הדפסה

בית משפט השלום בנתניה תא"מ 30927-10-17

בפני
כבוד ה שופטת מרי יפעתי

תובעת בתא"מ 30927-10-17

נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ
תובעת בתא"מ 55366-05-18 מטר סנטר לחומרי בנין ועץ בע"מ

נגד

נתבעת בתא"מ 30927-10-17

מטר סנטר לחומרי בנין ועץ בע"מ
נתבעת בתא"מ 55366-05-18 נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ

פסק דין

רקע וטענות הצדדים :

בחודש דצמבר 2016 הזמינה חברת מטר סנטר לחומרי בנין ועץ בע"מ (להלן מטר) מחברת נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ (להלן נוריאל) סחורה הכוללת 1,020 ק"ג ניילון בגלילים בעלות של 6,325 ₪ ועגלת עבודה ומוצרים נלווים בעלות של 1,527 ₪ (להלן הסחורה).

תמורת הסחורה מסרה מטר לנוריאל שיק על סך 7,852 ₪, זמן פרעונו 20.5.17 (להלן השיק).

אין חולק כי הסחורה שהוזמנה סופקה למטר אך תמורתה לא שולמה לאחר ש מטר נתנה הוראת ביטול לשיק.

בחודש יוני 2017 הגישה נוריאל את השיק לביצוע במסגרת תיק הוצאה לפועל. מטר הגישה התנגדות לביצוע השיק. ביום 15.4.18 התקיים דיון בהתנגדות בפני כב' הרשמת מאירי ובסיומו ניתנה החלטתה כי ההתנגדות תתקבל בכפוף ל כך כי מטר תפקיד סך של 8,000 ₪ בקופת בית המשפט. לאחר שהופקד הסכום ניתנה למטר רשות להתגונן והתביעה השטרית הועברה להליך סדר הדין המהיר (תא"מ 30927-10-17).

ביום 27.5.18, לאחר הדיון בהתנגדות, הגישה מטר כנגד נוריאל תביעה כספית בסדר דין מהיר על סך 17,552 ₪ בגין נזקיה (תא"מ 55366-05-18). בהסכמת הצדדים נדונו שתי התביעות במאוחד.

לטענת נוריאל, הסחורה סופקה במלואה למטר עוד ביום 26.12.16. מטר היתה שבעת רצון מהסחורה שסופקה וביום 1.2.17 מסרה לנוריאל את השיק כתשלום בעבור מלוא הסחורה שסופקה. על אף שמטר מסרה את השיק כשזמן פרעונו (20.5.17) היה מאוחר מהמועד המוסכם והנהוג על הצדדים , הסכימה התובעת לקבל את השיק . לטענת נוריאל, בחודש מאי 2017 ביקשה מטר להחליף את השיק בשיק אחר. נוריאל הסכימה לכך ובלבד כי השיק החלופי יינתן לפני מועד פירעונו של השיק שנמסר. ואולם, מטר לא המציאה שיק חלופי ונתנה הוראת ביטול לשיק.

לטענת נוריאל, הסחורה שסופקה היתה סחורה איכותית ולשביעות רצונה של מטר. מטר מעולם לא התלוננה בפני נוריאל על הסחורה, לא טענה לפגמים בסחורה ולא ביקשה להחליפה.

