הדפסה

בית משפט השלום בירושלים חדל"פ 17220-03-20

לפני כבוד השופטת ג'ויה סקפה שפירא

בעניין:
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח 2018
להלן: "החוק"
בעניין:
שמואל שטינברגר ת"ז XXXXXX376

להלן: "היחיד"
בעניין:
עו"ד נועם שיפמן (נאמן)
להלן: "הנאמן"
ובעניין:
ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים
להלן: "הממונה"

פסק דין

ביום 1.4.20 ניתן צו לפתיחת הליכים בעניינו של היחיד ועו"ד נועם שיפמן מונה כנאמן לניהול הליכי חדלות הפירעון. .

במסגרת הצו הוטל על היחיד תשלום חודשי בסך 1,500 ₪ והוא עמד בתשלומים.

הנאמן אישר שלוש מתוך חמש תביעות חוב שהוגשו בסך כולל של 144,867 ₪, כולם חובות כלליים.

מהצעת הממונה שהוגשה לפי סעיף 154 לחוק עולה כי היחיד צבר לחובתו מחדלים שעיקרם אי המצאת מסמכים רלבנטיים , אולם מדובר במחדלים בני ריפוי, ורובם המכריע תוקן לאחר הדיון שהתקיים ביום 26.5.21.

היחיד כבן 56, אלמן ואב לילדים בגירים, הוא סובל מעיוורון ולקויות נוספות ומוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה בשיעור 100%, נכות שנגרמה לו עקב מעורבותו בתאונת דרכים שבה גם נהרגה רעייתו ז"ל .
היחיד מתגורר עם משפחתו בדירה שהייתה שייכת לו ולרעייתו והועברה לילדיו ללא תמורה בראשית שנות ה-2000. נסיבות העברת הדירה ללא תמורה לילדים, שהיו אז קטינים, דרשו בדיקה נוספת של הנאמן, וזו נערכה לאחר הדיון ולא הוגשו בעקבותיה בקשות נוספות.
היחיד אינו עובד מאז התאונה בשל נכותו, ומתקיים מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי וקצבה המשולמת על ידי חברת הביטוח. היחיד נעזר בעובד סיעוד ובבנו.

הנאמן והממונה הציעו תכנית לשיקום כלכלי הכוללת 36 תשלומים על סך 1,500 ₪ כל אחד לצד פדיון זכויות היחיד ברכב, שהיחיד העריך את שוויו בסכום של 20,000 ₪, ובכפוף להמצאת דו"ח מסלקה פנסיונית ואישור על הורדת רכבו של היחיד מהכביש.

היחיד מסכים לגובה התשלומים החודשיים ולתקופה אך ביקש כי מניין החודשים של תקופת התשלומים יחל במועד הדיון שהתקיים ביום 26.5.21, ואולם לא מצאתי לעשות כן. הארכת תקופת הביניים הייתה מוצדקת בשל כך שחלק מהמסמכים הועברו לנאמן סמוך לפני מועד הדיון, ולאחר שכבר הוגש דו"ח ממצאי הבדיקה, חלק מהמסמכים שהם רלבנטיים להכרעה, הועברו לאחר הדיון, וישנם מסמכים ספורים שעדיין לא נמסרו . לפיכך, תקופת התשלומים תחל עם מתן פסק הדין.

אשר לפדיון זכויותיו ברכב טען היחיד כי מדובר ברכב מושבת, שאינו מורשה בנסיעה ומוטל בחצר הבית כאבן שאין לה הופכין, אך בשל מצבו של היחיד אין הוא יכול לפעול למימושו ולו למכירתו לחלפים.
היחיד ביקש לפטור אותו מהמצאת דו"ח מסלקה פנסיונית בשל קושי טכני להנפיקו.
נתתי דעתי לקשייו של היחיד לפעול להורדת הרכב מהכביש, ובשים לב לגילו של הרכב ולתוחלת התקבולים הנמוכה, יחסית, הצפויה ממכירת הרכב לחלפים, לא מצאתי לחייב את היחיד לפעול בעניין זה ולא אורה על פדיון הזכויות של היחיד ברכב.
לא כך הם פני הדברים בכל הנוגע לדו"ח המסלקה הפנסיונית; מדובר ביחיד שעבד לאורך שנים, ויש להניח כי צבר נכסים פיננסיים כאלה ואחרים שייתכן ויש מקום להקנותם לקופת הנשייה. אתר המסלקה הפנסיונית הוא אתר מונ גש, ניתן לקבל בו תמיכה טלפונית, ובניגוד לטענת, ניתן לקבל סיסמה לאתר גם באמצעות סניף הדואר, ואין הכרח כי היחיד יחזיק דרכון או כרטיס אשראי לשם קבלת שם משתמש לאתר. היחיד מסתייע בשגרת היום יום גם במטפל הסיעודי וגם בבנו, ואלה, כמו גם עורך דינו מסוגלים להירתם ולסייע לצורך הנפקת הדו"ח הנדרש, המתבקש בשגרה בכל תיק ותיק. לפיכך תכנית הפירעון תותנה בהמצאת דו"ח מסלקה פנסיונית.

איש מן הנושים לא התייצב לדיון, אך לאחר הדיון הנושים המרכז לגביית קנסות ובנק הפועלים מסרו את הסכמתם בכתב לתכנית.

