להסכם נקבע כי:
"הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות המתעוררות תוך מהלך העבודה ויש חלק מן התכניות שיש עוד צורך להכינן ולצרפן בעתיד לחוזה ושתהיינה חלק מן החוזה. לפיכך הוסכם בין הצדדים שכל שאלה כזאת תיפטר בעת מהלך העבודה על ידי המפקח או המתכנן וכל הוראה שתינתן על ידם תיחשב כאילו פורטה בחוזה מראש – בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן הגיוני בתיאור העבודה, בתכניות ובמפרטים. החלטת המפקח באם תכניות כאלה או פרטים מסוימים כרוכים באופן הגיוני בעבודות הנזכרות בתיאור העבודה, בתכניות ובתיאור במפרטים, או לא – תהיה סופית ותחייב את הצדדים. ..." (ההדגשות שלי – ש.ק.ו.)
הואיל ובוצעו עבודות שונות אשר לא פורטו בהסכם ובין הצדדים מחלוקת האם עבודות שונות כרוכות באופן הגיוני בתיאור העבודה, בתכניות ובמפרטים, חיווה המומחה דעתו בעניין לפי החשבון הסופי אשר הוגש על ידי קן התור. להלן הסעיפים השונים והכרעתי לגביהם:
עבודות נוספות מבנן 1 סעיף 99.001 – המומחה העריך את עלות העבודות הנוספות בסך של 59,002 ₪, בהתאמה להתייחסות צור מרום ואני מוצאת לקבל הערכה זו.
עבודות נוספות מבנן 2 סעיף 99.002 – לא הייתה מחלוקת כי בגין עבודות אלו מגיע לקן התור 22,593 ₪.
עבודות נוספות מבנן 3 סעיף 99.003 – המומחה העריך את עלות העבודות הנוספות בסך של 92,839 ₪, בהתאמה להתייחסות צור מרום ואני מוצאת לקבל הערכה זו.
חריג 99.04.010 בניית קיר תומך בחניון מבנן 2 וציפוי אבן – המומחה מצא עבודות אלו ככרוכות באופן הגיוני במסגרת ההסכם ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגינן ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.020 בניית קיר תומך בחניון מבנן 3 וציפוי אבן – המומחה מצא עבודות אלו ככרוכות באופן הגיוני במסגרת ההסכם ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגינן ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.030 מסגרות גדרות פיתוח ירוקות – המומחה מצא כי בדרישה להחלפת הגדרות הישנים בחדשים יש משום הוספה של עבודה לזו אשר נכללה בהסכם ולכן המליץ כי קן התור תהיה זכאית לתשלום נוסף בסך של 50,000 ₪. אני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.040 הגבהת קירות הפיתוח הקיימים מסביב למבנן 1 – המומחה מצא עבודות אלו ככרוכות באופן הגיוני במסגרת ההסכם ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגינן ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.050 חיפוי אבן על קיר השכנים מסביב לפרויקט – המומחה מצא עבודות אלו בוצעו לפי סיכום בין קן התור לשכנים "כפיצוי" ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגינן ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.060 הוספת שער פשפש לדירה 1 – המומחה מצא כי מדובר בדרישה של צור מרום להוסיף את השער ולכן קן התור זכאית לתשלום נוסף אותו העריך המומחה בסך של 2,000 ש"ח ואני מוצאת לקבל חוות דעתו והערכתו בעניין זה.
