הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 43787-11-15

לפני כבוד השופט רונן פלג

המבקש
(הנתבע והתובע שכנגד)

שמעון בן יוסף

נגד

המשיבים
(התובעים והנתבעים שכנגד)
.1 רינת הל אור ביטון
.2 רון הל אור

החלטה

1. לפניי בקשה לפסילת המומחה מטעם בית המשפט , אינג' ניר אנגל, ולפסילת חוות דעתו המשלימה מיום 29/6/19.

2. עיינתי בטענות הצדדים בבקשה, בתגובה ובתשובה. ב"כ הצדדים השלימו את טיעוניהם בדיון קדם המשפט שהתקיים ביום 23/9/19.

3. הטענה העיקרית שבבסיס הבקשה לפסילת המומחה היא, שהוא חרג מסמכותו והתייחס בחוות הדעת להסמכה ולהכשרה המקצועית של שני המצהירים מטעם המבקש, אשר לקחו חלק בתכנון הבית נושא המחלוקת.

4. ייאמר מיד, כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועיינתי בחוות הדעת, נחה דעתי שלא מתקיימת עילה לפסילת ם של המומחה ושל חוות דעתו.

5. עניינו של ההליך הוא בטענות המשיבים לליקויים ולחריגות בנייה בבית שנבנה עבורם על ידי המבקש ביישוב אורנית.

6. לצורך בירור הטענות, בית המשפט מינה את המהנדס מר ניר אנגל כמומחה מטעמו . לאחר שה מומחה הגיש את חוות דעתו, המשיבים תיקנו את כתב התביעה וכללו בו ליקויים נוספים. ביום 27/12/18, בית המשפט נעתר לבקשת המשיבים ו הורה למומחה לערוך חוות דעת משלימה:

"המומחה מטעם בית המשפט יערוך חוות דעת נוספת ומשלימה, שבה יחווה את דעתו בנוגע לטענותיהם של התובעים בדבר ליקויים חדשים שהתגלו בביתם, כמפורט בכתב התביעה המתוקן. כמו כן, המומחה יחווה את דעתו בנוגע לליקויים הנטענים בסעיף 51 לחוות דעתו של המומחה מטעם התובעים, אינג' יאיר אברהמי".

7. חוות הדעת המשלימה הוגשה ביום 30/6/19. בהתאם להחלטת המינוי, המומחה התייחס גם לחוות דעתו של המומחה מטעם המשיבים יאיר אברהמי וכתב בין היתר כך:

"אכן אני מסכים כי המומחה אברהמי מעלה טענה מדאיגה ביותר ... ד"ר מתאני הוא היחיד מכל המצהירים המחזיק ברישיון מהנדס בהנדסה אזרחית ובמדור מבנים אשר בהתאם לחוק ותקנות התכנון והבנייה וכן בהתאם לחוק המהנדסים ולתקנות ייחוד הפעולות - רשאי לעסוק בתכנון מבנים ("קונסטרוקטור") ורשאי להתמנות במסגרת הליכי הרישוי ולחתום בשם כל בעלי התפקיד בהיתר הבנייה ...

תצהירו של מהנדס עיסא סאמר אינו מקובל עלי, מבדיקה שערכתי במועד כתיבת חוות דעת זו עולה כי בניגוד למוצהר אין למהנדס עיסא סאמר רישיון מהנדס בפועל והוא לא מחזיק רישיון אלא רשום בלבד בפנקס המהנדסים והאדריכלים. לפיכך, ובהתאם לדין - הוא אינו רשאי לעסוק בתכנון מבנים במדינת ישראל.

המצב לגבי המצהיר השני חמור אף יותר, מר סרסור זוהרי המציג בתצהירו כי הוא אוחז ברישיון מהנדס שמספרו 34750 עושה שימוש במספר רישיון השייך בכלל למהנדס חשמל בשם אריה קרן ובחיפוש במרשם רשם המהנדסים והאדריכלים לא נמצא בעל רישיון בשם מצהיר זה ולכן גם הוא אינו יכול לעסוק בתכנון מבנים בהתאם לדין במדינת ישראל ".

8. המבקש טוען שממצאיו העובדתיים של המומחה שגויים ושמדובר באמירות מכפישות, המעוררות חשש אמיתי למשוא פנים ולהעדפת מי מבעלי הדין על משנהו. לטעמו של המבקש , הטלת הדופי במצהירים חורגת מסמכותו של המומחה.

9. טענות אלו אין בידי לקבל. הכשרתם של המתכננים שפעלו מטעם המבקש רלוונטית למחלוקת העיקרית שבין הצדדים בדבר קיומם של ליקויים בתשתיות הבית.

לצורך בחינת הטענות, המומחה קיבל לעיונו , בין היתר , את התצהירים ואת חוות הדעת מטעם הצדדים, ובהם חוות דעתו של המומחה מטעם התובעים, מר יאיר אברהמי, שהתייחס ל בעייתיות בתכנון שלד הבית .

על רקע זה, בדיקת הכשרתם והסמכתם של המתכננים הייתה סבירה ולגיטימית, ויש בה רלוונטיות לבירור המחלוקת.

10. מובן שאין באמור לעיל כדי לקבוע שממצאיו של המומחה נכונים, והדברים כפופים לבחינה עובדתית ולחקירה נגדית.

11. יצוין שגם אם הייתי מוצא כי המומחה חרג מכתב המינוי שניתן לו, או שגה בקביעותיו בדבר הכשרתם של המ צהירים מטעם המבקש, עדיין לא היה בכך כדי להקים עילה לפסילתו.

הפסיקה קובעת כי מומחה שמונה מטעם בית המשפט הוא בבחינת ידו הארוכה של בית המשפט, ומשכך הוא חב נאמנות לבית המשפט ומסייע לו להגיע לחקר האמת (רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ , פ"ד נו(4) 673, 676; רע"א 10895/08 גולן נ ' דלאל (פורסם במאגרים - 23/4/09)) .

הנחת המוצא היא שהמומחה מטעם בית המשפט פועל בהגינות, במקצועיות ובתום לב, ועל כן חוות דעתו תיפסל רק בנסיבות חריגות ומטעמים מהותיים וכבדי משקל. טעם אפשרי לפסילה הוא ש עלול להיגרם לאחד הצדדים עיוות דין כתוצאה מפעולותיו של המומחה , או כאשר נהיר וגלוי שהמומחה פעל בחוסר תום לב. חשש בעלמא למשוא פנים אינו מספיק. רק אפשרות ממשית ואובייקטיבית לכך שדבק במומחה רבב יכולה להצדיק את פסילתו (ע"א 8129/06 פרץ נ' עיריית ירושלי ם - הוועדה המקומית לתכנון ובניה (פורסם במאגרים - 27/10/09) ; רע"א 5611/07 פישר-לינצקי נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (פורסם במאגרים - 21/10/07)) .

לפיכך, לא כל שגגה ותקלה שנפלו בחוות הדעת מהוות עילה לפסילתה (רע"א 2273/99 ויצמן נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים - 23/5/99) ; רע"א 6116/97 שוחט נ' ציון חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים - 28/11/97)).

בענייננו, אין בהתייחסותו של המומחה להכשרתם ולהסמכתם של שני המתכננים כדי להוות טעם לפסילתו.

12. אשר על כן, הבקשה נדחית. הוצאותיה יובאו בחשבון עם תום ההליך.

ניתנה היום, כ"ו אלול תשע"ט, 26 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.