הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ה"פ 54469-02-20

בפני
כבוד ה שופטת ליאת בנמלך

המבקשת

נטליה נרוש

נגד

המשיבה
דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ

החלטה

1. לאחר שחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט הוגשה לתיק בית המשפט ובמקביל למשלוח שאלות ההבהרה, הגישה המבקשת בקשה למתן פסק דן חלקי, בה עתרה למספר סעדים.

הסעדים המרכזיים שהתבקשו הם להורות על ביצוע איטום במרפסת דירה 22 בהתאם לחוות דעת המומחה, וכן להורות על מינוי מהנדס מפקח, אשר יפקח על עבודות האיטום. יצוין כי סעד זה של מינוי מפקח התבקש גם במסגרת המרצת הפתיחה.

המשיבה אינה מתנגדת לביצוע עבודות האיטום במרפסת דירה 22 בהתאם לחוות דעת המומחה, והיא אף מבקשת לבצען בהקדם האפשרי, אלא שלעמדתה אין מקום להורות על מינוי מפקח אשר יפקח על ביצוע העבודות, וניתן להסתפק במבחן ההצפה אשר ייעשה על ידי חברה ניטראלית לאחר סיום העבודות.

בהחלטה מיום 23.8.2020 קבעתי כי אלא אם תוגש התנגדות עד ליום 30.8.2020 תוכרע המחלוקת לעניין מינוי המפקח על יסוד הטענות שהגישו הצדדים. הצדדים לא הגישו התנגדות מטעמם בעניין, והמחלוקת תוכרע אפוא על בסיס החומר שלפניי והטענות שהגישו הצדדים. להשלמת התמונה יצוין כי המבקשת הגישה בקשה להורות על הפסקת העבודות בידי המשיבה עד למינוי המפקח, ולאחר שניתן צו ארעי ( החלטה מיום 25.8.2020), טענה להפרת הצו בידי המשיבה, טענות שהוכחשו בידי המשיבה.

2. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ושקלתי בדבר אני מוצאת להורות על ביצוע העבודות והפעולות בהתאם לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, המהנדס אחי קליין - כמוסכם על שני הצדדים - וכן על מינוי מומחה-מפקח אשר יפקח על ביצוע העבודות. בהחלטתי לעניין מינוי מפקח נתתי משקל, בין היתר, לשיקולים הבאים:

מוסכם על שני הצדדים כי יש לבצע את התיקונים הנדרשים בהקדם האפשרי, ואכן מדובר באינטרס הדדי של שני הצדדים. במצב זה, היה ותתגלענה מחלוקות בין הצדדים תוך כדי ביצוע העבודות, לגבי אופן הביצוע ולגבי ההתאמה לקבוע בחוות דעת המומחה, יהיה בכך כדי לסכל ביצוע מהיר ויעיל. כך למשל, כבר כעת עולה מטענות הצדדים קיומה של מחלוקת ביחס לפרק הזמן בו יש להותיר את המרפסת חשופה טרם ביצוע האיטום ( נוכח האמור בסעיף 4( ב) לתשובות לשאלות ההבהרה מטעם המבקשת). לא ניתן לצפות שבית המשפט ילווה את הליך האיטום צעד אחר צעד, וכי תוגש בקשה ביחס לכל מחלוקת מקצועית שתתעורר ( כפי שהנסיון מלמד שנעשה עד עתה). מינוי של מפקח מטעם בית המשפט ייעל אפוא את ביצוע העבודות ( להבדיל ממינוי מפקח מטעם המבקשת, כמוצע על ידי המשיבה, אשר לא מן הנמנע כי אך ירבה מחלוקות).

עוד ראיתי ליתן משקל לחוסר האמון העז השורר בין הצדדים ולחוסר התקשורת ביניהם, אשר מובילים אף הם לריבוי מחלוקות ולריבוי בקשות. אעיר בהקשר זה כי דומה שהאמירות הכלולות בחוות דעת המומחה ביחס לטענות המשיבה ( ראו סעיפים 4.4-4.6 לחוות דעתו) וממצאיו, בדבר כשל ברור באיטום מרפסת דירה 22 תוך שקבע כי " התיקונים והבדיקות שבוצעו ע"י דונה לא פתרו את הבעיה", אך חיזקו את היעדר האמון של המבקשת בפעולות המשיבה. עוד ראוי להזכיר בהקשר זה את הפערים בין הצדדים, כאשר התיקונים מבוצעים על ידי אנשי מקצוע מטעם המשיבה, ואילו המבקשת אינה חלק מהליך התיקון.

אעיר כי לא נעלמו מעיני טענות בעליה של דירה 22 - אשר במאמר מוסגר אציין כי איני מוצאת להורות על צירופם להליך, כפי שביקשו, שכן לטעמי אין באי הנוחות שבביצוע העבודות במרפסת ביתם כדי להצדיק את צירופם להליך - אולם כאמור אני סבורה כי טעמי יעילות, אשר ישרתו אף אותם, תומכים בהיעתרות למבוקש.

3. בנסיבות המתוארות, וכאשר קיים כאמור אינטרס הדדי לביצוע התיקונים במהירות ועל הצד הטוב ביותר, והיות שלא מצאתי בטיעוני המשיבה טעם השוקל אל מול האמור ( ולמעשה למעט הנשיאה בהוצאות אין בפיה טעם של ממש כנגד מינוי מפקח), סבורה אני כי הכף נוטה להיעתרות למבוקש, ואני מורה אפוא על מינוי מהנדס אשר יפקח על ביצוע עבודות האיטום במרפסת דירה 22, בהתאם לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, מר אחי קליין. המשיבה תבצע את כלל העבודות המפורטות בחוות הדעת תחת פיקוח המומחה בלבד. נוכח המסקנות הכלולות בחוות דעתו של המומחה, אני מורה כי בעלויות המומחה-המפקח תישא המשיבה. החלטה על מינוי ניתנת במקביל להחלטה זו.

4. אשר לבקשות הנוגעות להפרת צו המניעה - הצדדים חלוקים עובדתית ביחס לפעולות שבוצעו במרפסת דירה 22, ומכל מקום המשיבה הבהירה כי תפעל בהתאם להחלטות בית המשפט, והנחתי שכך ייעשה. סוגיית ההוצאות בגין האמור כמו גם ההוצאות המבוקשות במסגרת הבקשה למתן פסק דין חלקי, תידונה בתום ההליך.

ניתנה היום, י"ב אלול תש"פ, 01 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.