הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא 11

לפני
כב' סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקי

המבקשים

  1. יעקב שמואל
  2. לאה שמואל

נגד

המשיבים

  1. בנק הפועלים בע"מ
  2. מאג'ד גנאים
  3. מוהנד ג'נאים

החלטה

1. לפני בקשה לביטול החלטה מיום 5.11.18 בדבר מחיקת בקשת רשות לערער בהעדר התייצבות לדיון .

2. בקשת הרשות לערער הוגשה על החלטת רשמת ההוצאה לפועל בכפר סבא מיום 23.7.18 במסגרתה דחתה את בקשת המבקשים לקיים התמחרות חוזרת לאחר פרסום הצעות לרכישת נכס מקרקעין השייך לאחרונים.
כב' הרשמת מצאה כי ההתמחרות התנהלה כראוי, דחתה את בקשת המבקשים לקיים התמחרות חוזרת תוך הליך פרסום חוזר של הנכס ,ציינה כי בקשת המבקשים לוקה בהארכת הליכים לשווא, ועל כן השיתה עליהם הוצאות והורתה לכונס הנכסים להגיש בקשה לאישור המכר.

3. טענות המבקשים בתמצית בבקשת הרשות לערער נסובו בעיקר על קביעת שווי המקרקעין ע"י הרשמת בניגוד לחוו"ד שהוגשה מטעמם, חודשים לאחר חוו"ד שהגיש כונס הנכסים, אותה לדידם יש להעדיף, ולטענתם לו עמדה בפניי הכונס חווה"ד המאוחרת, הייתה מתקבלת הצעת רכישה גבוהה יותר.

4. המבקשים עתרו לסעד זמני של עיכוב הליכי המכר והמותבים שדנו בבקשה מצאו כי בהיות סיכויי הערעור נמוכים יש להורות על הפקדת ערבון, שהופקד.

5. במקביל הועברו הבקשות לתגובת המשיבים אשר התנגדו ממספר טעמים:
ראשית, אין עילת ערעור על החלטתה המנומקת של הרשמת .
שנית, כל עיכוב והשהיה מעצימים נזק מתמשך שעה שהחוב בתיק ההוצאה לפועל מגיע ל 4,303,937 ₪ וכן למציעים שלא זכו לממש את זכייתם ונאלצו לדווח על העסקה לרשויות .

6. בהעדר התייצבות לדיון נמחקה בקשת הרשות לערער בהחלטתי הנ"ל ונפסקו הוצאות ושכ"ט לטובת המשיבים (להלן- "החלטת המחיקה").

7. הבקשה דנן הוגשה בסמוך למתן החלטת המחיקה וכל כלה נשענת על נימוק לאי ההתייצבות לדיון בשעה שנקבעה ,לנוכח אי הבנת החלטת ביהמ"ש המותירה את הדיון על כנו במועדו . יוטעם כי אין בבקשה ולו ברמז טענה לעניין סיכויי בקשת הרשות לערער או נימוק לביטול החלטת המחיקה מתוקף שיקול דעתו של בית המשפט.

8. המשיבים התנגדו לבקשה וחזרו על נימוקי ההתנגדות לבקשת הרשות לערער בהטעימם כי המבקשים הפגינו זלזול בהחלטות בית המשפט ובהליך המשפטי הואיל והחלטת ביהמ"ש הייתה ברורה ולא הותירה אפשרות להבנת הכתוב אחרת, כפי שביקשו המבקשים לטעון. עוד נטען כי המבקשים פועלים בחוסר תום לב לאורך כל התנהלותם ומטרתם לדחות את הקץ בכל דרך.

9. רק מחמת הנזק הבלתי הפיך שיכול היה להיגרם למבקשים בדחיית הבקשה דנן על פניה קבעתי דיון בבקשה במעמד הצדדים, כשהבהרתי בהחלטתי מ-11.11.18 כי טעמי ההתנגדות של המשיבים לביטול החלטת המחיקה הם כבדי משקל.
בקשה לדחיית הדיון בבקשה דנן מטעמיו של המבקש 1 נדחתה, באשר לא נמצא הכרח להתייצבותו שעה שבקשת הרשות לערער לא נתמכה בתצהיר ומשום הטענות המשפטיות בלבד שעמדו להכרעה.
דא עקא המבקשים לא טרחו להתייצב והורו לבא כוחם להפסיק לייצגם בבוקרו של הדיון. במעמד הדיון אליו התייצבו המשיבים שוחרר בא כח המבקשים מייצוג ואילו המשיבים עמדו על ביטול צו עיכוב הליכי המכר והותרת החלטת המחיקה על כנה, בהדגישם כי נזקם מתעצם לנוכח ההתנהלות של המבקשים שהיא התנהלות בחוסר תום לב בניסיון לדחות את הקץ. המשיבים קראו למתן החלטה גם לגופה של הבקשה לרשות לערער, וזאת ע"מ לשים סוף להתנהלותם של המבקשים ולצמצום הנזק של המשיבים 2-3.

