הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 14421-10-17

בקשה מס' 11
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע
פלוני

נגד

נתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפני בקשת התובע מיום 22/5/19 (בקשה מס' 11) להורות על פסילת מינויו של המומחה מטעם בימ"ש (להלן: "המומחה") והחלפתו באחר, ולחילופין - להורות לו להתעלם משני מסמכים צה"ל שצורפו לבקשה, אשר הומצאו לו ע"י הנתבעת , במצורף למכתב מיום 6/5/19 (להלן: "המסמכים מצה"ל").
אציין, כי בהחלטה מיום 12/4/19 - דחיתי את בקשת הנתבעת (בקשה מס' 10) לאפשר לה להמציא למומחה מסמכים, לרבות תדפיס פרופיל צבאי, מהטעמים שפורטו באותה החלטה . לא למותר לציין גם, שעתירת הנתבעת בבקשה 10 הנ"ל - הוגשה טרם העברת אותם מסמכים למומחה, ואני מאמינה שלא בכדי , ולו לכאורה, ב"כ הנתבעת נהג כך במסגרת אותה בקשה .
אין לי אלא להצר שלא כך ננקט על ידי ב"כ הנתבעת גם ביחס למסמכים מושא בקשה זו. תמהתני, וחבל.
אמנם, הפעם – לא מדובר בתדפיס פרופיל צבאי וסעיפי ליקוי , שפסלותם מהמצאה למומחה האמור ליתן חוו"ד -ברורה. ברם, עיון במסמכים מצה"ל הנ"ל – מעלה בבירור כי טענת ב"כ הנתבעת בתגובתו לבקשה דנן, שהם "חלק מהטיפול הרפואי בתובע, ולצורך קביעת המשך טיפולו במסגרת הצבאית" – אינה אלא נ יסיון לניסוח מתוחכם של המושג " מסמך בדיקה לצורך קביעת פרופיל רפואי". אין בהם שום אינדיקציה למטרה טיפולית.
לנוכח האמור, ולאור נימוקי בית המשפט בהחלטה בבקשה מס' 10 - היה על ב"כ הנתבעת לצפות את ההתנגדות מטעמו של ב"כ התובע, ו ניתן להבין מדוע יצא קצפו של האחרון.
עם זאת, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים לעמקן, שוכנעתי כי יש לאפשר למומחה לעיין בהם, תוך הבהרה ואזהרה להתייחס רק לממצאים הרפואיים העובדתיים וקליניים המתועדים בהם. כך, המומחה יתבקש להתעלם מתכלית ההפניה, כמו גם מכל המלצה הנוגעת לפרופיל הצבאי של התובע, ומכל נתון אחר הקשור בפרופיל הצבאי , הנקבע על פי פרמטרים ושיקולים שאין להם כל השפעה או רלבנטיות בהליך דכאן.
הטעם לכך קשור בעובדה שהבודק, ממרפאה אורתופדית, מתאר ממצאים ומצב מזמן אמת, מלפני כ- 35/36 שנים. גם אם יתברר שאין להם נגיעה ישירה לפגיעה מושא התאונה דנן, כטענת התובע – הרי שמדובר לכאורה בעברו האורתופדי של התובע – התחום בו מונה המומחה מטעם בית המשפט. כזרועו הארוכה של בית המשפט – אין לבימ"ש (ולא מן הנמנע שגם לב"כ הצדדים) את הכלים לקבוע אילו נתונים רפואיים רלבנטיים לקביעת המומחה, ואילו לא.
יש לאפשר למומחה, המשמש כידו הארוכה של בית המשפט, לקבל כל מידע רפואי בתחומו, ואין להסתירו. אחרת - יהא בכך כדי להטעותו, חלילה, ולמנוע ממנו את המידע המלא לצורך קביעותיו.
חזקה כי יפעל באובייקטיביות, וכי יתן חוו"ד על יסוד ממצאיו, ללא הסתמכות על דעות או המלצות או דומיהן, של גורם אחר זולתו.
לו פנה ב"כ הנתבעת לבית המשפט וביקש הוראות ביחס למסמכים מצה"ל הנ"ל, כמתחייב לטעמי, לנוכח האמור לעיל – הייתי מורה על מחיקת החלקים הנוגעים לפרופיל הצבאי. חרף האמור, שוכנעתי כי ניתן לסמוך על המומחה מטעם בית המשפט שיתעלם מחלקים אלו, וכי יתייחס רק לממצאים הרפואיים הנזכרים במסמכים הנ"ל, ככל שיש בהם רלבנטיות לענייננו. הוראות מתאימות תישלחנה למומחה, בהחלטה נפרדת.
לנוכח התנהלות הנתבעת, כמפורט לעיל, ראיתי לחייבה בהוצאות התובע וב"כ בגין בקשה זו, בסך כולל של 1,500 ש"ח, ללא קשר לתוצאות ההליך. סכום ההוצאות - יצטרף לסכום שיפסק לתובע בסוף ההליך, כחלק מהוצאות המשפט שלו, אך כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית – מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי לב"כ הצדדים – בפקס , עם א ישור מסירה שיסרק לתיק.
ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ט, 30 מאי 2019, בהעדר הצדדים.