הדפסה

בית משפט השלום בירושלים חדל"פ 14915-03-20

לפני כבוד השופטת ג'ויה סקפה שפירא

בעניין:
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח 2018
להלן: "החוק"
בעניין:
יקיר אפרים ת"ז XXXXXX599

להלן: "היחיד"
ובעניין:
עו"ד עופר שפירא (הנאמן)
להלן: "הנאמן"
ובעניין:
ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים
להלן: "הממונה"

פסק דין

ביום 8.6.20 ניתן בעניינו של היחיד צו לפתיחה בהליכים, עו"ד עופר שפירא מונה כנאמן בהליך ועל היחיד הוטל תשלום חודשי בסך 2,800 ₪.

הנאמן אישר שמונה תביעות חוב בסך כולל של 244,051 ₪, כולם במעמד חובות כלליים. על פי טענת היחיד בבקשה למתן צו לפתיחה בהליכים, מדובר בחובות שנוצרו לאחר שנטל הלוואה למימון חתונ תו ולא עמד בהחזריה.

לאורך ההליך היחיד התקשה לשתף פעולה ולקיים את חובותיו. הוא צבר חוב פיגורים בסך של כ- 25,000 ₪, לא המציא מסמכים שנדרש להמציא ולא הגיש דו"חות על הכנסות והוצאות במשך כשישה חודשים, באופן שמנע מהנאמן מלעמוד על מצבו הכלכלי של היחיד ועל התנהלותו השוטפת.

המלצת הנאמן בדו"ח שהגיש הייתה לביטול הצו לפתיחה בהליכים בשל חוסר שיתוף פעולה של היחיד, ואילו בדיון שהתקיים ביום 26.5.21 לא התנגד הנאמן כי ליחיד תינתן ארכה להסרת מחדליו.

בדו"ח שהוגש על ידי הממונה על חדלות פירעון הוא המליץ על קביעת תכנית לשיקום כלכלי הכוללת פירעון של כמעט מלוא חובותיו המאושרים של היחיד. הממונה המליץ על תכנית הכוללת 60 תשלומים על סך 2,900 ₪ כל אחד (ובסך הכל 174,000 ₪) לצד מ ימוש רכב שבבעלות אשת היחיד, והכל בכפוף לתשלום חוב הפיגורים והסרת המחדלים. עם זאת משהתברר בדיון כי המחדלים לא הוסרו, הודיעה ב"כ הממונה כי אינה רואה מקום לאשר תכנית לשיקום כלכלי בעניינו של היחיד.

ב"כ היחיד טען כי זמן קצר לאחר שניתן הצו לפתיחה בהליכים, ובעקבות דרישת אחד הנושים לממש ערבות שחתמה אשת ה יחיד לחוב כלפי אותו נושה, החליטה אשת היחיד להיפרד ממנו. היא עזבה את דירת בני הזוג עם שני ילדיהם ועולמו של היחיד חרב עליו. הוא לא הצליח להגיש דו"חות, כי אשתו הייה מי שנהגה למלא את הדו"חות בעצמה, לא הצליח לשתף פעולה בהמצאת המסמכים ומשעה שהוא נאלץ לשלם דמי שכירות של הדירה שבה התגוררו וכן לתמוך באשתו ובילדיהם, ולסייע לה בתשלום החוב שהיא ערבה לו (ואשר סילוקו על ידי הערבה צפוי להקטין את מצבת החובות), לא עלה בידו לשלם את התשלומים החודשיים. יצוין כי עד כה בני הזוג לא התגרשו. ב"כ היחיד הציע תכנית לשיקום כלכלי הכוללת תוספת של 84,000 ₪ לקופת הנשייה, ולחלופין ביקש ליתן ליחיד ארכה על מנת שיגבש הסדר חוב עם נושיו בחסות הצו לפתיחה בהליכים.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי להורות על ביטול הצו לפתיחה בהליכים. להלן אפרט נימוקי;

המחוקק קבע פרק זמן קצוב לצורך בירור מצבו הכלכלי של היחיד ומצבת נכסיו. לצורך עריכת בירורים אלה נדרש שי תוף פעולה מלא של היחיד עם הנאמן. ויובהר , כי משעה שהיחיד נהנה מהגנה מפני נושיו, וצפוי היה לקבל הפטר על חלק מחובותיו, הוא ב על העניין המרכזי בהתקדמות ההליך ועליו מוטל הנטל לקיים ברצינות ובדבקות את כל הנדרש ממנו במסגרת ההליך. היחיד לא נהג כך, אלא התייחס למילוי חובותיו משל היה מדובר ב מחווה של רצון טוב מצדו.