חריג 99.04.070 ביצוע פודסט חדש בחניון 1 בכניסה לדירות 3, 4 – המומחה מצא כי מדובר בשינוי שבוצע לאחר שכבר ביצעה קן התור את התכנון המקורי ולכן קן התור זכאית לתשלום נוסף אותו אמד בסך של 1,500 ₪ ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה. (יומן מהיום 22.04.12 (עמ' 102))
חריג 99.04.080 עמדות כיבוי אש אשר לא הופיעו בתכניות האינסטלציה – המומחה מצא כי עבודות אלו כרוכות באופן טבעי במסגרת ההסכם, הגם שלא הופיעו בתכניות, הואיל ובהסכם פאושלי אין מודדים כמויות ול פיכך, קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין תוספת זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.090 סגירת קיר בצמנטבטרד במרתף מבנן 2 – המומחה מצא עבודות אלו ככרוכות באופן הגיוני במסגרת ההסכם ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגינן ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.100 בניית מעקה הפרדה מבלוקים בין דירות 13,15 ובין דירות 15,17 – המומחה מצא כי מדובר בשינוי שבוצע לאחר שכבר ביצעה קן התור מעקה הפרדה מפלדה ולכן קן התור זכאית לתשלום נוסף אותו אמד בסך של 6,000 ₪ ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.110 כלונסאות דיפון מבנן 3 – המומחה מצא כי הואיל וקן התור נדרשה לבצע מספר רב יותר של כלונסאות, בקוטר גדול יותר ולעומק רב יותר מכפי שנקבע בתכנון המקורי, לפיכך המליץ לפצות את קן התור בתשלום נוסף אותו אמד בסך של 100,000 ₪ ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.120 מילוי חצרות מעל תקרות חניונים – המומחה מצא כי קן התור נדרשה לבצע מילוי באדמת טוף במקום באדמה גננית ולכן המליץ לפצות את קן התור בתשלום ההפרש אותו אמד בסך של 8,000 ₪ ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.130 העברת מיקום ארונות חשמל במבנן 3 – הואיל והמומחה התרשם, כי העברת המיקום נדרשה בטרם ביצוע העבודה, לפיכך לא מצא להמליץ על פיצוי קן התור בגין שינוי זה ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.140 ביתני אשפה במבנן 2 – המומחה מצא כי מדובר בעבודה נוספת בגינה זכאית קן התור בתשלום נוסף אותו אמד בסך של 15,000 ₪ ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.170 עבודות גבס בדירה מספר 20 – המומחה מצא כי מדובר בשינוי פנימי בתוך יחידת הדיור אשר התשלום בגינה לפי ההסכם הוא מהדייר ישירות לקן התור ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום מצור מרום. אני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.180 שינוי מערכת הזנה לגז ביתי – המומחה מצא כי העבודות אושרו על ידי צור מרום ולכן המליץ לפצות את קן התור בתשלום נוסף בסך של 20,311 ₪. בחריג זה אין מחלוקת בין הצדדים ולכן קן התור זכאית לתשלום הנוסף בעניין זה.
חריג 99.04.190 הרחבת המעברים בכניסה לדירות מבנן 2 – המומחה הסביר כי רוחב המעבר בהתאם לתקן צריך להיות 1 מ', כפי שגם מצוין בתכניות ההגשה ,ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בעניין זה. אני מקבלת את חוות דעת המומחה בעניין זה.
חריג 99.04.200 תוספת גגות בולטים מקו החוץ בקומות א' מבנן 3 – המומחה מצא כי מדובר בעבודות נוספות אשר לא הופיעו בתכניות ואינן כרוכות בו באופן טבעי ולכן המליץ לפצות את קן התור בתשלום נוסף בסך של 8,000 ₪. אני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.210 הריסת 10 עמודים וביצועם מחדש במבנן 3 – המומחה מצא כי הואיל וקן התור נדרשה להרוס עמודים לאחר שכבר יצקה אותם, לפיכך המליץ לפצות את קן התור בתשלום נוסף בסך של 10,000 ₪. אני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.220 ביצוע תקרת בטון על עמודים בחצר דירה 13 במבנן 2 – הואיל והוצג למומחה כי השינוי נדרש בטרם ביצוע בפועל ובמקום מדרגות כניסה ואין עבודה נוספת, לפיכך מצא להמליץ שלא לפצות את קן התור בגין שינוי זה ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.240 ניקיון פוגה ומילוי כוחלה מחדש קירות אבן קיימים בחניון 2 + 1 –המומחה מצא כי העבודה כרוכה בהסכם ואינו בחזקת עבודה נוספת, לכן אין לפצות את קן התור בגינו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו בעניין זה.
