הדפסה

בית משפט השלום בעכו עמ"א 51979-11-19

בפני
כבוד ה שופטת שושנה פיינסוד-כהן

מבקשת

מדינת ישראל- רושת הטבע והגנים הלאומיים
ע"י ב"כ עוה"ד טארק חטיב, על פי מינוי היועמ"ש

נגד

משיב
פלוני פלוני

החלטה

1. לפני בקשת מדינת ישראל, רשות הטבע והגנים הלאומיים למתן ארכה שניה לביצוע צו הריסה מנהלי.

2. צו הריסה מנהלי נחתם ביום 1.8.19 והודבר על העבודה האסורה ביום 5.8.19. על פי המתואר בבקשה, בתצהיר מצורף לה, בתמונות ובצו ההריסה המנהלי המדובר במבנה מבלוקים ומבטון בשטח של 6.2 מ' *4.6 מ' בשטחה של שמורת טבע מאושרת בהר מירון.

3. לא הוגשה כל בקשה לביטול צו הריסה המנהלי.

4. ביום 5.9.19 הוגש בקשת המבקשת לארכה של 90 יום לביצוע צו ההריסה המנהלי במסגרת תיק 11805-09-19. ביום 15.9.19 ניתנה החלטת כב' סגן הנשיא השופט זיאד סלאח "עיינתי. אורכה לביצוע עד ליום 1.12.19.".

5. המבקשת שבה והגישה בקשה שניה לארכה לביצוע הצו. הבקשה מונחת כעת בפני. הבקשה הוגשה כבר ביום 21.11.19.

6. המדובר בבקשת ארכה שניה למשך 90 יום נוספים. מדובר בבקשה המבקשת למצות את התקופה המקסימלית שמאפשר המחוקק לביצוע צו הריסה מנהלי. שכן על פי הוראות סעיף 224 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 (לאחר תיקון 116), סך כל תקופת הארכה לא יעלו על שישה חודשים השווים ל- 180 יום.

"224(ב).בית המשפט רשאי לתת ארכה לביצוע הצו... מנימוקים שירשמו, ובלבד שסך כל תקופות הארכה לא יעלה על שישה חודשים."

7. בהחלטה ברע"פ 710/02 משה דדו ואח' נ. ראש עירית חיפה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה ואח', כב' השופטת דורנר, מביאה מחוות דעתו של היועמ"ש על פיה "...יש לנהוג בזהירות רבה בהארכת תוקפו של צו הריסה מנהלי, ואין מקום להענות לבקשות מסוג זה על דרך שגרה." יש לציין כי החלטה זו ניתנה עוד לפני תיקון 116 לחוק. טרם כניסתו לתוקף של תיקון 116 לחוק, התקופה שנקצבה לביצועו של צו הריסה מנהלי, ללא קבלת כל ארכה הייתה 30 יום. סעיף 222(א)(ב) לחוק לאחר תיקונו קובע " צו הריסה מינהלי יבוצע בתוך 60 ימים מיום הגשת תצהיר...". מכאן נלמד מקל וחומר, שעה בה נקצבו 30 ימים לביצועו של צו ההריסה המנהלי, נדרש על פי חוות דעת היועמ"ש והחלטתה של כב' השופטת דורנה לנהגו בזהירות רבה בהארכת התוקף, וודאי שכך הדבר כאשר המחוקק האריך את התקופה הקצובה ב- 30 ימים נוספים.

8. הנימוק אותו מציינת המבקשת הינו חוסר האפשרות של משטרת ישראל לתת את הסיוע הנדרש באבטחת ביצועו של צו ההריסה המנהלי במהלך התקופה אשר נקצב, גם לאחר הארכה שניתנה. בקשת הסיוע אשר הוגשה כנספח ח לבקשה הינה מיום 11.8.19, כמה ימים לאחר הדבקת הצו. לבקשה גם צורף תצהירו של פקד צבי פנחס, קש"ק מעלות תרשיחא, מיום 2.9.19 בדבר הקושי להעניק את הסיוע הנדרש וצורך ב- 60 ימים נוספים. זהו התצהיר אשר הונח בפני בית המשפט בבקשת הארכה הקודמת אשר למרות שמצוין בו צורך ב- 60 ימים, הבקשה הייתה ל- 90 ימים, וכך גם החלטת בית המשפט. כעת צורף תצהיר נוסף, תצהירו של מר מזרחי דוד קצין חרום מחוז צפון, תצהיר מיום 17.11.19, על פיו מלאכת ביצוע צווי ההריסה הינה מלאכה מרוכבת יש לבצעה תוך מתן הדעת לביטחון הכוחות עוסקים בדבר. לפיכך, נדרשת ארכה לצורך הערכות מתאימה. על פי המפורט בתצהיר מדובר בארכה למשך 60 יום.

