הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 33737-01-20

מספר בקשה:12
בפני
כבוד ה שופט רונן פלג

המבקשות

  1. יוליה וורטוצקיה
  2. סנודוניה בע"מ

נגד

המשיב
גיל ויניק

החלטה

1. לפניי בקשה לחילוט עירבון בסך של 20,000 ₪, שהמשיב הפקיד להבטחת המבקשות בגין כל נזק שייגרם להן כתוצאה ממתן צו עיקול זמני בדרך של עיקול עצמי.

2. המשיב הגיש נגד המבקשות ונגד נתבע נוסף תביעה כספית לסך של 459,000 ₪. במקביל המשיב הגיש בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד, בדרך של עיקול עצמי על כספים בסך של כ- 120,000 ₪, אשר המשיב חב למבקשות מכוח פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז.

3. בהחלטת בית המשפט מיום 15/1/20 (כב' הרשם הבכיר איתי רגב) ניתן צו העיקול הזמני כמבוקש, בכפוף למספר ביטחונות ובהם עירבון בסך של 20,000 ₪.

4. בהמשך לכך התקבלה בקשת המבקשות לדחיית תביעת המשיב על הסף מחמת התיישנות. עם דחיית התביעה פקע מאליו גם צו העיקול הזמני והוגשה הבקשה לחילוט העירבון.

5. עיינתי בטענות הצדדים בבקשה, בתגובה, בתשובה לתגובה ובהשלמה מטעם המשיב.

דיון והכרעה

6. כידוע, "סעד זמני נועד בין היתר להבטיח את קיומו היעיל של ההליך המשפטי, ואת ביצועו של פסק הדין, ככל שייפסק לטובת התובע. מתן סעד זמני מותנה בהמצאת כתב התחייבות עצמית על-ידי המבקש-התובע, ערבות, ולעתים גם, לפי החלטת בית המשפט, עירבון. בטוחות אלה הרי הן שטר ושוברו בצדו, נועדו להבטיח פיצוי מאת מבקש הסעד הזמני לבעל הדין שהסעד הזמני מופנה כלפיו, בגין הנזקים העלולים להיגרם לו כתוצאה ממתן הסעד, 'אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת'" (רע"א 3665/17 דיאליט בע"מ נ' הדר (פורסם במאגרים - 22/6/17)).
ההתחייבות העצמית, הערבות והעירבון הם בטוחות השונות זו מזו בטיבן ובעצמתן, כאשר "עירבון מאפשר לנפגע להיפרע באופן מיידי ופשוט יחסית בגין הנזקים שגרם הצו הזמני וזאת על ידי חילוטו הישיר" (רע"א 3780/16 רון נ' עזבון פת גיטיה ז"ל (פורסם במאגרים - 24/7/16), ע"א 1925/16 בנימין נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (פורסם במאגרים - 24/4/16)).

7. תקנה 371(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, מסדירה את נושא חילוט העירבון שניתן להבטחת סעד זמני, כדלקמן:

"פקע הצו הזמני, יהיה בית המשפט הדן בתובענה רשאי, לאחר שנתן לצדדים הנוגעים בדבר הזדמנות להשמיע את טענותיהם, להורות על חילוט העירבון, כולו או מקצתו, בין לפני מתן פסק הדין ובין לאחריו, לטובת מי שאליו מופנה הצו, אם ראה כי נגרמו לו נזק או הוצאות עקב מתן הצו, וכי הבקשה לא היתה סבירה בנסיבות הענין; חילוט העירבון אינו מותנה בהוכחת גובה הנזק שנגרם".

8. הפסיקה קובעת כי חילוט עירבון הוא מהלך קיצוני. אין הוא ניתן כסעד שבשגרה ובאופן "אוטומטי" אלא על פי שיקול דעתו של בית המשפט ועל פי הראיות שהובאו לפניו (רע"א 98/03 מפעלי גדנסקי בע"מ ואח' נ' ברום תעשיות טקסטיל (1993) בע"מ , פ"ד נז(3) 727, בעמ' 732).

9. כאמור, לצורך ביסוס בקשה לחילוט עירבון, על המבקש להראות כי הבקשה למתן הסעד הזמני לא הייתה סבירה בנסיבות העניין וכי נגרמו לו נזק או הוצאות.

10. בענייננו, לא ניתן לומר שהבקשה למתן צו עיקול זמני עצמי על חובו של המשיב למבקשות לא הייתה סבירה בנסיבות העניין . הצדדים הגיעו להסדר דיוני, כי תשלום סך פסק הדין שיינתן על ידי בית המשפט המחוזי מרכז, יעוכב עד לבירור תביעתו של המשיב נגד המבקשות בבית הדין לעבודה. ההיגיון שבבסיס הסכמה זו עמד גם בבסיס בקשתו של המשיב בהליך שלפניי, שכן הוא טען כי התביעה החדשה באה בנעלי ההליך שהתנהל בבית הדין לעבודה.

11. בהתייחס ליסוד הנזק, ההלכה קובעת כי "על המבקש חילוט עירבון לעמוד ברף הוכחה מינימלי בעניין הוכחת התקיימות הנזק, והוא אינו נדרש להוכיח את גובה הנזק שנגרם לו" (ע"א 954/15 י.ע. דן סנטר ב.ב . שותפות מוגבלת נ' עלרונט דן בע"מ (פורסם במאגרים - 30/3/16)).

12. על אף האמור, לא מצאתי שהמבקשות הוכיחו כי נגרמו להן הפסדים כתוצאה מהטלת צו העיקול הזמני, כאמור בדרך של עיקול עצמי:

א. הוצאות המשפט הנטענות אינן בבחינת הפסד שנגרם כתוצאה ממתן הסעד הזמני, אלא הן תולדה של ניהול ההליך. במסגרת פסק הדין, בית המשפט לא ראה לנכון לחייב את המשיב בהוצאות משפט . הבקשה לחילוט העירבון סותרת קביעה זו והיא בבחינת ערעור המוגש לאותה הערכאה שנתנה את פסק הדין.

ב. הטענה כי במהלך תקופת העיקול העצמי המשיב הבריח את רכושו ונכסיו נטענה סתם כך ללא שום ראיה ודי בכך כדי לדחותה. כפי שכבר צוין לעיל, תשלום סך פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז מיום 23/10/18 עוכב בהסכמת הצדדים, עד לאחר שתתברר תביעת המשיב נגד המבקשות בבית הדין האזורי לעבודה (אשר ההליך שלפניי היה המשכה). מכאן שאם המשיב היה מעונין להבריח רכוש ונכסים, הרי שהיה לו די והותר זמן לכך עוד לפני שהוטל העיקול הזמני העצמי.

לפיכך, היה על המבקשות להציג ולו בדל של ראיה לכך שנכסים הוברחו ולכך שהדבר בוצע דווקא בתקופה הקצרה יחסית שבה העיקול הזמני העצמי היה בתוקף.

13. מסקנתי היא שלא התקיימו התנאים לחילוט העירבון, לפי הוראותיה של תקנה 371(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.

14. התוצאה היא שהבקשה נדחית.

15. אין צו להוצאות בבקשה.

ניתנה היום, ט' אייר תש"פ, 03 מאי 2020, בהעדר הצדדים.