הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 46183-03-17

בפני
כבוד ה שופטת שלהבת קמיר-וייס

המבקשים (התובעים)

  1. מרדכי הרשקו
  2. רות הרשקו

ע"י ב"כ עוה"ד פסטרנק יצחק

נגד

המשיבים (הנתבעים)

  1. מנחם ערמון פיליפסון
  2. אסתר ערמון פיליפסון

ע"י ב"כ עוה"ד חומסקי אסנת
3. דוד ונה
4. רומה ונה
בעצמם
5. משה לסלי סלוצקין
ע"י ב"כ אייל ניסן
6. אורן ניסן
7. ליזה ניסן
ע"י ב"כ עוה"ד מנשה וחניש
8. בנימין שלר
9. ליאורה ברכה שלר
בעצמם
10. עזריאל פוגל
11. ברכה בלהה פוגל
ע,י ב"כ עוה"ד דניאל שמואלי

החלטה

ביום 27.11.17 ניתן פסק דין, בהתאם להסכמת התובעים (המבקשים), הסכמת באי כוח הנתבעים והסכמת הנתבעים שאינם מיוצגים, לפיה נדחתה התובענה ללא צו להוצאות.

יצוין, כי במועד הדיון האמור, יוצגו התובעים (המבקשים) על ידי בא כוחם, עו"ד ערן סי גרון ועו"ד רותם צור ממשרדו של עו"ד יהודה שלום, אשר הצטרף ל אף הוא לדיון בחלקו האחרון.

ביום 16.01.18 הוגשה על ידי המבקשים (התובעים) באמצעות בא כוח חדש – עו"ד פסטרנק יצחק בקשה לתיקון פרוטוקול ופסק דין , כאשר בבקשה עותר בא כוח המבקשים להבהרה ועיון מחדש בפסק דין באופן בו ייכתב בשורה 21 לפרוטוקול, עמוד 4 : "התובעים מסכימים למחיקת התביעה". לטענת בא כוח התובעים, הפרוטוקול אינו משקף את התרחשות הדברים במהלך הדיון.

הבקשה הועברה, בהתאם להחלטתי מיום 18.01.2018 לתגובת המשיבים (הנ תבעים) ולתשובת ה מבקשים (התובעים).

בא כוח המשיבים 1-2 (הנתבעים 1,2) ציי נה בתגובת ה כי עסקינן בבקשה שהוגשה בחוסר תום לב, שלא במועד שנקבע בהוראות סעיף 68 א' (ד') לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 (להלן: "החוק"), הקובע כי בקשה לתיקון פרוטוקול יש להגיש בתוך 10 ימים ממועד מתן הפרוטוקול, ושלא בהתאם להוראות סעיף 81 לחוק האמור, הקובע כי בקשה לתיקון טעות בפסק דין, יש להגיש בתוך 21 ימים ממועד פסק הדין, כאשר הינה מבהיר ה כי ממועד הדיון ומועד פסק הדין ועד למועד הגשת הבקשה, חלפו 50 ימים.

אף לגופה של בקשה, טענה בא כוח המשיבים 1,2 כי יש לדחות הבקשה, שכן התובעים (המבקשים) אשר היו מיוצגים בדיון הסכימו בעצמם ובאמצעות בא כוחם לדחיית התביעה על הסף ללא צו להוצאות בדיוק כפי שרשום בפרוטוקול.

בא כוח המבקשים (הנתבעים 1,2) הדגיש ה, כי לא לחינם לא צורף על ידי התובעים תצהיר מטעם בא כוחם אשר יצג אותם במועד הדיון והבקשה הוגשה באמצעות בא כוח חדש אשר לא נכח בדיון, ולא בכדי.

