הדפסה

בית משפט השלום בעכו עש"א 67877-07-20

בפני
כבוד ה שופט עמית רוזינס

המבקש

סחר חושאן חליחל
ע"י ב"כ עו"ד טארק בדאח

נגד

המשיב
חברת דואר ישראל בע"מ

החלטה

המבקש הגיש ערעור על הגבלת חשבון הבנק שלו אצל המשיב, לפי סעיף 10 לחוק שקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 והוא מבקש להורות על מניעת תחילת ההגבלה על פי סעיף 10א' לחוק, באופן דחוף, במעמד צד אחד בלבד.
הבקשה לוקה בליקויים מהותיים אשר מצדיקים דחייתה על הסף –
לא צורפה לבקשה הודעה על הגבלה לפי סעיף 3א' לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, ואין לדעת מהבקשה, מתי התקבלה אצל המבקש הודעה כאמור, אם ומתי אמורה ההגבלה על חשבון המבקש להיכנס לתוקפה, והאם הבקשה הוגשה במסגרת המועדים הקבועה בתקנות
בניגוד להוראת סעיף 4(3) לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981, לא צורפו לבקשה העתק מפנייתו של המבקש אל המשיב בבקשה לבטל את השיקים נשוא הערעור ממנין השיקים המסורבים ותשובת המשיב לפניה. המבקש אף לא הזכיר בבקשה קיומו של הליך כאמור. פניה כזאת מהווה תנאי להגשת הערעור ובלעדיה דינו להידחות על הסף. [ראה למשל רע"א 36199-01-11 חוצבי הנגב והדרום בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (3/2/2011), וכן סעיף 5 לפסק הדין בבש"א (שלום י-ם) 9548/04 וולס נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (9/4/2006) וסעיף 7 לפסק הדין בבש"א (ביש"א) 569/07 עופרי הירדן נ' בנק המזרחי טפחות בע"מ(12/4/2007)].
הבקשה מתייחסת לשבעה שקים בלבד שסורבו החל מיום 9/7/20 עד 27/7/20, מבלי להתייחס כלל לכל השקים שסורבו בחשבון המבקש במהלך תקופה של שנה. המבקש אף צירף לבקשה תנועות בנק בלבד, לתקופה חלקית ביותר של כחודש אחד בלבד (מיום 22/6/20 עד 28/7/20) ולא דפי חשבון לתקופה של שנה כנדרש.
למרות זאת, כמפורט להלן, לא הסתפקתי במחדלו של המבקש והגעתי למסקנה שיש לדחות את הבקשה גם לגופה.

