הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 2453-07-21

בפני
כבוד ה שופט אריאל ברגנר

תובעת

טירולר בע"מ

נגד

נתבעת
הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ

החלטה

בפני בקשת הנתבעת לעיין מחדש בהחלטתי מיום 19.7.21 ולהורות על ביטול צווי המניעה הזמניים שניתנו במסגרתה ולחילופין על צמצום הצווים. בקשה זו נתמכה בתצהירה של מנהלת קטגוריה אצל הנתבעת.

לפי הנטען בבקשה, לאחר מתן הצווים הזמניים הנתבעת עתרה לבית המשפט המחוזי בבקשת רשות ערעור על ההחלטה. ערב הדיון בבקשה גילה ב"כ הנתבעת, במקרה ולהפתעתו, כי התובעת חדלה מלמכור את המגב והמטאטא נשוא הבקשה באופן בו הוצגו בבקשה וכעת הם נמכרים כשהם עטופים באריזת קרטון ממותגת שאינה ניתנת להסרה (רק לאחר הקניה) ובאופן המבדל את המוצרים האחד מהשני. כתימוכין צורפו לבקשה תמונות מחנויות נוספות ברחבי הארץ בהן נמכרים מוצריה של התובעת ארוזים בקרטון.
בהינתן נסיבות אלו השיקול שעמד ביסוד ההחלטה למתן הצווים הזמניים שהתבסס על זהות "ברמה של 100%" ממבט מרחוק כאשר " לכל אחד מהמוצרים תלויה תווית על גומי, תווית אחרת בכל צבע אחר, אך התווית כאמור תלויה בגומי ויורדת בנקל מהמוצר" – אינו תקף והחשש להטעיית הצרכנים מתאיין עם אריזת המוצרים.
הנתבעת מוסיפה כי במעמד הדיון בבר"ע הועלו הדברים בפני ערכאת הערעור והנתבעת אף הציעה כי תמכור את המוצרים בסניפיה על מדפי תצוגה (פלנוגרמות) תחת המותג של הום סנטר Cleanic שסכמת הצבעים שלו ירוק-שחור-לבן במובחן מאדום-שחור. בית המשפט שלערעור סבר כי בשל גילוי הנסיבות החדשות דרך המלך היא בפניה לבית המשפט שנתן את הצווים לעיון מחדש ומכאן הבקשה הנוכחית בפני.

התובעת מתנגדת לבקשה בטענה כי נסיבות מתן הצווים לא השתנו והעובדות אותם לכאורה גילתה הנתבעת אינן חדשות והיא היתה מודעות להן עובר להגשת התביעה.
מוצרי התובעת נשוא התביעה נמכרים עם אריזות קרטון המכסות חלק מהמוצר רק בסניפי רשת רמי לוי מזה כעשור וזאת לנוכח הקושי שהעלו נציגי הרשת בפני התובעת להעברת המוצרים בקופה ללא מק"ט.
יחד עם זאת בכל יתר החנויות מוצרי התובעת נשואי התביעה ממשיכים להימכר גם היום ללא אריזה ואין כל ממש בטענת הנתבעת כי מדובר במהלך רוחבי שמטרתו למכור את המוצרים ארוזים. חלק מהמוצרים של התובעת נמכרים עם אריזות קרטון מחוץ לרשת רמי לוי אך לא המוצרים רבי המכר נשוא התביעה. יתרה לכך, המוצר שצולם ע"י הנתבעת כשהוא ארוז באריזת קרטון (נספח 1) אינו "הרב מגב" המפורסם של התובעת כי אם "רב מגב 2" המתאפיין בראש בעל מפרק גמיש ובשל צורתו השונה הוא נמכר באריזת הקרטון על מנת להקל על זיהויו כמוצר של התובעת, דבר שאינו נדרש ל"רב המגב" נשוא התביעה אותו מזהים הצרכ נים לפי צורתו. על כן אין מדובר באריזה חדשה ולא בנסיבה חדשה ולא קיים מהלך חדש של התובעת שהוסתר מבית המשפט. עוד הובהר כי לא יהיה בשינוי המוצע בסעיף 12 לבקשה באריזת מוצרי הנתבעת באריזת קרטון חלקית כדי למנוע את הטעיית הצרכן המכיר את מוצריה של התובעת ללא אריזה לא ייחס חשיבות רבה למכירתם ע"י הנתבעת כשהם ארוזים חלקית בצבעי ירוק/שחור ויסבור כי מדובר במוצר המוכר לו. גם השימוש המוצע בפלנוגרמות (תצוגת מדף) ממותגות אף הוא אינו מסיר את החשש להטעיה מאחר ולא בכל החנויות נמכרים המוצרים נשוא התביעה על גבי פלנוגרמות ולאור נטיית הנתבעת לערבב מוצרים של יצרנים שונים בתצוגות אלו.
התובעת מוסיפה כי הבקשה לעיון מחדש נועדה ליצור התדיינות נוספת ולהכביד ולסרבל את ההליך וכפי שארע עם בקשת רשות הערעור שהוגשה מטעמה ונמשכה בהצעת בית המשפט המחוזי ומשכך מהווה שימוש לרעה בהליכי בית המשפט.
נוסף על כך התובעת טוענת כי היה בידי הנתבעת לגלות את העובדות נשוא הבקשה עובר לשלב הדיון לו פעלה בשקידה סבירה כמי שמכירה את השוק היטב.