דיון

10. אין ספק כי משנותר הדיון במועדו לאחר שבקשת הדחייה נדחתה היה על המבקשים להתייצב לדיון.
משבחרו שלא לפעול כך וחלף זאת לשלוח לבא כוחם הודעה בכתב המורה על הפסקת הייצוג, נטלו סיכון מחושב שבקשתם לביטול החלטת המחיקה ,כמו גם בקשת הרשות לערער מצידם, תדחנה.
לפיכך כבר מטעם זה, יש לדחות את שתי הבקשות כאחד.

11. מקובלת עלי טענת המשיבים כי לא היה מקום לאי ההבנה בנוגע למועד הדיון שנקבע ל 5.11.18 שעה שההחלטה מיום 1.11.18 הייתה ברורה ומפורשת ומכל מקום טענת אי ההבנה אינה מקימה עילה לביטול החלטת המחיקה מחובת הצדק.
יחד עם זאת רק לאור העובדה שהמבקשים התייצבו בבית המשפט בשעה מאוחרת ביום הדיון של ה- 5.11.18 , הייתי נכונה להניח קיומו של בסיס להפעלת שיקול הדעת לביטול החלטת המחיקה שניתנה בבוקרו של אותו היום לנוכח אי התייצבותם , אלא שהמבקשים כאמור לא פרטו דבר בעניין סיכויי בקשת הרשות לערער, והרי טעם נוסף לדחיית הבקשה לביטול ההחלטה.

יוער כי גם אם הייתי מתעלמת מהעדר פירוט סיכויי הערעור ובוחנת אותם לא היה לי אלא לחזור על שקבעו המותבים לפני, כי אלו נמוכים ולכן חסד עשה בית המשפט עם המבקשים בקביעת בקשתם דנן לדיון . משבחרו שלא לנצל הזדמנות זו אין התנהלותם בנסיבות מטה את הכף לטובתם.
גם לגופה של בקשת הרשות לערער נראה כי אין בנמצא חיזוק לקבלת הבקשה שלפני .
למעשה בחינת החלטת הרשמת נושא בקשת הרשות לערער, הנושאת 14 עמודים, היא מפורטת מאד, מנומקת כדבעי, ונכונה עניינית על כל רכיביה וסעיפיה.

12. לא מצאתי עילה כלשהי להתערבות בהחלטת כב' הרשמת, לרבות במסקנותיה לגבי חקירות השמאים מטעם הצדדים. יתר על כן הדגש שנתנה להתנהלות המבקשים אשר משך שנה מאז נתפסה החזקה בנכס ע"י הכונס לא טרחו להביא אף לא מציע אחד מטעמם ולו על מנת לשכנע כי ניתן היה להשיא את תמורת המכר מעבר לזו שהושגה בהצעת המשיבים 2-3 ,רלבנטי להכרעה.
כמו כן המסקנה כי שווי הבית במחירי שוק חופשי בהפחתת אחוזים בגין מכר בכינוס נכסים, תואם את ההצעה של המשיבים 2-3, מבוססת על תנאי השוק שפורטו והוכחו לפניה.
זאת ועוד, כב' הרשמת הדגישה את החשיבות במניעת פגיעה בצדדי ג' הקשורים בהתמחרות אשר גוררת השפעה במישור האינטרס הציבורי של עסקאות מכר בהליכי כינוס.
בהפנותה לפסיקה רלבנטית, צדקה הרשמת בקביעתה כי לא בנקל תבוטל התמחרות, וזאת על מנת שלא לפגע באינטרס הציבורי לקיומם של הליכים כנ"ל ותוך כדי כך עידוד מציעים להשתתף בה ם מבלי שיהיו צפויים לסיכון שהמכירה תבוטל מטעמים שאינם טעמים מהותיים.

13. מן המקובץ עולה כי אין בבקשת הרשות לערער נימוק משכנע המצביע, למרות הנטען בה, על שגגה שנפלה בהחלטת הרשמת. יתרה מזו, העובדה שנוצר פער זמנים בין השמאות שהוזמנה ע"י הכונס לבין השמאות שהוגשה על ידי המבקשים באיחור, אינה יכולה להיזקף לחובת המשיבים 2-3 שהצעתם ניתנה במועד הרלבנטי לבחינת השומה.
יודגש, כפי שקובעת כב' הרשמת, המועד הנכון להתבססות על חוו"ד שמאי בשלב ההתמחרות הוא המועד הסמוך להגשת הבקשה לאישור המכר, ולכן אין רלבנטיות לטענת המבקשים כי לו עמדה שומה גבוהה יותר של הנכס לפני כונס הנכסים בעת ההתמחרות, היתה מושגת הצעת רכישה גבוהה יותר מזו שהוגשה.

14. לאור האמור, דין הבקשה להידחות.
בקשת הרשות ערעור נדחית גם לגופה. צו עיכוב ההליכים בטל.
אני משיתה על המבקשים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ לכ"א מהמשיבים.

ניתנה היום, ג' טבת תשע"ט, 11 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.