לטענת מטר, הסחורה שסופקה היתה סחורה פגומה. מטר פנתה לנוריאל והודיעה כי הסחורה פגומה ואינה תואמת באיכותה לסחורה שסופקה בעבר. מטר ביקשה להחליף את הסחורה או לזכותה. למרות הבטחות נציגי נוריאל כי יגיעו לקחת את הסחורה הפגומה, לא עשו כן. לאחר שלא ניתן מענה, נאלצה מטר לבטל את השיק.
לאחר שנוריאל פתחה בהליכי הוצל"פ לגביית השיק לא נותרה בידי מטר כל ברירה והיא מכרה את הסחורה כשהיא פגומה תמורת הסך של 2,000 ₪, קרי בשווי נמוך בהרבה מהסכום בו נרכשה באופן שבו הפסדה הישיר של מטר הוא בסך 5,852 ₪ וזאת ללא ה נזק העקיף בגין הפסד הרווח ממכירת הסחורה. לטענת מטר יש לדחות התביעה השטרית שהגישה נוריאל. בכתב תביעתה עותרת מטר לחייב את נוריאל לפצותה בסך של 11,700 ₪ בגין הנזק הישיר ובגין הנזק העקיף של אובדן זמן, תשלומים בעבור ייעוצים ותשלום שכר טרחת עו"ד.

בדיון הראיות בפני העידו מטעם נוריאל : הגב' נטלי לולו והגב' חלי חסן, עובדות בחברה במועדים הרלבנטיים, מר יוסי כהן מנהל החברה ומר ביכלר זאב עורך התמלול. מטעם חברת מטר העיד אחמד מטר מנהל החבר ה. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

דיון והכרעה :

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ובראיות שהוצגו, ולאחר ששמעתי חקירות המצהירים וסיכומי ב"כ הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין תביעת נוריאל להתקבל במלואה ודין תביעת מטר להידחות. להלן טעמיי.

נטל השכנוע וההוכחה מוטל לפתחה של חברת מטר בשתי התביעות. בתביעה הכספית שהגישה מטר מוטל הנטל לפתחה מכח הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה".

בתביעה השטרית שהגישה נוריאל חלה בענייננו חזקת התמורה הקבועה בסעיף 29(א) לפקודת השטרות הקובעת כדלקמן : "כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה צד לו בעד ערך". חזקת התמורה מעבירה את נטל השכנוע אל כתפי הנתבע הטוען להעדר תמורה או לכישלונה ועליו להוכיח את טענתו ולסתור החזקה.
מאחר ובענייננו לא היתה מחלוקת על אחיזת נוריאל בשיק וכי השיק כולל את כל הפרטים הנדרשים, הרי שעומדת ל נוריאל חזקת התמורה. על מטר נטל השכנוע לסתור את החזקה ולהוכיח טענתה לכישלון התמורה.

בחינת הראיות בפני מעלה כי מטר לא עמדה בנטל המוטל לפתחה.

כבר עתה יצוין כי מטר לא הניחה כל תשתית עובדתית ולו בסיסית לטענתה כי התמורה נכשלה, כי היא הודיעה על כך לנוריאל וביקשה את החלפת הסחורה או מתן זיכוי בגינה. כך, אין בתצהיר י אחמד מטר , הן בתצהיר התומך בהתנגדות והן בתצהיר עדותו הראשית, כל פירוט עובדתי ביחס למועד קבלת הסחורה, המועד בו התברר לו כי הסחורה פגומה, המועד בו פנה לנוריאל והודיע על הפגמים בסחורה, המועד בו ניתנה הוראת ביטול לשיק וכיוצ"ב.
כמו כן, לא פורט בתצהירים איזו מהסחורה שסופקה היתה פגומה, האם מדובר בכלל הסחורה או בחלקה, מה שווי הסחורה הפגומה, מהו אותו פגם נטען, וכיוצ"ב.
ממילא אף לא הובאו על ידי מטר ראיות כלשהן להוכחת טענתה לכישלון התמורה ולפגם בסחורה. הראיה היחידה שהובאה על ידי מטר היא עדותו של אחמד מטר. מעבר לכך כי מדובר בעדות יחידה של בעל עניין, קיים קושי לבסס ממצאים עובדתיים על עדות זו. מר מטר כלל לא ידע ל ומר בעדותו מתי התברר לו כי הסחורה פגומה, מתי פנה לנוריאל בעניין וכו'. כפי שיפורט להלן עדותו של מטר אף עמדה בסתירה לגרסה בתצהיר התומך בהתנגדות ובתצהיר עדותו הראשית.

