הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 46325-10-15

בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובעת
פלונית

נגד

נתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטה נוספת מהיום, בדבר מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי:

1. התובעת ילידת 11/7/92, הייתה ביום 21/8/14 מעורבת בתאונת הדרכים מושא התביעה (להלן : "התאונה"; "החוק" ).
התאונה אירעה עת שהתובעת נהגה ברכב שהיה מבוטח אותה עת בביטוח חובה על ידי הנתבעת.
2. עד כה ניתנו מספר חוו"ד בעניינה של התובעת, כדלקמן:
מומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הכירורגיה הפלסטית (פרופ' מלר), קבע כי נותרה לתובעת נכות בשיעור של 15% בגין צלקות היפרטרופיות באמה שמאל למשך שנתיים לאחר התאונה, וכי לאחר מכן הנכות תפחת ל – 10%. המומחה אף המליץ על אפשרויות טיפוליות בצלקות, כמפורט בחוו"ד.
מומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדי (ד"ר לוינקופף), קבע כי נותרה לתובעת נכות צמיתה בשיעור של 7% בגין צלקות באמה, וכן נכות זמנית למשך 6-8 שבועות לאחר התאונה.
אין חולק כי הנכות שקבע המומחה בתחום האורתופדי בקשר עם הצלקות, חופפת לזו שנקבעה בתחום הכירורגיה הפלסטית.
מומחית מטעם ביהמ"ש בתחום העיניים (פרופ' לבנשטיין), קבעה כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בגין התאונה.
מומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הפה ולסת (ד"ר ברק), קבע כי נותרה לתובעת נכות בשיעור של 10% בגין הגבלה בפתיחת הפה. יוער כבר עתה, כי בימים אלו, התובעת עומדת לפני בדיקה נוספת בתחום הפה ולסת, לאחר שהוברר ערב ישיבת ההוכחות, כי לא מכבר היא נותחה, ונדרש עדכון מצבה להיום, בהשוואה לחוו"ד מיום 12/2/18.
חוו"ד מומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הנוירולוגיה נפסלה, מטעמים המפורטים בהחלטה שניתנה בעניין זה, תוך שהובהר כי אין בכך כדי להביע אי אמון חלילה במומחיותו של המומחה או ביושרו. בנסיבות המיוחדות, כפי שנקבע, ונדרש מינוי מומחה מטעם בית המשפט, שיתן חוו"ד עדכנית בעניינה של התובעת.
יצוין כי התובעת עברה בסמוך לפני בדיקתה על ידי המומחה הנ"ל אב חון נוירופסיכולוגי מחודש ספטמבר, שבוצע ביחידה לשיקום נפגעי ראש במרכז הרפואי המשולב על שם ע"ש חיים שיבא (להלן: "המרפאה"). אבחון זה לא נפסל, אך הוברר שלאחריו התובעת עברה טיפולים שונים במרפאה הנ"ל, ולכן – שאלת הצורך בעריכת אבחון עדכני – ת וערך על ידי המומחה מטעם בית המשפט שימונה להלן.
3. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט, את פרופ' בלה גרוס (להלן: "המומחית"), שיואיל ליתן חוו"ד בעניינה של התובעת, להתייחס לשאלת הקשר הסיבתי, לשאלת קיומה של נכות זמנית או צמיתה הקשורה בתאונה, לצורך בטיפולים הקשורים בה בעבר ובעתיד, אם בכלל, וכן לקיומה של נכות שאינה קשורה בתאונה, ככל שיש כזו.
4. כתב המינוי יעוכב עד ליום 23/12/19. עד ליום 22/12/19 - יוכלו הצדדים לפנות לבימ"ש, ככל שיסבור מי מהם כי קיימת מניעות אובייקטיבית ממשית מפני מימוש המינוי בהליך זה, ולנמק. אי הודעה- תחשב הסכמה לזהות המומחית. גם המומח ית מתבקש ת לבחון ולהודיע, בטרם תחל בעבודתה, (רק) אם ידוע לה על מניעות כאמור.
5. הפניה אל המומחית תהיה רק לאחר כניסת המינוי לתוקף ; פנייה אליה תעשה רק בכתב, עם העתק לצד שכנגד. ככל שתידרש פניה טלפונית למרפאתה – יש לתעד אותה, ולשלוח על כך מזכר לצד שכנגד.
6. בשכ"ט המומחית בגין חוו"ד, אותו אני מעמידה על הסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ו כן בעלות כל בדיקת עזר שתידרש למומחית עבורה , לרבות אבחון נוירופסיכולוגי עדכני, או אחרת- תישא הנתבעת, באמצעות ב"כ.
המומחית מתבקש ת לשלוח את דרישת ה לתשלום בתוך 10 ימים ממועד קבלת כתב המינוי, ולצרף אישור על ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור.
7. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת התשלום של המומחית נתקבלה במשרדם עד ליום
19/1, ואם לא תגיע- יפעלו לבקשה. לאחר מכן- יוודאו ב"כ הנתבעת כי החשבון משולם בתוך 30 יום ממועד קבלת הדרישה. אסמכתא בדבר התשלום תישלח בפקס לב"כ הצד שכנגד ולמרפאת המומחית, מיד לאחר ביצועו. אבקש להקפיד על האמור.
8. מועד הבדיקה לא יקדם מחלוף 21 יום ממועד המצאת העתק הפניה למומחית לידי ב"כ הנתבעת. התאריך יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר קבלתו. יש להקפיד על מימושו, למניעת עיכובים ונזקים.
9. הצדדים ימציאו זה לזה, הדדית, ועד ליום 26/12 - את טיוטת פנייתם למומח ית, על נספחיה. בהעדר התנגדויות עד ליום 31/12 - הנ"ל יומצאו לידי המומח יתעד ליום 6/1. מחלוקות תובאנה להכרעת בימ"ש, בכפוף לשיחה ישירה מקדימה בין ב"כ הצדדים, בניסיון לישבן. נא להימנע מפניות סרק. למומחית יומצאו כ ל המסמכים הרפואיים בהתאם לדין ולפסיקה וכן כל מסמך שיתבקש על ידה לצורך חוו"ד , למעט חוו"ד המומחה, שנפסלה .
10. המומחית תואיל לבדוק את התובעת ולהגיש את חוות דעתה לבית המשפט ובתוך 21 יום ממועד הבדיקה והשלמת בדיקות עזר ככל שתתבקשנה. שאלות הבהרה תישלחנה אלי ה בתוך 10 ימים מועד קבלת חוו"ד.
11. ב"כ הצדדים ירשמו לפניהם את התיק לת.פ מעקב אחר התהליך ויואילו להימנע מפניות לבימ"ש, בעניינים שניתן לפתור ביניהם ע"ד של הדברות ישירה.
12. החלטתי תישלח לב"כ הצדדים. תירשם ת.פ מזכירות ליום 23/12, לשם משלוח כתב המינוי למומחית, בהעדר הודעה או החלטה אחרת.

ניתנה היום, כ' כסלו תש"פ, 18 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.