הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 30073-03-20

בפני
כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובעים

  1. נתנאל נתי כהן
  2. פנחס כהן

נגד

נתבע
לירן חוג'א

פסק דין

א. רקע עובדתי ודיוני תמציתי
התובעים הם הבעלים של המושכר מושא התובענה. קרוב משפחתו של הנתבע היה דייר מוגן במושכר לאורך שנים. בשנת 2014 עבר מעמד זה לנתבע, תמורת תשלום בסך של 180,000 ₪ לדייר המוגן הקודם ובסך של 120,000 ₪ לתובעים, וזאת בהתאם לפסק דין שניתן בעניין (ראו ש (י-ם) 11952-12-13 גורדו נ' כהן (2.11.2014)).
במסגרת התובענה שכאן עתרו התובעים לסילוק ידו של הנתבע מן המושכר. בדיון מיום 13.7.20 השיבו בעלי הדין לשאלות בית המשפט, ולאחר מכן הגדירו הצדדים שתי פלוגתאות ביניהם: הפלוגתא הראשונה היא האם הנתבע נטש את המושכר, כמשמעו של מונח זה בדין; והפלוגתא השנייה היא האם הנתבע זכאי לקבלת סעד מן הצדק.
הצדדים השלימו את ההליכים המקדמיים, ובעקבות דיון נוסף הגיעו ביניהם להסכמה דיונית נוספת. להסכמה זו, כנוסחה בעמוד 5 לפרוטוקול שורה 28 עד עמוד 6 שורה 10 שהוא המחייב (בתוספת האפשרות להציג שאלות הבהרה שעליה הוסכם כאמור בהחלטה מיום 22.12.20 ובתוספת ההבהרה שבסעיף 3 להחלטה מיום 15.12.20), ניתן בזה תוקף של פסק דין כחלק בלתי נפרד מפסק הדין שכאן.
על פי עיקרי ההסכמה, למיצוי כלל הטענות ההדדיות בין הצדדים (לרבות טענות בהליך שהגיש הנתבע נגד התובעים לבית הדין לשכירות) ימונה מומחה מטעם בית המשפט, אשר יחווה דעתו בנוגע לשווי מעמד הדיירות המוגנת במושכר. הצדדים יוכלו להציג למומחה שאלות הבהרה, ובכפוף לכך חוות דעת המומחה תהיה מכרעת. לאחר חוות הדעת יוכל בית המשפט לפסוק לפי שיקול דעתו את גובה הסכום שיהיה על התובעים לשלם לנתבע לשם פינויו מן הנכס, במתחם שבין 0 ₪ לבין שווי מעמד הדיירות המוגנת על פי המומחה. הפסיקה תינתן בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 ותוך קביעת הוראות בדבר הסדרי התשלום והפינוי.
בהתאם להסכמת הצדדים מונה מומחה, ובחוות דעתו קבע כי שווי מעמד הדיירות המוגנת במושכר עומד על 195,000 ₪ לא כולל מס ערך מוסף. המומחה אף השיב לשאלות הבהרה שהוצגו לו – לאחר שהוכרעו מחלוקות שנתגלעו בעניין (ראו החלטות מיום 4.5.21 ומיום 25.5.21) – אולם מסקנתו נותרה על כנה.
ב. הכרעה
לאחר עיון במכלול החומר המצוי בתיק – ובכלל זה בכתבי הטענות, בחוות הדעת ובתשובות לשאלות ההבהרה, וכן בפרוטוקולי הדיונים שהתקיימו – אני מורה כי על התובעים יהיה לשלם לנתבע סך של 165,000 ₪ לשם פינויו מן המושכר. ככל שיחול על התשלום מס ערך מוסף הרי שיהיה על התובעים לשלם לנתבע גם את סכום המס כנגד קבלה.
בקביעת גובה הסכום התחשבתי, בין היתר, במסקנות המומחה; בטענות ההדדיות בשאלה האם הנתבע נטש את המושכר, כהגדרתו של מונח זה בדין; ובטענות ההדדיות בשאלת זכאותו לסעד מן הצדק.
הסכום ישולם עד ליום 1.9.21 לידי בא כוח הנתבע שיחזיקו בנאמנות. לא ישולם הסכום במועד, הרי שהנתבע לא יידרש לפנות את המושכר בגין הטענות שהועלו במסגרת ההליך שכאן, וטענות הצדדים כפי שהועלו בהליך הנוסף תישמרנה להם. אם ישולם הסכום במועד יפנה הנתבע את המושכר ויותירו פנוי מכל אדם וחפץ בתוך 14 ימים ממועד התשלום, ואז יועבר הסכום לידיו. לא יפנה הנתבע את המושכר במועד הרי שהתובעים יוכל ו להגיש את פסק הדין שכאן למימוש לשם פינוי הנתבע, מבלי לגרוע מכל עילה אחרת העומדת ל הם על פי דין.
בשים לב לאופן ולשלב שבו הסתיים ההליך, יישא כל צד בהוצאותיו. עם זאת, אם לא ישולם הסכום במועד שנקבע, באופן שלמעשה ישקף את דחיית התובענה לסילוק יד, יישאו התובעים בהוצאות משפט שהוציא הנתבע בסך של 5,000 ₪ ובשכר טרחת עורך דינו בסך של 10,000 ₪. בקביעת גובה הסכומים התחשבתי, בין היתר, באופן ובשלב שבו הסתיים ההליך.
ניתן היום, י"א תמוז תשפ"א, 21 יוני 2021, בהעדר הצדדים.