למעשה, טענת ההגנה של מטר כפי שנטענה בתצהיר התומך בהתנגדות, הוא כתב ההגנה, היא לכישלון תמורה מלא. נטען כי השיק נמסר לנוריאל בגין הסחורה שסופקה וכי מיד לאחר אספקת הסחורה בדקה מטר את הסחורה ונתגלה לה להפתעתה כי קיימים ב ה פגמים מהותיים בייצור וכי לא ניתן לעשות כל שימוש בסחורה. מטר הודיעה על כך מיד לנוריאל וזו הבטיחה להחליף את הסחורה אך לא עשתה כן. מטר טענה כי לאור קיומו של כישלון תמורה מוחלט נתנה הוראת ביטול לשיק. גם בדיון בהתנגדות טענה מטר כי מדובר בכישלון תמורה מלא.

אין חולק כי הסחורה שהוזמנה (המפורטת בחשבוניות שצירפה נוריאל כנספח א' לתצהיר יוסי כהן) הכוללת 1,020 ק"ג ניילון בגלילים, עגלת עבודה ואביזרים נוספים - סופקה במלואה למטר. מטר טוענת לכישלון תמורה מלא, קרי כי הסחורה שסופקה היתה פגומה. מעבר לכך כי הטענה לא פורטה ולו באופן מינימלי, ובכלל זה מהו הפגם בגלילי הניילון, בעגלת העבודה ובאביזרים הנוספים, הרי שטענה זו נסתרה מתוך גרסתה של מטר עצמה.

מטר הציגה חשבונית לפיה ביום 28.4.18 מכרה 800 ק"ג ניילון פגום לחברת עץ הסנדיאן תמורת הסך של 2,000 ₪. מטר העיד בחקירתו כי מכר לעץ הסנדיאן את כל גלילי הניילון הפגום. כאשר נשאל מטר בחקירתו על יתרת גלילי הניילון, שכן קיבל מנוריאל 1,020 ק"ג ניילון ומכר 800 ק"ג ניילון פגום, השיב : "חלק מהם היה תקין. עבדנו איתו".

די בעדות זו כדי לשמוט את הקרקע תחת הטענה לכישלון תמורה מלא.

טענת כישלון תמורה חלקי אינה טענת הגנה טובה כנגד צדדים קרובים לשטר. היוצא מן הכלל היא טענה לכישלון תמורה חלקי קצוב. מטר לא טענה לכישלון תמורה חלקי אלא לכישלון תמורה מלא.
אמנם, בכתב תביעתה ובתצהיר עדותו הראשית של מטר נטען כי הסחורה היתה פגומה ולא עמדה בתקן הנדרש על פי חוק, וכי בשל כישלון התמורה המלא או החלקי והעדר מענה מצד נוריאל ביטלה מטר את השיק. עוד נטען כי קמה למטר זכות קיזוז עבור הסחורה שלא התקבלה או התקבלה כשהיא פגומה.
דין טענות אלו להידחות.

טענות מטר נטענו בעלמא בלבד באופן סתמי ומבלי שהונחה בבסיסן תשתית עובדתית או ראייתית ולו מינימלית. לא ברור כלל האם נטען לכישלון תמורה מלא או חלקי, ואם חלקי האם כישלון התמורה החלקי הינו קצוב אם לאו. על מנת לבחון הטענה לכישלון תמורה חלקי קצוב היה על מטר לפרט איזה חלק מהתמורה נכשלה, מה שוויו של אותו חלק וכיוצ"ב. ממילא, טענות אלו לא אף לא הוכחו בראיות. מכירת הניילון הפגום על ידי מטר בחלוף זמן רב מאז סופק ובסכום שנקבע על ידי מטר והחברה לה נמכר הניילון, אינה ראיה להוכחת כישלון תמורה חלקי קצוב. מדובר לכל היותר בהערכה של שווי הניילון הפגום, כטענת מטר, ולא בסכום קצוב.