לנוכח האמור לעיל, ניתן בזה צו לשיקום כלכלי בהתאם לסעיף 161 לחוק בתנאים המפורטים להלן:

הסרת המחדלים- היחיד ימציא לנאמן דו"ח מסלקה פנסיונית.

תשלומים לקופת הנשייה- על היחיד להוסיף לקופת הנשייה סך של 54,400 ₪, שישולמו ב-36 תשלומים חודשיים שווים ורצופים על סך 1,500 ₪ כל אחד.

נכסים הנכללים בקופת הנשייה ואופן מימושם – כספים לא מוגנים הצבורים לזכות היחיד בקופות גמל, שהם נזילים או שיהפכו להיות נזילים בתוך תקופת התשלומים, ימומשו לקופת הנשייה במועד נזילותם .
בנוסף, בהתאם לסעיף 164 לחוק, נכס שיוקנה ליחיד במהלך תקופת התשלומים ייכלל בנכסי קופת הנשייה, למעט נכסים על פי ההתניות הנקובות שם.

תחולת ההגבלות – החובות וההגבלות אשר הוטלו על היחיד במסגרת הצו לפתיחה בהליכים יוסיפו לחול עד לסיום מילוי הוראות הצו לשיקום כלכלי ואולם בתקופת התשלומים על היחיד להגיש דו"חות על הכנסות והוצאות אחת לשישה חודשים בלבד . במידת הצורך, ניתן לפנות לממונה על חדלות פירעון לביטול הגבלות לפי סעיף 143 לחוק או להתלייתן לפי סעיף 169 לחוק.

בכפוף למילוי ההוראות דלעיל, יהיה היחיד פטור מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מנכסי קופת הנשייה, בהתאם  לסעיף 174 לחוק.
ההפטר לא יחול על חובות המנויים בסעיף 175 לחוק. ככל שתביעת החוב של המרכז לגביית קנסות כוללת גם רכיב של קנס פלילי, הרי שרכיב זה לא ייכלל במסגרת ההפטר.

הפרת תנאי תכנית הפירעון – במידה והיחיד יפר את הוראות הצו לשיקום כלכלי, יהיה חשוף לסנקציות על פי הוראות החוק כדלקמן:

הארכת תקופת התשלומים – בהתאם להמלצת הממונה והנאמן, ניתן יהיה להאריך את תקופת התשלומים בכל אחד מן המקרים הבאים:
היחיד לא קיים תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי, ובכלל זה אם אינו עומד בחובת התשלומים הקבועה בצו;
היחיד נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים;
היחיד לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה;
היחיד הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון;
ליחיד חוב אשר נוצר באחת מן הנסיבות הבאות –
מהתחייבות או מהתקשרות בעסקה בהיקף משמעותי שביצע היחיד בעת שידע או שהיה עליו לדעת כי יש סיכוי גבוה שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו;
נוצר מהזנחה חמורה בניהול ענייניו הכלכליים של היחיד, שנעשתה בחוסר תום לב;
מקורו בחובת תשלום פיצויים לפי סעיף 77 לחוק העונשין;
היחיד ביצע פעולה כאמור בסעיפים 219 עד 221 לחוק במטרה להעדיף נושה על פני נושים אחרים, לגרוע נכסים מקופת הנשייה או להבריח נכסים;
ניתן לגבי היחיד צו לפתיחת הליכים אחר בשבע השנים שקדמו לתחילת הליכי חדלות הפירעון.

הגדלת סכומי התשלומים – הממונה יהיה רשאי להגדיל את סכומי התשלומים החודשיים, לאור שינוי נסיבות או גילוי עובדות חדשות.

הטלת הגבלות – במקרה של הפרת הוראות צו זה, בית המשפט רשאי להטיל מחדש הגבלה שהוסרה על ידי הממונה בהתאם לסעיף 169 לחוק.

ביטול הליך – בית המשפט רשאי לבטל צו זה ו/או הפטר שניתן ליחיד, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 176 לחוק; או לבטל את הצו לפתיחת הליכים בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 183 לחוק. ביטול צו אינו פוגע בתוקפם של מכירה, העברה, תשלום או פעולה משפטית אחרת שנעשו כדין לפני הביטול.

הסתרת מידע מבית המשפט או מהממונה בנוגע לזכויות היחיד, עלולה להוביל לביטול צו זה וההפטר שניתן או ביטול ההליך. כמו כן, הדבר עלול להוביל להגשת אישום פלילי בהתאם לסעיף 346 לחוק.

הקניית נכסים לקופת הנשייה – כל נכס, כספים וזכויות להם זכאי היחיד מכל מקור שהוא ולא דווחו במהלך הליכי חדלות הפירעון, יועברו לקופת הנשייה מיד עם גילויים בין אם נתגלו לאחר אישור התכנית לשיקום כלכלי, לאחר סיום ביצועה או אף לאחר מתן הפטר חלוט.

הנאמן יפעל ליישום הצו לשיקום כלכלי ויפקח על עמידתו של היחיד בתנאיו.

הממונה יפנה לבית המשפט בכל בקשה נדרשת במקרה של הפרת הצו על ידי היחיד.
לחילופין, הממונה יגיש דו"ח מסכם לבית המשפט לצורך מתן הפטר בתום תקופת התשלומים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים על פי החוק.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ט' כסלו תשפ"ב, 13 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.