חריג 99.04.250 ביצוע חפירה בחניונים לצורך הנמכת מפלס הריצפה – המומחה מצא כי לא נדרש ביצוע חפירה בחניון מבנן 1 ובגין החפירה הנוספת בחניון מבנן 2 והמליץ על פיצוי בסך 10,000 ₪ לקן התור ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.260 תכנון וביצוע של ניקוז מתקרת החיניונים במבננים 1 ו- 2 – המומחה מצא כי נכון למועד ביצוע היציקה לא היו תכניות לביצוע בהן נדרשה קן התור להכין "חורים" למעבר צנרת ולכן בגין ביצוע הקידוחים המליץ על פיצוי בסך 3,000 ₪ לקן התור ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.270 ביצוע קופינג משיש על קירות פיתוח מבננים 1 ו- 2 – המומחה מצא כי לפי הפרט האדריכלי נדרש נדבך ראש ולכן העבודה כלולה בהסכם וקן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.280 סגירת ארונות חשמל בגבס אדום – המומחה מצא כי העבודה כרוכה באופן טבעי בהסכם וקן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.290 בניית קיר בין תקרת חניון לשכן דירה 13 ובין חניון ושכן דירה 17 – המומחה מצא כי העבודה מופיעה בתכניות ההגשה ועל כן נכללת בהסכם וקן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.300 הנמכת מערכת ביוב בחניון 1 עקב הנמכת מפלס ריצפת החניון – המומחה מצא כי העבודה נדרשה עקב ביצוע לקוי ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.310 חציבת מעקה מדרגות מדירה 5 לחניון – המומחה מצא כי העבודה נדרשה עקב ביצוע לקוי ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.320 הכנת ברזי גן בדירות גג – המומחה מצא כי אמנם בתכנית האינסטלציה אין ברז גן במרפסת, אולם הואיל ואין זה סביר כי תסופק דירת גג ללא ברז במרפסת הרי שזו עבודה הכרוכה באופן הגיוני בעבודות ההסכם ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.330 תוספת אדמה גננית לכיסוי קורות בולטות במבננים 1 ו- 2 – המומחה מצא כי העבודה כרוכה באופן הגיוני בעבודות ההסכם ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.340 חיפוי כלונסאות הדיפון באבן – מבנן 3 – המומחה מצא כי חיפוי היה נדרש גם אם היה מבוצע קיר בטון ומהווה חלק מעבודות ההסכם ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.350 תוספת תקרה בדירה 20 – המומחה מצא כי העבודה נכללה בעבודות אשר תומחרו בסעיף 99.003 ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.360 תוספת קורות בתקרות קומה א' מבנן 3– המומחה ציין כי לא מצא שהשינוי דרש מקן התור יציקת קירות בטון מעל הנדרש בתכניות המקוריות ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.380 בניה בתוך חלל הגג בדירות קומה א' מבנן 3 – המומחה מצא כי העבודה אינה כרוכה באופן הגיוני בעבודות ההסכם ולכן קן התור זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו בסך 7,000 ₪ ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.390 העתקת פילר בזק במבנן 1 – המומחה ציין שלא הובאו בפניו חשבונית או חשבון בגין העתקת הפילר ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין כך ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.410 דלתות אש בחניונים – המומחה מצא כי קן התור נדרשה על ידי הרשות לשנות את כיוון הפתיחה לאחר שהמשקופים הורכבו בהתאם לתכניות ולכן קן התור זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו בסך של 3,500 ₪ ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.420 הוספת קירות בנישה של גמל מים מבנן 1 – המומחה מצא כי השינוי התבקש לפני הביצוע בפועל ואינו מייקר יחסית לתכנון המקורי, קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.430 