כך גם לא הונחה תשתית עובדתית וראייתית לטענת מטר באשר למועד בו התגלה לה הפגם בסחורה, לטענתה, הפניה לנוריאל להחלפת הסחורה המועד בו פנתה, וכיוצ"ב. לא פורט כלל וממילא לא הוכח מהו אותו פגם נטען בסחורה, מה היה הפגם בניילונים, בעגלת העבודה ובאביזרים. נטען כי הסחורה לא עמדה בתקן הנדרש על פי חוק ואולם, כלל לא פורט מהו אותו תקן ובאיזה אופן לא עמדה הסחורה שסיפקה נוריאל באותו התקן.
כל טענות מטר לעניין זה נטענו בעלמא בלבד ללא כל פירוט וללא כל ראיה.

מעבר לכך, אותן טענות שנטענו באופן סתמי אף נסתרו בעדותו של מטר. בעוד שבתצהיר התומך בהתנגדות נטען כי מיד לאחר אספקת הסחורה בדקה מטר את הסחורה ונתגלו לה פגמי ם מהותיים המונעים שימוש בסחורה, הרי שמטר בחקירתו העיד כי אינו זוכר מתי גילה כי הסחורה פגומה : "... אני לא זוכר אם זה היה אחרי חודש או שבועיים או כמה חודשים", ואף לא שלל האפשרות כי גילה זאת בחלוף כשנה.
מעבר לסתירה בעניין מהותי למחלוקת הרי שישנה משמעות ניכרת למועד בו התגלה הפגם בסחורה ובמועד הפנייה להחלפתה.
זאת ועוד, לו תתקבל גרסת מטר כי גילתה על הפגם בסחורה מיד לאחר קבלתה או אפילו בחלוף שבועיים או חודש, מדוע, אם כן, מסרה את השיק לנוריאל בחודש פברואר 2017 לאחר שגילתה את הפגם, לטענתה. מנגד, לו תתקבל גרסתה, כפי שעלתה בעדות אחמד

מטר, חודשים מאוחר יותר או אפילו בחלוף שנה, כיצד ניתן ליישב גרסה זו עם מועד ביטולו של השיק בחודש מאי 2017 בטענה כי הסחורה היתה פגומה ולא הוחלפה.
זאת ועוד, כאשר נשאל מטר בעדותו באשר לטענה כי הסחורה לא עמדה בתקן על פי חוק השיב : " איזה תקן? יש להם תו תקן על המוצר אבל המוצר פגום. זה כשל בייצור". לא למותר לציין כי מטר לא פירטה, לא בכתב תביעתה ולא בתצהירי אחמד מטר, מהו אותו כשל נטען בייצור ולא הובאה כל ראיה להוכחת אותו כשל.

לאור כל האמור לעיל, יש לדחות את טענות ההגנה של מטר כנגד התביעה השטרית. משנדחו טענות מטר - לכישלון תמורה, לפגמים בסחורה וטענתה כי ביקשה לבטל את העסקה - יש לדחות גם את תביעת מטר לחייב את נוריאל לפצותה בגין נזקיה.
יודגש כי גם כל טענות מטר בתביעתה נטענו בעלמא בלבד וללא כל פירוט נדרש ואף לא הובאו ראיות להוכחת טענות אלו. ודוק, התביעה הוגשה רק לאחר שנדונה ההתנגדות לביצוע השיק וניתן היה לצפות כי באותו השלב תניח מטר גרסה סדורה, מפור טת ונתמכת בראיות הנדרשות.

