הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ק"פ 28455-06-18

בפני
כבוד ה שופטת ג'ויה סקפה שפירא

הקובל
אברהם חי בלוך

נגד

הנאשמים

  1. ליאור מרדכי שליין
  2. ערוץ 10 החדש בע"מ
  3. נענע 10 בע"מ

ב"כ הקובל: עו"ד אביעד ויסולי
ב"כ הנאשם 1: עו"ד ד"ר מאיר קודמן
ב"כ הנאשמות 2-3: עו"ד יסמין רובין

החלטה

הקובל הגיש נגד הנאשמים קובלנה פלילית מתוקנת ובה הם מואשמים בעבירות לפי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח- 2007 וחוק זכויות יוצרים ומשדרים , התשמ"ד – 1984.

ביום 7.1.19 קבעתי בהחלטתי בבע"ח 60914-11-19 כי על הקובל להעביר לנאשמים עד ליום 27.1.19 אמרות כתובות של כל אחד מעדי התביעה, וכי ככל שלא תועברנה אמרות בכתב של העדים עד למועד האמור, לא יהיה רשאי הקובל להשמיע את עדותם.

ביום 23.1.19 הגיש הקובל בקשה שכותרתה "בקשה למתן הוראות וצווים" והכורכת בתוכה ארבע בקשות נפרדות:
בקשה לפי סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי להורות לנאשמות 2 ו- 3 להעביר לידי הקובל את המסמכים הנמצאים בידיהם והמכילים מידע הרלבנטי לחקירת והעדת שישה- עשר מתוך תשעה- עשר עדי התביעה המנויים בכתב הקובלנה המתוקן, שהם עובדיהן או היו עובדיהן של הנאשמות בעת האירוע נושא הקובלנה – "תכנית גב האומה" שש ודרה ביום 24.3.18. בכלל זה התבקש מידע על אודות שמותיהם המלאים ומספרי תעודות הזהות של העדים , כתובות מגוריהם, כתובות הדואר האלקטרוני ומספרי הטלפון שלהם, תיאור התפקיד שאותו מילאו אצל הנאשמות בקשר לתכנית נושא הקובלנה וכל מסמך בדבר הקשר של העד ים לתוכן הת וכנית כפי ששודר.

צו לפי סעיפים 2 ו- 3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), המסמיך את ב"כ הקובל לחקור את העדים הנ"ל , וצו שיורה לעדים למסור לו את עדותם.

צו חיפוש בהתאם לסעיפים 23 ו- 23א לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט- 1969 בחומר מחשב הנמצא אצל כל אחד מהנאשמים, ואשר מכיל את הסרטון ששודר בתכנית נושא הקובלנה או כל חומר מערכת הקשור אליו. במסגרת זו מבוקש כי החיפוש ייערך על ידי ב"כ הקובל.

לבסוף מתבקשת ארכה של 60 ימים לפחות לקיום החלטת בית המשפט ב דבר מסירת חומרי החקירה לנאשמים.

הנאשמים הגישו תגובתם לבקשות ביום 3.2.19 והתנגדו להן.

דין הבקשה להידחות על כל חלקיה.

הגשת כתב אישום בהליך פלילי נעשית לאחר שנאספו כל חומרי החקירה המבססים את התשתית העובדתית שעליה נשען כתב האישום ולאחר שנשקלו הראיות והתברר כי הן מקימות סיכוי סביר להרשעה. כלל זה חל כאשר החקירה מתבצעת על ידי רשות חקירה ממלכתית ואין מקום לסטות ממנו גם כאשר מדובר במשפט פלילי המתנהל על פי קובלנה.

במקרה דנן ב"כ הקובל מבקש לקיים את חלק הארי של החקירה – גביית הודעת מרובם המכריע של עדי התביעה - רק לאחר שהוגש כתב האישום. בקשה זו אינה מתיישבת עם זכותם של הנאשמים להליך הוגן ואינה מתיישבת עם כללי היסוד של ההליך הפלילי. יוער, כי הדבר אף אינו עולה בקנה אחד עם הנחיית פרקליט המדינה 6.11 – השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום . הנחיה זו מורה כי חקירה תסתיים טרם הגשת כתב אישום, וכי השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום תיעשה באופן חריג , כאשר קיימות נסיבות המצדיקות אותה, כגון התפתחות שחלה ויש בה פוטנציאל לשנות את סעיפי האישום או כאשר הוגשו במהלך המשפט ראיות על פרטים עובדתיים חדשים ומהותיים אשר מחייבים השלמת חקירה וכיוצא באלה. אף אחת מהנסיבות המנויות בהנחיית פרקליט המדינה ואשר מצדיקות השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום אינה מתקיימת במקרה דנן.

