הדפסה

בית משפט השלום בכפר סבא רע"צ 4351-08-16

בפני
כבוד השופט אמיר לוקשינסקי-גל

מבקש

יצחק בן משה

נגד

משיבים

  1. עו"ד אביבה כהן
  2. עו"ד, גיל דפני - כונס נכסים
  3. מרינה ברזובסקי
  4. מיכאל פרץ

החלטה

1.לפניי בקשה לסעד זמני ולעיכוב הליכים, לאחר דיון במעמד הצדדים. הבקשה הוגשה במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל בפתח תקווה ד' פסו-ואגו מיום 2.8.16, אשר דחתה את בקשת המבקש לפדיון נכס מקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל (להלן: "הנכס"), לביטול הסכם מכר ביחס לנכס מחמת הפרת ההסכם על ידי הקונים וכן לסגירת תיק ההוצאה לפועל.

3. הטעם המרכזי לדחיית בקשת המבקש בהחלטת כב' הרשמת, היה כי מדובר בצד ג' שאינו יריב בתיק ואינו בעל דין, וכן כי מדובר בפושט רגל ובית המשפט הדן בפשיטת הרגל לא אישר את הגשת ההליך. כמו כן, הליך המכר אושר והתקדם באופן שאינו מצדיק את ביטולו, והנזק בביטול עולה על התועלת, בייחוד לאור גובה התמורה.

4. בקשת המבקש עלתה תחילה לשופטת התורנית באותו מועד, כב' השופטת מ' בן-ארי. כב' השופטת בן ארי הורתה למבקש (בהחלטתה מיום 2.8.16) לנמק מדוע בקשתו לא תימחק, בין הייתר משום שהוגשה שלא על ידי הנאמן בפשיטת רגל, ומכאן שאין לו לכאורה מעמד. המבקש הגיש הבהרות, אשר נבחנו על ידי השופט התורן הנוסף שדן בתיק, כב' השופט אלדד נבו. בהבהרות לא ניתן מענה לקושי של היעדר אישור של בית משפט של פשיטת הרגל, ובהתאם לכך, בהחלטת כב' השופט נבו מיום 11.8.16, הוא הורה על מחיקת הבקשה על הסף. וכך נפסק בהחלטה:

"לא מצאתי כי יש בהן [בהבהרות המבקש] תשובה לכך שהמבקש, הנמצא בהליכי פש"ר, אינו יכול לפעול בהליך זה אלא באמצעות הנאמן על נכסיו. בניגוד לאמור בהבהרות, אין למבקש רשות של בית משפט של פש"ר לנהל הליכים שלא באמצעות הנאמן. לפיכך, אין מקום להיעתר לבקשה לעיכוב הליכים ולסעדים זמניים ואני מורה על מחיקתה על הסף".

לאחר החלטה זו הגיש המבקש "בקשה לעיון מחדש" ואליה צירף בין הייתר החלטה חדשה של בית המשפט המחוזי הדן בתיק פשיטת הרגל, מיום 11.8.16, המתירה לו להגיש את בקשותיו בעניין הפדיון לתיק ההוצאה לפועל. בהמשך לכך, הורה כב' השופט נבו (בהחלטה מיום 13.8.16) כי לנוכח האישור שניתן בבית המשפט הדן בפשיטת הרגל, ההחלטה בדבר מחיקה על הסף מתבטלת ונקבע דיון במעמד הצדדים.

5. התיק נקבע כאמור לדיון לפניי, כשופט תורן שלישי שדן בתיק, וזאת לאחר הגשת תגובת המשיבים.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את טיעוני הצדדים לפניי, מצאתי כי אין מקום להיעתר לבקשה, וכי בשלב זה יש להחזיר את התיק לכב' רשמת ההוצאה לפועל על מנת שתבחן את טענות המבקש, וזאת לאור האישור הפרטני שניתן למבקש לאחר מועד החלטתה.

5. נקודת המוצא, כפי שציינה כב' רשמת ההוצאה לפועל, וכפי שציינו שני השופטים שדנו בבקשה דנא לפניי הינה, כי לפושט רגל אין מעמד להגיש תובענה עצמאית, בלתי אם קיבל לכך רשות מבית המשפט בתיק בפשיטת הרגל (למעט השגות על החלטות של הנאמן, שצריכות אף הן להיות מוגשות לבית המשפט של פשיטת הרגל - ס' 150 לפקודת פשיטת הרגל). דין זה חזר ונשנה בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, ע"א 3907/14 בנאי נ' איתן ארז נאמן לנכסי אלי רייפמן (נבו, 10.8.16) בפסק דינו של כב' השופט י' עמית (בס' 19 לפסק הדין):

"ככלל, מרגע שניתן צו פשיטת רגל, פושט הרגל מאבד את מעמדו כבעל עניין ומוצא את מקומו מחוץ ל'מגרש המשחקים' של ההליך. הנאמן תופס את מקומו של פושט הרגל לצורך ניהול הנכסים ונכנס לנעליו גם לצורך ניהול הליכים משפטיים (סעיפים 42, 85(2), 107, 125(א)(2) לפקודה). לצד זאת, נתונה לבית המשפט של פשיטת הרגל האפשרות להחזיר את פושט הרגל עצמו ל'מגרש המשחקים' כדי לשמש צד להליך משפטי מסויים (רע"א 7074/09 קאולה נ' ידגר [פורסם בנבו] (25.8.2010) (להלן: עניין ידגר), ועל כך התבסס החלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 15.9.2014".

