הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 24787-07-16

בפני
כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

תובעים

  1. אלעד ישראל מגורים בע"מ
  2. עפרה ארבל ריבלין
  3. אבישי טלי ארבל
  4. אסנת ארבל
  5. גדעון ארבל
  6. רות ארבל

נגד

נתבעת
א.ש.י פרשקובסקי חברה לבניין בעמ

החלטה

עניינה של החלטה זו הינו בבקשת הנתבעת למחיקת סעיפים והוצאת מסמכים שצורפו לחוות הדעת מטעם התובעים; בקשה למתן צו עיון במסמכים ובקשה להארכת מועד להגשת ראיות משלימות.

ברקע הבקשה אזכיר בתמצית כי עסקינן בתביעה כספית במסגרתה עותרים התובעים לחייב את הנתבעת, חברה העוסקת ביזמות ובנייה במקרקעין, בתשלום עלות הפינוי של עודפי עפר שנטען כי נשפכו על ידי הנתבעת במקרקעין שבבעלות התובעים וכן לחיובה בתשלום דמי שימוש ראויים בגין השימוש שעשתה הנתבעת שלא כדין וללא הסכמת התובעים.

כן, אזכיר כי במסגרת החלטתי מיום 12/2/18 התרתי הגשת חוות דעת מטעם התובעים בתחום המדידה. חוות הדעת מטעמו של מודד התובעים (רוני נשר) נערכה ביום 12/3/18 והוגשה לתיק בית המשפט ביום 13/3/18.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לה, וכן במסמכי התיק הרלוונטיים, להלן הכרעתי בבקשות השונות של הנתבעת כפי שהובאו בפתיח להחלטה דנן:

הבקשה להוצאת נספחים ג' ו-ז' לחוות הדעת של המודד:

נספח ג' לחוות הדעת - תכנית המדידה מיום 14/8/14; הנני מוצאת לקבל את עמדת הנתבעת. אכן, מקום בו עסקינן במסמך שלא הוזכר על ידי התובעים בכתב תביעתם ו/או בתצהיריהם ואף לא במסגרת הליך גילוי המסמכים, היכללותו במסגרת חוות הדעת של המודד, לא רק שמהווה הרחבת חזית אסורה אלא שהצירוף עומד בסתירה מוחלטת להתחייבות של התובעים בבקשתם מיום 11/2/18 (הבקשה להתיר את הגשת חוות הדעת), בה צוין, בין היתר, כי מפות המדידה הינן בבחינת מפות "הידועות לנתבעת זה מכבר" (ר' סעיף 6 לבקשה האמורה; ההדגשה במקור).

נספח ז' לחוות הדעת – תכנית מדידה מיום 8/2/18; מקום בו עסקינן במפת מדידה שאין מחלוקת כי נערכה אך ימים ספורים לפני הגשת חוות הדעת של המודד, הרי שצירופה מהווה אף הוא הרחבת חזית אסורה ובפרט כאמור שגם בנסיבות אלה, צירוף המפה נשוא נספח זה עומד בסתירה מוחלטת להתחייבות של התובעים בבקשתם האמורה מיום 11/2/18, כשברי כי לנוכח מועד עריכתה אין כלל היתכנות לכך שהמדובר במפה שהייתה יכולה להיות 'ידועה לנתבעת'. אם לא היה די באמור הרי שבתגובת התובעים לבקשה מודים האחרונים בהקשר מפה זו בקיומה של טעות חישוב שנפלה בכתב התביעה ו"נגררה" לתצהיר, כשברי כי תיקונה של אותה טעות לא יכול להיכלל במסגרת חוות הדעת ו/או נספח לה (במנותק מההצהרה של התובעים בתגובתם כי לאור הטעות "לא יבקשו יותר מאשר הסכום שננקב בכתב התביעה בגין רכיב זה").
לאור כל האמור, הנני מורה על פסילת נספחים ג' ו-ז' לחוות הדעת של המודד מטעם התובעים.

מחיקת סעיפים 4ג', סיפת סעיף 4ד', 6, 7, 8, 9 ורישת סעיף 10ב' מחוות הדעת של המודד;

בכל הקשור לסעיפים 4ג', רישת סעיף 10ב', סיפת סעיף 4ד' וסעיף 6 לחוות הדעת - הרי שהגם שאכן עסקינן בסעיפים שבהם נכללה התייחסות לנספחים שעל פסילתם הוריתי כאמור, איני מוצאת להורות מבחינה אופרטיבית על מחיקת הסעיפים המבוקשים. על מנת להפיס את דעת הנתבעת, מובן הוא שבית המשפט יתעלם מכל סעיף או חלק מסעיף (ביחס לסעיפים האמורים) המזכיר או מתבסס על אי אלו ממפות המדידה נשוא נספחים ג' וז'.

בכל הקשור לסעיפים 7-9 - לא מצאתי להורות על פסילתם רק בשל כך שעסקינן בסעיפים הכוללים מענה לחוות הדעת של המודד מטעם הנתבעת. שמורה לנתבעת כל טענה באשר לתקיפת תוכן המענה שנכלל בסעיפים הנ"ל, ובתוך כך הנני נעתרת לבקשת הנתבעת בסעיף 42 לבקשתה, באופן זה שהינה רשאית להגיש חוות דעת משלימה מטעם המודד מטעמה בה תיכלל התייחסות לחלקים שנותרו רלוונטיים בחוות הדעת של המודד מטעם התובעים.

העברת הקבצים שפורטו במסגרת סעיף ג' לבקשה; לנוכח הודעת התובעים מיום 26/4/18 אודות העברת הקבצים המבוקשים עובר להגשת התגובה, ולאור האמור בסעיפים 39 ו-42 עד 43 לתשובת הנתבעת לתגובת התובעים אודות קבלת החומרים והעברת לבדיקת המודד מטעם הנתבעת - מתייתר בנסיבות הצורך במתן החלטה בנדון.

לאור כל האמור, דין הבקשה להתקבל, הכל כמפורט לעיל.

חוות הדעת המשלימה של המודד מטעם הנתבעת תוגש בתוך 45 יום.

לאור התוצאה, התובעים יישאו בהוצאות הנתבעת בגין הבקשה בסך 1,500 ₪.

התיק ייקבע להוכחות ולסיכומים בעל פה ליום 4.2.19 שעה 12:00.

ניתנה היום, כ"ד אייר תשע"ח, 09 מאי 2018, בהעדר הצדדים.