אף המשיבים 10-11 (הנתבעים 10-11) הגיבו לבקשה ודחו מכל וכל את האמור בבקשה לתיקון הפרוטוקול, אשר לטעמם הוגשה בחוסר תום לב מובהק, בניגוד להוראות הדין (הוראות סעיף 68 ו – 81 לחוק בתי המשפט) שלא במועד, ותוך ניסיון לפלס דרך להגשת ערעור על פסק הדין נשוא הבקשה.

בא כוח המשיבים 10-11 הבהיר אף הוא, כי המבקשים יוצגו בדיון הקודם על ידי שלושה באי כוח קודמים, ברובו של הדיון נכחו שני עורכי-דין ולסופו של הדיון הצטרף אף עו"ד יהודה שלום, אשר הסכימו בעקבות חילופי הדברים, כפי שבאו לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון, בשם המבקשים, על דחיית התביעה ללא צו להוצאות.

אשר לטענת המבקשים בעניין חריגת בא כוחם הקודם ממסגרת ההרשאה שניתנה לו על ידם, מבהיר בא כוח המשיבים 10-11 כי אין זה המקום והמסגרת לטעון טענות כנגד התנהלות בא כוח המבקשים.

המשיבים 6-7 ( הנתבעים 6 -7) הגיבו אף הם לבקשה לתיקון פרוטוקול, הפנו למועדים הקבועים בחוק לעניין בקשה לתיקון פרוטוקול ובקשה לתיקון פסק דין, הבהירו כי התיקון המבוקש אינו בגדר טעות כמשמעה בחוק הנטענת לתיקון, אלא ניסיון לשנות את פסק הדין באופן מהותי.

גם לגופו של עניין, הבהירו המשיבים 6,7 כי הגרסה העובדתית לטוענים המבקשים בבקשה, אינה נכונה בלשון המעטה, והפרוטוקול משקף נאמנה את השתלשלות העניינים – התובעים (המבקשים) אשר בחרו להימנע מחיוב בהוצאות בחרו בחלופה של דחייה ללא צו להוצאות, והדברים באו לידי ביטוי מפי בא כוח התובעים (המבקשים) לפרוטוקול הדיון אשר הבהיר, כי התובעים (המבקשים) מסכימים לדחיית התביעה ורק בעקבות האמור הוחלט על דחיית התביעה, ללא צו להוצאות.

המשיב 5 (הנתבע 5) אף הוא הגיב לבקשה לתיקון פרוטוקול ופסק דין, וטען כי יש לדחות את הבקשה ולחייב את המבקשים בהוצאות ריאליות שכן נטענו בה טענות המנוגדות למציאות, ניסיון לברוא יש מאין, עובדות חדשות , בניגוד גמור להתנהלות בית המשפט.

המשיב 5 הפנה אף הוא להוראות סעיפים 68 ו – 81 לחוק, לעובדה כי הבקשה הוגשה שלא במועדים שנקבעו בחוק, לשיהוי בעצם הגשת הבקשה, ולפסיקה החלה בנושא.

בא כוח המשיב 5 הדגיש, כי הסכמת המשיב לויתור על הוצאות הייתה אך ורק במידה והתביעה תדחה על הסף, זאת לנוכח ההוצאות שגרמו לו, ללא כל הצדקה , המבקשים אשר הינם שכניו.

המשיבים 3-4 (הנתבעים,3-4) אשר אינם מיוצגים הגישו אף הם תגובתם לבקשה לתיקון פרוטוקול ופסק דין, והבהירו כי בנם יובל "ייצג" אותם בדיון שנערך ביום 27.11.17.

לטענת המשיבים 3-4, קיים חוסר התאמה בין האמור בפרוטוקול לבין התנהלות הדברים שכן הם לא ראו שום אינטרקציה בין באי כוח התובעים עו"ד שלום לתובע שישב באולם, ולדעתם נוצרה כאן טעות נגררת שהביאה את בית המשפט להכתיב החלטה לפיה התביעה נדחית ללא צו להוצאות, עוד מציינים הנתבעים 3,4 כי אילו הם היו התובעים, הרי שלא היו מסכימים להחלטה בדבר דחיית התביעה, ולכן הם נוטים להסכים עם התובעים שמדובר בטעות שהשתרבבה להחלטה.

