הדפסה

בית משפט השלום בעכו ת"א 31065-11-17

בפני
כב' השופט ג'מיל נאסר, שופט בכיר

תובעים

  1. מיאסה חמד
  2. מוניר חמד

נגד

נתבעת

מ. מ. ג'וליס

החלטה

בפניי בקשת הנתבעת למחיקת התביעה מחמת הטענה כי לאחר פטירת התובעת מס' 1 ביום 19.10.17 לא הצליח ההתובע מס' 2 להמציא ראיה לכך שהוא זכאי לתב וע את הנזקים הנטענים בתביעה.

אעיר בפתח הדברים כי בתיק קיימת הסכמה דיונית לטעון בכתב ללא צורך בשמיעת עדים , ולהסמיך את בית המשפט לפסוק בפסק דין מנומק.

לאחר שההסכמה הדיונית הנ"ל נרשמה בפרוטוקול וניתן לה תוקף של החלטה הגיש ב"כ הנתבעת את הבקש ה למחיקת התביעה על הסף (לאחר שנודע לו כי התובעת מס' 1 הלכה לעולמה).

ב"כ התובעים ביקש אורכות שנוצלו לשם הוצאת צו קיום צוואה מבית הדין הדתי הדרוזי, ואכן צו זה ניתן והעתקו הוגש לתיק כאן.
יחד עם זאת, עמד ב"כ הנתבעת על בקשתו למחיקת התביעה . השלמת טיעוני הצדדים לעניין זה נרשמה בדיון האחרון מיום 18.7.19.

בחנתי את טענות הצדדים ונחה דעתי לדחות את הבקשה למחיקת התביעה מבלי שהדבר יהווה קביעה (או אפילו רמיזה) לסיכויי התביעה להתקבל לגופה.

בתמצית אציין כי מדובר בתביעה חוזית/כספית המבוססת על שתי עילות:

עילה חוזית לתשלום יתרת פיצויים לפי הסכם שנכרת בין התובעים (אמא ובן) לבן המועצה, וכן עילה נזיקית בגין נזקים שנגרמו למבנה התובעים במהלך ביצוע עבודות ע"י המועצה של הריסת חלק מהמבנה והרחבת הכביש.  

בקשת המחיקה מבוססת על הטענה כי בסמוך לפני הגשת התביעה נפטרה התובעת 1 ועל כן יש למחוק את התביעה עד למתן צו קיום צוואה/ירושה שיקבע את יורשי המנוחה ואת חלקיהם בצוואה/ירושה של המנוחה (לרבות את זכותה להגשת התביעה דנן) או להורות על תיקון כתב התביעה בדרך של הוספת עיזבון המנוחה.

בכל הקשור לעילה החוזית של התביעה:
התובעים 1-2 הוגדרו יחדיו כ"צד ב'" לחוזה מול המועצה (בשני החוזים הם הוגדרו כצד ב', אבל קיימת מחלוקת איזה חוזה רלבנטי? נספח א' לכתב התביעה או נספח 1 לכתב ההגנה). לפי ס' 59 (א) לחוק החוזים (ריבוי נושים) – שניים שמגיע להם חיוב אחד חזקה שכל אחד מהם רשאי לדרוש את קיומו ובלבד שלא ייפרעו מהחייב יותר מן המגיע לו. לכן נראה לי שאין רלבנטיות לפטירת התובעת 1 כי התובע 2 רשאי לדרוש לבדו את פירעון החיוב מן המועצה ובלבד שלא יפרע יותר מן המגיע לו. למרות שטענה זו לא הועלתה ע"י התובעים). נראה לי כי זהו המצב המשפטי הנכון.

בכל הקשור לעילה הנזיקית:
לפי סעיף 3.4 לחוזה שצירפה המועצה (נספח 1 לכתב ההגנה), הוסכם בין הצדדים שכל נזק שיגרם לבית צד ב' ואשר יוכח כי מקורו בעבודות שיבוצעו להרחבת הכביש יהא על המועצה לתקן נזקים אלה על חשבונה. כך שמהטעמים שפורטו לעיל, נראה לכאורה כי התובע 2 רשאי להגיש לבדו תביעת פיצויים בגין נזקי עבודת המועצה (ככל שיוכח).

זאת ועוד, מאחר ועולה לכאורה מטיעוני הצדדים בבקשה והמסמכים שצורפו כי התובע 2 ירש את הזכויות הקנייניות של אמו המנוחה בבית נשוא ההסכם, אזי נראה כי בתור שכזה הוא רשאי להגיש תביעה נזיקית כבעל הנכס/בעל הזכות להירשם כבעלי הנכס בגין הנזקים שנגרמו לנכס במהלך ביצוע העבודות נשוא ההסכם ע"י המועצה, ככל שיוכחו.

סוף דבר

מהטעמים שפורטו לעיל אני דוחה את הבקשה למחיקת התביעה.

ב"כ התובעים יגיש כתב תביעה מתוקן עד 1.9.19. כתב הגנה מתוקן יוגש עד 15.10.19.

הוצאות בקשה זו בסך 2,000 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאת הד יון הסופית.

לא למיותר לציין כי על ב"כ התובעים לצרף ייפוי כוח כדין ביחס לכל תובע ששמו יופיע בכתב התביעה המתוקן.

אני קובע קדם משפט ליום 11.11.19 שעה 10:00.

ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.