הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 41524-12-19

מספר בקשה:4
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע
פלוני
ע"י ב"כ עוה"ד נירית פליישמן ואח'

נגד

נתבעת
ש. שלמה חברה לביטוח
- ע"י ב"כ עוה"ד אורה הולט ואח'

החלטה

התובע, יליד 1994, היה מעורב בת.ד. עבודה מושא התביעה מיום 3/3/19 (להלן: " התאונה").
בהמשך להחלטה קודמת - אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר אלון פרידלנדר (להלן: "המומחה").
המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בין התאונה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר, האם נותרה נכות (תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה) אם בכלל והאם היא סופית, להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים והאפשרות לבצעם במסגרת הציבורית; וכן - התייחסות לנכות שאינה קשורה בתאונה, אם יש כזו.
כתב המינוי יעוכב עד ליום 16/2.
עד ליום 15/2 יוכלו הצדדים להודיע על התנגדות (מבוססת ומנומקת) לזהות המומחה. אי הודעה - תחשב הסכמה לה , והצהרה שאין מניעות כזו.
גם המומחה מתבקש לבחון עם קבלת כתב המינוי ובטרם יחל בעבודתו, ולהודיע (רק) אם קיימת מניעות מפני קבלת המינוי על ידו. ככל שימצא שיש כזו – יואיל להחזירו .
5. בשכ"ט המומחה בגין חוו"ד, אותו אני מעמידה על הסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, וכן בעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת - תישא הנתבעת, כמימון ביניים בלבד. בהעדר נכות צמיתה – י ילקח בחשבון בעת הערכת הפיצוי המגיע לתובע בגין התאונה. המומחה מתבקש לשלוח את חשבונו מיד עם קבלת כתב המינוי, בצירוף אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור, ולזמן את התובע לבדיקה.
6. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת המומחה נתקבלה במשרדם עד ליום 21/3, ואם לא הגיעה - יפעלו מיד לבקשה; עם הגיעה - תדאג הנתבעת באמצעות ב"כ לפירעונה בתוך 30 יום ממועד קבלתה, תוך ציון שם הנבדק. העתק האסמכתא על תשלום יומצא בפקס לב"כ התובע ולמרפאת המומחה לאחר ביצועו. אבקש להקפיד על האמור בסעיף זה, ובמועדים שנקבעו.
7. אין לפנות אל המומחה לפני כניסת המינוי לתוקף.
פנייה אל המומחה תעשה בכתב, רק באמצעות ב"כ הצדדים, ועם העתק לצד שכנגד.
פניה מתחייבת למזכירות המרפאה, אם תידרש – תתועד בכתב וישלח על כך מזכר לצד שכנגד. פנייה אל המומחה – תומצא בו"ז ובמקביל לידי ב"כ הצד שכנגד.
8. הצדדים ימציאו לידי המומחה ללא דיחוי את כל המסמכים הרפואיים בהתאם לדין ולפסיקה וכל מסמך שיתבקש על ידו לצורך חוו"ד, כשהם ממוספרים. מסמכי הנתבעת יומצאו לידי המומחה בתוך 30 יום ממועד קבלת העתק הפניה אליו מטעם התובעת. מועד הבדיקה לא יקדם מחלוף 45 יום ממועד המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי ב"כ הנתבעת, והוא יודע לו עם קבלתו. אין לשלוח תיעוד במייל, אלא בתיאום מראש עם מזכירות המומחה, ותוך הבהרת כמות הגיליונות הנשלחים, כדי לא להכביד. תיעוד מטעמו של בע"ד האוחז למעלה מ- 20 עמ' (אין לפרק למספר המצאות), יומצא כעותק נייר. בדיקות הדמייה תומצאנה ידנית, אא"כ המומחה יבקש אחרת.
9. המומחה יואיל לבדוק את התובעת, ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה והמצאת בדיקות עזר, אם תתבקשנה.
10 . לאחר קבלת חוו"ד יוגשו תחשיבי נזק מפורטים וריאליים, ע"י כל צד בתוך 30 יום, במדורג. הצעתי תשלח בדואר בבוא העת, אם תחשיבי הנזק יאפשרו זאת
11. פגרות בית המשפט ותקופות חירום תבואנה במניין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .
12. הדיון הקרוב מתייתר. הצדדים יעקבו אחר התהליך, ירשמו את התיק לפניהם למעקב להמשך ויואילו להימנע מפניות לבימ"ש, בעניינים שניתן לפתור ישירות ביניהם.

המזכירות תואיל לשלוח את כתב המינוי לב"כ הצדדים ולרשום בפניה ת.פ ליום 16/2. לאחר מועד זה - בהעדר הודעה או החלטה אחרת, ישלח גם למומחה.
ניתנה היום, כ"ז שבט תשפ"א, 09 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.