תשובת המבקשים הוגשה ביום 06.02.18.

לאחר עיון בבקשה, בתגובות ובתשובות, הרי שמסקנתי הינה כי דין הבקשה להידחות, מכל הטעמים המפורטים להלן, וקל וחומר מה צטברם ביחד, ומוטב היה לה לבקשה שלא הייתה מוגשת:

א. איחור בהגשת הבקשה ללא כל טעם סביר – סעיף 81 (א) לחוק קובע כי ניתן לתקן פסק דין בתוך 21 יום בלבד ממועד נתינתו. פסק הדין ניתן במעמד כל הצדדים ביום 27.11.17, תקופת 21 היום להגשת הבקשה לתיקון פסק הדין הסתיימה עוד ביום 12.12.17. זאת ועוד, סעיף 68 א(ד) לחוק בתי המשפט קובע כי בקשה לתיקון פרוטוקול תוגש בתוך 10 ימים ממועד המצאת הפרוטוקול. כאמור הדיון יתקיים ביום 27.11.17 והמועד להגשת בקשה לתיקון פרוטוקול היה עד ליום 07.12.17. הבקשה הוגשה ביום 16.01.2018 ללא כל הסבר לאיחור, 50 יום לאחר מתן פסק הדין (!).

ב. התיקון המבוקש אינו בגדר "טעות" כמשמעה בחוק, הניתנת לתיקון – סעיף 81 לחוק, מגדיר, "טעות" – טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה". התיקון ה מבוקש אינו בגדר "טעות" כהגדרתה בסעיף 81 לחוק, אלא ניסיון לשנות את פסק הדין באופן מהותי, שאינו תואם את לשון הסעיף האמור או תכליתו.

ג. דחיית הבקשה לגופו של עניין - אף אם הבקשה הי יתה מוגשת במועד, הרי שדין הבקשה היה להידחות, שכן כעולה מתגובות המשיבים 1-2, המשיבים 10-11, המשיבים 6-7 והמשיב 5, הרי שפרוטוקול הדיון משקף נאמנה ובאופן מדוקדק את התרחשות הדברים לאשורם בדיון.

הגרסה העובדתית המועלית על-ידי המבקשים בבקשה, אינה תואמת מהלך העניינים באולם בית המשפט, אשר בא לידי ביטוי מדוייק בפרוטוקול הדיון, ווהדברים אף זכורים לי היטב.

תמוה בעיני כי הבקשה הוגשה באמצעות בא כוח שלא נכח באולם בית המשפט, במהלך הדיון, כאשר כפי שצוין על ידי המשיבים 10-11 בתגובתם, באולם בית המשפט נכחו שלושה עורכי דין אשר ייצגו את המבקשים (התובעים), עורכי הדין סיגרון ו צור נכחו החל מתחילת הדיון ועורך דין שלום הצטרף לדיון בחלקו האחרון, והדברים אומרים דרשני (!).

לאור כל האמור לעיל, לא ניתן להשתחרר מהרושם כי הבקשה דנן הוגשה בחוסר תום לב מובהק, ובנסיבות אלו, ולאור כל המקובץ לעיל, הנני מורה על דחיית הבקשה.

הנני מחייבת את המבקשים (התובעים) בהוצאות כל אחד מקבוצות המשיבים (הנתבעים) המיוצגים (ארבע קבוצות) בסך של 2,000 ₪, אשר ישולם לכל אחד מקבוצות המשיבים האמורים ( המשיבים 1-2; המשיב 5 ; המשיבים 6-7; והמשיבים 10-11), ובסה"כ סך של 8,000 ₪.

סכום ההוצאות ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן, ישא ריבית חוקית והפרשי הצמדה.

ניתנה היום, כ"ו שבט תשע"ח, 11 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.