הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 1188-01-18

מספר בקשה:54
בפני
כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

תובעים (משיבים)

  1. עמרם לוי
  2. חנה לוי
  3. מנדי מלמד

נגד

נתבעים
(מבקש)

  1. מאיר אשכנזי
  2. האגודה השיתופית כפר חב"ד

החלטה

בקשת הנתבע 1 להתיר הגשת חוות דעת רפואית נגדית ביחס לחוות הדעת שהוגשה עם כתב התביעה בעניין נזק נפשי נטען לתובע 1, ובגדרה בקשה להורות לתובע 1 לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית ולהתייצב לבדיקה בפני מומחה רפואי מטעם הנתבע 1.

תביעת התובע 1 הינה לסעד של פיצוי בסך 1,000,000 ₪ על דרך האומדנא בין הייתר כתוצאה מנזק נפשי שנגרם לטענתו מהוצאת לשון הרע מצד הנתבע 1, ועל יסוד חוות דעת רפואית שהוגשה עם כתב התביעה.

לכתב ההגנה לא צורפה חוות דעת נגדית, אולם התבקש להאריך את המועד להגשת חוות דעת כזו, עד ל- 60 ימים לאחר קבלת תיקון הרפואי של התובע והתייצבותו לבדיקה בפני מומחה מטעם הנתבע. בדרישה לגילוי מסמכים שנשלחה לאחר מכן, התבקש הנתבע 1 להעביר עותק של תיקון הרפואי. הנתבע 1 סירב בטענה כי "אין בהליך המתנהל לבין תיקו הרפואי של תובע 1 ולא כלום".

אכן, ייתכן שמבחינה פורמאלית גרידא, היה על הנתבע לדרוש "להעמיד את נושא חוות הדעת לבדיקה בידי רופא או מומחה רפואי מטעמו" כלשון תקנה 128(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. אלא, שכפי שעולה מתשובת התובע 1 לשאלון, ואף מעמדתו במסגרת תשובתו לבקשה דנא, התנגדותו להעברת התיק הרפואי הינה עקרונית, ולא רק פרוצדורלית (כגון שלא התבקש באופן פורמאלי טופס ויתור סודיות). לטענתו מדובר בפגיעה בפרטיותו, שכן לפי "רשומה מוסדית" כביכול של רופאת המשפחה, אין בתיק תיעוד לעבר נפשי לפני שנת 2016. מדובר בעמדה מוקשה, המסכלת את זכותו של הנתבע להגשת חוות דעת רפואית נגדית. אציין כי כלל לא ברור שהמסמך הינו "רשומה מוסדית" ומכל מקום, גם פגיעות שאינן נפשיות עלולות לגרום בהמשך לקשיים נפשיים, ופשיטא שעל מי שטוען לנזק נפשי כתוצאה מאירוע פלוני, לאפשר לצד שכנגד לבחון באמצעות מומחה מטעמו את כל הפרטים הרלבנטיים ובכלל זאת את תיקו הרפואי.

צודק התובע שהיה על הנתבע להגיש בקשה נפרדת בעניין זה, ככל שביקש להגיש חוות דעת רפואית נגדית. אלא שהתיק דנא, המעלה מקרה שאינו שגרתי, התנהל על דרך של ניסיונות מרובים ומגוונים להגיע להסדרי פשרה, כמו גם התליית ההליכים לנוכח הקובלנה הפלילית. יש טעם בטענת הנתבע 1 שלפיה עמידה על בדיקה רפואית של התובע, כאשר עמדתו העקרונית של התובע הינה שתיקו הרפואי המלא אינו רלבנטי, הייתה עומדת בניגוד לניסיונות להגיע להסדר.

בסופו של דבר, על רקע מכלול הנסיבות המיוחדות שפורטו לעיל, אף אם מבחינה פורמאלית ניתן להצביע על מחדל מצידו של הנתבע 1, התוצאה של סירוב מתן אפשרות לנתבע להגיש חוות דעת רפואית נגדית, כאשר מדובר בסעד של מיליון ₪, לא תהא מידתית. זאת, גם בהתאם לעקרונות של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, החלים גם על ענייננו. לעניין זה התוצאה המתאימה תהא הארכת מועד, תוך חיוב בהוצאות.

לפיכך מצאתי להורות כדלקמן:

ניתנת אורכה לנתבע 1 להגשת חוות דעת רפואית נגדית, בתוך 60 ימים מ היום.

על התובע 1 להעביר לצורך זאת לב"כ הנתבע 1 , בתוך 5 ימים מהיום, טופס ויתור סודיות רפואית, בנוסח הקבוע בטופס 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, חתום על ידו, וכן להתייצב לבדיקה רפואית כאשר זו תיקבע לו (ובתיאום עמו). לחילופין, ככל שהתובע 1 אינו מעוניין בכך, הוא רשאי למשוך את חוות דעת המומחה מטעמו, ולהסתפק בדרישת פיצויים לא ממוניים על רקע הטענות העובדתיות שאינן כרוכות במומחיות, ולחילופין פיצויים ללא הוכחת נזק בהתאם לחוק איסור לשון הרע .

נתבע 1 יישא בהוצאות התובעים בסך 1,500 ₪, שישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

ת.פ בעוד 61 ימים מהיום לבדיקת הצורך במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט.

ניתנה היום, א' אדר תשפ"א, 13 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.