הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא 18

מספר בקשה:14
בפני
כב' הרשם הבכיר איתי רגב

מבקש

אריה סלח

נגד

משיבים

1.חנן דן
2.הכשרה היישוב חברה לביטוח

החלטה

התובע הגיש תביעה, לפני כשנתיים, על סך כ-20 אלף ₪, בטענה כי רכבו ניזוק על ידי רכב המשיבים בתאונת דרכים שארעה באוקטובר 2015. המשיבים טענו בכתב ההגנה, בין היתר, כי האחריות לתאונה מוטלת על כתפי נהג רכב התובע וכי התובע אינו בעלי הרכב שניזוק.

בדיון (22.6.20) חזרו הצדדים על הטענות לעניין העדר היריבות, וב"כ התובע הגיש לתיק בית המשפט, בתום הדיון וכפי שנקבע, יפוי כח לעניין זכות השימוש ברכב נשוא התביעה.

בהחלטה מיום 2.8.20 נקבע כי הצדק עם הנתבעים וכי דין התביעה להדחות, שכן עסקינן בהמחאת זכויות – שאינה מותרת בנזיקין. לפנים משורת הדין הותר לתובע לבקש לתקן את כתב התביעה בטרם תידחה התביעה. נקבע כי בקשת התובע תוגש עד ליום 1.9.20 ולא – תידחה התביעה.
ביום 3.9.20, ולאחר שלא הוגש דבר מטעם התובע, נדחתה התביעה.

מיד לאחר שנחתם פסק הדין הודיע התובע כי הוא מבקש לתקן את כתב התביעה, אולם כי תידרש לשם הגשת כתב התביעה המתוקן ארכה נוכח מצבו הרפואי של בעל הרכב הרשום. משהובהר (בהחלטה נוספת) כי פסק הדין כבר נחתם, עתר התובע לעיין מחדש בהחלטה – והבקשה, שנמצא כי היא בקשה לביטול פסק הדין, למעשה, הועברה לתגובת המשיבים.
המשיבים התנגדו לבקשה, ועתרו לחייב את המבקש בהוצאות ריאליות.
המבקש עתר להכרעה על יסוד המסמכים המצויים בתיק בית המשפט.

באשר לבקשה לעיין מחדש בהחלטה, כפי שזו נוסחה מלכתחילה, לא מצאתי גם שיש מקום להיעתר לה.

בע"מ (מחוזי ת"א) 45043-10-15 אירד תדלוקים בע"מ נ' מס הכנסה נקבע (כב' הש' י' סרוסי) כלהלן:
"כידוע, בקשה ל"עיון חוזר" בהחלטה של בית משפט (שאינה החלטת ביניים בעניין סעדים זמניים לגביה הגישה ליברלית לפי תקנה 368(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984) תאושר במקרים נדירים, לרוב כאשר הבקשה מבוססת על שינוי נסיבות ועובדות חדשות שאירעו לאחר מועד מתן ההחלטה, ורק כאשר מוצדק כי בית המשפט יעיין מחדש בהחלטתו כדי להחליט האם לשנותה, אם לאו, לאור הנסיבות החדשות.
במקרים חריגים, בית המשפט יהיה רשאי לעיין בהחלטתו ולשנותה, גם ללא שהתקיים שינוי נסיבות, כאשר מתברר כי נתן החלטה מוטעית וכאשר לא יהיה בתיקון כדי לפגוע בזכויות הדיוניות והמהותיות של הצד שכנגד (רע"א 4081/15 אופיר ייזום והשקעות בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי תל אביב (18.10.2015); רע"א 1574/11 שטראוס שיווק נ' אורמן (14.7.2011))."

