הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 4691-03-20

מספר בקשה:8
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע
פלוני

נגד

נתבעת
הפול

החלטה

תם קדם המשפט. התיק נקבע לשמיעת הראיות עד גמר, וכן לסיכומים בע"פ- ככל שהדבר יתאפשר לבית המשפט, ליום 3/2/22, החל מהשעה 08:40.
הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים וכן תיק מוצגים ובקשה לזימון עדים, במסמך נפרד, על פי לו"ז כדלקמן:
התובע - עד ליום 30/4/21, הנתבעת- עד ליום 30/6/21.
המסמכים שיוגשו לתיק בית המשפט, ימסרו כדין ובו ביום לידי הצד שכנגד.
מסמך אשר לא יוגש במועד, לא ניתן יהא להגישו אלא בכפוף לאישור בית המשפט, שישקול זאת רק לאחר בקשה מנומקת, הנתמכת בתצהיר.
מסמך ראיות האוחז יותר מ- 20 עמ', שהוגש "מרחוק" – יוגש גם כעותק נייר למזכירות, עד ליום 1/11/21 – כשהוא מסופרר ומדוגל.
הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של מי מהצדדים - תוגש עד ליום 1/10/21, ותומצא בו"ז ליתר הצדדים להליך, אחרת לא תישמע. תגובה לה – תוגש בתוך 14 יום ממועד קבלתה. התנגדות מאוחרת עלולה להידחות ולהביא להטלת הוצאות עקב הימשכות הדיון או הכבדה עליו.
כל מצהיר יתייצב לדיון באחריות המזמין. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.
בקשה לזימון עדים תוגש בבקשה נפרדת, ובמקביל להגשת הראיות. על הבקשה לכלול את שמו וכתובתו המלאים של כל עד. זימונו של עד שאינו מומחה, מותנה בהפקדת הסך של 500 ₪ לכל עד ומראש בקופת בית המשפט, יחד עם הגשת ההזמנה. זימונו של רופא שאינו מומחה מטעם צד או מטעם בית המשפט- מותנה בהפקדת הסך של 1,000 בקופת בית המשפט.
זימונו של עד המתבקש להמציא תע"צ/מסמכים ואינו נדרש להתייצב- אינו מחויב בהפקדה אך יש לכתוב זאת בהזמנה, תוך ציון המועד שעד אליו עליו להמציאם, שלא יארך מ- 30 יום ממועד קבלת הצו.
בהעדר הפקדות- לא יופקו זימונים לעדים. פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית.
ההזמנות תילקחנה גם למסירה אישית, ידנית וכדין שתבוצע בתוך 10 ימים ממועד הגשת הבקשה לזימון העדים, שתעשה במועדים שנקבעו לעיל. באחריות המזמין להזכיר לעדים את מועד הדיון, 45 יום לפני התאריך המיועד. באחריות מזמין תע"צ ומסמכים, לעקוב אחר קבלתם במועד ומבעוד מועד, ולהגישם כחלק מראיותיו לפני הדיון.
הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.
חקירתם הנגדית של עדים תימשך כדלקמן: חקירת בע"ד או נציג מוסמך או מומחה – עד 30 דקות. עד שאינו בע"ד – עד 15 דק'. יש להערך לכך.
פגרות בתי המשפט תבואנה במניין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי.
מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים, ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משכה או תקלנה עליה.

ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.