המבקש טען כי נוכח תקופת החירום ובהתאם להנחיות המפקחת על הבנקים, אין להגביל חשבונות בנק החל מיום 4/3/20. המשיב כבר ניסה להגביל את חשבון הבנק של המבקש ובעקבות ערר שהגיש המבקש ביום 25/3/20, הודיע הבנק שנוכח הוראות שעת החירום לא יוגבל החשבון.
טענה זאת לא תואמת את הדין. סייגים להחלת הגבלה על חשבון בנק על פי חוק שיקים ללא כיסוי, בתקופת החירום , נקבעו ב תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), תש"ף-2020. לפי התקנות, אין להביא בחשבון השקים המסורבים, שקים שסורבו החל מיום 4/3/20 ועד 22/6/20.
כל 7 השקים הנזכרים בבקשה סורבו לאחר המועד שנקבע בתקנות.
המבקש טען כי השקים או חלקם סורבו על אף קיומה של יתרת חשבון שאפשרה לפרוע אותם. טענה זאת נטענה באופן סתמי ללא ציון של תקרת האשראי המאושרת וללא צירוף אסמכתא כלשהיא בעניין זה.
עוד טען המבקש, שנוכח העובדה שהבנק נהג בעבר לכבד שקים שמשך, על אף קיום יתרות חובה חריגות, נוצר הסכם מכללה בין הצדדים, לפיו על הבנק לכבד גם שקים בחריגה ממסגרת האשראי, בהסתמך על הפקדת סכומי כסף לאחר פירעון השקים, דבר שהקים לו יסוד סביר להניח שהשקים המסורבים יכובדו.
טענתו זו של המבקש איננה עולה בקנה אחד עם הדין. יפים לעניין זה דברים שנכתבו במאמרו של כבוד השופט י' עמית, חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, הפרקליט מד עמ' 471:
"החזרת שיקים על-ידי הבנק בעבר היא כשלעצמה יכולה לסתור את טענת הלקוח, כי נוצר חוזה חדש בין הצדדים... העובדה, שהבנק הסכים בעבר לסטייה מעבר לאשראי המאושר אינה מלמדת, כשלעצמה, על חובה להמשיך לעשות כן בעתיד ולתמיד. אין בה, כשלעצמה, כדי לשמש בסיס לקיומו של יסוד סביר להגיח, שהיתה חובה על הבנק לפרוע שיקים, גם כאשר יש חריגה ממסגרת האשראי... העובדה שהבנק פורע מעת לעת שיקים מעבר למסגרת האשראי, אינה יכולה ליצור מציאות אובייקטיבית אפילו בתודעתו הסובייקטיבית של הלקוח, כי הסכם האשראי שונה או כי נוצר הסכם אשראי חדש".
יתר על כן, עצם העובדה שהבנק כבר שלח לו הודעה על הגבלת החשבון בחודש מרץ 2020, מלמדת שהיה על המבקש לדעת היטב שהבנק לא מתכוון לכבד שיקים ללא כיסוי מספק ואיננו יכול לטעון שהיה לו יסוד סביר להניח ששקים ללא כיסוי יפרעו.
דהיינו, אין בטענות המבקש להקים תשתית ראייתית לכאורית מינימאלית, המבססת סיכוי סביר לקבלת הערעור.
המבקש מדגיש את הנזקים החמורים שעלולים להיגרם לו אם לא יינתן צו זמני כמבוקש.
על פי פסיקת בית המשפט העליון, תכלית החוק מקימה אינטרס ציבורי חשוב לא לעכב כניסה של הגבלת חשבון לתוקף, שגובר על האינטרס האישי, למעט בנסיבות חריגות. ראה פסק דינה של כבוד השופטת עדנה ארבל ברע"א 7435/05 סגל נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (26/10/2005):
"...מן העבר השני עומדת במאזן הנוחות הפגיעה בציבור באם ינתן צו המניעה הזמני, היינו, אינטרס הציבור בהטלת ההגבלה לאלתר (י' עמית "חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981", הפרקליט מ"ד (תשנ"ח) 449, 478). מעבר לתכלית ההרתעתית של החוק, שנפגעת עם דחיית ההגבלה, נועד החוק להתמודד עם הבעיה של פיזור שיקים ללא כיסוי, על-ידי מניעת מי שעשרה שיקים שלו סורבו על-ידי הבנק מלהמשיך ולפזר שיקים ללא כיסוי בשנה שלאחר המועד בו סורב השיק העשירי. נראה כי קיימת חשיבות להגבלתו של החשבון דווקא במועד זה, מאחר ואותו לקוח הראה כי מצבו הפיננסי אינו יציב, וישנו חשש מוגבר ממשיכת שיקים ללא כיסוי על-ידו בתקופה שסמוכה לאירועים שהביאו להגבלתו. ברי כי מתן צו מניעה זמני יפגע באינטרס הציבור שלא לקבל שיקים שימשוך לקוח שכזה. יש לזכור כי חוק זה נחקק על מנת להילחם במכת המדינה של שיקים ללא כיסוי (עמית במאמרו הנ"ל, בע' 449-450, 482). בית משפט זה עמד לא פעם על חשיבותו של מאבק זה, ועל הגישה המחמירה שצריכה להנחות את בתי המשפט ביחס לנושא (ראו למשל החלטותיו של השופט רובינשטיין ברע"א 9374/04 אי. אנד. ג'י. מערכות נ' בנק לאומי (לא פורסם, ניתן ביום 11.11.04) וברע"א 9162/04 סורוצקין נ' בנק לאומי (לא פורסם, ניתן ביום 5.12.04))." ההדגשה שלי – ע.ר.)

בית המשפט העליון שב ועמד על הגישה הנוקשה, אשר צריכה להנחות את בתי המשפט בעניין זה, כחלק מן ההתמודדות עם הבעיה של פיזור שיקים ללא כיסוי, הפוגע באינטרס הציבור שלא לקבל שיקים מסוג זה. ראה רע"א 7026/07 משתלות יהל בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (12/11/07), פסקה 7:

"בית משפט זה עמד על הגישה הנוקשה אשר צריכה להנחות את בתי המשפט בעת דיון בנושא שיקים בלא כיסוי, וזאת כחלק מן ההתמודדות עם הבעיה של פיזור שיקים ללא כיסוי, הפוגעת, כאמור באינטרס הציבור שלא לקבל שיקים מסוג זה."
וראו גם רע"א 10683/07 מטאניס מיכאל חב' לבניין ואבן בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (5/12/07); רע"א 9162/04 הרב סורוצקין נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (5/2/04); רע"א 2333/04 בן לולו נ' בנק דיסקונט לישראל (18/3/09).
לא מצאתי בבקשה כל נימוק שיצדיק לחרוג מהכלל במקרה זה.
על כן, הבקשה למתן צו לעיכוב כניסה לתוקף של ההגבלה במעמד המבקש בלבד, לפני קיום דיון בבקשה במעמד הצדדים, נדחית.
על המבקש להמציא למשיב את הערעור והבקשה, על כל נספחיהם, ביחד עם החלטה זאת, בהמצאה כדין עם אישור מסירה, עד ליום 16/8/20, ולהגיש לתיק בית המשפט את אישור המסירה.
אם ביום 12/10/20 לא תימצא בתיק בית המשפט תגובת המשיב לערעור ולא אישור מסירה כאמור, ימחק הערעור על הסף, ללא התראה נוספת.

התיק יובא בפני ביום 13/10/20.
המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ המבקש.

ניתנה היום, י"ב אב תש"פ, 02 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.