ביצוע מחדש של קווי מים מבנן 1 – המומחה מצא כי קן התור נדרשה לבצע את השינוי לאחר שבוצעה העבודה לפי התכנון המקורי ולכן קן התור זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו בסך של 7,000 ₪ ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.440 הרחבת הפודסט בכניסה לדירה 15 – המומחה מצא כי קן התור נדרשה לבצע את השינוי לאחר שבוצעה העבודה לפי התכנון המקורי ולכן קן התור זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו בסך של 1,500 ₪ ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.450 תוספת תאורה למספר בית – המומחה מצא כי העבודה כרוכה באופן הגיוני בעבודות ההסכם, לכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.480 תוספת רעפי צד בכל גגות הרעפים בפרויקט בניגוד לתכנית – המומחה מצא כי עבודה זו בוצעה כתחליף לביצוע ארגזי רוח אשר ביצועם יקר יותר מביצוע רעפי צד ולכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.500 תוספת קו הזנה ראשי לכל הדירות במבננים 1 ו- 2 – המומחה מצא כי העבודה אינה כרוכה באופן הגיוני בעבודות ההסכם וקן התור נדרשה להיערכות לשינוי, לכן קן התור זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו בסך 10,000 ₪ ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.510 תוספת כלונסאות ביסוס – המומחה ציין שלא הוצגה לו תכנית שינוי וכי העבודה כרוכה באופן הגיוני בעבודות ההסכם, לכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.04.520 הוספת ראשי כלונס וקורות קשר – המומחה מצא כי העבודה כרוכה באופן הגיוני בעבודות ההסכם, לכן קן התור אינה זכאית לתשלום נוסף בגין עבודה זו ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.066 טיפול מתמשך – המומחה מצא כי הואיל וקן התור נדרשה למסור דירות לאחר שעזבה את השטח, הוא ממליץ לחייב את צור מרום לשלם לה 30,000 ₪ בגין כך ואני מוצאת לקבל חוות דעתו לעניין זה.
חריג 99.007 ריבית פיגורים – קן התור לא השכילה לבסס זכאותה לריבית פיגורים בהוראות ההסכם ולפיכך איני מוצאת לחייב את צור מרום בסכום זה.

סך הכל אושרו עבודות נוספות בגינן זכאית קן התור לתשלום בעלות של 467,245.55 ₪ (לא כולל מע"מ).

התייקרויות – בחשבון הסופי אותו הגישה קן התור נעשה חישוב של ההתייקרויות בגין סכום מצטבר של 16,409,264 ₪ אשר ההתייקרות המצטברת בגינו היא 732,767.62 ₪.
צור מרום הגישה תחשיב התייקרויות המבוסס על חוות דעת חברת דקל (נספח 22 לתצהיר טובול) לגבי סך מצטבר של 14,378,247 ₪ אשר לגרסתה הוא הסכום אשר קן התור זכאית לו לאחר קיזוזים.
בחינת חישובי ההתייקרויות של הצדדים זה מול זה מעלה כי לגבי מרבית הסכומים ההבדלים הם מועטים וההפרש נובע בעיקרו מאי חישוב התייקרות על ידי צור מרום בגין חלק התמורה אשר לגביו העלתה צור מרום טענת קיזוז.
לפי הוראות ההסכם (סעיפים 7.1 ו- 7.5) התמורה המוסכמת בסך 16,150,000 ₪ צמודה למדד תשומות הבניה למגורים. לפיכך לתמורה המוסכמת יש לצרף את ההתייקרויות בגין עליית מדד תשומות הבניה למגורים ביחס לסכום זה.
הואיל ובחשבון הסופי שהגישה קן התור חושבה התייקרות ביחס לסכום מצטבר של 16,409,264 ₪, אני מוצאת שיש להפחית מסכום ההתייקרות שתבעה קן התור התייקרות בסך של 25,282 ₪ בגין סכום של 315,632 ₪ החורג מסכום התמורה המוסכמת, כך שסכום ההתייקרויות הכולל לו זכאית קן התור הוא 712,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
קן התור זכאית:
לתמורה המוסכמת – 16,150,000 ₪
לתמורה בגין עבודות נוספות – 467,245.55 ₪
בגין התייקרויות – 712,000 ₪
סה"כ: 17,329,245.55 ₪.
