הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 43897-06-20

בפני
כבוד ה שופטת ליאת בנמלך

המבקש

עיסאם חרבג'י

נגד

המשיב
עו"ד עאדל חמאיסי

החלטה

לאחר עיון בטענות הצדדים, סבורה אני כי יש להורות על מחיקה של בקשתו של המבקש למתן צו מניעה זמני, על הסף.

ראשית, בתגובה אותה הגיש המשיב ביום 22.6.2020 נטען על ידו כי לא צורף הצד הרלבנטי המרכזי אשר לפי הנטען רכש את הזכויות במקרקעין שבמוקד ההליך. לתגובה זו צורפו מכתבים המלמדים על זהותו של אותו גורם - חברת מורדות הר חומה בע"מ ( להלן: מורדות הר חומה). בהחלטה מיום 23.6.2020 ניתנה למבקש האפשרות להתייחס לנתון זה ולהבהיר האם הוא עומד על הבקשה כפי שהיא. בתשובתו טען המבקש כי לא סופקו די נתונים לעניין רכישת הזכויות הנטענת על ידי מורדות הר חומה ועל כן בשלב זה לא נדרש צירופה.

איני מוצאת לקבל טענה זו. אחד מן המכתבים אשר צורפו לתגובת המשיב, בו צוין כי רוכשת הזכויות במקרקעין היא מורדות הר חומה, הופנה לב"כ המבקש ונשלח אליו כבר ביום 17.6.2020, יום לפני הגשת הבקשה ( ולטענת המשיב, המבקש ובא-כוחו אף שוחחו בעניין עם בעליה של מורדות הר חומה ועם בא-כוחה, והכירו את גרסתו). בהינתן האמור היה על המבקש לצרף את מורדות הר חומה לבקשתו לכתחילה, ולכל הפחות לציין את האמור באותו מכתב בבקשתו למתן סעד זמני , ולא ניתן הסבר מדוע לא נעשה כן. מכל מקום, לאחר שהוגשה תגובת המשיב, בה שב על הטענה כי לא צורף הצד הרלבנטי שרכש את הזכויות במקרקעין , היה על המבקש לצרף את מורדות הר חומה כצד נדרש לבקשתו. אין מקום לקיים דיון בבקשה כאשר על פני הדברים לא כל הצדדים הרלבנטיים צורפו כצד לה.

שנית, הבקשה הוגשה מבלי שהוגשה לצידה תביעה עיקרית. המבקש ציין בהקשר זה בבקשתו כי המשיב מסרב להציג בפניו מסמכים התומכים בטענותיו לזכויות, וכי בטרם אלו יימסרו לו " אין כל יכולת להציג את הסעד הנדרש", ומכאן הדחיפות הנטענת בבקשה להקפאת המצב הקיים. עוד אציין כי גם עד עתה ( כשלושה שבועות ממועד הגשת הבקשה), לא הוגשה תביעה עיקרית.

אמנם, בהתאם להוראת תקנה 363( א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 " בית המשפט רשאי ליתן סעד זמני בטרם הוגשה תובענה, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין...". אולם בפסיקה הובהר לעניין זה כי נוכח מהות הסעד הזמני כמכשיר-עזר למימוש התביעה העיקרית, הרי שהקדמת סעד זמני לתביעה עיקרית לא תעשה על דרך השגרה, אלא רק במקרים מיוחדים המצדיקים זאת ( ראו רע"א 5805/90 רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט, פ"ד מה(3) 45 (1991)). בענייננו לא השתכנעתי מנימוקי המבקש כי מקרה זה נמנה עם אותם מקרים דחופים בהם קיים היה חשש שלא יהא סיפק בידי המבקש להשלים את הכנת כתב התביעה והגשתו במועדו, באופן שהצדיק הגשתה של בקשה למתן סעד זמני ללא תביעה לצידה או בסמוך לה. בין היתר אציין כי הטעם אותו העלה המבקש לעניין זה הוא כי אין בידיו "להציג את הסעד הנדרש" מבלי שהמשיב העביר לו מסמכים לעניין טענותיו לזכויות במקרקעין . אולם התכלית של מתן צו מניעה זמני אינה חיוב הצד שכנגד למסור מסמכים כאלו ואחרים, כי אם שמירה על המצב הקיים, הא ותו לא. אין מקום לעשות בכלי זה שימוש לתכלית אשר לא לשמה נועד. כן לא ניתן לקבל את מבוקשו של המבקש כי צו מניעה זמני יעמוד בתוקף למשך תקופה בלתי מוגבלת ללא תובענה לצידו, עד אשר המבקש יצליח להשיג את אותם מסמכים שלטענתו דרושים לו לגיבוש עילת התביעה ( וכאמור לעיל, בענייננו המבקש לא הגיש תביעה עיקרית עד עתה, למרות שחלפו כשלושה שבועות ממועד הגשת הבקשה).

מטעמים אלו - נוכח אי צירופו של צד רלבנטי, ומשלא מצאתי כי קמה הצדקה ליתן סעד זמני טרם הגשת תביעה עיקרית - סבורה אני כי יש למחוק את הבקשה על הסף. אעיר כי נוכח מסקנתי זו, לפיה דין הבקשה להמחק על הסף, מתייתר הצורך בקיומו של דיון במעמד הצדדים בבקשה לגופה (ועל כן , ולאחר ששקלתי גם את עמדות הצדדים בעניין זה , לא מצאתי לקבוע דיון כאמור) .

הבקשה נמחקת אפוא. משהגיש המשיב תגובות לבקשה, אך לא התקיים דיון בה, יישא המבקש בהוצאות המשיב בסכום מתון יחסית של 2,000 ש"ח.

ניתנה היום, י"ח תמוז תש"פ, 10 יולי 2020, בהעדר הצדדים.