הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ה"פ 34245-05-18

בפני
כבוד ה שופט אריאל ברגנר

מבקשת

כנען מדיה פרסום בתנועה בע"מ

נגד

משיבה
עיריית רחובות

צו מניעה ארעי

לאחר עיון בנימוקי הבקשה הנתמכת בתצהירו של מנכ"ל המבקשת, ובנספחיה, לרבות דרישת התשלום מיום 4.7.19 המלווה בשובר תשלום שתוקפו עד היום (18.7.19) , ולאחר ששוכנעתי על בסיס ראיות מהימנות לכאורה על קיומה של עילת התובענה, וכן שוכנעתי כי ההשהיה שבקיום הדיון במעמד הצדדים תסכל את מתן הצו או תגרום למבקשת נזק חמור - ניתן בזה צו מניעה ארעי האוסר על המשיבה להטיל עיקול על נכסי המבקשת ו/או לבצע כל פעולות גביה אחרות מכוח פקודת המיסים (גביה) בגין החוב הנטען הנובע מאגרת השילוט לשנת 2018 נשוא התובענה.

צו זה מותנה בהפקדת הבטוחות הבאות לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למשיבה כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מכל סיבה אחרת כדלקמן:

1. הפקדת התחייבות עצמית של מנכ"ל המבקשת, ללא הגבלת סכום, לפיצוי כל מי שאליו מופנה הצו בגין כל נזק שייגרם לו על ידי הצו הזמני.

2. הפקדת ערבון במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית על סך 15,000 ₪.

היה ולא תומצאנה הבטוחות במלואן תוך 3 ימים מהיום יפקע הצו.

המבקשת תמציא למשיבה העתק מהצו, הבקשה על נספחיה וכתב ההתחייבות, במסירה אישית, בתוך 3 ימים. לא יומצאו המסמכים כאמור יפקע הצו.

צו זה יעמוד בתוקפו עד למועד הדיון בבקשה או עד למתן החלטה אחרת.
נקבע לדיון בבקשה במעמד הצדדים ליום 31.7.19 שעה 11.30 בפני שופט תורן אזרחי.

המשיבה תגיש תגובתה לבקשה בתוך 5 ימים לתיק ובמקביל במישרין למבקשת.

ניתנה היום, ט"ו תמוז תשע"ט, 18 יולי 2019, בהעדר הצדדים.