צור מרום שילמה לקן התור סך של 16,523,802.56 ₪ (בתוספת מע"מ)
לפיכך קן התור זכאית ליתרה בסך של 805,443 ₪ (לפני מע"מ) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה.

לאור האמור לעיל, אני מוצאת לקבל, חלקית, את תביעת קן התור ולחייב את צור מרום לשלם לקן התור סך של 805,443 ₪ (לפני מע"מ) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה.

התביעה שכנגד שהגישה צור מרום
בהתאם להסכמת הצדדים עוד בדיון אשר התקיים בפניי ביום 05.07.17, התבקש המומחה מטעם בית המשפט לחוות דעתו לגבי מלוא טענות הצדדים ובכלל זה גם הטענות נושא התביעה שכנגד, וכך נעשה.
להלן אדון בטענות התביעה שכנגד תוך התייחסות לחוות דעת המומחה:
איחורים במסירת הפרויקט – בהתאם להסכם נקבע כי על קן התור למסור את המבנ נים תוך 16.5 חודשים ממועד צו התחלת העבודה, אך מסירה תוך 60 יום לאחר המועד האמור לא תחשב כאיחור.
למבנן 1 ולמבנן 2 ניתן צו תחילת עבודה ביום 15.02.11. למבנן 3 ניתן צו תחילת עבודה ביום 01.04.11. בהתאם היה על קן התור למסור את מבנן 1 ומבנן 2 עד ליום 30.06.12 ואת מבנו 3 עד ליום 16.08.12.
טופס 4 ניתן למבנן 1 ביום 04.09.12, למבנן 2 ביום 19.11.12 ולמבנן 3 ביום 06.02.13.
לפי סעיף 65.1 להסכם במקרה שניתנו הוראות לשינויים בעבודות רשאי המפקח לקבוע את השינוי במועד השלמת העבודות.
הואיל וצור מרום לא מינתה מפקח ולא ניתנה כל ארכה להשלמת העבודות, הגם שנדרשו שינויים ובהם גם שינויים לאחר ביצוע אשר יש בהם בהכרח כדי לעכב את התקדמות ביצוע העבודות, הרי שאיני מוצאת לתלות את האשם בקן התור כי לא עמדה בזמן אמת על שינוי מועד השלמת העבודות.
בהתאם להסכם זכאית צור מרום לפיצוי בגין איחור במסירת העבודה בגין שלושת חודשי האיחור הראשונים 4,000 ₪ לחודש ובגין איחור מעבר לכך 8,000 ₪ לחודש וזאת בגין כל יחידת דיור.
בהתאם לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט קן התור נדרשה לעבודות שינויים לאחר ביצוע ולפיכך אני מוצאת כי הייתה קיימת הצדקה לדחייה מסוימת של מועד המסירה, כך גם הוצאת היתרי בנייה בגין שינויים במועדים מאוחרים משמעותית ביחס למועד הוצאת צו התחלת עבודה, מחזקת את המסקנה כי לדרישות צור מרום הייתה תרומה לעיכוב במסירה.
הואיל ומבנן 1 נמסר 4 ימים לאחר תקופת ה"גרייס" בת 60 הימים, אני קובעת כי צור מרום אינה זכאית לפיצוי בגין האיחור במסירת מבנן 1.
מבנן 2 נמסר חודשיים ו- 19 יום לאחר תקופת ה"גרייס", בהתחשב בעבודות הנוספות ובהיתרי הבניה בגין השינויים ולפיכך אני קובעת כי צור מרום זכאית לפיצוי בגין איחור של 3 חודשים במסירת מבנן 2 הכולל 10 יחידות דיור.
לפי הפיצוי המוסכם על קן הצור לפצות את צור מרום בגין האיחור במסירת מבנן 2 בסך של 120,000 ₪.