הנתבעת השיבה לטענות אלו ולפי גישתה ידיה של התובעת אינן נקיות משהצהירה כי היא מוכרת את המוצרים נשוא התביעה בדרך אחת ורק ערב הדיון בבר"ע, במקרה, התגלה כי בסניף רמי לוי (רשת שיווק בפריסה ארצית) המוצרים נמכרים ארוזים. בנסיבות אלו אין בסיס משפטי ועובדתי לטענת התובעת לפיה אין מדובר בשינוי נסיבות שעה שמבקשת הסעד הזמני הטעתה ביודעין את בית המשפט תוך הסתרת התמונה המלאה.
מה גם שאין נפקא מינה בטענות התובעת לזהות נטענת במוצרים בתוך האריזה שכן עילת התביעה עניינה בעוולת גניבת העין ולא שימוש מפר בסימן מסחר. החשש להטעיית הצרכנים מתאיין עם אריזת המוצרים ובפרט כאשר מדובר באריזה בצבעים ירוק-שחור במותג הום סנטר Cleanic; אשר למוניטין הרי שאם נענתה התובעת לבקשת רמי לוי לשנות את אופן מכירת המוצרים בשל אי נוחות יש בכך להעיד על היעדר מוניטין.

דיון

תקנה 98 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 מסדירה את סמכותו של בית המשט לעיין מחדש בהחלטתו בעניין סעד זמני: "לבקשת בעל דין רשאי בית המשפט לעיין מחדש בסעד זמני שניתן, או בתנאיו, אם סבר כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו מאז מתן הצו ולא היה ניתן לגלותן בשקידה סבירה קודם לכן או בשל חלוף הזמן או אם מצא שיש מקום לשנות את היקפו או את התנאים שבהם ניתן".

בנסיבות העניין וכפי שציינתי בהחלטתי הקודמת נשוא הבקשה, נוכחתי בדמיון ניכר בין המוצרים של התובעת והנתבעת עד כדי זהות, כאשר לא מצאתי בשם היצרן המוטבע על גבי המוצרים ובתווית שתלויה עליהם שיש בהם כדי למנוע מציבור הצרכנים לסבור שהמוצר של הנתבעת משתייך למוצריה של התובעת.

המוצרים עצמם נמסרו לעיוני לצורך בחינתם ולאחר השוואה בין המוצרים נוכחתי (בבדיקת הדיוט צורנית וחיצונית) כי הם זהים לחלוטין מחינת החומר, הצבע והמבנה ו השוני הוא בהטבעת הכיתוב "רב מגב" על גבי מוצר התובעת לצד הלוגו בעוד שעל המוצר של הנתבעת הושמה מדבקה לבנה עם רישום שם היצרן מסין ושם הנתבעת כיבואנית. על כל אחד מ ן המוצרים תלויה תווית גומי אחרת בעלת צבע שונה אך ממבט מרחוק שני המוצרים נראים זהים ברמה של 100%. באופן דומה קבעתי לאחר בחינת המוצר "רב מג" בהשוואה למוצר של הנתבעת ניתן לראות שהם זהים לחלוטין למעט הטבעת RAVMAG והדבקת מדבקה לבנה על המוצר של הנתבעת. כן ביחס למוצר "גליידר" של התובעת מצאתי כי ניכרת זהות מוחלטת בינו לבין המוצר של הנתבעת לרבות מבנה האריזה.

הנתבעת סבורה כי מכירת מוצריה של התובעת עטופים בחלקם באריזת קרטון ממותגת שאינה ניתנת להסרה אלא לאחר קניית המוצר, מסירה את החשש להטעיית הצרכנים ביצירת בידול משמעותי בין המוצרים . התובעת כאמור משיגה על טענה זו ומוסיפה כי מדובר באספקה נקודתית לסניפי רשת רמי לוי לחנויות בודדות.

בהתחשב בטענה זו של התובעת בשים לב לרמת ההוכחה הנדרשת בשלב המקדמי בו אנו מצויים, לא מצאתי הצדקה להורות על ביטול הצווים הזמניים שניתנו במלואם .

הבקשה נדחית.

הערבויות שהופקדו להבטחת הצווים הזמניים מיום 19.7.21 יישארו על כנן וישמשו גם לצורך הצווים שניתנו במסגרת החלטה זו.

מוצע לצדדים לחדש את ההידברות ביניהם ולהגיע להבנות ליישוב המחלוקת הכוללת .

הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון במסגרת ההליך כולו.

ניתנה היום, י"ח כסלו תשפ"ב, 22 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.