הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 20409-08-19

מספר בקשה:30
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע

פלוני

נגד

נתבעת
כללית שירותי בריאות

החלטה

עניינו של ההליך - תביעה שעילתה רשלנות רפואית לכאורה המיוחסת לרופאי הנתבעת. המומחים שנתנו חוות דעת מטעם הצדדים הם כדלקמן: מטעם התובע- ד"ר נחמה שיינברג ( הרדמה) ו ד"ר יצחק בן-סירה (עיניים). מטעם הנתבעת- פרופ' ראובן פיזוב ( הרדמה) ופרופ' חנה לייבה (עיניים).
2. בהמשך להחלטות קודמות ולהודעת הצדדים, אני ממנה כמומחים מטעם בית המשפט את פרופ' ישעיהו כץ (בתחום ההרדמה) ואת פרופ' שלמה דותן (בתחום העיניים) ; (להלן: המומחים").
כל מומחה יואיל לחוות את דעתו בעניינים שבמחלוקת, כמתואר בחוות דעת מומחי הצדדים. בין היתר - מתבקשים ה ם להתייחס לטפסים ולרשומות הרפואיות, לתיעוד, לסבירות ומקצועיות הטיפולים, וכ ו'. בנוסף- מתבקש המומחה להואיל ולהתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים.
3. זהות המומחים מוסכמת, וכמוה הצהרה בדבר העדר מניעות בהליך זה; גם המומחה מתבקש להתייחס לכך עם קבלת כתב המינוי, ולהחזיר למזכירות את הטופס בהתאם לתקנות, שישלח אליהם יחד עם כתב המינוי.
4. בשכ"ט המומחים בגין חוו"ד וכן בעלות בדיקות עזר - יישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים, כמימון ביניים. המומחים מתבקש לשלוח את חשבונו עם קבלת כתב המינוי, יחד עם הטופס הנ"ל, וכן בצירוף אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור. כן יואילו לזמן את התובע לבדיקה, למועד שלא יקדם מ- 60 יום מעת קבלת כתב המינוי ופניית ב"כ התובע.
5. בשכ"ט המומחה וכן בעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת – יישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים, כמימון ביניים.
המומחים יואילו לשלוח את דרישתם לצדדים, בתוך 7 ימים ממועד קבלת כתב המינוי, את הטופס ה מצורף אליו וכן אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור.
כן יואיל לזמן את התובע לבדיקה, למועד שלא יקדם מ- 21 יום מעת קבלת כתב המינוי ופניית ב"כ התובע.
6. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת כל מומחה נתקבלה במשרדם עד ליום 6/10, ואם לא הגיעה - יפעלו מיד לבקשה; העתק האסמכתא על תשלום יומצא בפקס לב"כ הצדדים ולמרפאת המומחה לאחר ביצועו. אבקש להקפיד על האמור בסעיף זה, ובמועדים שנקבעו.
7. אין לקיים את הבדיקה לפני הפקדת מלוא חלקה של התובעת בשכ"ט המומחה בידיה הנאמנות של ב"כ.
פנייה אל המומחה תעשה בכתב, רק באמצעות ב"כ הצדדים, ועם העתק לצד שכנגד.
פניה טלפונית למזכירות המרפאה, תתועד בכתב וישלח על כך מזכר לצד שכנגד.
פנייה אל המומחה – תומצא בו"ז ובמקביל לידי ב"כ הצד שכנגד.
8. הצדדים ימציאו לידי המומחים ללא דיחוי את כל המסמכים הרפואיים בהתאם לדין ולפסיקה וכל מסמך שיתבקש על יד ם לצורך חוו"ד. מסמכי הנתבעת יומצאו לידי המומח ים בתוך 10 ימים ממועד קבלת העתק הפניה אלי הם מטעם התובע. מועד הבדיקה לא יקדם כאמור מחלוף 21 יום ממועד המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי ב"כ של הנתבעת, והוא יודע להם עם קבלתו.
אין לשלוח תיעוד במייל, אלא בתיאום מראש עם מזכירות המרפאה, תוך הבהרת כמות הגיליונות שמבוקש לשלוח בדרך זו. בדיקות הדמיה (דהיינו הבדיקות עצמן, להבדיל מפענוח) , תומצאנה גם ידנית, במהלך הבדיקה.
9. כל מומחה יואיל לבדוק את התובע, ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה והמצאת בדיקות עזר, אם תתבקשנה.
10. לאחר קבלת חוו"ד יוגשו תחשיבי נזק מפורטים וריאליים, ע"י כל צד בתוך 21 יום, במדורג. הצעתי תשלח בדואר בבוא העת, אם תחשיבי הנזק יאפשרו זאת
11. פגרות בית המשפט תבואנה במניין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .
12. הצדדים יעקבו אחר התהליך, ירשמו את התיק לפניהם למעקב להמשך ויואילו להימנע מפניות לבימ"ש, בעניינים שניתן לפתור ישירות ביניהם.

המזכירות תואיל לשלוח את כתב המינוי למומחים ולב"כ הצדדים
ת.פ + 120
ניתנה היום, כ"ז אלול תשפ"א, 04 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.