מבנן 3 נמסר 3 חודשים ו-21 יום לאחר תקופת ה"גרייס", בהתחשב בעבודות הנוספות ובשינויים הרבים אשר באו לידי ביטוי גם בהיתרי הבניה בגין שינויים אשר נעשו במבנן זה ולפיכך אני קובעת כי צור מרום זכאית לפיצוי בגין איחור של 4 חודשים במסירת מבנן 3, הכולל 10 יחידות דיור.
לפי הפיצוי המוסכם על קן הצור לפצות את צור מרום בגין האיחור במסירת מבנן 3 בסך של 200,000 ₪.
הוצאות משפטיות – נטען כי יש לחייב את קן התור בגין הוצאות ופיצויים ששולמו למשפחת אלקובי. לביסוס דרישה זו צרפה צור מרום העתק הסכם פשרה מיום 25.12.14 (נספח 28 לתצהיר טובול). צור מרום לא צרפה כל אסמכתא על ביצוע התשלום למעט בעבור תיקון הגג (חשבונית 285 מיום 04.02.15 אשר נכללה בנספח 25 לתצהיר טובול). אי צירוף אסמכתאות על התשלום אשר בוצע בפועל, מבלי שניתן לכך כל הסבר, נזקף לחובת צור מרום, הואיל ובנסיבות מתקיימת "חזקת ההימנעות" מהבאת ראייה הפועלת לחובת הנמנע מהבאתה, כאמור ברע"א 12/15 עזבון המנוחה אליה פרג' ז"ל נ' אסף אלעזר,(01.03.15) כי:
"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו" (ע"א 548/78 נועה שרון נ' יוסף לוי, פ"ד לה(1) 736 (1980); ראו גם ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ, (2008)).
לפיכך אני מוצאת לחייב את קן התור לשלם לצור מרום בגין רכיב זה סך של 11,918 ₪ (כולל מע"מ).
עוד טענה צור מרום כי יש לחייב את קן התור בגין הוצאות ופיצויים ששולמו למשפחת דניאל בעקבות תביעה שהוגשה, אך צור מרום לא מצאה לצרף פסק דין, הסכם פשרה או אסמכתא על התשלומים, אלא הסתפקה בצירוף מייל אשר נכתב על ידי טובול (נספח 29 לתצהיר טובול). כאמור לעיל, אי צירוף ראיות ללא כל הסבר מקים את חזקת ההימנעות כנגד צור מרום.
בחוות דעת המומחה נכתב כי הוא מונה כמומחה גם באותו הליך משפטי ת"א (שלום-אשדוד) 4674-12-13. חיפוש במאגרים העלה כי באותו הליך ניתן ביום 07.12.17 פסק הדין ועיון בו מלמד, כי התביעה הוגשה על ידי רוני וחגית דניאל כנגד צור מרום ואחרים וכי צור מרום הגישה הודעת צד ג' כנגד קן התור ואחרים. בפסק הדין נקבע, כי קן התור ביצעה תיקונים של חלק מהליקויים אשר פורטו בחוות דעת המומחה ובסופו של דבר התביעה התקבלה חלקית כנגד צור מרום וכן התקבלה בהתאמה ההודעה כנגד צדדי ג' שהגישה צור מרום.
משניתן פסק דין לעניין תביעת משפחת דניאל גם במחלוקות שבין צור מרום לקן התור, הרי שפסק הדין הוא בבחינת מעשה בית דין המקים השתק עילה המונע מצור מרום להעלות שוב טענות בעניין זה כנגד קן התור. לאור האמור לעיל, אני מוצאת לדחות התביעה בגין רכיב זה.
שיפוצים ותיקונים – לעניין חיוב קן התור בתשלומים לקבלן בני כאמל נעמנה, צרפה צור מרום העתק שלוש חשבוניות וכן תכתובות מייל בהם אישר מנהל הפרויקט מטעם קן התור, סלבה איכילוב, את התשלומים (נספח 24 לתצהיר טובול). הגם שאין בחשבוניות כל פירוט למעט "עבודות תיקונים", לא מצאתי כל הסבר מצד קן התור לאישור שניתן במיילים ולכן אני מוצאת לחייב את קן התור בתשלום הסך של 67,060 ₪ (כולל מע"מ) לצור מרום בגין חשבוניות אלו.