בתקופה שחלפה מאז מתן הצו לפתיחה בהליכים, פרק זמן של כשנה תמימה, היחיד נהנה מהגנה מלאה מפני נושיו מבלי שקיים את רובן המכריע של חובותיו ומבלי ששילם כמעט מאום לקופת חדלות הפירעון. היחי ד העדיף לסייע לבת זוגו לשלם חוב שהיא ערבה לו במקום לשלם את התשלומים לקופת הנשייה, ובדרך זו פעל בעקיפין להקטנת החוב שלו כלפי אחד הנושים בלבד.

ליחיד אמנם כושר השתכרות גבוה, ואולם לפי טענתו אין בידו לשלם תשלומים חודשיים בהיקף המומלץ על ידי הממונה, כך שאין ציפייה כי היחיד יחרוג ממנהגו עד כה, ישלם את חוב הפיגורים ויעמוד בתשלומים החודשיים. גם הרכב שהומלץ למימוש נלקח, לטענת היחיד, על ידי אשתו, הוא שייך לה- כך על פי הנטען, וממילא ספק אם ניתן יהיה לממשו. לנוכח האמור, לא צפויה תועלת כלשהי לנושים כתוצאה מן ההליך.

אם בכך לא די, הרי שבמהלך הדיון התברר כי ערב כניסתו להליך חדלות פירעון, היחיד רכש רכב חדש במימון מלא בסכום העולה על 100,000 ₪. היחיד אישר בדבריו לפני, כי בעת רכישת הרכב ידע כי לא יהיה בידו לעמוד בהחזרי ההלוואה והסביר את התנהלותו כמעשה של "תמות נפשי עם פל ישתים" (עמ' 3 שורה 22 לפרוטוקול הדיון מיום 26.5.21).
מדובר ברכב שנקנה, על פי דברי הנאמן , בחודש מרץ 2020. הבקשה למתן צו לפתיחה בהליכים הוגשה על ידי היחיד ב יום 1.3.2020, כך שלא מן הנמנע כי הרכב לא נרכש ערב כניסתו של היחיד להליך, אלא לאחר שכבר הוגשה הבקשה לפתיחה בהליכים. מדובר בהתנהלות כלכלית מופקרת וחסרת אחריות של היחיד. לטענת היחיד, עד לרכישת הרכב הוא ואשתו נהגו לנסוע ברכב אחד למקומות עבודתם הסמוכים זה לזה, אך כשהתקבל לעבודה חדשה וביקש להוכיח את עצמו ולהגיע בזמן, נזקק לרכב חדש. נראה כי האפשרות לגמוא את הקילומטרים הבודדים המפרידים בין מקום מגוריו של היחיד בשכונת גילה, למקום עבודתו בשכונת תלפיות באמצעות תחבורה ציבורית לא עמדה לנגד עיניו של היחיד, והתנהלותו אינה תואמת את אורח החיים המצופה ממי שמצוי בהליך של חדלות פירעון. יודגש כי מעש ה זה נעש ה עוד טרם המשבר המשפחתי שפקד את היחיד ואינ ו קשור אליו.
חמור מכך, במסגרת בקשתו המפורטת של היחיד לפתיחה בהליכים, וגם במסגרת חקירתו אצל הנאמן לאחר מתן הצו לפתיחה בהליכים, היחיד לא הזכיר את דבר קיומו של הרכב החדש, ועובדה זו התגלתה רק ביום הדיון בבית המשפט.

בנסיבות אלה מובן כי הצעתו של היחיד לשלם, במסגרת תכנית לשיקום כלכלי, כשליש מגובה חובותיו המאוש רים בלבד היא בבחינת לעג לנושיו.

היחיד ניצל את ההליך לרעה, נהג בחוסר תום לב גם ביצירת החובות ערב כניסתו להליך וגם בהליך עצמו, ומקומו אינו בהליך חדלות פירעון. ממילא אין הצדקה לקבל את בקשתו של היחיד למתן ארכה לצורך גיבוש הסדר נושים בחסות ההגנה שמעניק הצו לפתיחה בהליכים.

לנוכח האמור לעיל הצו לפתיחה בהליכים יבוטל עקב ניצולו לרעה.

עיכוב ההליכים יבוטל.

צו עיכוב היציאה מן הארץ יבוטל בתוך 30 ימים מהיום.

כספים המצויים בקופת הנשייה ישמשו לכיסוי הוצאות ההליך. ככל שתיוותר יתרה היא תועבר לקופת ההוצאה לפועל.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים על פי החוק.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין ליחיד, לנאמן ולממונה על חדלות פירעון. הנאמן יודיע לנושים.

ניתן היום, ט"ז סיוון תשפ"א, 27 מאי 2021, בהעדר הצדדים.