הדפסה

בית משפט השלום בירושלים חדל"פ 14713-03-20

לפני כבוד השופטת ג'ויה סקפה שפירא

בעניין:
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח 2018
להלן: "החוק"
בעניין:
יוסף אעראר ת"ז XXXXXX987

להלן: "היחיד"
בעניין:
עו"ד גיא נצר (נאמן)
להלן: "הממונה"
ובעניין:
ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים
להלן: "הממונה"

פסק דין
בעניינו של היחיד ניתן צו לפתיחה בהליכים ביום 1.4.21 ועו"ד גיא נצר מונה כנאמן לניהול הליכי חדלות הפירעון.

על היחיד הוטל תשלום חודשי בסך 150 ₪.

היחיד שיתף פעולה בהליך באופן חלקי בלבד. הוא אמנם עמד בתשלום החודשי שנקבע, אך לא הגיש דו"חות חודשיים על הכנסות והוצאות ולא המציא לנאמן את המסמכים שנדרשו לצורך בירור מצבו הכלכלי.
על פי ממצאי הנאמן, היחיד לא עמד בנטל להוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב.
לפיכך המליצו הנאמן והממונה לבטל את הצו לפתיחה בהליכים עקב ניצולו לרעה.

היחיד לא התייצב לדיון שנקבע בעניינו, ונטען כי הוא חולה. משעה שבאותה עת לא הוצג אישור רפואי שהצדיק היעדרות של היחיד מהדיון, נשמע הדיון בלעדיו. ליחיד ניתנה אפשרות להציג אחרי הדיון אישור רפואי שהצדיק את היעדרותו מהדיון ואולם הוא לא עשה כן.

במהלך הדיון התברר כי היחיד הגיש את כלל דו"חות ההכנסות וההוצאות לתקופת הביניים במרוכז, ימים ספורים לפני הדיון, כי למעט תלושי שכר ופרוט חשבון בנק, לא צורפו לדו"חות אסמכתאות כלשהן , וכי הנטען בדו"חות סותר את העולה מתוך פרוט חשבון הבנק, ועל כן מדובר בדו"חות שאינם מהימנים. עוד עלה מתוך תלושי השכר שהוצגו, כי במהלך ההליך היחיד נטל הלוואה ממעסיקו ובכך יצר חוב חדש.

ב"כ היחיד ביקש ליתן ליחיד ארכה להסיר את המחדלים והציע כי בתקופת הארכה התשלום החודשי יועלה לסך של 1,500 ₪, דהיינו פי עשר מהתשלום החודשי שנקבע על בסיס אותם נתונים שעמדו לפני הממונה בתחילת ההליך. הצעה זו מעוררת תמיהה ביחס להיקף מקורותיו הכספיים של היחיד וביחס לפער בינם לבין המקורות שעליהם דיווח בבקשה לפתיחה בהליכים.

המחוקק קבע תקופה מדודה בזמן, שב תוכה על הנאמן לערוך בדיקות ביחס למצבו הכלכלי של היחיד ונסיבות יצירת החובות, על מנת לאזן בין הרצון לשקם את היחיד מבחינה כלכלית לבין זכויותיהם של נושיו להיפרע ממנו. בתוקפה זו היחיד זוכה להגנה מלאה מפני נושיו. במקרה דנן היחיד ניצל את ההגנה שהעניק לו ההליך, אך מנע במחדליו מהנאמן לבצע את תפקידו ולחקור את נסיבות יצירת החובות ולעמוד על מצבו הכלכלי.

לא ניתן להשלים עם התנהלות שבה היחיד זכה להגנה מפני נושיו תמורת תשלום זעום של 150 ₪ לחודש, אך לא קיים כמעט אף אחת מהחובות האחרות שהוטלו עליו. התנהלות זו מהווה ניצול לרעה של הליכי חדלות הפירעון.

ב"כ היחיד טען כי המחדלים נוצרו עקב תאונת דרכים שבה היה מעורב היחיד, אלא שלא הוצגו מסמכים רפואיים או אחרים כדי לתמוך בטענה זו, ומכל מקום, על פי הנטען , תאונת הדרכים אירעה לפני חודשים ספורים, בעוד שמחדליו של היחיד החלו כבר מתחילת ההליך.

עוד נטען כי היחיד החל בהסרת מחדליו בכך שהגיש דו"חות הכנסות והוצאות. מובן כי הגשת דו"חות ימים ספורים לפני המועד שנקבע לדיון ושבועות ארוכים לאחר שהיה על הנאמן להגיש את דו"ח ממצאי הבדיקה, כמוה כאי הגשת דו"חות כלל, ומכל מקום, כפי שעולה מתוך דברי הנאמן, דיווחי היחיד בדו"חות אינם מהימנים וסותרים את המידע שהתקבל ממסמכי הבנק.

זאת ועוד, כפי שהתברר, בתקופת היותו נתון במגבלות הצו לפתיחה בהליכים, יצר היחיד חוב חדש עת נטל הלוואה ממעסיקו, וגם מעשה זה מהווה חוסר תום לב בניהול ההליך.

לנוכח האמור לעיל יש לקבל את המלצת הנאמן והממונה.

הצו לפתיחה בהליכים יבוטל עקב ניצולו לרעה.

עיכוב ההליכים יבוטל.

צו עיכוב היציאה מן הארץ יבוטל בתוך 30 ימים מהיום.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים על פי החוק.

המזכירות תעביר את פסק הדין ליחיד, לנאמן ולממונה על חדלות פירעון. הנאמן יודיע לנושים.

ניתן היום, י"ז סיוון תשפ"א, 28 מאי 2021, בהעדר הצדדים.