הדפסה

בית משפט השלום בעכו בצה"מ 73412-01-19

בפני
כבוד ה שופט עמית רוזינס

המבקש

חאלד נאזל
ע"י ב"כ עו"ד סעיד נזאל

נגד

המשיבה
ועדה מקומית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם

החלטה

המבקש הגיש בקשה לביטול צו הריסה מינהלי שניתן על פי סעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

הבקשה לא תואמת את הוראות תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), התש"ע-2010 (להלן: התקנות) בכמה עניינים, כמפורט להלן.

א. על פי סעיף 2(א)(1) לתקנות, בקשה תוגש "לפי הטופס שבתוספת הראשונה, בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו".

בבקשה נרשם שנודע למבקש על הצו כבר ביום 24/1/19 ואילו הבקשה הוגשה באיחור, 5 ימים לאחר מכן, ביום 29/1/19.

לא הוגשה בקשה לארכה להגשת הצו ואין בבקשה כל התייחסות להגשת הבקשה באיחור ולא נימוק מדוע יש לדון בבקשה על אף הגשתה באיחור.

ב. על פי סע' 2(ד) לתקנות, על המבקש להמציא למשיבה עותק של הבקשה. למרות זאת, לא הוגש לתיק בית המשפט אישור המצאה ואף לא נרשם בבקשה כי הומצאה למשיבה ואם כן, מתי הומצאה.

ג. על פי טופס אשר בתוספת הראשונה לתקנות, יש לפרט בבקשה את הזיקה של המבקש למקרקעין. אין בבקשה התייחסות לנושא זה.

ד. בניגוד לסעיף 2(ג) לתקנות, טענות בדבר הליכי הכשרה של הבניין לא נתמכו בתצהיר מהנדס ולא צורפו העתקי מסמכים.

על פי סעיף 6 לתקנות, "בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו."

בתי המשפט עמדו לא אחת על הצורך להקפיד על קיום הוראות התקנות וכי אין לדון בבקשה אשר איננה עומדת בהוראות התקנות.

ראה רע"פ 8098/17 אבו רומי מוסטפא נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון ( 25/12/17):

"עוד ראוי להוסיף, כי צדק בית משפט השלום בעמידתו התקיפה, כי תוגש לו בקשה מלאה ומפורטת על כל פרטיה ודקדוקיה, ובפרט נכונים הדברים באשר לצורך בהגדרת זיקתו של המבקש למקרקעין, ופירוט נימוקי הבקשה, כבר במועד הגשתה, ולא בשלב מאוחר יותר. תקנות התכנון והבניה קובעות סד זמנים קצר להגשת בקשה לביטול צו הריסה מנהלי ולהחלטה אם לקיים דיון בבקשה, ומפרטות במדויק אילו פרטים על הבקשה לכלול. תכליתן של התקנות לאפשר בחינה יעילה ומהירה של הבקשות לביטול צווי הריסה מנהליים, והן מאזנות בין האינטרס הציבורי שעניינו אכיפה יעילה של צווי ההריסה לבין מתן מענה מיידי וממצה למי שרואה עצמו נפגע מהצו המנהלי שניתן בעניינו. לפיכך, נודעת חשיבות רבה להקפדה על מילוי נכון ומפורט של כל סעיפי הבקשה ... המבקש לא פעל כנדרש, ומשכך לא היה מנוס מדחיית בקשתו על הסף."

ראה עוד ע"פ (נצ') 23423-02-14 המשלחת הדתית הרוסית בירושלים של פטריארכיית מוסקבה נ' אגוד ערים כנרת (29/5/2014):

"תקנות סדרי הדין קובעות פרק זמן קצר מאוד להגשת הבקשה, בהתחשב במהותו של ההליך, ותקנה 6 מחייבת עמידה דווקנית על הוראות אלה. די היה בנימוק זה כדי להביא לדחייתה של הבקשה ."

וראה גם ע"פ 28329-04-14 (י-ם) דוגה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל (13/6/14):

"התנאים שנקבעו בתקנות נועדו בין השאר, למנוע מצב של הגשת בקשות דחופות בסד זמנים קצר ומתן אפשרות לבית המשפט לראות את התמונה השלמה של המצב התכנוני בטרם ידון בבקשה לגופה, וכדי למנוע ניצול הזמן הקצר שנוצר על ידי מגישי הבקשות הדחופות על ידי מי שנגדו הוצא צו ההריסה, המבקשים לחסות תחת טענה של ארכה למניעת מצב בלתי הפיך באמצעות בקשות חסרות בסיס עובדתי וחסרות פרטים מהותיים שמתקין התקנות סבר כי ראוי שיהיו בפני בית המשפט.

סעיף 6 לתקנות שכותרתו "אי עמידה בתקנות" קובע במפורש כי: "בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו". מתקנה זו נלמד כי מתקין התקנות מייחס חשיבות ממשית ומהותית לדרך הגשת הבקשה ולמסמכים שיש לצרף וכי אין להתיר כדבר שבשגרה חריגה מהקבוע בתקנות לגבי אופן הגשת הבקשה אלא יש להטעים נימוקים מיוחדים, כדי שבית משפט יתרשם מהם ויבהיר את החלטתו על רקע הנימוקים המיוחדים שיירשמו."

המבקש טוען בבקשה כי הוא שומר לעצמו על הזכות לתקן את הבקשה ולהוסיף לה טענות לאחר שיקבל מסמכים הדרושים לו. אין למבקש "זכות" כזאת. בהתאם לטופס שבתוספת הראשונה, יש לרשום בבקשה את הנימוקים לביטול הצו.

מטרת הוראה זאת, להציג בפני בית המשפט ובפני המשיבה את מכלול טענות הבקשה, כדי לאפשר קיום דיון מהיר וממצה, בתוך פרק זמן קצר ביותר, בתוך 7 ימים מיום הגשתה.

המבקש אף לא טען כי פנה למשיבה בבקשה לקבל מסמכים כלשהם הדרושים לו.

המבקש לא חלק על כך שביצע את הבניה המתוארת בצו ההריסה ללא היתר בניה.

אשר על כן, בשלב זה, הבקשה לביטול צו ההריסה המינהלי נדחית על הסף.

אם תוגש בקשה מתוקנת, כולל תיקון כל הליקויים כאמור וכולל נימוקים מיוחדים המצדיקים חריגה מהוראות התקנות בעניין הגשת הבקשה באיחור, אהיה נכון לעיין מחדש בהחלטה זאת.

משנדחתה הבקשה העיקרית אין צורך לדון בבקשה לעיכוב ביצוע הצו.

המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ המבקש בפקס' + בדואר .

ניתנה היום, כ"ה שבט תשע"ט, 31 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.