9. נמצא אם כן כי על פי קצין החרום נדרשים עוד 60 ימים מיום תצהירו 17.11.19, קרי לעוד מספר ימים. יחד עם זאת אין להתעלם מכך כי הבקשה הוגשה ביום 21.11.19 ובשל בית המשפט לא ניתנה החלטה בסמוך לכך.

10. על בית המשפט לאזן בין הצורך לבצע צווי הריסה מנהליים, על מנת לשמור על הסדר הציבורי, למנוע בניה בלתי חוקית, אל מול זכויותיו של מי אשר עלול להיפגע מן הצו. במקרה זה לאחר הדבקת הצו המקורי, אל הוגשה כל בקשה לביטולו, ולכאורה לא הציג עצמו כל אדם כמי שעלול להיפגע מן הצו. זאת כאמור לכאורה, שכן ברי הוא כי יש מי אשר יש לו זכויות בקרקע וכן ישנו אדם אשר ביצע את הבנייה וכי היא מיועדת לשימוש כלשהו על ידי מאן דהוא , כל אלו עלולים להיפגע מן הצו. על כן אין להתעלם מזכויותיהם של אנשים אלמונים אלו, אך מנגד ברי הוא כי עוצמת הזכות הינה פחותה מאשר של מי שהציג עצמו וטיעוניו בפני בית המשפט.

11. בעפ"א (חי') 47796-06-19 מדינת ישראל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה נ. פריד דיאב, כב' השופט מנדלבאום מבהיר כי בעת שבית המשפט בחון את הבקשה יש להבחין בין בקשת ארכה ראשונה לבין בקשת ארכה נוספת המבקשת למצות את הימים שמתיר המחוקק.
"בנוסף אני סבור, כי יש להבחין בין בקשת ארכה ראשונה המוגשת לביצוע הצו לתקופה של 60 יום, במקום בו המחוקק מתיר את ביצוע צו ההריסה עד לתקופה כוללת של 6 חודשים, שבה לעמדתי יש לנקוט גישה מקלה לפיה די בכך שהרשות האוכפת תציג נימוק ענייני שאינו מופרך ואשר מצדיק את מתן הערכה המבוקשת, בכדי שבית המשפט יטה להיענות לבקשה, וזאת בשונה מבקשת ארכה שנייה או בקש הבאה למצות את תקופת 6 החודשים שנקבעו בחוק שבהן אני סבור כי על בית המשפט לנקוט גישה קפדנית יותר בבואו לבחון בקשה למתן ארכה."

12. בין יתר השיקולים אותם מציין כב' השופט מנדלבאום הוא רמת הפירוט של תצהיר המשטרה שהוא כוללני ואינו מפרט את סדר הכוחות הנדרש לביצוע הצווים ומצבת כוח האדם. יחד עם זאת מציין כי סיוע משטרתי הוכר כנימוק המצדיק מתן ארכה וכי יש לייחס לתצהיר את חזקת התקינות המנהלית.

13. בהתחשב בכל האמור לעיל, יש לתת ארכה, אך זו צריכה להיות למשך 60 יום, על פי תצהיר המשטרה. יחד עם זאת יש למנות את אותם 60 ימים החל מהיום, יום מתן ההחלטה.

14. לפיכך, ארכה לביצוע צו ההריסה המנהלי עד ליום 3.3.20.

15. על המבקשת להדביק החלטה זו על גבי העבודות האסורות.

ניתנה היום, ה' טבת תש"פ, 02 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.