בגין חשבונות מים צרפה צור מרום חשבונות מים שונים (נספח 26 לתצהיר טובול), המומחה בחן את החשבוניות שהוצגו לו והמליץ על חיוב קן התור בסך 21,691 ₪ (ללא מע"מ).
לאחר שבחנתי את החשבוניות מצאתי כי צור מרום לא הציגה את חשבונית מספר 310889 על סך של 7,811.48 ₪ אשר צוינה בטבלה אשר בתחילת הנספח וכן לא נעשתה כל אבחנה או ייחוס של החשבוניות למבנן מסוים. לפי המצוין על החשבוניות נראה כי חלקן נוגעות לתקופות שלאחר מסירת חלק מהדירות וזאת בשים לב לכך שמבנן 1 המצוי ברחוב דן אוכלס ביום 04.09.12, מבנן 2 המצוי בחלקו ברחוב דן ובחלקו ברחוב חצבני אוכלס ביום 19.11.12 ומבנן 3 המצוי ברחוב חצבני אוכלס ביום 06.02.13, אני מוצאת לקבל את המלצת המומחה ולחייב את קן התור בסך של 25,378 ₪ (כולל מע"מ).
בגין חשבונות חשמל צרפה צור מרום חשבוניות שונות (נספח 27 לתצהיר טובול). המומחה בחן את החשבוניות ומצא כי חלקן כולל חיובים בגין צריכה לאחר האיכלוס, הבאה לידי ביטוי בצריכה מוגברת של חשמל ועל כן המליץ לחייב את קן התור בסך של 6,118 ₪ (ללא מע"מ). לאחר בחינת החשבוניות אני מוצאת לקבל המלצת המומחה ומחייבת את קן התור בסך של 7,158 ₪ (כולל מע"מ).
בגין הוצאות שונות צרפה צור מרום חשבוניות שונות (נספח 25 לתצהיר טובול). מבחינת החשבוניות עולה כי חלקן הגדול חופף את תביעת צור מרום להחזר בגין תשלום החזרים לדיירים, בגין תשלום למשפחת אלקובי, לגבי חלקן לא ברור בעבור מה הוצאו ומדוע על קן התור לשאת בהן.
לאור האמור לעיל, אני מוצאת לחייב את קן התור לשלם לצור מרום בגין רכיב זה סך של 1,833 ₪ (כולל מע"מ).
ביטוח אחריות מוצר – לטענת צור מרום החובה לבצע ביטוח זה חלה על קן התור, אולם לא מצאתי כי עלה בידה להוכיח שאכן כך הוסכם. הביטוחים אשר הקבלן חוי יב לרכוש פורטו בסעיף 17 להסכם ואינם כוללים ביטוח אחריות מוצר. החיוב לבצע אחריות מוצר נזכר בנספח יב להסכם בסעיף 4(ב), אך לפי לשון הנספח החיוב הוא על הלקוח והלקוח הוגדר בסעיף 2 להסכם כ- "רוכשי הבתים שיבנו על המגרשים". לפיכך, החובה לרכישת ביטוח זה אינה חלה על קן התור.
איני מוצאת לקבל פרשנות אחרת להוראות ההסכם גם לנוכח הסבריו של המומחה (עמוד 14, שורות 27-22 לפרוטוקול) כי מנסיונו המקצועי הוא לא נתקל בחיוב של הקבלן בביטוח אחריות המוצר.
לפיכך התביעה בגין רכיב זה נדחית.
אי הוצאת תעודת גמר – אין מחלוקת כי קן התור לא הוציאה תעודות גמר, ובהקשר זה אני מוצאת לקבל הסבריו של המומחה והערכתו כי בגין רכיב זה זכאית צור מרום לפיצוי בסך 30,000 ₪.