לשיקולים השונים במתן אישור להגשת הליך פרטני על ידי פושט רגל, ר' גם פסק הדין הנזכר בציטוט לעיל, מפי כב' השופט (כתוארו אז) גרוניס ברע"א 7074/09 קאולה נ' ידגר (נבו, 25.8.10, בס' 9 לפסק הדין).

6. יתרה מכך; המבקש כבר הגיש בעבר תובענה עצמאית בתיק ההוצאה לפועל וביקש לעכב את ההליכים בגדרו, ותובענתו נדחתה באופן חלוט מאותו טעם של היעדר אישור מבית המשפט של פשיטת הרגל. לעניין זה פסק בית המשפט העליון (כב' השופט נ' סולברג) ברע"א 3285/15 בן משה נ' הללי שייקה (נבו, 19.5.15) כדלקמן:

"דעתי כדעת בית המשפט המחוזי. עם הכרזתו של חייב כפושט רגל מוקנים נכסיו לנאמן (ראו סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: הפקודה). הדיבור 'נכסים' מוגדר בסעיף 1 לפקודה באופן רחב ביותר, וכולל אף ' זכויות תביעה אותן רואים כאילו הומחו לנאמן' (שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, 297 (2010). משכך, 'עם מתן הצו להכרזת החייב פושט רגל יכול רק הנאמן לתבוע ולהיתבע בנוגע לנכסי החייב שהוקנו לו' (רע"א 8402/05 ישי בית און נ' עיריית תל אביב (28.8.2006)). המצב המשפטי אפוא ברור.

אשר על כן הבקשה לרשות ערעור נדחית. [...] המבקש רשאי להפנות עניינו לנאמנות, אשר יחליטו כיצד לפעול בהתאם לנסיבות". (ההדגשה במשפט האחרון הוספה).

7. בענייננו, רק לאחר שכב' רשמת ההוצאה לפועל דחתה את בקשת המבקש, בשל היעדר זכות עמידה, ניתן למבקש אישור פרטני מאת בית המשפט הדן בפשיטת הרגל (כב' השופטת עירית וינברג-נוטוביץ) להגיש את בקשותיו בעניין פדיון הנכס לתיק ההוצאה לפועל (החלטות מיום 10.8.16 ו- 11.8.16 בפש"ר 24386-07-13 שתויקו בבקשה מס' 147). כלשון ההחלטה מיום 11.8.16: "ניתן אישור לחייב להגיש בקשותיו בנושא פידיון הנכס ללשכת ההוצל"פ".

8. מצב הדברים שנוצר הוא אפוא, כי בקשת המבקש נדחתה כדין על ידי כב' רשמת ההוצאה לפועל, ואילו עתה, בעקבות החלטת בית המשפט של פשיטת הרגל מיום 11.8.16, נפתחה לפני המבקש הדלת לשוב ולהעלות את בקשותיו בעניין הפדיון בתיק ההוצאה לפועל.

8. יצוין כי כב' רשמת ההוצאה לפועל ציינה גם טעמים נוספים לדחיית בקשת המבקש, אולם אף אלה נעשו לאור נקודת המוצא של היעדר זכות עמידה של המבקש להתערב בשיקולי כונס הנכסים, ומבלי לדון בעתירתו המרכזית של המבקש בדבר פדיון הנכס. מכאן, אין מקום לדון בבקשת רשות ערעור בטרם נבחנו הדברים לגופם בלשכת ההוצאה לפועל.

9. למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי להכריע בשאלה אחרת שעוררו הצדדים לפניי - ואשר בשלב זה טרם בשלה העת להכריע בה - והיא האם האישור שניתן בבית המשפט הדן בפשיטת הרגל התיר למבקש לפנות רק בעניין הפדיון, כגישת כונס הנכסים; או שמא, כגישת המבקש, מדובר באישור להגיש את כל ההליכים שביקש לגביהם אישור מבית המשפט של פשיטת הרגל, ובכלל זה הבקשה לביטול הליך המכר בשל הפרת ההסכם על ידי הרוכשים. יצוין כי עיון ב"נט המשפט" מעלה כי המבקש המשיך ועודנו ממשיך כל העת להגיש בקשות לתיק פשיטת הרגל בבקשה מס' 147, בבקשה להתיר לו להגיש את תובענותיו השונות, ואולם ההחלטות אינן ניתנות לצפיה על ידי מותב זה. יש טעם לפגם בכך שנערכות פניות מקבילות למספר ערכאות במקביל, באותם עניינים ממש וביחס לסעדים חופפים בעיקרם, ללא יידוע מטעם המבקש. בשלב זה, לפנים משורת הדין, לא ראיתי מקום להרחיב בכך.

10. סוף דבר: התיק מוחזר לכב' רשמת ההוצאה לפועל על מנת לדון בבקשות המבקש לעניין פדיון הנכס, בהתאם להיתר שניתן למבקש על ידי בית המשפט של פשיטת הרגל בתאריכים 10.8.16 ו- 11.8.16 בבקשה מס' 147, כמפורט לעיל. על מנת ליישם, על המבקש להגיש בקשה לעניין זה, ככל שיחפוץ בכך, בתיק ההוצאה לפועל. בנסיבות העניין, לא ייעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ו, 18 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

חתימה