הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 35008-04-16

בפני
כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובעת (נתבעת שכנגד)

בנישו-בורשטיין משרד עורכי דין ונוטריון

נגד

נתבעת (תובעת שכנגד)
נכסית בע"מ

החלטה

הצדדים הסכימו ביום 3.12.17 על מתכונת ההכרעה בהליך, ובין היתר הוסכם כי חוות דעת מומחה שימנה בית המשפט תחייבם לאחר משלוח שאלות הבהרה וללא חקירה.
המומחה נתן את חוות דעתו, ואף השיב לשאלות ההבהרה מטעם הצדדים. כעת מבקשת התובעת לפסול את חוות הדעת, ולחלופין לאפשר לה לחקור את המומחה חרף הסכמת הצדדים . זאת משורה של טעמים, כמפורט בכתבי הטענות מטע ם התובעת. הנתבעת מתנגדת לבקשות.
לאחר עיון בטענות ההדדיות, סבורני כי דין בקשותיה אלה של התובעת להידחות.
אשר לבקשה העיקרית לפסילת חוות הדעת, הרי שעילתה לא הובררה. "הלכה היא כי חוות דעתו של מומחה לא תיפסל אלא אם מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, שיש בו כדי לגרום לעיוות דין" (רע"א 7098/10 טביבזדה נ' שירותי בריאות כללית (31.1.11)). במקרה שכאן, השגות התובעת על מסקנת חוות הדעת אינן מקימות עילת פסלות כלשהי.
גם הבקשה החלופית לאפשר את חקירת המומחה דינה להידחות. כבר נקבע כי "רק בנסיבות מאוד יוצאות דופן יאפשר בית המשפט 'פתיחה' מחדש של חוות דעת שנקבע שהיא סופית ומחייבת" (רע"א 6613/09 יוסף נ' אדלר, פיסקה 17 (25.3.2010)). במקרה שכאן, לא מתקיימות נסיבות "מאד יוצאות דופן" כאמור: הצדדים הגישו חוות דעת מטעמם; בהתאם להסכמתם, מונה מומחה מטעם בית המשפט, שהוא בעל אותו תחום מומחיות כמו מומחי הצדדים; מסקנת מומחה בית המשפט מצויה במתחם שבין מסקנות מומחי הצדדים; ועל פניו היא אינה בלתי סבירה, וזאת גם בראי תשובות המומחה לשאלות ההבהרה (ובכפוף לטענות הצדדים בסיכומיהם, כאשר טענות התובעת בבקשתה תוכלנה להישקל בתום ההליך, ככל שתועלינה גם בסיכומים).
יוזכר גם כי המחלוקת כולה נסבה במקורה על פערים כספיים המגיעים כדי אלפי שקלים בודדים לכל חודש (כך נוכח הפער בין עמדתה המקורית של התובעת, כמפורט בחוות הדעת מטעמה, לבין עמדתה המקורית של הנתבעת, כמפורט בתצהיריה).
חרף האמור, בהתאם לעיקרי הבקשה לחלופי חלופין ולמען הזהירות, תוכל התובעת להפנות למומחה שאלת הבהרה נוספת, שבה יישאל המומחה האם לטעמו לעניין גובה דמי הניהול הראויים יש להבחין בין מקום חניה "רגיל" לבין מקומות החניה של התובעת. בשים לב למעמדה המחייב של חוות דעת המומחה על פי הסכמת הצדדים, סבורני כי יש לאפשר לצדדים להעלות את טיעוניהם בעניין זה בפני המומחה בטרם ישיב לשאלה.
התובעת תישא בשכר טרחת המומחה בגין המענה לשאלה הנזכרת בסך של 2,200 ₪ נוספים.
התובעת תעביר למומחה העתק של החלטה זו יחד עם טיעוניה בצירוף שכר הטרחה, ותגיש הודעה מתאימה לתיק בית המשפט עד ליום 7.6.18. הנתבעת תוכל לה עביר למומחה את התייחסותה לטיעונים עד ליום 1 4.6.18. היקף טיעוני התובעת והתייחסות הנתבעת לא יעלה על ארבעה עמודים.
המומחה מתבקש להשיב לשאלה עד ליום 21.6.18.
לאחר מכן ייקבעו מועדים להגשת סיכומי הצדדים.
ניתנה היום, י"ז סיוון תשע"ח, 31 מאי 2018, בהעדר הצדדים.