באותו מקרה מצא בית המשפט כי המבקשת (המערערת באותו הליך) לא הצביעה על שינוי נסיבות או על עובדות חדשות שיש בהן כדי להצדיק עיון חוזר בהחלטה, ולא מצא כי נפלה בהחלטה טעות המחייבת תיקונה.
כך גם במקרה דנן. מלכתחילה, נקבע כי דין התביעה להדחות מנימוקי ההחלטה הנזכרת לעיל. אך לפנים משורת הדין לא נדחתה התביעה כבר באותו מועד, וניתנה למבקש ההזדמנות לתקן מחדלו ולבקש לתקן כתב התביעה כך שזהות בעלי הדין תתוקן כנדרש.
המבקש לא עמד בלוח הזמנים שנקצב על ידי בית המשפט, לא הגיש בקשה במועד ולמעשה – עתר לבית המשפט להאריך את המועד רק לאחר שכבר נחתם פסק הדין. מנימוקי הבקשה (מיום 17.9.20) עולה כי מצבו הרפואי של בעל הזכויות ברכב היה ידוע, ומטעם זה לא עלה בידי התובע, באמצעות ב"כ, להפגש עמו ולהחתימו על המסמכים הנדרשים לצורך הבקשה. מכאן, כי את הבקשה להארכת מועד היה בידי התובע להגיש במהלך החודש שחלף מאז נחתמה ההחלטה הקוצבת את לוח הזמנים ועד לחתימת פסק הדין.

למבקש ניתנה הזדמנות, לפנים משורת הדין, להציג טענותיו ולבקש לתקן כתב טענותיו, והוא לא עשה בה שימוש. אין מקום לעיין מחדש בהחלטה, לפיכך.

יחד עם זאת, וכאמור, נמצא כי במהותה הבקשה היא לביטול פסק הדין שניתן משלא הוגש כתב התביעה במועד שנקבע.
תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מעגנת את האפשרות להורות על ביטול החלטה או פסק דין שניתנו במעמד צד אחד או "באין כתבי טענות" . הפסיקה הכירה בשני מסלולים לפיהם ניתן לבטל החלטה מעין זו. המסלול הראשון, "ביטול מחמת הצדק" – כאשר לא בוצעה המצאה כדין למבקש הביטול. במקרה זה ההליך פגום מעיקרו וההחלטה תבוטל ללא התייחסות לשיקולים נוספים. המסלול השני, "ביטול על פי שיקול דעת" – כאשר למרות שבוצעה המצאה כדין, אחד הצדדים לא התייצב לדיון או לא הגיש הגנה מטעמו. אז נדרש בית המשפט להביא בחשבון את הסיבה למחדל וכן את סיכוי הצלחתו של המבקש בהליך העיקרי. עם זאת, כאשר המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, בית המשפט ייטה לקבל את הבקשה לביטול למרות מחדלו של המבקש וייתן לכך משקל בהטלת הוצאות משפט (ראו: רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, [פורסם בנבו] פסקה 3 (9.2.2016); רע"א 5736/15 עובד נ' פקיד שומה טבריה, [פורסם בנבו] פסקה 5 (8.10.2015); רע"א 4405/15 Shaheen Lil-Mantogal Al Ghizieh נ' Marina For General Trading, [פורסם בנבו] פסקה 6 (8.9.2015); רע"א 2158/15 מוסטפא עיסא נ' סרסור, [פורסם בנבו] פסקה 3 (2.6.2015); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 644-639 (מהדורה שתיים-עשרה; 2015)). רע"א 6258/19 חיים כהן נ' רועי כהן (כב' הש' ד' מינץ, החלטה מיום 3.12.19).

במקרה דנן, אין מדובר בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, אלא בבקשה לביטולו של פסק דין שניתן לאחר שהתובע לא מילא אחר הנחיות בית המשפט במועד, ולא הגיש את הבקשה לתיקון כתב התביעה במועד, וכל זאת לאחר שנקבע מבעוד מועד שמחדלו יוביל לדחיית התביעה, מנימוקי ההחלטה מיום 2.8.20. מכאן, כי פסק הדין ניתן באין כתבי טענות מטעם התובע.
באיזון מחדלי המבקש מחדש עם סיכויי ההליך, ונוכח ההעדפה להכרעה על יסוד ראיות וטיעוני הצדדים לעומת הכרעה "טכנית" על בסיס מחדליהם, מצאתי להיעתר לבקשה ולהורות על ביטול פסק הדין – וזאת בכפוף לתשלום הוצאות המשיבים.

פסק הדין יבוטל, והבקשה לתיקון כתב התביעה תוגש בתוך 30 ימים. לא יעשה כן, יוותר פסק הדין על כנו, כפי שנחתם ביום 3.9.20.
המבקש יישא בהוצאות הבקשה בסך 600 ₪.

ניתנה היום, ל' תשרי תשפ"א, 18 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.