זאת ועוד, ההלכה הפסוקה קבעה אמנם, כי סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי יכול לשמש אכסניה גם לבקשות מצד התביעה (ראו בש"פ 8252/13 מדינת ישראל נ' שיינר (פורסם בנבו 23.1.14) בפסקה 15(ב) להחלטה) , ואולם, במסגרת זו ניתן לצוות על עד שהוזמן או על "אדם אחר" להמציא לבית המשפט מסמכים הנמצאים ברשותו. סעיף 108 איננו הוראה של "גילוי מסמכים" בין הצדדים ולא נועד לשמש ככלי חלופי לניהול החקירה טרם הגשת כתב האישום. יתרה מכך, הוראה זו מתייחסת להזמנתו של צד שלישי להציג ראיות ואינה מאפשרת את הזמנתם של בעלי הדין עצמם להציג ראיות– כפי שמבוקש בבקשת הקובל. הוראת סעיף 108 אין בה כדי לבטל את העיקרון הכללי המעניק לחשודים בביצוע עבירה זכות להימנע מהפללה עצמית ולנאשמים במשפט פלילי - זכות שתיקה.

בקשתו של ב"כ הקובל להעניק לו סמכויות חקירה לפי סעיפים 2 ו- 3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) אינה עולה בקנה אחד עם לשונן המפורשת של הוראות הפקודה, הקובעות כי:
"קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, או כל קצין אחר, או סוג אחר של קצינים, המורשים בכתב, בדרך כלל או במיוחד, על ידי שר המשפטים, לערוך חקירות על ביצוע עבירות, רשאי לחקור בעל פה כל אדם...".

ב"כ הקובל אינו קצין משטרה ובית המשפט אינו מוסמך לקבוע כי הוא ישמש כקצין לצורך חקירת העדים. סמכות זו להסמיך אדם כקצין מורשה לחקירת עדים מוקנית, לפי הוראות הפקודה, לשר המשפטים.

לא נעלמה מעיני עמדת ב"כ הנאשמות 2 ו-3 לפיה אין מניעה כי הקובל יפנה לעדי התביעה שאלונים או דרישה לקבלת פרטים אותם הם יידרשו למסור, ואולם גם על שיטה זו של איסוף ראיות חל הכלל לפיו היה על הקובל לערוך את פעולות החקירה טרם הגשת כתב האישום.

הבקשה למתן צו חיפוש במחשבי הנאשמים לוקה בפגמים דיוניים ומהותיים . בפן הדיוני, יש לומר ראשית , כי צו החיפוש אינו נחוץ כדי לקיים את החלטתי בנוגע למסירת חומרי החקירה לעיון והנימוקים לבקשה לצו החיפוש אינם נובעים מתוך ההחלטה . שנית, לא ניתן להגיש בקשה לצו חיפוש במסגרת הליך פלילי המתנהל על פי קובלנה, אלא שהיה על הקובל להגיש בקשה נפרדת בהליך מתאים, אשר תידון לפני מותב הדן בבקשות מסוג זה ולא במסגרת התיק העיקרי, והכל בכפוף לכללים בנוגע למועד קיומה של חקירה.
בהיבט המהותי יש לומר כי מתוך דברי ב"כ הצדדים בדיון שהתקיים ביום 2.10.18 ניתן ללמוד, כי בידי ב"כ הקובל מצוי תקליטור ועליו מוקלטת התכנית , כך שאין צורך אמיתי בעריכת חיפוש לצורך הבטחת הצגתו של הסרטון בבית המשפט . לבסוף, בנסיבות המקרה דנן אין מקום למתן סמכות לביצוע פעולה שפגיעתה בפרטיות כה גדולה, בידיו של אדם פרטי , אשר אינו נהנה מחזקת התקינות המנהלית.

בשולי הדברים אעיר, כי בקשה לאפשר לב"כ הקובל לבצע בעצמו פעולות חקירה כגון חקירת עדים וביצוע חיפוש עשויה לעורר קושי גם בתחום האתיקה של עורכי דין, שכן עשוי להיווצר מצב שבו ב"כ הקובל יידרש להעיד בעצמו בבית המשפט על פעולות חקירה שביצע .

לפיכך, בקשתו של ב"כ הקובל למתן צווים לביצוע פעולות חקירה נדחית, וממילא יש לדחות את הבקשה למתן אורכה לקיום ההחלטה בדבר העמדת חומרי חקירה לעיון הנאשמים.

ולאחר כל אלה, במסגרת הסכמה דיונים שנערכה בין הצדדים, היה על ב"כ הנאשמים להגיש טענותיהם המקדמיות בכתב עד ליום 9.12.18. עד למועד זה לא הגיש מי מב"כ הנאשמים טענות מקדמיות. ב"כ הנאשם 1 ביקש ביום 3.12.18 ארכה להגשת הטענות המקדמיות אך בקשתו נדחתה. ב"כ הנאשמים 2-3 לא ביקשו ארכה. לפיכך, ניתן להסיק כי הנאשמים זנחו נושא זה ויש להמשיך בהליכים על פי סדר הדין הקבוע בחוק.
נקבע דיון לצורך מתן תשובה לאישום ו לשם בירור הסכמה בדבר עובדות וראיות, לפי סעיף 144 לחוק סדר הדין הפלילי, ליום 24.2.19 בשעה 10:30.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשע"ט, 04 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.