הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 42025-11-18

בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע
פלוני
ע"י ב"כ עוה"ד חיים קימלמן ואח'
נגד
נתבעות

  1. א. דורי בניה בע"מ
  2. נ. עסיס יזמות וקבלנות בנין בע"מ

- ע"י ב"כ עוה"ד יורם קמין ואח'
3. וקסמן גוברין גבע ניהול התחדשות עירונית בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד אליהו שטיינר ואח'

החלטה

1. התובע- יליד 7/77 והתביעה שלפני היא לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו עקב תאונה מיום 9/7/15 (להלן: "התאונה"). הצדדים חלוקים הן בשאלת החבות והן בשאלת קיומה של נכות רפואית הקשורה באירוע. מטעם התובע- הוגשו חוו"ד של ד"ר ליאור פז בתחום האורתופדי ושל ד"ר הרמן פרקש בתחום ה פסיכיאטרי; מטעם הנתבעות- הוגשה חוו"ד של ד"ר חאזן פאדי בתחום האורתופדי ושל ד"ר אריאל זילברשטיין בתחום ה פסיכיאטרי.
2. נוכח הפער בין חוו"ד מומחי הצדדים, ומשלא עלה בידם להגיע להסכמות בענין זה- אני ממנה
כמומחים מטעם בית המשפט בתחום ה אורתופדי את פרופ' יגאל מירובסקי ובתחום הפסיכיאטרי את פרופ' אבי בלייך (להלן: "המומחה"). המומחים יואיל ו לחוות את דעת ם בדבר נכותו (זמנית וצמיתה) של התובע בגין התאונה, האם יש מקום לצפות לשיפור או להחמרה במצבו והאם יזדקק לטיפולים רפואיים בעתיד. אם כן - האם ניתן לקבלם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל- בשים לב לרקע האישי /רפואי, ועוד. בנוסף- מתבקש כל מומחה להתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים בתחומו . חוו"ד של המומחה בתחום הפסיכיאטרי – תופץ רק לאחר שחוו"ד בתחום האורתופדי תובא לעיונו. אין בכך כדי לעכב את הבדיקה, אך ב"כ הצדדים יביאו לתשומת לב המומחה את הבקשה להמתין עם המשלוח.
3. הצדדים רשאים להודיע עד ליום 13/1 אם קיימת מניעות אובייקטיבית ממשית מפני מימוש מינויו של המומחה בהליך זה, ולנמק. העדר הודעה תחשב כהסכמה לזהות מומחה ו/או אישור שאין מניעות כזו. גם המומחה מתבקש לה ידרש לעניין, למקרה שנשמט דבר מה מעיני הצדדים. רק במקרה של מניעות- יואיל להודיע על כך בדחיפות ובטרם יחל בעבודתו.
4. בשכ"ט המומחים בגין חוו"ד וכן בעלות כל בדיקת עזר שתידרש עבורה וראו החלטה נפרדת בעניין - יישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים, שליש כ"א. חלקו של התובע הופקד.
ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת המומחים נתקבלה במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבק שן ולאחר מכן- ידאגו לפרעון בתוך 30 יום ממועד קבלתה. אסמכתא בדבר תשלום תומצא בפקס למרפאת כל מומחה ולצד שכנגד. אבקש להקפיד על ביצוע הנ"ל, על לו"ז, לא להמתין לפניית המומחה ולא להכביד עליו בענייני גביה. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת המומחה נתקבלה במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעון בתוך 30 יום ממועד קבלתה. לתשלום יצורפו פרטי התובע, לשם מניעת תקלות בשיוך. בכ"ת יעביר את דרישות המומחים למזכירות, לשם שחרור כספים מופקדים. אסמכתא בדבר תשלום תומצא בפקס למרפאת המומחה ולצדדים שכנגד.
אבקש להקפיד על ביצוע הנ"ל, על לו"ז, לא להמתין לפני ית המומחה, ליזום את הפניה אליו ולא להכביד עליו בענייני גביה.
5. הצדדים ימציאו לידי המומחה, הדדית ועד ליום 5/2 - את כל המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה, בהתאם לדין ולפסיקה. חוו"ד המומחה בתחום האורתופדי תישלח ע"י ב"כ התובע למומחה בתחום הפסיכיאטרי – עם קבלתה. פניות אל מומחה – תעשינה רק לאחר כניסת המינוי לתוקף, בכתב, ועם העתק לצדדים האחרים. תיאומים הכרחיים ייעשו מול המרפאה, ויתועדו במזכר שיועבר ליתר הצדדים. מועד בדיקה לא יקדם מחלוף 21 יום ממועד המצאת העתק פנייתו לידי ב"כ הנתבעות ופרטיו יועברו לב"כ הצדדים שכנגד מיד לאחר קבלתם. מסמכי הנתבעת יומצאו למומחה בתוך 21 יום נוספים.
6. כל מומחה יואיל להגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה. שאלות הבהרה תישלחנה בתוך 21 יום מקבלתה, תשובותיו תינתנה בתוך 14 יום מקבלתן לידיו.
7. עם קבלת חוו"ד יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים.
כן יוגשו כבר עתה- תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים, בתוך 60 יום ע"י כל צד.
למסמכי התובע יצורפו העתק מתיק המל"ל, על ענפיו וכן דו"ח רציפות בעבודה מהמל"ל, כולל פרטי מעסיקים, תקופות עבודה, הכנסות. .
8. ימי פגרות בתי-המשפט יובאו במניין הימים.
9. אני קובעת דיון ליום 12/10/20 בשעה 09:10 , אחרי חוו"ד, תצהירים ותחשיבי נזק. לכל דיון שיקבע יתייצבו גם בע"ד, למעט מבטחות, בכפוף לערוץ זמין וסמכויות.
10. ב"כ הצדדים ירשמו נא לפניהם את התיק לת.פ מעקב אחר התהליך וישתדלו ליישב מחלוקות ביניהם תחת פנייה לבית המשפט, מקום שניתן ליתרה.
כתב המינוי ישלח לב"כ הצדדים. התיק ירשם לת.פ מזכירות ליום 14/1. בהעדר החלטה או הודעה ביחס לזהות המומחים- ישלח גם אליהם.
ניתנה היום, ט' טבת תש"פ, 06 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.