הדפסה

בית משפט השלום בנצרת ת"א 49714-03-20

בפני
כבוד ה שופטת אפרת רבהון

התובעת

פלוני

נגד

הנתבעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטה מיום 29.6.21 ולאור הפער בין חוות דעת המומחים מטעם הצדדים, אני מורה
ממנה את ד"ר דורון נורמן כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, עקב התאונה מיום 1.4.16.

כתובתו: רח' יותם 26 – חיפה; מס' הנייד: 054-XXXX196; מייל: [email protected] .

המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 7 ימים מהיום האם הוא מקבל על עצמו את המינוי וכן יצהיר האם יש לו קשרים מקצועיים או אישיים קרובים עם מי מבעלי הדין או באי כוחם בהתאם לנוסח טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי התשע''ט – 2018.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים ובחוות הדעת הרפואיות אשר יומצאו לו על ידי בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 1.4.16. בין היתר, יקבע המומחה:

א.      האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאלו תקופות?
ג.       האם סובלת התובע ת כיום ממגבלות תפקודיות כתוצאה מן התאונה נשוא התביעה?
ד.        האם תהיה התובעת זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד ואם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים הללו.
ה.       המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום. במידה שיימצא כי לתובע ת היו נכויות קודמות לאירוע, יתייחס גם לכך המומחה.

התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובעת יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות, שתחול במסגרת 45 ימים מיום קבלת החלטת המינוי.

לתשומת לב הצדדים, על מינוי המומחה כאמור בהחלטה זו יחול פרק י"ד לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018.

בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת הרפואיות המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע, וזאת בתוך 14 יום מהיום, כאשר התובע יצרף למסמכיו גם כתב וס''ר.  העתק כל פניה אל המומחה תועבר במישרין אל הצד השני ולבית המשפט.

שכר טרחתו של המומחה יעמוד על 5,000 ₪ + מע"מ, לא כולל צילומים ו/או בדיקות עזר הכרחיות.

שכר הטרחה של המומחה ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים.

ב"כ הצדדים ימציאו לבית המשפט תוך 35 יום מהיום אסמכתא בדבר ביצוע התשלום למומחה.

לכשתתקבל חוות הדעת מטעם המומחה, יהיו רשאים ב"כ הצדדים תוך 14 יום מהמצאת חוות הדעת לפנות לבית המשפט בבקשה להעביר למומחה שאלות הבהרה. המומחה ישיב על השאלות תוך 30 יום ממועד החלטת בית המשפט בעניין.

המומחה יחל בעבודתו לאחר הבטחת שכרו וימציא את חוות דעתו לבית המשפט ולב"כ הצדדים במישרין.

המומחה יגיש חוות דעתו בתוך 90 יום.

הנחיות למזכירות היוזמת:
המזכירות הפרואקטיבית תעקוב אחר יישום המפורט בהחלטה זו, על שלביה, והיא רשאית להוציא הודעות מזכירות מתאימות לצד שלא עמד בחיובים המוטלים עליו מכוח ההחלטה.

ניתנה היום, ל' אב תשפ"א, 08 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.