מעבר נדרש יוער כי מטר עתרה בכתב תביעתה לחייב את נוריאל לפצותה בסך של 5,852 ₪ בגין ההפסד הישיר שנגרם לה כתוצאה מהעסקה, קרי סכום השיק בהפחתת הסך של 2,000 ₪ שקיבלה בעבור הניילון הפגום. טענה זו תמוהה ואף חסרת תום לב שכן מטר לא שילמה כלל את השיק בגין העסקה כולה ואף התעלמה מהניילון התקין בו עשתה שימוש, כעולה מעדות מטר, ומיתר הציוד שסופק על פי החשבוניות. ברי כי יש לדחות אף את רכיבי התביעה ב גין אובדן זמן ושכר טרחת עו"ד מקום בו טענות מטר נדחות לגופן.

די בכל האמור לעיל כדי לקבוע כי מטר לא הרימה את נטל השכנוע המוטל לפתחה וכי יש לדחות את תביעתה ולקבל את תביעת נוריאל במלואה. מעבר לנדרש יצוין כי עדות יוסי כהן מנהלה של נוריאל היתה עדות מהימנה וכי גרסתו התיישבה עם מכלול הראיות בתיק והגיונם של דברים.

לפיכך, תביעת נוריאל בתא"מ 30927-10-17 מתקבלת במלואה.
הליכי הוצאה לפועל בתיק שמספרו 5326480517 - יימשכו כסדרם.
תביעת מטר בתא"מ 55366-05-18 נדחית.

לעניין ההוצאות – השיק שהוגש לביצוע הינו בסך 7,852 ₪. אלא, שיש לפסוק בענייננו הוצאות משמעותיות כנגד מטר אשר בחרה לנהל את ההליך המשפטי עד תומו הגם שגרסתה לקתה בחסר מהותי ולא היוותה טענת הגנה שטרית כנגד ביצוע השיק. מטר דבקה בגרסתה לכישלון תמורה מלא של כל הסחורה שסופקה, טענה שהתבררה כטענה לא נכונה במהלך דיון הראיות. מטר אף בחרה להגיש תביעה נפרדת כנגד נוריאל, תביעה לא מבוססת עובדתית או ראייתית וגררה את נוריאל להוצאות נוספות.
ההוצאות להן נדרשה נוריאל בניהול הליך זה אינן פרופורציונליות לסכום השיק שנתבע. בהליך זה התקיים דיון בהתנגדות שהגישה מטר, ישיבה מקדמית ושני דיוני הוכחות (לאחר שאחמד מטר לא התייצב לדיון ההוכחות בשל מחלת אשתו). כמו כן, הצדדים נדרשו לסיכום טענותיהם בעל פה. הגם שנטל השכנוע הונח לפתחה של מטר בשתי התביעות והגם שגרסתה של מטר היתה בעייתית מתחילת ההליך (ויוער כי הרשות להתגונן אף היא ניתנה בכפוף להפקדת מלוא סכום השיק בקופת בית המשפט) עמדה מטר אף על חקירת עורך התמלול מטעם התובעת, חקירה שיש לציין כי לא תרמה דבר לבירור המחלוקת בעניין שבפני.
אוסיף כי גם לאורן של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות התשע"ח-2018, המכירות בכך שהמשאב הציבורי של זמן דיוני אינו חשוב פחות מאינטרס של צד כזה או אחר בהליך, יש לשקול בסיום ההליך הטלת הוצאות ראויות ובמקרים המתאימים לכך אף הטלת הוצאות לטובת אוצר המדינה.

לפיכך, לאחר ששקלתי מכלול השיקולים אני מחייבת את חברת מטר לשלם לחברת נוריאל את סכום האגרה כפי ששולמה, הוצאות העד ביכלר בסך של 600 ₪, הוצאות משפט בגין אובדן זמן וטרחה בסך של 3,000 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 17,000 ₪.
הכספים שהפקידה מטר בקופת בית המשפט יועברו על ידי המזכירות לחברת נוריאל באמצעות בא כוחה. חברת נוריאל תפחית את הסכום שיועבר מסכום החוב בתיק ההוצאה לפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, י"ב אב תשע"ט, 13 באוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.