לפיכך, אני מחייב את קן התור לשלם לצור מרום פיצוי בגין רכיב זה בסך של 30,000 ₪.
ביצוע בסטיה מהמפרט – צור מרום טענה כי קן התור לא ביצעו את העבודות במלואן לפי המפרט. לא שוכנעתי בעצם קיומן של הסטיות הנטענות ואני מוצאת לקבל בעניין זה את הסבריו של המומחה כי מדובר בעבודות ו בכמויות אשר אינן נמדדות במסגרת חוזה פאושלי וכי הואיל וקן התור השלימה את ביצוע העבודות, אין להפחית מהתמורה הפאושלית בגין סטיות אלה.
התביעה בגין רכיב זה נדחית.
החזרים לדיירים – צור מרום לא מצאה להפנות לראיות הספציפיות לביסוס תביעתה ברכיב זה, אך מבחינת החשבוניות אשר צורפו לביסוס הרכיב של "הוצאות שונות" (נספח 25 לתצהיר טובול), מצאתי כי חשבוניות על סך כולל של 10,607 ₪ (כולל מע"מ) מתאימות להחזרים הנטענים לגבי הדיירים: רוני דניאל, שרה אילת, שימי אלוני (אלמני), בן שושן דני ומשפחת טאובמן.
לפיכך אני מחייבת את קן התור לשלם לצור מרום סך של 10,607 ₪ (כולל מע"מ) בגין רכיב זה.
אי אספקת אריחים רזרביים – טענת צור מרום לאי אספקת אריחים רזרביים בכמות מספקת לא הוכחה במידה הנדרשת במשפט אזרחי. יתר על כן, כחלק מהחזרים לדיירים שולם בגין רכישת אריחים, כך שזכאות לפיצוי נוסף מעבר להחזרים אשר כבר אושרו לעיל, לא הוכחה ואינה מוצדקת בנסיבות דנן, בייחוד לנוכח העובדה כי תקופת הבדק והאחריות חלפה.
התביעה בגין רכיב זה נדחית.
צור מרום זכאית:
לפיצוי בסך 320,000 ₪ בגין איחור במסירה.
להחזר הוצאות תיקונים בבית משפחת אלקובי בסך 11,918 ₪.
להחזר תשלומים לקבלן בני כאמל נעמנה בסך של 67,060 ₪.
להחזר בגין הוצאות שונות בסך של 1,833 ₪.
לפיצוי בסך של 30,000 ₪ בגין אי הוצאת תעודת גמר.
להחזר בסך של 10,607 ₪ בגין החזרים לדיירים.
סה"כ: 441,418 ₪.

לאור האמור לעיל, אני מחייבת את קן התור לשלם לצור מרום בגין התביעה שכנגד סך של 441,418 ₪ (כולל מע"מ) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה שכנגד.

לסיכום
התביעה העיקרית מתקבלת בחלקה כך שצור מרום תשלם לקן התור סך של 805,443 ₪ (בתוספת מע"מ) ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד הפירעון המלא בפועל.
התביעה שכנגד מתקבלת חלקית כך שקן התור תשלם לצור מרום סך של 441,418 ₪ (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה שכנגד ועד למועד הפירעון המלא בפועל.
לאחר ששקלתי את תוצאות התביעה והתביעה שכנגד, את הדרך שבה ניהלו הצדדים את הדיונים, מורכבות ההליך, המשאבים שנדרשו להכנתו והושקעו בניהולו, אני מוצאת לחייב את צור מרום לשלם לקן התור החזר חלקי של אגרת בית משפט והוצאות בסך של 35,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 45,000 ₪ (ודהיינו: סך כולל של 80,000 ₪). ככל שסכומים אלה לא ישולמו תוך 30 יום, יתווספו להם הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד הפירעון המלא בפועל.

המזכירות תשגר פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ג' אב תשפ"א, 12 יולי 2021, בהעדר הצדדים.